Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bước 4 :

Ngày 20/9/2017, Phòng Y tế - cơ quan thường trực sẽ căn cứ biên bản vi

phạm hành chính của đoàn kiểm tra liên ngành, tham mưu cho UBND huyện

Hương Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ơng Nguyễn Văn

Minh - chủ nhà hàng Văn Minh.

Bước 5:

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, UBND

huyện Hương Sơn căn cứ vào đề xuất của đoàn kiểm tra liên ngành và xét đề

nghị của phòng Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với

ơng Nguyễn Văn Minh - chủ nhà hàng Văn Minh. Mức phạt xử phạt theo mức

bình quân quy định tại Nghị định 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14

tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an tồn thực phẩm

với tổng số tiền phạt là 13.500.000 đồng, với lý do cơ sở của ơng đã có các hành

vi vi phạm các quy định về an toàn toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 750.000 đồng đối với hành vi không thực hiện khám sức khỏe

định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ, vi phạm vào

Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14

tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

- Phạt tiền 750.000 đồng đối với hành vi sử dụng người thuộc diện phải

tập huấn kiến thức an tồn thực phẩm theo quy định mà khơng có giấy xác nhận

tập huấn kiến thức an tồn thực phẩm, vi phạm vào Điểm a Khoản 2 Điều 11

Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

- Phạt tiền 4.000.000 đồng đối với hành vi khơng có sổ sách ghi chép việc

thực hiện chế độ kiểm thực ba bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế, vi phạm vào

điểm đ khoản 2 điều 21 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14

tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an tồn thực phẩm.14- Phạt tiền 4.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện việc lưu mẫu

thức ăn, vi phạm vào Điểm i Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP

của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính

về an toàn thực phẩm.

- Phạt tiền 4.000.000 dồng đối với hành vi khơng có giấy chứng nhận cơ

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, vi phạm vào Điểm c Khoản 2

Điều 24 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm

2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an tồn thực phẩm.

Bước 6:

Triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phối hợp với chính

quyền địa phương theo dõi quá trình chấp hành quyết định của ơng Nguyễn Văn

Minh. Đồng thời UBND xã Sơn Châu có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở hồn

thiện các điều kiện còn thiếu theo đúng quy định của pháp luật và giám sát việc

tạm dừng hoạt động của nhà hàng cho đến khi nhà hàng có đầy đủ các điều kiện

kinh doanh theo quy định của pháp luật.15IV. PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

An tồn thực phẩm là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, được tiếp cận với

thực phẩm an toàn đang trở thành quyền cơ bản đối với mỗi con người. Thực

phẩm an tồn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khoẻ con người, chất

lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Ngộ độc thực phẩm và các bệnh do

thực phẩm gây ra không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và cuộc sống

của mỗi người, mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế, là gánh nặng chi phí cho

chăm sóc sức khoẻ. An tồn thực phẩm khơng chỉ ảnh hưởng trực tiếp, thường

xun đến sức khỏe mà còn liên quan chặt chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển

kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Đảm bảo an toàn thực phẩm góp

phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xố đói giảm nghèo và hội

nhập quốc tế. Chính vì vậy an tồn thực phẩm được Đảng và Nhà nước xác định

là một trong các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tuy nhiên, cơng tác bảo đảm an tồn thực phẩm ở nước ta còn nhiều khó

khăn, thách thức. Tình trạng ngộ độc thực phẩm có xu hướng tăng và ảnh hưởng

không nhỏ tới sức khoẻ cộng đồng. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở nước ta

cơ bản vẫn là nhỏ lẻ, quy mơ hộ gia đình nên việc kiểm sốt an tồn vệ sinh rất

khó khăn. Mặc dù Việt Nam đã có những tiến bộ rõ rệt trong bảo đảm an toàn vệ

sinh thực phẩm trong thời gian qua song cơng tác quản lý an tồn thực phẩm còn

nhiều yếu kém, bất cập, hạn chế về nguồn lực và đầu tư kinh phí và chưa đáp

ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Trong quá trình đất nước ta đang tiếp tục thực hiện cơng cuộc đổi mới

tồn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản

Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng

bằng, dân chủ, văn minh” trong đó các chính sách xã hội luôn được Đảng và

Nhà nước ta quan tâm, đặc biệt là các chính sách trong sự nghiệp chăm sóc và

bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý nhà

nước trong lĩnh vực y tế nói chung và về an tồn thực phẩm nói riêng là nhiệm16vụ quan trọng đòi hỏi khơng chỉ riêng ngành y tế mà còn là nhiệm vụ chung của

các cấp, các ngành đặc biệt là của tồn xã hội, sẽ góp phần đảm bảo sự nghiệp

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Qua tìm hiểu và đưa ra một số phương án để giải quyết xử lý tình huống

xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhà hàng Văn Minh, bản thân tôi đã rút

ra một số kinh nghiệm công tác để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Giải quyết vấn đề hợp tình

hợp lý, vừa đảm bảo quyền lợi và lòng tin cho nhân dân, vừa góp phần giáo dục

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong kinh

doanh dịch vụ ăn uống, tạo được niềm tin đối với Đảng và Nhà nước của nhân

dân trên địa bàn huyện Hương Sơn.

2. Kiến nghị:

a. Đối với Trung ương:

- Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đối với công tác bảo vệ và

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, có những biện pháp hữu hiệu để nâng cao

nhận thức của nhân dân về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Rà soát lại hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến cơng tác an

tồn thực phẩm để kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện phù hợp với

tình hình mới.

- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước, có cơ chế,

chính sách thu hút những cán bộ có tài, có trách nhiệm và tinh thần phục vụ

trong cơng tác quản lý an toàn thực phẩm. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, thanh tra,

kiểm tra giám sát của ngành từ thành phố đến cơ sở, đảm bảo đủ về số lượng

cho hoạt động đạt hiệu quả. Theo quy định tại Luật An tồn thực phẩm thì

UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý an tồn thực phẩm trên địa

bàn, nhưng hiện nay ở cấp xã, phường, thị trấn lại khơng có cán bộ chun mơn

về cơng tác này gây khó khăn trong việc quản lý, giám sát và kiểm tra. Kiến

nghị Chính phủ xem xét sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ làm về công tác

quản lý an toàn thực phẩm các cấp, ngành để điều chỉnh, tăng cường lực lượng

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×