Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giáo viên hướng dẫn : TS. TRẦN HÒE

Giáo viên hướng dẫn : TS. TRẦN HÒE

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpLỜI CAM KẾT

Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “ Ứng dụng marketing mix của công ty

TNHH Âu Trường Thành” là do em thực hiện. Trong quá trình thực hiện, em có

thu thập và sử dụng các số liệu , thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như từ các

giáo trình, sách, báo, tạp chí, website, tài liệu cơ quan thực tập cung cấp……Tuy

nhiên về tổng thể phần lớn nội dung , em khơng có sự sao chép từ bất cứ một

chuyên đề, luận văn hay bài viết nào đó.

Em xin cam đoan rằng các thơng tin, số liệu thu thập và trình bày trong

chuyên đề này là trung thực, có nguồn gốc thu thập rõ ràng, không phải là số liệu

ảo, sao chép. Em xin chịu trách nhiệm trước những cam kết trên!

Sinh viênPhạm Thị NhànPhạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệpMỤC LỤC

MỞ ĐẦU........................................................................................................1

CHƯƠNG I: MARKETING MIX VÀ ỨNG DỤNG MARKETING

TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP...........3

I.1 Marketing mix và yêu cầu vận dụng marketing-mĩ trong kinh

doanh của doanh nghiệp............................................................................3

I.1.1 Khái niệm và nội dung marketing - mix...........................................3

I.1.1.1 Khái niệm marketing -mix..........................................................3

I.1.1.2 Nội dung marketing - mix..........................................................6

I.1.2 Yêu cầu vận dụng marketing mix......................................................8

I.2 Ứng dụng marketing mix trong kinh doanh doanh nghiệp............12

I.2.1 Chính sách sản phẩm.......................................................................12

I.2.1.1 Khái niệm sản phẩm..................................................................12

I.2.1.2 Danh mục sản phẩm kinh doanh...............................................14

I.2.1.3 Chu kỳ sống của sản phẩm........................................................15

I.2.1.4 Nhãn hiệu hàng hố...................................................................17

I.2.1.5 Bao bì hàng hố.........................................................................18

I.2.2 Chính sách giá................................................................................19

I.2.2 .1 Khái niệm về giá.......................................................................19

I.2.2 .2 Chính sách định giá..................................................................21

I.2.3 Chính sách phân phối.....................................................................23

I.2.4 Chính sách xúc tiến.........................................................................24

I.2.4.1 Khái niệm về xúc tiến marketing..............................................24

I.2.4.2 Vai trò của hoạt động xúc tiến đối với hoạt động kinh doanh

thương mại của các doanh nghiệp........................................................24

I.2.4.2 Nội dung của xúc tiến marketing..............................................25

I.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng ứng dụng marketing -mix

trong kinh doanh của doanh nghiệp.......................................................27

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp

I.3.1 Môi trường vĩ mô............................................................................27

I.3.1.1 Môi trường văn hố xã hội........................................................27

I.3.1.2 Mơi trường chính trị- luật pháp.................................................28

I.3.1.3. Mơi trường kinh tế và công nghệ.............................................28

I.3.1.4 Môi trường cạnh tranh...............................................................30

I.3.1.5 Môi trường địa lý sinh thái........................................................31

I.3.2 Môi trường vi mô............................................................................31

I.3.2.1 Tiềm lực tài chính......................................................................32

I.3.2.2 Tiềm năng con người.................................................................32

I.3.2.3 Tiềm lực vơ hình........................................................................32

I.3.2.4 Các nhân tố khác.......................................................................33

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG MARKETING MIX

CỦA CÔNG TY TNHH ÂU TRƯỜNG THÀNH.....................................35

II.1 Khái qt về cơng ty TNHH Âu Trường Thành............................35

II.1.1. Q trình hình thành và phát triển của cơng ty TNHH Âu

Trường Thành..........................................................................................35

II.1.2 Chức năng và nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty

TNHH Âu Trường Thành........................................................................36

II.1.3 Môi trường và thị trường kinh doanh.............................................38

II.1.4. Kết quả kinh doanh của cơng ty TNHH Âu Trường Thành..........41

II.2 Phân tích thực trạng ứng dụng marketing mix của công ty

TNHH Âu Trường Thành........................................................................42

II.2.1 Thị trường của cơng ty TNHH Âu Trường Thành.........................42

II.2.2 Chính sách sản phẩm.....................................................................43

II.2.3 Về tham số giá cả............................................................................51

II.2.4 Về tham số phân phối.....................................................................54

