Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III/ Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:

III/ Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đơn giá tiền lương sản phẩm được xác định trên cơ sở định mức lao động

kết hợp với mức lương ngày công cấp bậc của công nhân sản xuất sản phẩm và

được lập riêng cho từng loại sản phẩm công việc.

Số lượng sản phẩm hoàn thành được căn cứ vào phiếu nhập kho thành

phẩm. Như vậy sản phẩm hoàn thành chỉ được tính khi đã qua kiểm nghiệm đảm

bảo chất lượng và xác nhận của thủ kho

Tại công ty dệt 19/5 việc trả lương cho từng công nhân trực tiếp sản xuất

cũng được tiến hành theo những cách thức khác nhau.

Đối với những phân xưởng sản xuất có tính chất chun mơn hố theo giai

đoạn cơng nghệ , tiền lương sản phẩm được xác định theo các phân xưởng sản

xuất. Tại đây nhân viên thống kê chịu trách nhiệm theo dõi ghi nhận công việc

của từng người trong phân xưởng cũng như việc bàn giao khối lượng sản phẩm

công việc hoàn thành cho bộ phận kiểm nghiệm hoặc kho.

Đối với cơng nhân gián tiếp thì cơng ty trả lương theo thời gian.

Ngồi ra cơng ty cũng áp dụng hình thức thưởng cho công nhân sản xuất

theo quy định của công ty như : thưởng cho công nhân làm ra sản phẩm có chất

lượng tốt năng suất lao động cao…

Tiền lương thực tế của công nhân sản xuất trực tiếp = lương chính + các

khoản phụ cấp

Đồng thời cơng ty cũng tiến hành trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy

định của chế độ TC là 25% trong đó 6% người lao động chịu, còn 19% tính vào

chi phí doanh nghiệp.

Để phản ánh tiền lương và các khoản trích theo lương kế tốn sử dụng

các TK 334 “phải trả công nhân viên” và TK 338 “phải trả phải nộp khác”

Để tập hợp chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương vào chi phí

sản xuất, kế tốn sử dụng TK 622 “chi phí nhân cơng trực tiếp”

TK 622 được chi tiết thành các tiểu khoản:

- TK 6221 “chi phí NCTT giai đoạn 1 – Nhà máy sợi I”

- TK 6222 “chi phí NCTT giai đoạn 2 – Nhà máy sợi I”

- TK 6223 “chi phí NCTT – Nhà máy sợi II”

- TK 6224 “chi phí NCTT – Nhà máy dệt kim”

24Hàng tháng , bộ phận tổ chức lao động tiền lương căn cứ vào phiếu xác

nhận sản phẩm hoàn thành cùng với phiếu báo nghiệm thu sản phẩm do phân

xưởng báo cáo lên để tính lương cho cơng nhân sản xuất trực tiếp . Đồng thời

dựa vào bảng chấm công và các phiếu làm thêm giờ ,ca để tính thưởng phải trả

cho cơng nhân sản xuất .từ đó kế tốn lập bảng thanh toán lương cho các nhà

máy ,bộ phận và tiến hành trích BHXH ,BHYT ,KPCD theo tỷ lệ quy định .Sau

đó ,kế tốn tập hợp ,phân loại chứng từ theo từng đối tượng phát sinh và thực

hiện các bước tính sau:

- Lương chính của CNSXTT quý III = 632.151.780 đ

- Các khoản phụ cấp quý III =522.570.100 đ

- Lương phải trả cho CNSXTT quý III = 1.154.721.880 đ

Trích BHYT và KPCĐ được trích vào chi phí SXKD hai quý 1 lầnVD: Q III/2008 kế tốn tiền lương trích BHXH và BHYT cho 2 quý :quý

II và quý III.

