Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các loại vốn kinh doanh của NHTM:

2 Các loại vốn kinh doanh của NHTM:

Tải bản đầy đủ - 0trang

6

+ Vốn tự có bổ sung bao gồm: quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự

trữ đặc biệt, lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ nghiệp vụ khác.

- Vai trò của nguồn vốn tự có trong NHTM:

+ Vốn tự có coi như tài sản đảm bảo gây lòng tin đối với khách hàng,

duy trì khả năng thanh toán trong trường hợp Ngân hàng gặp thua lỗ. Vốn tự

có cũng là căn cứ để tính tốn các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động Ngân

hàng.

+ Trong thực tế vốn tự có khơng ngừng được tăng lên từ kết quả hoạt

động kinh doanh của bản thân NHTM. Bộ phận này góp phần đáng kể vào

vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM, đồng thời nâng cao vị thế của

Ngân hàng trên thương trưòng

+ Vốn tự có là nguồn vốn ổn định, Ngân hàng sử dụng một cách chủ

động. Vì vậy vấn đề đặt ra là Ngân hàng phải bảo tồn và khơng ngừng phát

triển vốn tự có.

1.2.2 Vốn đi vay của NHTM:

- Vốn đi vay là phần vốn các Ngân hàng đi vay để bổ sung vào vốn hoạt

động của mình trong trường hợp tạm thiếu vốn khả dụng. Nó có chi phí

tương đối cao nên chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của Ngân hàng.

- Các loại vốn vay: Vốn vay ngắn hạn bổ sung, vay để thanh toán và vay

để tái cấp vốn.

1.2.3 Vốn khác

Trong q trình làm trung gian thanh tốn NHTM cũng tạo được một

khoản vốn trong thanh toán, vốn trên tài khoản mở thư tín dụng, tiền gửi séc,

bảo chi, séc định mức. Thông qua nghiệp vụ đại lý Ngân hàng thu được một

lượng vốn đáng kể trong quá trình thu và chi hộ khách hàng, làm đại lý cho

các tổ chức tín dụng khác… nhận và chuyển vốn cho khách hàng hay cho một

dự án đầu tư. Do đó Ngân hàng có thể sử dụng tạm thời những khoản đó vào7

kinh doanh. Để mở rộng nghiệp vụ này NHTM cần chú trọng phát triển đến

các dịch vụ và không ngừng nâng cao uy tín của mình trên thương trường.

1.2.4 Vốn huy động của NHTM:

1.2.4.1 Khái niệm

- Vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động từ các tổ

chức kinh tế và các cá nhân trong xã hội thơng qua q trình thực hiện các

nghiệp vụ tín dụng, thanh tốn các nghiệp vụ kinh doanh khác và được làm

vốn để kinh doanh. Bản chất của vốn huy động là tài sản thuộc các sở hữu

khác nhau, Ngân hàng chỉ có quyền sử dụng mà khơng có quyền sở hữu và có

trách nhiệm hồn trả cả gốc và lãi khi đến hạn (đối với tiền gửi có kỳ hạn)

hoặc khi họ có nhu cầu rút về (đối với tiền gửi khơng kỳ hạn) . Vốn huy động

đóng vai trò rất quan trọng đối với mọi hoạt đọng kinh doanmh của NHTM.

- Vốn huy động luôn luôn biến động nên Ngân hàng không được phép sử

dụng hết số vốn đó vào kinh doanh mà phải dự trữ với một tỷ lệ hợp lý để

đảm bảo khả năng thanh toán.

1.2.4.2 Nội dung của vốn huy động.

a) Các loại vốn huy động:

- Tiền gửi: Tiền gửi tại NHTM bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi

khơng kỳ hạn.

+ Tiền gửi không kỳ hạn là khoản tiền gửi mà người gửi có thể rút ra

bằng séc hay tiền mặt để sử dùng bất cứ lúc nào. Và Ngân hàng cần phải đáp

ứng được yêu cầu đó của khách hàng. Tiền gửi khơng kỳ hạn có lãi suất thấp

hoặc khơng được trả lãi.

+ Tiền gửi có kỳ hạn bao gồm những loại sau :

Tiền gửi thanh tốn : Đó là các khoản tiền gửi không kỳ hạn trước hết

được sử dụng để tiến hành thanh toán,chi trả bằng vốn trên tài khoản vãng lai.

