Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu

I. Tài sản

A. Tài sản ngắn hạn

B. Tài sản dài hạn

Tổng cộng tài sản.

II. Nguồn vốn

A. Nợ phải trả

B. Nguồn vốn chủ sở

Tổng cộng nguồn vốn

07/02/18Số đầu kỳTrung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu MinhSố cuối kỳ79Phương pháp lập bảng cân đối kế toán

Được thực hiện như sau:

- Số đầu kỳ này là số cuối kỳ trước

- Không được bù trừ số dư công nợ

- Tài khoản dư Nợ ghi bên Tài sản.

- Các TK phản ánh Hao mòn tài sản cố định, phản ánh Dự phòng … có

số dư bên Có, được ghi âm bên Tài sản

- Tài khoản dư Có ghi bên nguồn vốn.

- Các TK phản ánh C.lệch tỷ giá ngoại tệ, C. lệch đánh giá lại tài sản,

L.nhuận chưa PP, nếu dư Có thì số dư sẽ được ghi bên N. vốn, nếu dư Nợ

thì số dư được ghi âm bên N.vốn07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh802. Báo cáo K.quả H. động K .doanh

Khái niệm

Báo cáo K.quả KD là bảng tổng hợp về tình hình D. thu, chi phí và kết

quả KD trong 1 thời kỳ cụ thể của đơn vị kế tốn.Nội dung và kết cấu cơ bản

Báo cáo K.quả KD được trình bày theo dạng kết cấu nhiều bước:07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh81Kết cấu nhiều bước: từng loại chi phí sẽ được khấu trừ dần vào D thu

theo một trình tự phù hợp, cung cấp nhiều chỉ tiêu trung gian sau mỗi

bước khấu trừ trước khi tính được kết quả cuối cùng.07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh82Chỉ tiêuSố tiền1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần (3) = (1) – (2)

4. Giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp (5) = (3) – (4)

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí tài chính

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (10) = (5)+(6)-(7)-(8)-(9)

11. Thu nhập hoạt động khác

12. Chi phí hoạt động khác

13. Lợi nhuận hoạt động khác (13)=(11)-(12)

14. Tổng lợi nhuận (14)=(10)+(13)07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế tốn thực tế

chun nghiệp An Hiểu Minh83Phương pháp lập BC kết quả kinh doanhCơ sở dữ liệu: Là số phát sinh của các TK kế toán phản ánh D thu,

chi phí. Các chỉ tiêu cụ thể của BCKQKD như sau:

+ D thu thuần = D.thu tiêu thụ - Các khoản giảm trừ D. thu

- Các khoản giảm trừ D. thu07/02/18= Giảm giá hàng bán + D.thu hàng bán bị trả lạiTrung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh84+ Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

+ LN thuần HĐKD = LN gộp + DT hoạt động tài chính – CP tài chính –

chi phí bán hàng – CP QLDN

+ Lợi nhuận hoạt động khác = TN hoạt động khác – CP hoạt động khác.

+ Tổng lợi nhuận = LN thuần hoạt động kinh doanh + LN hoạt động

khác07/02/18Trung tâm Đào tạo Kế toán thực tế

chuyên nghiệp An Hiểu Minh85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng cân đối kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×