Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đơn vị: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản

Đơn vị: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp................

CộngLê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C.....................200.00048Khóa luận tốt nghiệpHàng ngày, căn cứ vào các hóa đơn GTGT, kế toán sẽ cập nhật số liệu

vào “ Bảng kê chi tiết hàng hóa bán ra”. Tại các cửa hàng, Cơng ty chỉ có

các nhân viên theo dõi sự biến động về mặt số lượng, các hóa đơn GTGT sẽ

được chuyển về Công ty để thực hiện công tác hạch toán, việc hạch toán

như thế sẽ giúp giảm bớt sự chồng chéo trong Cơng tác kế tốn, chun

mơn hóa cao, giảm bớt những sai sót có thể xảy ra.

Đến cuối tháng, Kế tốn Cơng ty sẽ lập “ Bảng kê xuất bán hàng

tháng” (Biểu số 2.4) chi tiết theo đối tượng các khách hàng và loại hàng

hóa bán ra, “ Bảng kê hóa đơn xuất bán hàng tháng” theo (Biểu số 2.5). Số

liệu trên Bảng kê xuất bán hàng tháng được lập dựa trên cơ sở bảng kê chi

tiết hàng hóa bán ra trong tháng, dựa vào bảng này Cơng ty có thể nhận biết

được nhu cầu của thị trường trong tháng tới, từ đó có quyết định kinh

doanh cho phù hợp. Cách lập “ Bảng kê xuất bán hàng tháng” đó là cột số

lượng được tổng hợp từ cột số lượng trên bảng kê chi tiết hàng hóa bán ra.

Cách làm cột thành tiền tương tự cột số lượng.

Từ Bảng kê xuất bán hàng tháng bán ra kế tốn định khoản bút tốn sau:

Nợ Tk 131: 47.610.628.578Có Tk 511: 45.343.455.789Có Tk 3331: 2.267.172.789Như vậy, doanh thu bán hàng trong tháng 2 năm 2008 của Công ty

là 45.343.455.789 VND

Cách lập “ Bảng kê hóa đơn xuất bán hàng tháng”, thực chất là Bảng

tổng hợp của các hóa đơn GTGT trong tháng, được lập vào cuối tháng

nhưng chi tiết theo từng khu vực ví dụ như cửa hàng Đồng Văn, trạm Hải

Phòng, phòng Kinh doanh... Các cột tên hàng, số lượng, đơn giá, doanh thu

chưa thuế, thuế, thành tiền đều được lập trên cơ sở hóa đơn GTGT.Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C49Khóa luận tốt nghiệpBiểu số 2.4

Đơn vị: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nơng sản

Địa điểm

Đại diện Hải

Phòng

Phòng Kinh

doanh

Đồng Văn

Văn Điển

Do Lộ

Hà Đơng

Thanh Hóa

Miền Nam

Cửa hàng vật

tư NN Điện

Biên

...

TK 156

Phòng Kinh

Doanh (Tk

157)

Văn Điển

Do Lộ

Hà Đông

Nghệ An

Tk 157

Tổng Doanh

thu

Doanh thu

chưa thuế

VAT ( 5%)Urê con ó

SL

TTDAP

SLTTLân Lâm Thao

SL

TT4.250.000

57.690.000

14.220.000...

182.800.60

0182.800.60

0

174.095.81

0

8.704.79019.106.280

2.369.95

012.928.826.00

0...

2.379.95

0...

12.928.825.00

096.000

96.000

2.475.95

0508.800.000

508.800.000

13.437.625.00

0

12.797.738.09

5

639.886.905Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C...

19.105.25014.926 19.105.250

18.195.476

909.77450Khóa luận tốt nghiệpBiểu số 2.5

Đơn vị : Cơng ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nơng sản

Bảng kê hóa đơn xuất bán hàng tháng 01/2008

NgàySố8/2/2008 8564

5

11/2/2008 8563

4

23/2/2008 23936Nội Dung24/2/2008 2394

5Chị An ( Hải Phòng )

mua Kaly

Anh Hùng (Hải

Phòng) mua kaly

Cơng ty TNHH Bình

Minh mua Kaly

Cơng ty TNHH Bình

minh mua Kaly.....................Tên

Hàng

Kaly..............