Thơng thường tiền gửi có kỳ hạn là tiền gửi có thời hạn và có lãi suất cao.8

Tiền gửi có kỳ hạn giữ vai trò trung gian giữa tiền gửi thanh toán

và tiền gửi tiết kiệm. Đây là nguồn vốn tuơng đối ổn định, ngân hàng có

thể sử dụng phần lớn loại tiền gửi này vào kinh doanh. Chính vì vậy

NHTM ln tìm cách đa dạng hố loại tiền gửi này bằng cách áp dụng

nhiều kỳ hạn khác nhau với các mức lãi suất khác nhau nhầm đáp ứng nhu

cầu của mọi khách hàng.

Tiền gửi tiết kiệm:

Xét về bản chất đây là 1 phần thu nhập cá nhân người lao động chưa sử

dụng vào tiêu dùng. Họ gửi vào Ngân hàng với mục đính tích luỹ 1 cách an

tồn và hưởng lãi từ số tiền đó. Có 2 loại tiền gửi tiết kiệm :

. Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn là khoản tiền gửi có thể rút ra bất

cứ lúc nào nhưng không được sử dụng vào các cơng cụ thanh tốn để chi trả

cho người khác.

. Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn là khoản tiền gửi có sử thoả thuận về

thời hạn rút tiền, có mức lãi suất cao hơn với tiền gửi khơng kỳ hạn.

- Các nguồn huy động khác :

Bên cạnh phương pháp nhận tiền gửi các NHTM còn phát hành chứng chỉ

tiền gửi và trái phiếu.Thực chất hoạt động này là Ngân hàng huy động vốn

tiền tệ bằng việc phát hành các chứng từ có giá.Trong đó chứng chỉ tiền gửi là

phiếu nợ NH với mệnh giá quy định, trái phiếu là loại phiếu nợ trung và dài

hạn.

Tổng huy động vốn dưới hình thức phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái

phiếu Ngân hàng , các NHTM phải trả lãi suất cao hơn so với lãi suất huy

động. Nghiệp vụ này chỉ đựơc tiến hành khi Ngân hàng thiếu vốn mà vốn tự

có và vốn huy động khơng đủ trang trải.9

Ngồi ra NHTM có thể sử dụng thu hút vốn từ các nguồn nhàn rỗi, từ các

hoạt động uỷ thác về các dịch vụ xã hội như dịch vụ: “Câu lạc bộ giáng sinh,

nghỉ hè và các kế hoạch khác được mệnh danh là các “Câu lạc bộ tiết kiệm”.

1.2.4.3. Vai trò của vốn huy động

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn hoạt đọng kinh doanh được thì

phải có vốn bởi vốn phản ánh năng lực chủ yếu để quyết định khả năng kinh

doanh. Đối với Ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh một loại hàng hoá

đặc biệt “tiền tệ” với đặc thù hoạt động kinh doanh là “đi vay để cho vay” nên

nguồn vốn đối với Ngân hàng lại càng có vai trò hết sức quan trọng. Vốn là

điểm đầu tiên trong chu kỳ kinh doanh của Ngân hàng lại càng có vai trò hết

sức quan trọng. Vốn là điểm đầu tiên trong chu kỳ kinh doanh của Ngân hàng.

Ngoài vốn ban đầu cần thiết tức là đủ vốn điều lệ theo luật định thì để bắt đầu

hoạt động kinh doanh của mình việc đầu tiên mà Ngân hàng phải làm là huy

động vốn. Vốn huy động cho phép Ngân hàng cho vay, đầu tư để thu lợi

nhuận. Nói cách khác nguồn vốn mà Ngân hàng huy động được nhiều hay ít

quyết định đến khả năng mở rộng hay thu hẹp tín dụng.

Với chức năng tập trung và phân phối cho các nhu cầu của nền kinh tế,

một nguồn vốn huy động dồi dào sẽ tạo cho Ngân hàng điều kiện để mở rộng

hoạt động kinh doanh, đa dạng hố các loại hình dịch vụ, khơng bỏ lỡ cơ hội

đầu tư, giảm thiểu rủi ro, tạo dựng được uy tín cho Ngân hàng.

Bên cạnh đó nguồn vốn của Ngân hàng quyết định đến khả năng cạnh

tranh. Nếu nguồn vốn huy động lớn sẽ chứng minh rằng quy mơ, trình độ

nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật của Ngân hàng hiện đại.

