Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc DânMỤC LỤC

LỜI NĨI ĐẦU................................................................................................................1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

_TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT

NAM -VINACONEX..................................................................................3

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5...........3

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG SỐ 5..................................................................................................4

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH

DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5............................6

1.2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty CP xây dựng số 5...6

1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp của công ty CP XD số 5....10

1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TAI CƠNG TY:............12

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn.................................................12

1.3.2. Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế tốn:.......................................15

1.3.3. Đặc điểm kế tốn tài chính khác:.................................................16

PHẦN II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP CÔNG

TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5_VINACONEX........................19

2.1.ĐẶC ĐIỂM HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ

5_VINACONEX..................................................................................................19

2.2 HẠCH TỐN CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP......................22

2.3. HẠCH TỐN CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP...................................31

2.4. KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CƠNG...................38

2.5 HẠCH TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG...............................................47Báo cáo chun đềSV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc Dân2.6 TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ SẢN

PHẨM DỞ DANG...............................................................................................54

2.6.1 Tổng hợp chi phí sản xuất:..............................................................54

2.6.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ...............................................54

2.7 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM......................................................................58

PHẦN III: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG SỐ 5.......................................................................................61

3.1. NHẬN XÉT:...........................................................................................................61

3.1.1. Nhận xét chung về tổ chức nhân sự và bộ máy kế toán...........61

3.1.2. Nhận xét về thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 5............................62

3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG

TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5....................................................................68

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT, HẠ

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 5.

...................................................................................................................................743.3.1. Vài phân tích về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp

của Công ty cổ phần xây dựng số 5.....................................................74

3.3.2. Một số phương hướng trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ

giá thành sản phẩm xây lắp:................................................................77

KẾT LUẬN.......................................................................................................................80

TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................81Báo cáo chuyên đềSV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc DânDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Sơ đồ1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty CP XD số 5................................7

Sơ đồ 2: Sơ đồ quy trình xây lắp tại cơng ty cổ phần xây dựng số 5......................12

Sơ đồ 3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty cổ phần xây dựng số 5............13

Sơ đồ 4 : Quy trình ghi sổ kế tốn theo hình thức NKC của Cơng ty.....................15

Sơ đồ 5: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn trên máy vi tính:....................16

Sơ đồ 6 : Sơ đồ trình tự ghi sổ hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành

sản phẩm..................................................................................................21

Biểu số 1. Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng số 5 năm

2006-2007-2008........................................................................................5

Biểu số 2: Giấy đề nghị tạm ứng vật tư, thiết bị, hàng hóa....................................24

Biểu số 3: Giấy đề nghị cung cấp thiết bị vật tư.....................................................25

Biểu số 4: Phiếu xuất kho nguyên vật liệu, CCD....................................................25

Biểu số 5: Chứng từ ghi sổ hóa đơn xuất kho NVL................................................26

Biểu số 6: Bảng phân bổ nguyên vật liệu, CCDC...................................................27

Biểu số 7: Sổ Nhật ký chung tháng 09/2008 GT số 9 XMBS.................................28

Biểu số 8: Sổ chi tiết TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp..................29

Biểu số 9: Sổ Cái TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp........................30

Biểu số 10: Hợp đồng giao khoán với lao động không thuộc biên chế.................33

Biểu số 11: Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng cơng việc hồn thành.......34

Biểu số 12. Bảng thanh tốn lương của cơng nhân sản xuất...................................35

Biểu số 13: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH.....................................................36

Biểu số 14: Sổ chi tết TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.................................37

Biểu số 15: Sổ Cái TK 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp......................................38

Biểu số 16: Nhật trình sử dụng máy thi công..........................................................41

Biểu số 17: Báo cáo thuê xe, máy thi cơng q III/2008........................................41

Biểu số 18: Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ Công ty CP XD Số 5..............44

Biểu số 19: Sổ chi tiết TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi cơng.............................45

Báo cáo chun đềSV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc DânBiểu số 20: Sổ Cái TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi cơng..................................46

Biểu số 21: Sổ chi tiết TK 6271 – Chi phí nhân công SXC....................................49

Biểu số 22: Sổ chi tiết TK 6272 – Chi phí NVL SXC............................................50

Biểu số 23: Sổ chi tiết TK 6273 – Chi phí CCDC SX & BHLĐ............................51

Biểu số 24: Sổ chi tiêt TK 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ SXC...........................52

Biểu số 25: Sổ Cái TK 627 – Chi phí sản xuất chung.............................................53

Biểu số 26: Bảng tổng hợp CP SX xây lắp quý III/2008 GT sô 9 XMBS..............54

Biểu số 27: Bảng kê CPSX dở dang cuối quý III/2008 GT số 9 XMBS................56

Biểu số 28: Sổ chi tiết TK 154 – Chi phí sản phẩm dở dang..................................57

Biểu số 29: Sổ Cái TK 154 – Chi phí sản phẩm dở dang........................................58

Biểu số 30: Sổ chi tiết giá thành cơng trình quý III/2008 GT số 9 XMBS.............60

Biểu số 31: Sổ danh điểm vật tư...........................................................................................69

Biểu số 32: Bảng một số chỉ tiêu tài chính của Cơng ty CP XD Số 5....................73

Biểu số 33: Bảng tổng hợp chi phí quý III/ 2008...................................................75Báo cáo chuyên đềSV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×