- Lương chính của CNSXTT quý II = 522.476.950 đ

- Lưong chính của CNSXTT quý III = 632.151.780 đ

- Tổng lương chính của CNSXTT quý III = 1.154.628.730 đ

BHXH tính vào chi phí SXKD trong quý = 1.154.628.730 x 15% =

173.194.309,5 đ

BHYT tính vào chi phí SXKD trong quý = 1.154.628.730 x 2% =

23.092.574,6 đ

Như vậy chi phí nhân cơng trực tiếp phục vụ cho việc sản xuất sợi đơn là

1.510.347.378 đ .Trong đó :tiền lương phải trả cho cơng nhân trực tiếp sản xuất

là 1.154.721.880 đ

BHXH ,KPCĐ,BHYT tính theo chi phí SXKD là 355.625.498 đ

Nợ TK 6154 : 1.510.347.378

Có TK 622 : 1.510.347.378

Căn cứ vào số liệu trên ,kế toán tiền lương lập bảng phân bổ số 1 “bảng

phân bổ tiền lương và BHXH quý III/2008.Biểu số 4 .từ đó lấy số liệu cho bảng

kê số 4 + 525Bảng số 04: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM

XÃ HỘIĐơn vị tính: đồngTT1

1Lương

chínhTK 334

Khoả Khoản

phụ

khácCộng cóTK 3382TK 338

Tk 3383

810TK Cộng có

3384

9TK 33511Tổng cộng12151034737

87355625

49837328539

6-622229987562

06311547218 160575485 195050013

80137998

9687232028452

TK622

1154721880

35948550

0762679

743847280824-622179605231 28780057 47487917

0848524

62299.875.620984316435948550080764447440507831

1181426

83956732-6221Đ

XSI

796052310408801539874342-6222Đ

SXI

2887891939175457039175457

0-6272TK627

-627128960092

510892053

2104473629487532

612896009254473629998,526

510254177

6003223532414447362925623413

0

63257965

0020938064TK1413659468

600327523

613256234130254177600TK642989352670025623413

0TK64104025417760

05Cộng98935267

0026Đơn vị: Công ty Dệt Hà Nội SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NHÂN CƠNG TT

Địa Chỉ: Thanh Xuân- Hà NộiTài khoản 622Nhà máy sợi I

Chứng từ

SHĐơn vị tính :đồng

Diễn giảiNgày

30/9tháng 9/2008PhânTKứng

bổ 334đối Số phát sinh

Nợ1154721880tiền lương

tháng 9

30/9

30/9

Cộng338

154355625498

1510347371510347378

15103473788

IV/Hạch tốn cho phí sản xuất chung:

Chi phí sản xuất chung của cơng ty là những chi phí phát sinh trong phạm

vi phân xưởng ,nhưng có tính chất phục vụ chung cho quá trình sản xuất sản

phẩm như : chi phí nhân viên quản lý ,chi phí khấu hao TSCĐ ,chi phí dịch vụ

mua ngồi,chi phí khác ngồi bằng tiền…..

Tại cơng ty Dệt 19/5 các khoản chi phí sản xuất chung được kế tốn tập

qua TK 627 “chi phí sản xuất chung” TK 627 được mở chi tiết theo từng nhà

máy như sau:

TK 6271 “chi phí SXC nhà máy sợi I – Giai đoạn 1”

TK 6271.1 “chi phí SXC nhà máy sợi I – Giai đoạn 1” -đậu xe sợi I.

TK 6271.2 “chi phí SXC nhà máy sợi I – Giai đoạn 1” - đậu xe sợi II.

TK 6272 “chi phí SXC nhà máy sợi II”

TK 6273 “chi phí SXC nhà máy dệt kim”

TK 627N “chi phí SXC nhà máy dệt kim Nam Hà”

TK 6274 “chi phí SXC nhà máy cơ khí”

TK 6275 “chi phí SXC nhà máy điện”

27TK 6276 “chi phí SXC nhà máy động lực”

TK 6277 “chi phí SXC tổ xe”

TK 6278 “chi phí SXC ống giấy”

Trình tự tiến hành hạch tốn chi phí sản xuất chung tại cơng ty lần lượt

như sau:. Chi phí khấu hao TSCĐ:

Trong quá trình sử dụng tài sản cố định bị hao mòn dần về giá trị và hiện

vật ,phần giá trị hao mòn được chuyển dịch vào giá trị sản phẩm lag ra dưới hình

thức trích khấu hao,nhằm mục đích thu hồi vố đầu tư .Phương pháo tính khấu

hao như sau:

Số khấu hao phải trích trong quý = Số khấu hao đã tính trong quý + số

khấu hao đã tăng trong quý – số khấu hao đã giảm đi trong quý

Trong đó:

Số khấu hao đã tính trong q =(Ngun giá TSCĐ x tỷ lệ khấu hao)/4

Tỷ lệ khấu hao được nhà nước quy định sẵn cho từng loại ,từng tài sản cố định

VD: - Nhà nước là 4%

- Máy móc thiết bị là 10%

Sau khi tính được số khấu hao phải trích trong tháng ở từng nhà máy kế tốn lập

bảng phân bổ số 3 : “bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ”

Biểu đồ 05 (trích quý III/2008) cụ thể khấu hao TSCĐ tại nhà máy sợi I là:

672336350 đ28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III/ Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×