Các Ngân hàng thực hiện cho vay và nghiệp vụ khác chủ yếu dựa vào

vốn huy động. Còn vốn tự có chỉ sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

Vì vậy khả năng huy động vốn tốt sẽ là điều kiện thuận lợi đối với Ngân hàng

trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế cả về quy mơ,10

khối lượng tín dụng, chủ động về thời gian, thời hạn cho vay thậm chí quyết

định mức lãi suất vừa phải cho khách hàng. Điều đó sẽ thu hút ngày càng

nhiều khách hàng, doanh số hoạt động của Ngân hàng sẽ tăng lên nhanh

chóng và Ngân hàng sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh,

đảm bảo uy tín và năng lực trên thị trường.

Với những vai trò hết sức quan trọng đó, Ngân hàng ln tìm cách đưa ra

những chính sách quản lý nguồn vốn từ khâu nhận vốn từ nhưng người gửi

tiền và những người cho vay khác nhau đến việc sử dụng nguồn vốn một cách

hiệu quả. Bên cạnh đó các nhà quản trị Ngân hàng cũng ln tìm cách để đổi

mới, hồn thiện chúng cho phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế. Đó là

một trong những điều kiện tiên quyết đưa Ngân hàng đến thành cơng.

b) Các hình thức huy động vốn:

- Tiền gửi của khách hàng.

Tiền gửi của khách hàng đó là tiền gửi của các tổ chức kinh tế, doanh

nghiệp cơ quan Nhà nước và các định chế tài chính trung gian cá nhân trong

và ngồi nước có quan hệ gửi tiền tại Ngân hàng.

Tiền gửi của khách hàng đựơc chia làm hai bộ phận: Tiền gửi của doanh

nghiệp, tổ chức kinh tế và tiền gửi tiết kiệm của dân cư.

+ Tiền gửi của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bao gồm:

.Tiền gửi không kỳ hạn: Đây là khoản tiền mà khách hàng có thể rút

ra bất cứ lúc nào và ngân hàng phải thoả mãn yêu cầu đó của khách hàng.

Thực chất đó là khoản tiền gửi dùng để đảm bảo trong thanh toán.

Tiền gửi đảm bảo thanh toán được ký thác vào Ngân hàng để thực

hiện các khoản chi trả phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của

khách hàng một cách thuận tiện và tiết kiệm. Đây là khoản tiền tạm thời nhàn

rỗi chờ thanh tốn mà khơng phải để dành. Bởi vậy đối với khách hàng đây là

một tài sản mà họ ký thác uỷ nhiệm cho Ngân hàng bảo quản và thực hiện các11

nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu của khách hàng. Do vậy khách hàng không

mất quyền sở hữu, cũng như quyền sử dụng số tiền đó. Họ có quyền lấy ra

hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ ai vào bất kỳ thời gian nào. Khách hàng được

sử dụng số tiền của mình bằng phương tiện thanh tốn chi trả như séc, uỷ

nhiệm chi, thư chuyển tiền…

Đối với Ngân hàng đây là một khoản nợ mà Ngân hàng có nghĩa vụ

thực hiện lệnh thanh tốn chi trả cho người thụ hưởng loại tiền gửi này, lãi

suất thường thấp hơn lãi suất trả cho các khoản tiền gửi có lãi khác. Nhưng

khi khách hàng mở và sử dụng các loại tài khoản này thì được Ngân hàng

cung ứng các loại dịch vụ miễn phí hoặc thu với tỷ lệ thấp, lượng tiền vốn ở

tài khoản thanh toán thường chiếm gần 1/3 tiền gửi ngân hàng.

Như vậy các tài khoản này đã đem lại cho khách hàng sự an toàn trong

việc bảo quản vốn và trong q trình thanh tốn trả tiền hàng hố dịch vụ,

ngồi ra khách hàng còn được hưởng một khoản tiền lãi nhỏ và một số dịch

vụ miễn phí. Còn đối với Ngân hàng phải bỏ ra 1 khoản chi phí cho bộ máy

kế tốn theo dõi và ghi chép các nghiệp vụ phát sinh, chi phí phát hành séc và

1 số dịch vụ kèm theo. Chi phí này khá lớn nhưng nó được bù đắp lại. Bởi vì

trên thực tế do lượng tiền gửi vào và số lượng tiền rút ra không cùng một lúc

và chủ tài khoản thường không sử dụng hết số tiền của mình trên tài khoản.

Do đó ln tồn tại 1 số tiền trên tài khoản trong một thời gian dài số dư ấy

được Ngân hàng dùng để đầu tư cho vay đối với 1 số doanh nghiệp, cá nhân

thiếu vốn sản xuất, kinh doanh để thu lợi nhuận. Như vậy đối với tài khoản

tiền gửi thanh toán số dư trên tài khoản giao dịch khơng những bù đắp được

chi phí mà còn có thể mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng.