II.2.5 Chính sách xúc tiến bán hàng........................................................55Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp

II.3 Đánh giá thực trạng ứng dụng marketing mix của công ty

TNHH Âu Trường Thành........................................................................59

II.3.1 Những điểm mạnh của công ty TNHH Âu Trường Thành trong

vịêc ứng dụng marketing - mix................................................................59

II.3.2. Những điểm yếu của công ty TNHH Âu Trường Thành trong

vịêc ứng dụng marketing - mix................................................................60

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG

MARKETING-MIX TRONG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

TNHH ÂU TRƯỜNG THÀNH..................................................................62

III.1 Định hướng phát triển và yêu cầu ứng dụng marketing - mix

của công ty TNHH Âu Trường Thành....................................................62

III.2. Giải pháp tăng cường ứng dụng Marketing-Mix trong kinh

doanh của công ty TNHH Âu Trường Thành........................................64

III.2.1. Tăng cường nghiên cứu thị trường.............................................64

III.2.2 Phát huy và hoàn thiện chiến lược sản phẩm................................69

III.2.3 Hoàn thiện chính sách giá.............................................................72

III.2.4 Chính sách kênh phân phối..........................................................74

III.2.5 Hồn thiện các hoạt động xúc tiến thương mại............................75

KẾT LUẬN..................................................................................................79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................80Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệpDANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Hình 1.1: Bộ phận cơ bản cấu thành marketing- mix......................................6

Hình 1.2:Chu kỳ sống của sản phẩm.............................................................16

Hình 1.3 Dạng kênh phân phối của doanh nghiệp........................................24

Hình 2.1: Dạng kênh phân phối của công ty TNHH Âu Trường Thành.......55

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Âu Trường Thành...................37

Bảng 1.1: Các dạng cơ hội hấp dẫn...............................................................10

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2005-2008

.....................................................................................................41

Bảng 2.2: Danh mục hàng hoá kinh doanh của công ty TNHH Âu Trường

Thành...........................................................................................45

Bảng 2.3: Chiều rộng danh mục sản phẩm và chiều dài danh mục sản phẩm........48

Bảng 2.4: Số lượng các loại sản phẩm của công ty đã bán năm 2005-2008.......49

Bảng 2.5: Giá bán của một số loại sản phẩm của công ty TNHH Âu

Trường Thành..............................................................................52

Bảng 2.6. Giá của mặt hàng khăn giấy của công ty TNHH Âu Trường

Thành và công ty Trà Mi.............................................................53

Bảng 2.7.Cơ cấu lực lượng lao động phòng kinh doanh của cơng ty Âu

Trường Thành năm 2008.............................................................57Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp1MỞ ĐẦU

Kinh tế Việt Nam ngày nay đang trong xu thế hội nhập và phát triển

do đó có rất nhiều cơ hội cũng như những thách thức đặt ra cho các doanh

nghiệp Việt Nam. Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế cạnh tranh hết sức

khốc liệt, để có thể đứng vững và chiếm lĩnh thị trường, đòi hỏi doanh

nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng phải ln cố

gắng trên mọi phương diện.

Hiện nay trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp ngày càng phức tạp và chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu

tố. Năm 2009 là năm mà nền kinh tế thế giới đang gặp khủng hoảng chịu

ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế Mỹ trong đó có Việt Nam. Do đó,

muốn phát triển doanh nghiệp thì cần phải tăng cường và nâng cao hiệu quả

hoạt động kinh doanh. Việc này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến

lược phát triển một cách hợp lý. Một chiến lược Marketing hợp lý sẽ giúp

doanh nghiệp tận dụng được cơ hội, hạn chế thách thức, nâng cao khả năng

cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường trong và ngồi nước.

Cơng ty TNHH Âu Trường Thành là một cơng ty tư nhân, nên nhận

thức của ban lãnh đạo công ty về tầm quan trọng của việc ứng dụng

marketing- mix trong kinh doanh là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là khi Việt

Nam đã là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Nhưng do nhiều hạn chế nên hoạt động: nghiên cứu thị trường, quảng cáo...

còn yếu, nên cần phải sớm hoàn thiện trong thời gian tới.

Sau thời gian thực tập tại công ty TNHH Âu Trường Thành, tìm hiểu

về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, em quyết định

chọn để tài: “Ứng dụng marketing -mix của công ty TNHH Âu Trường

Thành.” làm chuyên đề tốt nghiệp của em.

Kết cấu chuyên đề gồm ba phần chính:Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp2Chương I: Marketing mix và ứng dụng marketing trong kinh doanh

của các doanh nghiệp.

