Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp4dùng, doanh nghiệp thay đổi dần quan điểm khơng chỉ bán những thứ mình

có mà phải bán thứ mà khách hàng cần, dành ưu tiên cho người tiêu dùng.

Đến những năm 60 của thế kỷ XX, khi thị trường bắt đầu thay đổi:

cung lớn hơn cầu, hàng hoá trở nên dư đồng thời sự cạnh tranh giữa các nhà

sản xuất, kinh doanh ngày càng trở nên gay gắt. Quan niệm cũ bị phá bỏ,

mở đường cho quan niệm mới về marketing hiện đại ra đời hay còn gọi là

marketing công ty.

Marketing hiện đại xuất phát từ tư tưởng kinh doanh định hướng vào

khách hàng. Dựa vào nhu cầu của khách hàng để định hướng mọi hoạt động

kinh doanh của doanh nghiệp. “Marketing là sự phân tích, tổ chức, kế hoạch

hoá và kiểm tra những khả năng câu khách của một cơng ty cũng như

những chính sách và những hoạt động với quan điểm thoả mãn nhu cầu về

mong muốn của nhóm khách hàng đã chọn.” (Trích giáo trình Quản trị

doanh nghiệp thương mại).

Quan điểm marketing hiện đại đã khắc phục được những nhược điểm

của Marketing bán hàng và marketing bộ phận. Quan điểm marketing hiện

đại đã giúp liên kết một cách có hệ thống các khâu của q trình sản xuất

kinh doanh. Như vậy tồn bộ q trình sản xuất kinh doanh đã là một hệ

thống cùng hướng tới một mục tiêu: bán hàng thông qua thoả mãn tốt nhất

nhu cầu của khách hàng để thu lợi nhuận.

Mục tiêu của marketing không chỉ là lợi nhuận mà còn là lợi ích của

khách hàng, cộng đồng và lợi ích của xã hội.

Để có thể hiểu rõ hơn khái niệm Marketing, chúng ta có thể nghiên

cứu Marketing dưới hai góc độ: Macromarketing (Marketing vĩ mơ) và

Micromarketing ( Marketing vi mơ).

“Micromarketing là q trình thực hiện các hoạt động nhằm đạt được

các mục tiêu của một tổ chức thông qua việc đoán trước nhu cầu của khách

hàng hoặc người tiêu thụ để điều khiển các loại hàng hoá và dịch vụ thoả

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp5mãn nhu cầu từ điều khiển các loại hàng hoá và dịch vụ thỏa mãn nhu cầu

từ người sản xuất tới khách hàng hoặc người tiêu thụ.” (E.J.McCarthy)

Micromarketing - marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp. Nội dung cơ bản của marketing trong hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp bao gồm mục tiêu của doanh nghiệp, dự đoán của doanh

nghiệp và sự điều khiển của doanh nghiệp.

Marcomarketing là quá trình xã hội điều khiển các dòng hàng hố và

dịch vụ của nền kinh tế quốc dân từ người sản xuất tới người tiêu thụ một

cách có hiệu quả để thực hiện cân đối cung cầu và hoàn thành các mục đích

của xã hội.

Để tối ưu hố hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thì doanh nghiệp

cần phải giải quyết mục tiêu trung gian của doanh nghiệp là bán được hàng.

Doanh nghiệp phải có mục tiêu rõ ràng, đồng thời dự đoán là việc doanh

nghiệp nghiên cứu thị trường/ khách hàng và xu hướng vận động của nó,

nghiên cứu mơi trường kinh doanh, để từ đó doanh nghiệp có thể sử dụng

các thế mạnh của mình kết hợp với các tham số marketing để có thể kiểm

sốt và chinh phục khách hàng.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng những

công cụ marketing một cách phù hợp với thực tế của doanh nghiệp để có thể

đạt được mục tiêu cao nhất của mình. Một trong các cách mơ tả hoạt động

và công cụ mà doanh nghiệp sử dụng để chinh phục khách hàng là

marketing- mix (Marketing hỗn hợp).