Ngày nay do điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều công nghệ

mới được ứng dụng vào hoạt động Ngân hàng. Vì vậy có nhiêu doanh nghiệp,

cá nhân, mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng làm cho lượng tiền gửi ngày12

càng tăng. Đó là nguồn vốn dùng để cho vay hết sức quan trọng của Ngân

hàng, đồng thời lợi nhuận thu về từ nguồn vốn này cũng ngày càng tăng.

.Tiền gửi có kỳ hạn.

Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền tạm thời nhàn rỗi của doanh nghiệp,

chưa sử dụng đến trong 1 thời gian nhất định, mà khoảng thời gian này được

xác định trước do đó các doanh nghiệp thường gửi vào Ngân hàng dưới hình

thức tiền gửi có kỳ hạn. Phần lớn các nguồn tiền gửi này xuất phát từ nguồn

tích luỹ của doanh nghiệp mà có. Về nguyên tắc khách hàng chỉ được rút tiền

khi đến hạn và được hưởng lãi trên số tiền gửi đó.Nhưng hiện nay để thu hút

vốn nhằm khuyến khích khách hàng gửi tiền vào Ngân hàng, các NHTM cho

phép khách hàng rút tiền ra trước hạn. Trong trường hợp này khách hàng

không được hưởng lãi hoặc chỉ được hưởng theo lãi suất của tiền gửi khơng

kỳ hạn.

Do tính chất của loại tiền vốn tương đối ổn định, Ngân hàng có thể sử

dụng phần lớn số dư loại nguồn vốin này để cho vay trung và dài hạn. Nếu

nguồn vốn này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động sẽ tạo điều

kiện thuận lợi, chủ động của Ngân hàng trong quá trình kinh doanh. Các

NHTM thường đưa ra nhiều loại kỳ hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tiền gửi của

khách hàng. Hiện tại các NHTM có các loại tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng, 2

tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 2 năm. Với mỗi 1 kỳ hạn khác nhau

thì Ngân hàng áp dụng 1 loại lãi suất khác nhau. Thơng thường thì thời hạn

càng dài lãi suất càng cao. Các Ngân hàng thường khuyến khích hàng gửi tiền

với thời hạn dài, vì loại tiền này tương đối ổn định, Ngân hàng sẽ chủ động

trong kinh doanh. Để thu hút được nhiều nguồn vốn dài hạn thì tốc độ phát

triển của nền kinh tế phải ổn định, giá trị đồng tiền được đảm bảo, lạm phát

vừa phải và tình hình hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng có hiệu quả.13

. Tiền gửi tiết kiệm dân cư. Bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và

tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

Phát hành kỳ phiếu có mục đích và phát hành trái phiếu. Huy động vốn

thông qua việc phát hành các công cụ nợ của các NHTM như kỳ phiếu, trái

phiếu là hình thức mới trong công tác huy động vốn của NHTM ở các nước

phát triển. Vốn được huy động từ hình thức này dùng để đầu tư cho các dự án

trung và dài hạn.

Trên đây là các hình thức huy động vốn huy động chủ yếu của NHTM

tuy nhiên chất lượng hiệu quả của hoạt động này chịu ảnh hưởng tác động của

rất nhiều yếu tố, từ yếu tố mang tính chất vĩ mơ đến các tính chất mang tính

vi mơ của nền kinh tế cũng như các yếu tố liên quan đến NHTM..

1.2.4.4 Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn huy động của

NHTM.

 Nhân tố khách quan:

Bao gồm: chính trị, pháp luật, kinh tế, môi trường xã hội và cơng nghệ

- Chính sách đầu tư của Nhà nước hợp lý hay khơng cũng ảnh hưởng đến

chính sách huy động vốn của Ngân hàng.

- Kinh tế phát triển dẫn tới các doanh nghiệp và cá nhân có thu nhập cao

tích luỹ được nhiều nên các giao dịch kinh tế cũng phát triển nhanh. Lạm

phát, tỷ giá hối đoái cũng ảnh hưởng tới việc huy động vốn của Ngân hàng.

- Bên cạnh đó chính sách tài khố và chính sách tiền tệ quốc gia cũng ảnh

hưởng tới việc tạo vốn của Ngân hàng.

