Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1.3 Dạng kênh phân phối của doanh nghiệp

Hình 1.3 Dạng kênh phân phối của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp25Nhờ hoạt động xúc tiến, doanh nghiệp có thơng tin tốt về khách hàng

cũng như đối thủ cạnh tranh. Từ đó có những thay đổi doanh nghiệp cho

phù hợp.

Xúc tiến thương mại là công cụ hữu hiệu trong cơng việc chiếm lĩnh

thị trường và tăng tính cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp

trên thị trường.

Đây cũng là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp. Thơng qua

hoạt động này doanh nghiệp còn biết rõ ưu nhược điểm của sản phẩm, hàng

hố. Để từ đó doanh nghiệp đề ra các quyết định kịp thời, phù hợp.

Xúc tiến còn giúp cho việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn và năng

động hơn, tạo hiệu quả của lực lượng bán hàng.

Thông qua xúc tiến, nhà kinh doanh khơng chỉ bán được hàng mà còn

góp phần thay đổi cơ cấu tiêu dùng, hướng dẫn thị hiếu khách hàng. Giúp

doanh nghiệp xây dựng hình ảnh đẹp về doanh nghiệp và sản phẩm của

doanh nghiệp.

I.2.4.2 Nội dung của xúc tiến marketing

Trong kinh doanh thương mại ngày nay, các doanh nghiệp sẽ không

đạt được hiệu quả cao nếu chỉ nghĩ rằng: “ có hàng hố chất lượng cao, giá

rẻ là đủ để bán hàng”. Hoạt động xúc tiến thương mại là cần thiết để nâng

cao hiệu quả kinh doanh. Một doanh nghiệp thường dùng các công cụ của

hoạt động xúc tiến là: quảng cáo, khuyến mại, bán hàng trực tiếp, quan hệ

công chúng, hội chợ, triển lãm.

-Quảng cáo:

Quảng cáo thương mại là hành vi thương mại của thương nhân nhằm

giới thiệu hàng hoá, dịch vụ để xúc tiến thương mại.( theo luật thương mại

Việt Nam)

Quảng cáo là biện pháp truyền bá thông tin của các doanh nghiệp, là

hoạt động sáng tạo của mỗi doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu truyền bá

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp26thông tin đến người nhận tin. Quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

của doanh nghiệp. Các phương tiện quảng cáo như: báo, tạp chí, hội chợ,

triển lãm, internet...

-Khuyến mại:

Khuyến mại là hành vi thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến

việc bán hàng, cung ứng dịch vụ trong phạm vi kinh doanh của thương nhân

bằng cách dành những lợi ích nhất định cho khách hàng.

Các hình thức khuyến mại chủ yếu: giảm giá, phân phát mẫu hàng

miễn phí, phiếu mua hàng, trả lại một phần tiền, thương vụ có chiết giá nhỏ,

thi cá cược trò chơi, phần thưởng cho các khách hàng thường xun, dùng

thử hàng hố khơng phải trả tiền, phần thưởng, tặng vật phẩm biểu tượng

quảng cáo...

- Hội chợ triển lãm:

Hội chợ thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại tập trung trong

một thời gian và một địa điểm nhất định trong đó tơt chức, cá nhân sản xuất

kinh doanh được trưng bày hàng hố của mình nhằm mục đích tiếp thị, ký

kết hợp đồng mua bán hàng hố. Mục đích là bán hàng tại chỗ

Triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại thông qua

việc trưng bày hàng hoá, tài liệu về hàng hoá để giới thiệu quảng cáo nhằm

mở rộng và thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hố. Mục đích của triển lãm là giới

thiệu hàng hoá, dịch vụ.

Hội chợ và triển lãm thường được tổ chức phối hợp với nhau trong

cùng thời gian và không gian gọi là hội chợ triển lãm.

-Bán hàng trực tiếp là hành vi thương mại của thương nhân, đó là sự

giao tiếp trực tiếp giữa người bán hàng với khách hàng tiềm năng.

