Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty CP XD số 5.

Sơ đồ1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty CP XD số 5.

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc DânĐứng đầu là Đại hội đồng cổ đông : Gồm tất cả các cổ đơng đang có

quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

Đại hội đồng cổ đơng có quyền hạn :

+ Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của

từng loại; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

+ Bầu, miễn nhiệm Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

+ Xem xét xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, ban kiểm sốt gây thiệt

hại cho cơng ty và cổ đơng.

+ Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty.

Dưới Đại hội đồng cổ đơng là Ban kiểm sốt và Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị : là cơ quan quản lí của cơng ty, có tồn quyền nhân

danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi cơng

ty theo Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm

quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Cơng ty có các quyền và

nhiệm vụ sau đây:

+ Quyết định chiến lược phát triển công ty.Báo cáo chuyên đề7SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc Dân+ Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng

loại, quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.

+ Quyết định phương án đầu tư.

+ Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ, thông qua

hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50%

tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế tốn của cơng ty .

+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc, cách chức giám đốc và cán bộ quản lý

quan trọng khác của cơng ty.

- Ban kiểm sốt có quyền và nhiệm vụ :

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh

doanh, ghi chép sổ kế tốn và báo cáo tài chính.

+ Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động với Hội đồng quản trị, kiến

nghị biện pháp bổ xung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt

động của công ty .

- Ban giám đốc bao gồm: một giám đốc và ba phó giám đốc.

+ Giám đốc cơng ty : Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực về

công tác tổ chức và quản lý kinh tế, đối ngoại, quyết định tất cả các vấn đề liên

quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, tổ chức thực hiện các quyết định

của Hội đồng quản trị, Chịu trách nhiệm cơng khai báo cáo tài chính theo quy

định của pháp luật sau khi có quyết định thơng qua báo cáo tài chính của Hội

đồng quản trị.

Dưới giám đốc là Phó giám đốc kĩ thuật, Phó giám đốc hành chính và

Phó giám đốc kinh doanh.

+Phó giám đốc kĩ thuật: phụ trách về kế hoạch xây dựng công trình,

cơng tác kĩ thuật thi cơng cơng trình, cơng tác an tồn lao động, chất lượng cơng

trình, cơng tác đấu thầu, điều hành thi công, tổ chức nghiệm thu kĩ thuật, lập hồ

sơ thanh quyết tốn cơng trình…

+Phó giám đốc hành chính: là người quản lí hành chính và cơng tác nội

chính, cơng tác hoạch định các chương trình kinh tế, các vấn đề về nhân lực.

Báo cáo chuyên đề8SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc Dân+Phó giám đốc kinh doanh: phụ trách về các hoạt động kinh doanh, đối

ngoại của công ty, chỉ đạo các hoạt động kinh tế tài chính.

- Chức năng của các phòng ban trong Cơng ty

- Tại các phòng ban có cấp trưởng phòng, phó phòng và các nhân viên.

*Phòng tổ chức hành chính : Tham mưu quản lý và triển khai thực hiện

công tác tổ chức lao động tiền lương cơng tác hành chính quản trị, Nghiên cứu

xây dựng tổ chức bộ máy quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu

cầu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của công ty. Đồng thời, có trách nhiệm

giải quyết các vấn đề tổ chức hành chính, điều hành cơng việc về văn phòng và

quản lý cán bộ.

* Phòng tài chính kế tốn :có chức năng tham mưu cho giám đốc trong

quản lý tài chính kế tốn, tham mưu về định hướng đầu tư, định hướng thị

trường tài chính…thực hiện cơng tác tài chính, kế tốn trong Cơng ty (thu thập,

xử lí, cung cấp thơng tin kịp thời, chính xác, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh và lưu trữ chứng từ, quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn của Công ty; lập

và thực hiện các kế hoạch tài chính; hạch tốn kế toán; thống kê các hoạt động

sản xuất kinh doanh bảo đảm sản xuất kinh doanh của Công ty an tồn, đạt hiệu

quả cao.)

* Phòng kinh tế, kế hoạch, đầu tư: quản lý về kinh tế nội bộ, công tác

lập và thực hiện các kế hoạch; tham mưu cho giám đốc về việc lập kế hoạch, về

việc sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn, đầu tư chiều sâu, đổi mới

công nghệ và nâng cao năng lực quản lý.

* Phòng đấu thầu và quản lí dự án: quản lí các vấn đề liên quan đến

việc đánh giá, khảo sát, tham gia đấu thầu các cơng trình. Đồng thời quản lí

cơng tác dự án như việc lập, thực hiện và thẩm định các dự án, giám sát quá

trình sản xuất thi công và kiểm tra, nghiệm thu chất lượng của tất cả các sản

phẩm trong công ty cũng như chất lượng sản phẩm hàng hóa được mua về đều

đảm bảo chất lượng, đáp ứng cho sản xuất.Báo cáo chuyên đề9SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc Dân* Phòng kinh doanh quản lí vật tư thiết bị: Quản lí đầu vào của vật tư,

thiết bị từ nhà cung cấp, chất lượng đến hình thức... Tổ chức giám sát, bảo

quản vật tư, tu bổ thường xuyên và sửa chữa kịp thời máy móc, thiết bị của

cơng ty vì đây là những nhân tố rất quan trọng trong q trình thi cơng.

