Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 6 : Sơ đồ trình tự ghi sổ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Sơ đồ 6 : Sơ đồ trình tự ghi sổ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc DânBảng cân đối phát sinhBáo cáo tài chínhĐể làm rõ thực trạng hạch tốn CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công

ty Cổ phần xây dựng số 5_VINACONEX, trong khuôn báo cáo chuyên đề tốt

nghiệp em xin trình bày quá trình hạch tốn CPSX và tính giá thành sản phẩm

xây lắp của cơng trình mã số 090 – Nhà nghiên - Gói thầu số 9 – Xi măng Bút

Sơn. Đội xây dựng số 9 của đội trưởng Đặng Minh Quang thi công. Chủ đầu tư

là công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn. Cơng trình khởi cơng vào tháng 1/2008 và

hồn thành vào thánh 12/2008.

Đội xây dựng khơng tổ chức cơng tác kế tốn riêng mà hàng tháng tập hợp

chứng từ và gửi lên phòng Tài chính kế tốn của cơng ty để ghi sổ và hạch tốn.

2.2 HẠCH TỐN CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

Đặc điểm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :

Là một công ty lớn, thi cơng xây lắp nhiều cơng trình, hạng mục cơng trình

khác nhau như xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng, xây dưng công

nghiệp... nên Công ty sử dụng nguyên vật liệu với khối lượng lớn, đa dạng về

chủng loại với nhiều tính năng cơng dụng khác nhau. Chi phí NVL trực tiếp

dùng cho sản xuất của công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất

(chiếm 60 - 70%). Bởi vậy việc quản lý NVL tiết kiệm hay lãng phí có ảnh

hưởng khơng nhỏ tới sự biến động của giá thành cơng trình xây lắp cũng như

tồn bộ kết qủa sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi phí NVL trực tiếp của

Cơng ty gồm các loại sau :

- Chi phí NVL chính : sắt thép, xi măng, cát sỏi...

- Chi phí NVL phụ : Sơn, định, ván khn...

- Chi phí nhiên liệu : Xăng, dầu diezel, mỡ tra máy, ...Báo cáo chuyên đề22SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc DânGiá trị vật liệu bao gồm cả chi phí mua, chi phí vận chuyển bốc dỡ tới tận cơng

trình hoặc kho, hao hụt định mức.

Nguồn ngun vật liệu: Công ty chủ yếu sử dụng nguồn nguyên vật liệu trong

nước bao gồm: thép xây dựng, xi măng PCB300 & 400, cát đá, phụ gia.. Ngồi

ra cơng ty cũng có sử dụng một số lượng nhỏ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường được tính trực tiếp cho từng cơng

trình, hạng mục cơng trình. Nếu chi phí ngun vật liệu trực tiếp có liên quan

đến nhiều cơng trình mà khơng tập hợp riêng được thì có thể tập hợp chung sau

đó phân bổ cho các cơng trình liên quan.

Tài khoản sử dụng: TK 621- “CPNVL trực tiếp”.Tài khoản này được theo dõi

chi tiết cho từng cơng trình, hạng mục cơng trình.

Cụ thể với cơng trình Gói thầu số 9 – Xi măng Bút Sơn (A/Quang): TK chi

tiết NVLTT của cơng trình là TK621 090.

Chứng từ sử dụng: Giấy đề nghị tạm ứng, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho,

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ...

Quy trình hạch tốn tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp tại Công ty.

Tùy theo khối lượng và tính chất cơng trình cơng ty sẽ giao cho các đôi xây

dựng tiến hành thi công. Sau khi trúng thầu, phòng Phòng đấu thầu và quản lí dự

án tiến hành khảo sát và thiết kế bản vẽ, lập dự tốn cơng trình. Sau đó Phòng

kinh doanh quản lí vật tư thiết bị kết hợp với phòng kĩ thuật để xác định nhu cầu

sử dụng vật tư và lập kế hoạch mua vật tư, lựa chọn nhà cung cấp. Hàng kì các

đội xây dựng báo cáo tình hình thực hiện theo tiến độ khối lượng thi công.

Nguyên vật liệu của cơng ty chủ yếu là mua ngồi, vật liệu này có thể được xuất

dùng ln hoặc tiến hành nhập kho để xuất dùng dần căn cứ theo dự toán của

từng giai đoạn.

Mua vật liệu nhập kho : Do đặc trưng của cơng trình có giá trị lớn, vật liệu

ngồi việc chuyển đến thi cơng ngay thì một số loại vật liệu phải sử dụng với

khối lượng lớn việc tập trung ở cơng trình sẽ dẫn đến hư hỏng, do đó phải

nhập qua kho.