Tổng10.000Kaly80.000Kaly250.000Kaly50.000..............Tổng Hải Phòng

.......Số lượngĐơn giáDoanh thu

chưa thuế

3.960.00

39.600.000

0

3.800.00

289.523.810

0

3.840.00

914.285.714

0

3.830.00

182.380.952

0

.......390.000

..............

9.420.683.......ĐVT: Tấn

Thuế

Thành tiền

1.980.00041.580.00014.476.190304.000.00045.714.286960.000.0009.119.048191.500.000.....................1.425.790.47671.289.5241.497.080.000.......

38.597.640.486..............1.929.882.02 40.527.522.510

4Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế toán 47C51Khóa luận tốt nghiệp

Tình hình theo dõi Cơng nợ phải thu khách hàng của Công ty

xuất nhập khẩu Vật tư Nơng nghiệp và Nơng sản.

Như đã trình bày ở trên, khi mua hàng của Cơng ty, khách hàng có

thể thanh tốn tiền cho Cơng ty theo nhiều hình thức khác nhau, đó là có

thể thanh tốn ngay hoặc thanh tốn chậm, có thể trả trực tiếp bằng tiền mặt

hoặc trả bằng tài khoản của Ngân hàng.

Để theo dõi, quản lý tình hình thu nợ của khách hàng, Cơng ty sử

dụng hệ thống các sổ chi tiết mở riêng cho từng khách hàng (Sổ chi tiết TK

131- Biểu số 2.6). Đến cuối tháng kế toán sẽ lập báo cáo tài khoản 131 cho

tháng (Biểu số 2.9).

Ví dụ: Ngày 8/2 năm 2008 sau khi mua phân bón của Cơng ty

TNHH Hà Lam, Hải Phòng trả trước bằng tiền mặt số tiền là 50.000 VND.

Phần còn lại sẽ được hạch tốn nốt vào ngày 20/2/2008

Khi đó, kế tốn tiền mặt sẽ lập phiếu thu (Biểu số 2.7), sau đó thủ

quỹ nhận tiền và ghi vào sổ quỹ tiền mặt, kế toán bán hàng ghi vào sổ chi

tiết TK 131.

Ví dụ đến ngày 25/2 năm 2008, Cơng ty nhận được giấy báo có

(Biểu số 2.8) của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

thông báo về việc Công ty TNHH Hà Lam thanh toán nốt số tiền hàng mua

về ngày 8/2/2008Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C52Khóa luận tốt nghiệp

Phiếu thu 2.6

Đơn vị : Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư và Nông nghiệp và

Nông sản

Địa chỉ : Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

PHIẾU THU

Ngày 08/02/08

Họ tên người nộp tiền : Cơng ty TNHH Hà Lam, Hải Phòng

Địa chỉ : Hải Phòng

Lý do nộp tiền : Thạnh tốn tiền hàng cho Công ty.

Số tiền : 50.000.000 VND

Bằng chữ : Năm mươi triệu VNĐ chẵn.

Đã nhận đủ số tiền trên.

Thủ trưởng đơn vịKế tốn trưởngNgười nộp tiền( Ký tên, đóng dấu )( Ký tên )( Ký tên )Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47CThủ quỹ

(Ký tên)53Khóa luận tốt nghiệp

Biểu số 2.7

LỆNH CHUYỂN CÓ ĐẾN

Số 20774

Số CT_NI

Mã lnv : 3

NHNNO & PTNT Hải Phòng

NHNNO & PTNN Huyện Thanh Trì

Người đặt lệnh :Cơng ty TNHH Hà Lam – Hải Phòng

1600311401813 Tại 1005 NHNO & PTNT Hải PhòngNgười nhận lệnh:Cơng ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệpvà Nông sản

421101020022 Tại 3183 NHNO & PTNT Huyện Thanh Trì

Số tiền :46.750.000Số tiền bằng chữ : Bốn mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.

