Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Các hoạt động đang triển khai

II. Các hoạt động đang triển khai

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Các hoạt động đang triển khai

Các hoạt động tại khoa Dinh dưỡng – TTYTDP Hà Nam

• Lập kế hoạch chung cho các hoạt động chun mơn tại

khoa dinh dưỡng

• Tìm hiểu cách thức tổ chức một buổi tập huấn dinh

dưỡng tại cộng đồng

• Tìm hiểu quy trình điều tra, giám sát dinh dưỡng 30 cụm

• Tìm hiểu cách quản lý số liệu về điều tra 30 cụm dinh

dưỡng

• Tham gia hoạt động điều tra, giám sát chiến dịch vitamin

A

• Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo liên tục

www.hsph.edu.vnwww.hsph.edu.vnIII. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn

 Cân, đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh

Trường trung học cơ sở Thanh Tuyền

• Q trình thực hiện:Nhóm lập kế hoạch cân đo, Sau khi

thực hiện cân đo xong, tiến hành nhập số liệu vào phần

mềm Anthro plus. sau đó suất ra SPSS , tiến hành đánh

giá tình trạng dinh dưỡng của các đối tượng

• Kết quả : có 12 em học sinh bị SDD trong đó SDD nhẹ là

10 em, chiếm 19.6%, SDD nặng là 2 em, chiếm 3.9%. Có

2 trên tổng số 51 em bị thừa cân, chiếm 3.9% và khơng

có trường hợp nào bị béo phì.

• Bài học kinh nghiệm:Nhóm cần chuẩn bị kế hoạch cụ

thể hơn, thực hành trước khi thực hiện cân đo

www.hsph.edu.vnwww.hsph.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Các hoạt động đang triển khai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×