Báo cáo chuyên đề23SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc DânCăn cứ vào kế hoạch sản xuất được giao và thực tế phát sinh tại từng thời

điểm, đội trưởng đội xây dựng tiến hành thu mua vật tư. Đội trưởng đội xây

dựng nộp Giấy đề nghị tạm ứng, Kế hoạch mua vật tư, Phiếu báo giá đã có sự kí

duyệt của phòng Kinh doanh quản lí vật tư thiết bị và Tổng giám đốc cho thủ

quỹ. Thủ quỹ xem xét tính hợp lí hợp lệ của các giấy tờ trên và xuất tiền.

Biểu số 2: Giấy đề nghị tạm ứng vật tư, thiết bị, hàng hóa.

Cơng ty CP XD số 5

Đơi xây dựng số 9Kính gửi:

Tên tơi là:Mẫu số 03 - TT

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/Q

( ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày 04 tháng 9 năm 2008

Ơng Trần Duy Báu - Giám đốc cơng ty cổ phần xây dựng số 5.

Bà Lê Thị Thể - Kế tốn trưởng cơng ty cổ phần xây dựng số 5,

Đặng Minh QuangĐịa chỉ:

Phụ trách thi công – công trình Gói thầu số 9 – Xi măng Bút Sơn

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 180.000.000

Bằng chữ: (Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

Lý do tạm ứng: Mua vật liệu phục vụ cơng trình Gói thầu số 9 – Xi măng Bút Sơn .

Thời hạn thanh toán: 30 ngày kể từ ngày tạm ứng,

Ngày 04 tháng 09 năm 2008

Giám đốc

(ký, họ tên)Kế toán trưởng

(ký, họ tên)Phụ trách bộ phận

(ký, họ

tên)Người

nghịmua vật tư tiến hành mua vật tư và vận chuyển về

Nhân

viênđềthu

(ký, họ tên)kho.Công ty giao trách nhiêm cho đội trưởng đội thi cơng tự quản lí và sử dụng vật

tư theo kế hoạch trong dự tốn. Giám sát cơng trình sẽ theo dõi định mức tiêu

hao NVL.

Nguyên vật liệu về đến kho sẽ đươc kiểm tra về số lượng, chất lượng,

chủng loại…trước khi nhập kho. Căn cứ vào hóa đơn GTGT, Hóa đơn kiêm

phiếu xuất kho của bên bán, biên bản kiểm nghiệm vật tư, thủ kho tiến hành lập

Phiếu nhập kho. Kế toán mở thẻ chi tiết tương ứng với từng thẻ kho, phản ánh cả

số lượng và giá trị. Cơ sở để ghi thẻ chi tiết là các phiếu nhập, phiếu xuất và các

chứng từ khác.Báo cáo chuyên đề24SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc DânCông ty áp dụng phương pháp giá thực tế đích danh để tính giá vật liệu

xuất kho. Căn cứ vào kế hoạch thi công và định mức sử dụng nguyên vật liệu,

các tổ, đội xây dựng lập Giấy đề nghị cung cấp thiết bị vật tư và trình lên Phỏng

quản lí thiết bị vật tư.Biểu số 3: Giấy đề nghị cung cấp thiết bị vật tư.

Công ty CP XD số 5

Đôi xây dựng số 9GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ VẬT TƯ

Kính gửi ông: Đặng Minh Quang Đội trưởng đội xây dựng số 9 phụ trách cơng trình Nhà

nghiền nhà máy Xi Măng Bỉm SơnBộ phận xây lắp kính đề nghị ơng duyệt cấp cho một số vật tư sau để thi công:

STTTên, nhãn hiệu…ĐVTSố lượng1Xi măng rời PC B40Bao6152Thép tấm CT3

0.8lyKg1.000TổngThanh hóa, ngày 05 tháng 09 năm 2008

Đội trưởng đội XD

Bộ phận yêu cầu

Trưởng phòng vật tưPhòng vật tư kiểm tra và lập 03 liên phiếu xuất kho: liên 1 lưu ở bộ phận

lập phiếu, liên 2 giao cho thủ kho giữ lại để ghi thẻ kho, định kỳ tập hợp chứng

từ chuyển cho kế toán, liên 3 giao cho người lĩnh vật tư.

Biểu số 4: Phiếu xuất kho nguyên vật liệu, CCDBáo cáo chuyên đề25SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 6 : Sơ đồ trình tự ghi sổ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×