26/2/08

TTTT : 0 N

Kế toán giao dịchKế tốn chuyển tiềnKiểm sốt( Ký tên, đóng dấu )( Ký tên, đóng dấu )( Ký tên )Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C54Khóa luận tốt nghiệpBiểu số 2.8

Đơn vị: Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản

Báo cáo Tài khoản 131 tháng 2 năm 2008

STTTên cơng tyDư đầu

Nợ1Trạm Hải Phòng2Phát sinh nợPhát sinh cóNợ3.072.368.8666.459.462.5006.564.338.600Cửa hàng Đồng Văn191.980.0001.754.162.6801.436.000.0003Cửa hàng Hà Đông121.765 .0003.268.200.0001.560.650.0004Cửa hàng Văn Điển43.542.000854.198.960644.800.0005Cửa hàng Do Lộ60.324.000643.764.000675.500.0006Phòng kinh doanh306.451.000700.546.700460.096.000............

Cộng..................16.869.066.000953.762.12

54.563.125.000Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47CDư cuối......

1.514.327.000616.232.000

1.026.519.000

206.158.000

98.154.000

510.273.000

......15.589.363.00 24.424.772.00

0 0......

5.428.796.00055Khóa luận tốt nghiệpLê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C56Khóa luận tốt nghiệpVề Tình hình nộp thuế với Nhà nước thì hiện tại, Cơng ty Cổ phần xuất

nhập khẩu Vật tư Nơng nghiệp và Nơng sản tính thuế GTGT theo phương

pháp khấu trừ. Vì vậy cùng với việc theo dõi và phản ánh giá vốn doanh

thu, kế tốn còn phải hạch tốn thuế GTGT với các mức thuế tương ứng là

0%, 5%, 10%. Trong đó, hàng hóa của Cơng ty chủ yếu phải chịu mức thuế

5%, còn đối với hàng hóa nhập khẩu thì khơng phải chịu thuế tiêu thụ đặc

biệt. Công ty luôn hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với ngân sách là phải

hạch tốn đúng và đủ, từ đó nộp thuế kịp thời cho ngân sách nhà nước,

Công ty luôn chấp hành đầy đủ việc kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ, chính

xác, kịp thời.

Để theo dõi tình hình nộp thuế với ngân sách nhà nước kế toán sử

dụng tài khoản 133 để phản ánh thuế GTGT được khấu trừ và tài khoản

3331 để phản ánh thuế GTGT đầu ra phải nộp.

Căn cứ và các hóa đơn GTGT, kế tốn sẽ lập các bảng kê hóa đơn

chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Biểu số 2.10) và bảng kê hóa đơn chứng

từ hàng hóa mua vào. Đối với bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ

mua vào, kế tốn Cơng ty chi tiết thành bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa

dịch vụ mua vào nhập khẩu (Biểu số 2.12). Trên cơ sở 3 bảng kê, kế toán

lập tờ khai thuế GTGT và nộp lên cho cơ quan thuế. Tờ khai thuế sẽ được

lập thành 2 bản, 1 bản lưu tại Cơng ty, bản còn lại được nộp lên cơ quan

thuế. Việc nộp thuế sẽ do kế toán thanh toán nộp tại kho bạc Nhà nước.

Thuế GTGT phải nộp trong kỳ = Thuế GTGT đầu ra phát sinh

trong kỳ - Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ được khấu trừ.Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế tốn 47C57Khóa luận tốt nghiệp

Biểu số 2.9

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT)

(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Tên cơ sở kinh doanh: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản

Địa chỉ: Xã Ngũ HIệp, Thanh Trì, Hà NộiHóa đơn chứng từ

Ký hiệu Số HĐ

Ngày

thángTên người muaMã số: 0100101548-1Mã số thuếMặt

hàngDoanh số bán

chưa thuếThuế

suất0303511256Phân

bón3.940.542.8575%197.027.143-Phân

bón1.176.285.7145%58.814.286Phân

bón1.073.485.7145%53.674.286MY/08b865535/2/2008 Cty TNHH TM DV

vận tải Hồng HàMY/08b865557/2/2008 Đoàn Như Thanh,

chợ mới, Kiên

GiangMY/08b8655918/2/200 Cty TNHH TM DV

8

Vận Tải Hồng Hà0303511256...........................................Cộng--38.598.742.736Lê Mỹ Trang -Lớp: Kế toán 47C......

5%Thuế GTGTGhi

chú............1.945.612.788

58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đơn vị: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp và Nông sản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×