Quan hệ công chúng là những quan hệ với quần chúng nhằm tuyên

truyền tin tức tới các giới dân chúng khác nhau ở trong và ngồi nước như

nói chuyện, tun truyền, quan hệ cộng đồng, đóng góp từ thiện...

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp27I.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng ứng dụng marketing -mix

trong kinh doanh của doanh nghiệp

Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng vận dụng của doanh nghiệp đó là

các yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi và môi trường bên trong của doanh

nghiệp.

I.3.1 Môi trường vĩ mơ

I.3.1.1 Mơi trường văn hố xã hội

Yếu tố văn hố ln bao quanh doanh nghiệp và khách hàng, có ảnh

hưởng lớn đến sự hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào

trình độ dân trí của người tiêu dùng ở vùng kinh doanh mà doanh nghiệp có

thể biết nhu cầu và yêu cầu về số lượng và chất lượng hàng hoá, sản phẩm.

Người tiêu dùng ở thành phố sẽ có yêu cầu về sản phẩm cao hơn về chất

lượng, dịch vụ khách hàng... đối với người nông thôn. Đặc điểm văn hoáxã hội ảnh hưởng đến nhận thức, hành vi mua sắm của khách hàng trong

việc lựa chọn, quyết định tiêu dùng sản phẩm và địa điểm mua sắm.

Phân tích các yếu tố văn hố- xã hội cần quan tâm tới các tiêu thức sau:

dân số và xu hướng vận động của dân số, hộ gia đình và xu hướng vận động

của hộ gia đình, thu nhập và phân bố thu nhập của người tiêu dùng, nghề

nghiệp và tầng lớp xã hội, dân tộc, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, nền văn hoá.

Với các tiêu thức trên doanh nghiệp có thể nghiên cứu:

Số lượng các tố chức sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp trên thị

trường và xu hướng phát triển của nó.

Quy mơ của các tổ chức và xu hướng vận động của nó.

Sự hình thành các khu cơng nghiệp tập trung và sự vận động của nó.

Mức độ tăng trưởng và khả năng tái đầu tư của các tổ chức cùng xu

hướng vận động.

Lĩnh vực hoạt động và phạm vi hoạt động của các tổ chức.

I.3.1.2 Môi trường chính trị- luật pháp

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp28Các yếu tố thuộc lĩnh vực chính trị luật pháp chi phối mạnh mẽ sự hình

thành cơ hội thương mại và khả năng thực hiện mục tiêu của bất kỳ doanh

nghiệp nào. Sự ổn định của môi trường chính trị đã được xác định là một

trong những tiền đề quan trọng cho hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp. Bất kỳ sự thay đổi nào của mơi trường chính trị cũng sẽ ảnh hưởng

lớn đến doanh nghiệp theo chiều hướng có lợi hoặc kìm hãm sự phát triển

của doanh nghiệp. Mức độ hoàn thiện, sự thay đổi và thực thi pháp luật

trong nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức thực hiện chiến lược

kinh doanh của doanh nghiệp.

Ở nước ta hiện nay chỉ mới có văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Bộ

quy định về tiêu chuẩn hàng hoá dịch vụ, và trách nhiệm quản lý hoạt động

của các doanh nghiệp.

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp cần phải quan tâm tới các

thành phần của mơi trường chính trị- luật pháp như sau:

-Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển xã hội và nền kinh tế của

đảng cầm quyền.

- Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu

của chính phủ và khả năng điều hành của chính phủ.

- Mức độ ổn định chính trị- xã hội

-Thái độ và phản ứng của dân chúng.

-Thái độ phản ứng của các tổ chức xã hội, của nhà phê bình xã hội.

- Hệ thống pháp luật với mức độ hồn thiện của nó và hiệu lực thực

hiện luật pháp trong đời sống kinh tế- xã hội...

I.3.1.3. Môi trường kinh tế và công nghệ

Các yếu tố thuộc mơi trường kinh tế và cơng nghệ có ảnh hưởng rất

lớn đến hoạt động kinnh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố đó quyết định

việc sử dụng tiềm năng của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế qua đó tạo

cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Xu hướng vận động của nó có ảnh

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1.3 Dạng kênh phân phối của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×