“Marketing -mix là tập hợp các yếu tố thay đổi kiểm soát được của

Marketing mà công ty sử dụng để cố gắng gây được phản ứng mong muốn

từ phía thị trường mục tiêu.”( Phillip Kotler).

Marketing hỗn hợp là hệ thống đồng bộ các cơng cụ có thể kiểm sốt

được mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tác động và chinh phục khách

hàng.

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp6Marketing mix bao gồm tất cả những gì mà doanh nghiệp có thể sử

dụng để tác động lên nhu cầu về hàng hoá của doanh nghiệp.

I.1.1.2 Nội dung marketing - mix

Khi marketing mới ra đời, Marketing mix được quan niệm có 4 tham

số cơ bản (4P): sản phẩm (Product), giá cả ( Price), phân phối ( Place) và

xúc tiến (Promotion). Hiện nay, có nhiều quan điểm mới về marketing và

các tham số của marketing mix cũng được mở rộng ra cho phù hợp với sự

phức tạp của hoạt động kinh doanh như tham số con người, dịch vụ... Các

tham số marketing không hoạt động độc lập với nhau mà có quan hệ qua lại,

hỗ trợ lẫn nhau. Doanh nghiệp tiến hành marketing mix phải quan tâm đến

tác động qua lại đó để có thể đưa ra quyết định về tham số này phù hợp

nhưng khơng làm ảnh hưởng đến tham số còn lại.

Hình 1.1: Bộ phận cơ bản cấu thành marketing- mix

MARKETING

MIXsản phẩmgiá cảphân

phốixúc tiến-Sản phẩm là tham số cơ bản nhất và quan trọng nhất của marketing

mix. Đây là tập hợp “ sản phẩm và dịch vụ” mà doanh nghiệp cung ứng cho

thị trường mục tiêu. Doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu nhu cầu thị trường/

khách hàng và xu hướng vận động của nó để ra quyết định lựa chọn sản

phẩm, hàng hoá phù hợp tiềm lực của doanh nghiệp. Nhiệm vụ quan trọng

của hệ thống marketing ở doanh nghiệp đó là làm thế nào hiểu và mô tả sản

phẩm của doanh nghiệp đưa ra thị trường một cách đúng đắn nhất.

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp7-Giá cả: là tham số rất nhạy cảm, đây là tham số duy nhất mang lại lợi

nhuận cho doanh nghiệp. Giá cả có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua

hàng của người tiêu dùng. Dưới con mắt của khách hàng, giá cả là số tiền

họ phải trả cho người bán để thoả mãn nhu cầu của mình. Do đó, nó có ảnh

hưởng rất lớn đến doanh số và doanh thu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp

cần quan tâm đến các công cụ giá một cách phù hợp và khoa học để nhằm

thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp đã đề ra.

- Phân phối: là công cụ then chốt trong marketing mix, là mọi hoạt

động để hàng hoá đến tay khách hàng mục tiêu. Đây vừa là cơ hội, vừa là

thách thức đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải lựa chọn đúng địa

điểm sao cho thuận lợi cho hoạt động kinh doanh đồng thời làm thế nào đáp

ứng nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời, rút ngắn được khoảng cách

vận chuyển, sử dụng lực lượng bán hàng một cách hợp lý. Từ đó có thể

quản lý được kênh phân phối góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh

nghiệp.

- Xúc tiến: là công cụ cuối cùng của marketing mix. giúp doanh nghiệp

nắm được thông tin về thị trường/ khách hàng, từ đó có biện pháp kích thích

hiệu quả bán hàng. Đây là tham số quan trọng có thể kiểm soát được trong

marketing mix. Hoạt động xúc tiến giúp doanh nghiệp có cơ hội phát triển

các mối quan hệ thương mại với các bạn hàng ở trong và ngoài nước. Thông

qua xúc tiến, các doanh nghiệp hiểu biết lẫn nhau. đặt quan hệ buôn bán với

nhau. Đồng thời giúp doanh nghiệp có thêm thơng tin về thị trường, có điều

kiện nhanh chóng phát triển kinh doanh và hội nhập kinh tế khu vực. Các

hoạt động chủ yếu của xúc tiến thương mại là: khuyến mại, quảng cáo, hội

chợ triển lãm, bán hàng trực tiếp, quan hệ công chúng và cac hoạt động

khuyếch trương khác.