* Các đội xây dựng: trực tiếp thi cơng các cơng trình theo thiết kế, tuân

thủ các yêu cầu về kĩ thuật cũng như tiến độ thi cơng. Cơng ty còn tổ chức riêng

một số đội chuyên trách như đội mộc xây dựng, đội sắt xây dựng, đội XLĐN,

đội xây lắp ĐN, xưởng GCKCT nhằm chun mơn hóa cơng việc của các đội

này, hỗ trợ đắc lực cho công tác thi công xây dựng.

- Bên cạnh đó còn có BQL của đội chuyên giám sát, kiểm tra công việc

của các đội cũng như vấn đề nhân công, sử dụng vật liệu…Xi măng là nguyên

vật liệu không thể thiếu trong ngành xây dựng, và tại nơi đặt công ty XM Bỉm

Sơn là loại xi măng có chất lượng tốt, thuận tiện cho việc vận chuyển, công ty đã

tổ chức BQL XM Bỉm Sơn nhằm quản lí tốt việc nhập cũng như sử dụng hiệu

quả loại vật liệu này.

1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp của công ty CP XD số 5.

Đặc trưng về sản phẩm

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây lắp, Công ty

xây dựng số 5 đã tham gia xây dựng rất nhiều cơng trình trọng điểm của đất

nước. Sản phẩm của công ty mang những đặc điểm khác biệt so với các ngành

sản xuất vật chất khác và có ảnh hưởng tới tổ chức kế toán.

 Đặc điểm thứ nhất: Sản phẩm xây lắp thường có giá trị lớn, kết cấu phức

tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài…nên đòi hỏi việc tổ

chức quản lí, hạch tốn sản phẩm xây lắp phải lập dự tốn. Q trình sản

xuất xây lắp phải so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo.

 Đặc điểm thứ hai: Tính chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp khơng được

thể hiện rõ vì sản phẩm xây lắp thường được tiêu thụ theo giá dự toán

hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu tư.Báo cáo chuyên đề10SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc Dân Đặc điểm thứ ba: Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, các điều

kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm…do đó cơng

tác quản lí sử dụng, hạch tốn tài sản, vật tư rất phức tạp .

Quy trình đấu thầu

 B1: Thu thập thông tin, khảo sát đánh giá về đặc điểm chung của cơng

trình, về vị trí địa lí, đặc thù khu vực xây dựng cơng trình, các điều kiện xã

hội, chính trị, kinh tế của địa bàn xây dựng tại nơi sản xuất thi công. Mua

hồ sơ thầu.

 B2: Hoàn chỉnh hồ sơ thầu: nghiên cứu chuẩn bị hồ sơ thầu, bóc tách khối

lượng, lên dự án…

 B3: Tham dự mời thầu. Nếu trúng thầu thì kí hợp đồng kinh tế. Căn cứ vào

yêu cầu nội dung công việc, đặc điểm kĩ thuật công nghệ...của hợp đồng để

giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy cơng trình lựa chọn nhà thầu phụ.

 B4: Xác định tiến độ, biện pháp thi cơng cơng trình, lập dự tốn thi cơng.

 B5: Lập hợp đồng giao nhận khoán trên cơ sở dự tốn thi cơng đã lập.

 B6: Lập kế hoạch và triển khai nhân lực, máy móc thiết bị trên cơ sở bản

vẽ và tiến độ thi công chi tiết đã được duyệt.

 B7: Triển khai thi công.

 B8: Kiểm tra, nghiệm thu.

 B9: Lập bảng thanh toán khối lượng cơng viêc hồn thành.

 B10: Nghiệm thu, bàn giao cơng trình.

 B11: Quyết tốn và bảo hành cơng trình.

 B12: Thanh lí hợp đồng, kết thúc dự án, lưu hồ sơ.

Quy trình xây lắp:

Quy trình xây lắp của cơng ty được khái quát theo sơ đồ sau:Báo cáo chuyên đề11SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc DânSơ đồ 2: Sơ đồ quy trình xây lắp tại cơng ty cổ phần xây dựng số 5

Căn cứ vào dự toán được duyệt, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, bản vẽ công

nghệ, quy phạm định mức kinh tế kĩ thuật từng công trình.Sử dụng vật tư, nhân cơng, máy thi cơng, chi phí sản xuất chung khác tiến

hành thi cơng xây dựngSản phẩm xây lắp: cơng trình, hạng mục cơng trìnhKiểm tra. bàn giao đưa vào sử dụng1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TAI CƠNG TY:

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

Để phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phân cấp

quản lý, đồng thời để sử dụng tốt nhất năng lực của đội ngũ kế tốn và đảm bảo

thơng tin nhanh gọn, chính xác, theo dõi kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh, bộ máy kế tốn của cơng ty được tổ chức theo mơ hình tập trung, theo kiểu

trực tuyến, hoạt động theo phương thức trực tiếp, nghĩa là kế toán trưởng trực

tiếp điều hành các kế toán viên phần hành. Các đội xây dựng tiến hành thu thập

chứng từ và hạch tốn chi tiết sau đó chuyển tồn bộ chứng từ lên phòng tài

chính kế tốn.