Chương II: Thực trạng ứng dụng marketing mix của công ty TNHH

Âu Trường Thành.

Chương III: Giải pháp tăng cường ứng dụng marketing mix trong

kinh doanh của công ty TNHH Âu Trường Thành.Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp3CHƯƠNG I

MARKETING MIX VÀ ỨNG DỤNG MARKETING TRONG

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

I.1 Marketing mix và yêu cầu vận dụng marketing-mĩ trong kinh

doanh của doanh nghiệp.

I.1.1 Khái niệm và nội dung marketing - mix

I.1.1.1 Khái niệm marketing -mix.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, doanh

nghiệp luôn gặp những biến động, những rủi ro. Những biến động đó

cần phải được giải quyết, chính lúc đó marketing ra đời và phát triển.

Marketing ra đời nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, giảm những

rủi ro, tăng cường khả năng cạnh tranh và ổn định trong kinh doanh của

các doanh nghiệp.

Khi mới ra đời, tư tưởng của marketing truyền thống là các doanh

nghiệp dựa vào thiết bị có chế tạo ra sản phẩm và sau đó cố gắng bán chúng

trên thị trường. Hay còn gọi là marketing bán hàng- mọi nỗ lực marketing

chỉ chú trọng vào khâu bán hàng. Nghĩa là doanh nghiệp cố gắng bán những

gì mình có. “Marketing là hoạt động kinh tế trong đó hàng hố được đưa từ

người sản xuất đến người tiêu thụ” hoặc “marketing là hoạt động kinh

doanh có liên quan trực tiếp đến dòng vận động hàng hố dịch vụ từ người

sản xuất đến người tiêu dùng.” (trích giáo trình Quản trị doanh nghiệp

thương mại).

Trong quá trình ứng dụng marketing bán hàng vào hoạt động kinh

doanh, các doanh nghiệp nhận thấy rằng: “để bán hàng thì chỉ tập trung vào

khâu bán hàng là chưa đủ mà cần cần phải quan tâm nhiều đến nhu cầu của

người tiêu dùng.” Do đó marketing bộ phận ra đời quan tâm đến người tiêuPhạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp4dùng, doanh nghiệp thay đổi dần quan điểm không chỉ bán những thứ mình

có mà phải bán thứ mà khách hàng cần, dành ưu tiên cho người tiêu dùng.

Đến những năm 60 của thế kỷ XX, khi thị trường bắt đầu thay đổi:

cung lớn hơn cầu, hàng hoá trở nên dư đồng thời sự cạnh tranh giữa các nhà

sản xuất, kinh doanh ngày càng trở nên gay gắt. Quan niệm cũ bị phá bỏ,

mở đường cho quan niệm mới về marketing hiện đại ra đời hay còn gọi là

marketing cơng ty.

Marketing hiện đại xuất phát từ tư tưởng kinh doanh định hướng vào

khách hàng. Dựa vào nhu cầu của khách hàng để định hướng mọi hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp. “Marketing là sự phân tích, tổ chức, kế hoạch

hố và kiểm tra những khả năng câu khách của một công ty cũng như

những chính sách và những hoạt động với quan điểm thoả mãn nhu cầu về

mong muốn của nhóm khách hàng đã chọn.” (Trích giáo trình Quản trị

doanh nghiệp thương mại).

Quan điểm marketing hiện đại đã khắc phục được những nhược điểm

của Marketing bán hàng và marketing bộ phận. Quan điểm marketing hiện

đại đã giúp liên kết một cách có hệ thống các khâu của quá trình sản xuất

kinh doanh. Như vậy tồn bộ q trình sản xuất kinh doanh đã là một hệ

thống cùng hướng tới một mục tiêu: bán hàng thông qua thoả mãn tốt nhất

nhu cầu của khách hàng để thu lợi nhuận.

Mục tiêu của marketing không chỉ là lợi nhuận mà còn là lợi ích của

khách hàng, cộng đồng và lợi ích của xã hội.

Để có thể hiểu rõ hơn khái niệm Marketing, chúng ta có thể nghiên

cứu Marketing dưới hai góc độ: Macromarketing (Marketing vĩ mơ) và

Micromarketing ( Marketing vi mơ).

“Micromarketing là q trình thực hiện các hoạt động nhằm đạt được

các mục tiêu của một tổ chức thơng qua việc đốn trước nhu cầu của khách

hàng hoặc người tiêu thụ để điều khiển các loại hàng hoá và dịch vụ thoả

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giáo viên hướng dẫn : TS. TRẦN HÒE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×