Các công cụ Marketing mix được các doanh nghiệp thương mại ứng

dụng một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả nhất vào thực tiễn và vào

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp8hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi tham số đều có vai trò nhất

định trong q trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mức độ quan

trọng của từng tham số đối với mỗi doanh nghiệp khác nhau là khác nhau.

Điều đó phụ thuộc nhiều vào chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp,

phụ thuộc vào chiến lược cạnh tranh cũng như vị thế cạnh tranh của từng

doanh nghiệp. Các tham số có thể sử dụng một cách riêng biệt hoặc kết hợp

một cách đồng bộ, vận dụng một cách linh hoạt mang lại hiệu quả kinh

doanh cho doanh nghiệp.

I.1.2 Yêu cầu vận dụng marketing mix.

Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế cạnh tranh gay gắt với đầy những

khó khăn và thử thách buộc doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp

thương mại nói riêng cần phải rất linh hoạt để có thể đối phó với sự thay đổi

của mơi trường kinh doanh. Đồng thời nhu cầu và yêu cầu của người tiêu

dùng ngày càng cao đòi hỏi doanh nghiệp cần phải đa dạng hoá sản phẩm

và phải ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng người tiêu

dùng ngày càng cao. Các doanh nghiệp mới trên thị trường ngày càng nhiều

làm cho thị phần bị chia nhỏ, gây khó khăn cho việc kinh doanh của doanh

nghiệp. Do đó, mức độ cạnh tranh ngày càng cao làm cho việc kinh doanh

ngày càng trở nên phức tạp. Để có thể giảm nhẹ các rủi ro trong kinh doanh,

nâng cao lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường,

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng đã quan tâm

và ứng dụng marketing-mix vào hoạt động kinh doanh. Marketing-Mix trở

thành công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu

kinh doanh của mình và qua đó thực hiện được mục tiêu lợi nhuận.

Các yếu tố cấu thành nên môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

gồm môi trường vĩ mô, môi trường vi mơ và mơi trường bên trong của

doanh nghiệp. Trong đó doanh nghiệp hoạt động trong sự tác động qua lại

của các yếu tố môi trường. Môi trường vĩ mô gồm các yếu tố về kinh tế,

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChun đề tốt nghiệp9chính trị, pháp luật, văn hố, xã hội... các yếu tố này tác động lên hoạt động

của doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp khơng thể kiểm sốt được sự

biến động của chúng mà chỉ có thể thích ứng với sự biến động đó mà thơi.

Mỗi một sự thay đổi nhỏ ngồi mơi trường nếu khơng có sự điều chỉnh kịp

thời sẽ làm ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh. Ví dụ như khi Việt Nam

gia nhập vào WTO có nhiều yếu tố về thuế thay đổi, nhà nước đánh thuế

phải theo như cam kết khi gia nhập vào WTO, điều này gây khó khăn rất

nhiều cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ngoài ra, các yếu tố thuộc

môi trường tác nghiệp như các đối thủ cạnh tranh hiện tại, yếu tố thuộc về

nhà cung ứng, khách hàng, các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, sản phẩm hàng

hoá thay thế. Đây là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới yếu tố cạnh tranh

trên thị trường. Khi số lượng doanh nghiệp gia nhập vào ngành ngày càng

nhiều, sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, điều này buộc

doanh nghiệp phải có sự điều chỉnh nhanh chóng và kịp thời với những biến

động đó. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp tạo nên sức cạnh tranh của

chính doanh nghiệp như sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh của doanh