Phòng tài chính kế tốn của cơng ty bao gồm một kế tốn trưởng, một phó

phòng và 11 kế tốn viên được chun mơn hóa cơng việc để phù hợp với u

cầu cơng tác quản lí. Phòng có nhiệm vụ theo dõi, ghi chép phản ánh tất cả cácBáo cáo chuyên đề12SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc Dânnghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tồn cơng ty đồng thời phân loại tổng hợp

thơng tin để lên sổ sách, báo cáo.Sơ đồ 3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty cổ phần xây dựng số 5.

KẾ TỐN

TRƯỞNG

PHĨ PHỊNGKT

thanh

tốn

với

kháchKT

thanh

tốn

với nhà

cung

cấpKT

tài sản

cố

địnhKT cpsx

và tính

giá

thànhKT

hàng

tồn khoKTtiền

mặt,

TGNH

và thanh

tốn với

nhà nướcKT tiền

lương và

các

khoản

trích

theo

lươngthủ quỹChức năng, nhiệm vụ của từng kế toán trong bộ máy kế tốn

- Kế tốn trưởng : Là người đứng đầu phòng tài chính - kế tốn, chịu trách

nhiệm trước giám đốc cơng ty về thơng tin tài chính kế tốn cung cấp. Tổ chức

điều hành và kiểm tra công tác hạch tốn kế tốn. Tham mưu cho lãnh đạo cơng

ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh về công tác quản lý tài chính kế tốn.

Đồng thời hướng dẫn, cụ thể hố kịp thời các chế độ, chính sách quy định tài

chính của Nhà nước.

- Phó phòng : lập báo cáo quyết toán quý năm, kiểm tra sổ sách, tổng hợp

quỹ lương, chủ trì cơng tác kiểm kê, kí duyệt tiền lương…thay mặt kế toán

trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt.

- Kế toán thanh toán với khách hàng: theo dõi chi tiết từng khách hàng

về số lượng, giá trị, thời gian thanh tốn, cơng nợ của từng khách hàng. Kiểm tra

các chứng từ, hợp đồng mua bán về tính hợp lí của chứng từ và hợp đồng.Báo cáo chuyên đề13SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc Dân-Kế toán thanh toán với nhà cung cấp: có nhiệm vụ theo dõi, ghi chép,

mở các sổ kế tốn có liên quan đến tồn bộ q trình mua hàng cả về số lượng,

chất lượng, giá cả và tình hình thanh tốn nhà cung cấp.

-Kế tốn TSCĐ: phản ánh chính xác giá trị hiện có và tình hình tăng giảm

TSCĐ trong tồn doanh nghiệp cũng như bộ phận sử dụng. Tính tốn và phân bổ

mức khấu hao TSCĐ vào CPSX trong kì theo mức độ hao mòn và theo quy định

của chế độ kế toán. Lập kế hoạch sửa chữa và tính tốn chi phí sửa chữa , tập

hợp phân bổ chi phí sửa chữa vào chi phí kinh doanh.

- Kế tốn vật tư : ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời số lượng, chất

lượng và giá thành thực tế NVL nhập và tồn kho. Lập báo cáo nhập - xuất - tồn

vật tư. Đồng thời đối chiếu với kho và cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp.

-Kế toán tổng hợp: tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, mở

sổ chi tiết theo đối tượng, tập hợp tính tốn và phân bổ chi phí, tính giá thành

sản phẩm hồn thành và sản phẩm dở dang. Đối chiếu giá thành thực tế với giá

dự tốn, nếu chênh lệch tìm hiểu ngun nhân và báo cáo với kế toán trưởng.

-Kế toán tiền mặt, TGNH và thanh tốn với nhà nước: kiểm tra tính hợp

pháp của các chứng từ trước khi lập phiếu thu, phiếu chi. Đối chiếu số dư tồn

qũy sổ sách với thực tế. Thực hiện các giao dịch với ngân hàng, đối chiếu sổ

sách với các thông báo của ngân hàng…lập các bảng kê về thuế theo quy định

của nhà nước.

-Kế tốn tiền lương và các khoản trích theo lương: Tổ chức ghi chép,

phản ánh tổng hợp số liệu về số lượng lao động, thời gian, kết quả lao động, tính

lương và trích các khoản theo lương, phân bổ chi phí lương theo đúng đối tượng

sử dụng lao động. Hướng dẫn các đội xây dựng, các phòng ban thực hiện đầy đủ

chứng từ về lương. Lập các báo cáo về lương phục vụ cơng tác quản lí.

- Thủ quỹ : là một nhân viên độc lập Kiểm tra chứng từ tiền, thực hiện việc

thu chi tiền mặt dựa trên chứng từ liên quan, phản ánh vào sổ quỹ, chịu trách

nhiệm đảm bảo quỹ tiền mặt tại Công ty, đảm bảo cho quá trình luân chuyển vốnBáo cáo chuyên đề14SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty CP XD số 5.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×