- Mơi trường xã hội, tâm lý và thói quen tiêu dùng của người dân cũng ảnh

hưởng đến việc huy động vốn của Ngân hàng. Ngoài ra yếu tố công nghệ

cũng tác động đến việc huy động vốn của Ngân hàng.14

 Nhân tố khách quan:

- Chính sách lãi suất là một nhân tố quan trọng tác động mạnh đến viêc

huy động vốn của NHTM.

- Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp và gián

tiếp đến cơng tác huy động vốn.

- Uy tín và vị thế của Ngân hàng: có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa

chọn của khách hàng, thể hiện cụ thể ở năng lực tài chính, tình hình hoạt động

kinh doanh, q trình lịch sử, chất lượng marketing…

- Các hình thức huy động và dịch vụ kèm theo:

- Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ nhân viên:

- Mức độ thâm niên của một Ngân hàng:sẽ tạo lòng tin tốt hơn đối với

khách hàng.

- Chính sách quảng cáo: quảng cáo ln được đề cao và phải có một chi

phí nhất định cho công tác này.

- Mạng lưới phục vụ cho việc huy động vốn.

Trên đây là các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của các hệ

thống NHTM. Với mỗi Ngân hàng trong những giai đoạn khác nhau, mức độ

ảnh hưởng của các nhân tố trên đến hoạt động huy động vốn cũng khác nhau.

Tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể mà các Ngân hàng có thể xây dựng cho mình 1

chiến lược huy động vốn thích hợp.15CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA

NGÂN HÀNG TMCP CÁC DOANH NGHIỆP NGỒI

QUỐC DOANH VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH

2.1.Q trình hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng TMCP

các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam tỉnh Nam Định

2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh

Việt Nam (VPBANK) được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0042/NHCP của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 12 tháng 8 năm

1993 với thời gian hoạt động 99 năm. Ngân hàng bắt đầu hoạt động từ ngày

mùng 4 tháng 9 năm 1993 theo giấy phép thành lập số 1535/QĐ-UB ngày 4

tháng 9 năm 1993.

Chức năng hoạt động chủ yếu của VPBank bao gồm: Huy động vốn ngắn

hạn, trung hạn và dài hạn, từ các cổ chức kinh tế và dân cư từ khả năng nguồn

vốn của Ngân hàng, kinh doanh ngoại hối, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu

và các chứng từ có giá khác, cung cấp dịch vụ giao dịch giữa các khách hàng

và các dịch vụ Ngân hàng khác theo quy định của NHNN Việt Nam.

Chi nhánh NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam tỉnh

Nam Định là chi nhánh trực thuộc NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc

doanh Việt Nam. Được thành lập và đi vào hoạt động ngày 24/5/2003, chi

nhánh có địa chỉ: 69 đường Lê Hồng Phong, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định,

chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi với NHTMCP các doanh nghiệp

ngoài quốc doanh VN.16

Từ một Ngân hàng có rất nhiều khó khăn từ khi mới thành lập: thiếu vốn,

chi phí kinh doanh cao, cơ sở vật chất, công nghệ lạc hậu…Nhưng nhờ sự

quyết tâm đổi mới cùng với sự giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa

phương, Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngồi quốc doanh tỉnh Nam

Định không những đã khẳng định được mình mà còn vươn lên trong cơ chế

thị trường thực sự là một chi nhánh làm ăn có hiệu quả cao.

2.1.2 Cơ cấu bộ máy:

Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam tỉnh

Nam Định là một Ngân hàng cấp 1 bao gồm 3 chi nhánh trực thuộc: phòng

giao dịch VPBank Đò Quan, phòng Giao dịch Lạc Quần và 1 chi nhánh nằm

trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP các doanh

nghiệp ngoài quốc doanh VN tỉnh Nam Định gồm các phòng ban như sau:

- Phòng giao dịch – Kho quỹ

- Phòng phục vụ khách hàng doanh nghiệp

- Phòng Phục vụ khách hàng cá nhân

- Phòng thẩm định tài sản đảm bảo

- Phòng thanh tốn quốc tế

- Phòng kế tốn tin học

- Phòng hành chính tổ chức

- Ban tín dụng chi nhánh

- Phòng thu hồi nợ

2.1.3 Đặc điểm

- Tuy mới thành lập nhưng Ngân hàng đã có cơ sở vật chất kĩ thuật khá

hiện đại và đầy đủ, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng khá phong phú và đa dạng;

đội ngũ có đầy đủ chun mơn nghiệp vụ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các loại vốn kinh doanh của NHTM:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×