nghiệp, các yếu tố về quản trị nhân sự và nguồn nhân lực, quản trị tài chính

kế tốn, hệ thống thơng tin của doanh nghiệp thương mại, nền nếp văn hoá

của tổ chức, nghiên cứu và phát triển. Doanh nghiệp sẽ điều chỉnh các yếu

tố thuộc nội tại doanh nghiệp để có thể thích ứng với sự thay đổi của yếu tố

môi trường để làm cho doanh nghiệp có thể phát triển. Việc thay đổi đó phải

được dựa trên chiến lược cụ thể, rõ ràng và phải có hiệu quả. Để làm được

điều đó, doanh nghiệp phải nghiên cứu và vận dụng Marketing-Mix vào

hoạt động kinh doanh của mình. Hiện nay, marketing mix là một trong

những công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp xây dựng cho mình một chiến

lược phát triển phù hợp.

Nghiên cứu ứng dụng marketing mix sẽ giúp cho doanh nghiệp phát

hiện ra nhu cầu của khách hàng thông qua việc sử dụng hiệu quả các công

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp10cụ của marketing-mix để đáp ứng nhu cầu đó. Muốn vậy, doanh nghiệp phải

xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ về môi trường kinh doanh như môi

trường vi mô, môi trường vĩ mô, môi trường bên trong của doanh nghiệp.

Mục tiêu nghiên cứu phải làm rõ nhu cầu của khách hàng, khả năng cung

ứng của nguồn hàng và nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh

tranh. Đồng thời, phải luôn theo dõi xu hướng biến động của mơi trường

kinh doanh như chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hoá...Việc ứng dụng

marketing mix giúp doanh nghiệp nắm bắt các cơ hội kinh doanh, đồng thời

thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Cơ hội có thể xuất hiện ở bất kỳ

đâu, bất cứ khi nào nhưng không phải tất cả các cơ hội đều phù hợp với khả

năng và tiềm lực của doanh nghiệp. Do đó việc phân tích các yếu tố bên

trong và bên ngồi giúp doanh nghiệp có thể tận dụng hết khả năng của

mình để nắm bắt cơ hội trong quá trình kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ khai

thác các cơ hội được đánh giá là cơ hội hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Cơ

hội hấp dẫn là những khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng đã và sẽ

xuất hiện trên thị trường được xem là phù hợp với mục tiêu và tiềm lực của

doanh nghiệp.

Cơ hội có thể xuất hiện dưới nhiều dạng thức từ khái quát đến cụ thể

khác nhau. Có thể mô tả các dạng cơ bản của cơ hội kinh doanh theo mạng

lưới sản phẩm của Ansoff:

Bảng 1.1: Các dạng cơ hội hấp dẫn

các dạng thị trườngThị trường hiện tạiThị trường mớicác dạng sản phẩmSản phẩm hiện tại

Sản phẩm mớiXâm nhập thị trường

Phát triển sản phẩmPhát triển thị trường

Đa dạng hoá kinh

doanh- Xâm nhập thị trường (tăng thị phần của doanh nghiệp): cơ hội đểPhạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp11doanh nghiệp tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm hiện tại trên các thị trường

hiện tại.

-Khả năng phát triển thị trường (mở rộng thị trường của doanh nghiệp):

cơ hội để doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hiện tại trên các thị trường mới.

-Khả năng phát triển trên sản phẩm (đưa sản phẩm mới vào kinh

doanh): cơ hội để doanh nghiệp lựa chọn các sản phẩm mới kể cả sản phẩm

cải tiến (hoàn thiện hơn/ phù hợp hơn) để đưa vào tiêu thụ trên các thị

trường hiện tại.

-Đa dạng hoá kinh doanh: cơ hội để doanh nghiệp mở rộng/ phát triển

hoạt động thương mại trên cơ sở đưa các sản phẩm mới vào bán trong các

thị trường mới kể cả hoạt động trong lĩnh vực không truyền thống.

Để đứng vững trên thị trường hiện tại và mở rộng thị trường của doanh

nghiệp nhằm tiêu thụ được sản phẩm và thực hiện được mục tiêu đề ra là tối

đa hoá lợi nhuận, doanh nghiệp cần phải trả lời được các câu hỏi sau:

Về sản phẩm, hàng hoá: khách hàng có nhu cầu về loại hàng hố nào?

có đặc tính gì? tính nổi bật của hàng hố, khả năng cạnh tranh của sản

phẩm? ...

Về giá cả: doanh nghiệp định giá sản phẩm như thế nào? sử dụng chiến

lược giá như thế nào? Mức giá có phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng

hay không?

Về xúc tiến: Cần phải làm thế nào để doanh nghiệp có thể chinh phục

được khách hàng, chiến thắng được đối thủ cạnh tranh...

Marketing-mix với các tham số của mình đã góp phần tăng doanh số

bán của doanh nghiệp trên thị trường hiện tại, phát triển thị trường, nâng

cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Chính từ các yếu tố của môi trường kinh doanh luôn biến động buộc

doanh nghiệp phải đề ra các chiến lược kinh doanh cho phù hợp nhằm đối

phó với sự thay đổi của môi trường, vận dụng thật tốt các yếu tố của

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp12marketing mix vào hoạt động nhằm thu lợi nhuận.

I.2 Ứng dụng marketing mix trong kinh doanh doanh nghiệp

I.2.1 Chính sách sản phẩm

I.2.1.1 Khái niệm sản phẩm

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, marketing mix có

nhiệm vụ quan trọng là hiểu và mơ tả đúng sản phẩm, hàng hố đưa ra bán

trên thị trường. Xác định đúng sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến khả năng

tiêu thụ và khai thác cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng việc mô tả

không được coi trọng nên có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phát triển kinh

doanh của doanh nghiệp.

Trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp thương mại thường mô

tả sản phẩm sao cho có thể quản lý và kinh doanh một cách dễ dàng và

thuận lợi nhất. Để mô tả sản phẩm của mình doanh nghiệp có thể lựa chọn

các cách tiếp cận khác nhau: Tiếp cận và mô tả sản phẩm theo truyền thống;

và mô tả sản phẩm theo quan điểm marketing.

Tiếp cận sản phẩm theo góc độ truyền thống: Với cách tiếp cận này

thường dẫn đến quan niệm về sản phẩm của doanh nghiệp chỉ liên quan đến

“hàng hoá hiện vật” hay “hàng hoá cứng” mà doanh nghiệp đang chế tạo

hoặc kinh doanh. Các khía cạnh khác có liên quan như dịch vụ, bao bì,

phương thức thanh tốn... trong q trình tiêu thụ khơng được xác định là

những “bộ phận” cấu thành của sản phẩm mà xem như là các yếu tố bổ sung

cần thiết ngồi sản phẩm.

Việc mơ tả này chú trọng tới cơng năng cơ bản có thể thoả mãn một

nhu cầu cơ bản nào đó của con người và khơng/chưa tính đến các yếu tố

liên quan thoả mãn các nhu cầu bổ sung xoay quanh việc thoả mãn nhu cầu

cơ bản nào đó. Cách tiếp cận này áp dụng khi nền kinh tế chưa phát triển và

thiếu hụt. Trong nền kinh tế thị trường, cung lớn hơn cầu hàng hoá trên thị

trường vượt quá khả năng tiêu thụ, hiểu sản phẩm theo cách mô tả này sẽ

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp13che lấp và hạn chế định hướng phát triển sản phẩm để tăng cường khả năng

tiêu thụ của doanh nghiệp nói chung và đặc biệt,ở các doanh nghiệp thương

mại nói riêng.

Ngồi cách mơ tả sản phẩm theo cách truyền thống, còn có thể mô tả

sản phẩm theo quan điểm của khách hàng- quan điểm marketing. Với cách

tiếp cận này đã khắc phục được hạn chế của cách tiếp cận theo truyền

thống, giúp tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh

doanh. Sản phẩm của doanh nghiệp không chỉ được hiểu là sản phẩm hiện

vật- hàng hoá cứng mà còn có thể là dịch vụ- hàng hố mềm hoặc bao gồm

cả dịch vụ- hàng hoá cứng và hàng hoá mềm.Tiếp cận và mơ tả sản phẩm từ

cách nhìn của người tiêu thụ là một tiến bộ, là một bước hồn thiện hơn

trong việc mơ tả sản phẩm của doanh nghiệp khi doanh nghiệp muốn tăng

cường khả năng cạnh tranh và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện

của nền kinh tế thị trường hiện đại. Khách hàng chỉ mua sản phẩm hàng hố

khi có nhu cầu phát sinh. Tuỳ từng giai đoạn khác nhau, nhu cầu cần được

thoả mãn của khách hàng cũng khác nhau. Khách hàng mua sản phẩm của

họ là nhằm thoả mãn nhu cầu của họ. Do đó nên hiểu “Sản phẩm là sự thoả

mãn nhu cầu nào đó của khách hàng”.

Theo thứ bậc nhu cầu thì mức độ đòi hỏi của khách hàng ngày càng

tăng lên, bắt đầu từ nhu cầu thấp đến nhu cầu cao. Một sản phẩm được xác

định theo cách nhìn của nhà doanh nghiệp chưa hẳn đã là một sản phẩm mà

khách hàng mong muốn. Khách hàng quan niệm về sản phẩm và đánh giá

sản phẩm theo yêu cầu thoả mãn của họ và liên quan đến khái niệm “chất

lượng” hay “chất lượng toàn diện” của sản phẩm được đưa ra thoả mãn.

Để thoả mãn tốt nhu cầu, khách hàng ln quan tâm đến tất cả các khía

cạnh khác nhau xoay quanh sản phẩm cơ bản mà người bán đưa ra cho họ

trước, trong và sau khi mua hàng. Khách hàng không chỉ quan tâm đến chất

lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến các dịch vụ kèm theo. Do đó để

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp14doanh nghiệp bán được hàng thì cần phải thích ứng với quan điểm nhìn

nhận sản phẩm của khách hàng. “Sản phẩm của doanh nghiệp nên được

hiểu là một hệ thống thống nhất các yếu tố có liên hệ chặt chẽ với nhau

nhằm thoả mãn đồng bộ nhu cầu của khách hàng bao gồm sản phẩm vật

chất, bao bì, nhãn hiệu hàng hố, dịch vụ, cách thức bán hàng...” (Trích giáo

trình Marketing thương mại).

Mô tả sản phẩm theo quan điểm Marketing - quan điểm khách hàng

mang lại lợi ích lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương

mại, giúp khai thác các cơ hội kinh doanh và chinh phục khách hàng.

I.2.1.2 Danh mục sản phẩm kinh doanh

Trong nền kinh tế thị trường, yêu cầu của khách hàng về sản phẩm

ngày càng cao, sự đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp là

yêu cầu cấp thiết để có thể cạnh tranh trên thị trường. Hay nói cách khác là

doanh nghiệp luôn phải đổi mới sản phẩm. Sản phẩm mới không nhất thiết

phải là sản phẩm mới hồn tồn về cơng năng hoặc giá trị sử dụng mà có

thể là sản phẩm được cải tiến, được hồn thiện hơn. Có ý kiến cho rằng

“Một sự khác biệt dù là rất nhỏ về dịch vụ cũng có thể tạo ra sự khác biệt

lớn về sản phẩm trong điều kiện có nhiều sản phẩm tương tự cùng được đưa

ra bán trên thị trường”. Phát triển sản phẩm của doanh nghiệp theo quan

điểm của khách hàng rất có ích cho các doanh nghiệp.

Có hai hướng để phát triển sản phẩm cơ bản là:

-Phát triển sản phẩm hiện vật bằng cách tăng cường các hoạt động tìm

kiếm, đánh giá, lựa chọn sản phẩm mới được chế tạo để thêm vào danh mục

hàng hoá kinh doanh.

- Phát triển dịch vụ của doanh nghiệp, đây là điểm khác biệt đối với

từng doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ hình thành nên các dịch

vụ khác nhau, đồng thời tạo ra sự đồng bộ trong hoạt động dịch vụ cũng

khác nhau để nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Như hoàn thiện các

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×