Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Đối với Kho bạc Nhà nước: thực hiện tốt vai trò kiểm soát chi qua Kho bạc đảm bảo các khoản chi đều có trong dự toán, chi đúng chế độ và có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định.

-Đối với Kho bạc Nhà nước: thực hiện tốt vai trò kiểm soát chi qua Kho bạc đảm bảo các khoản chi đều có trong dự toán, chi đúng chế độ và có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiêp

Nhà nước cần tăng chi Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục- Đào tạo

theo đúng tinh thần Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội. Đảm bảo

kinh phí cho chi thường xuyên; chi thực hiện các chương trình mục tiêu về

giáo dục như: phổ cập giáo dục trung học cơ sở, chi đổi mới chương trình

giáo dục phổ thơng ... Dành một tỷ lệ kinh phí thích đáng cho giáo dục trung

học cơ sở trong tổng chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp

giáo dục.

3.3.2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cơ

quan có thẩm quyền

Phòng Tài chính- Kế hoạch cần có kế hoạch kiểm tra thường xuyên đối

với đơn vị sử dụng Ngân sách nhằm phát hiện kịp thời những khoản chi sai

chế độ, không đúng tiêu chuẩn định mức quy định.Về cơ bản mọi khoản chi

đều thực hiện qua Kho bạc do đó Kho bạc Nhà nước tăng cường được vai trò

kiểm sốt chi qua kho bạc.Giáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn62Chuyên đề tốt nghiêp

KẾT LUẬN

Sự nghiệp giáo dục ngày càng khẳng định được vị trí vai trò của mình

trong q trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, mà nhân tố con

người là nhân tố quyết định sự phát triển của quốc gia đó. Đảng và Nhà nước

ta ln coi Giáo dục- Đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là

đầu tư cho phát triển. Chủ trương đó được thể hiện thơng qua việc ưu tiên đầu

tư nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước và không ngừng hồn thiện các chế độ

về cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho sự nghiệp

giáo dục nói chung và Giáo dục trung học cơ sở nói riêng.

Do thời gian có hạn và trình độ kiến thức còn nhiều hạn chế nên

Chun để tốt nghiệp khơng thể trách khỏi những sai xót kính mong được sự

đóng góp của các thầy cô và các anh chị cán bộ Kho bạc nhà nước Chi lăng .

Em xin trân thành cảm ơn cô giáo : PGS.TS Lưu Thị Hương và các thầy

giáo bộ mơn khoa Tài Chính – Ngân hàng cùng các anh chị cán bộ Kho bạc

nhà nước huyện Chi Lăng đã nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành Chuyên đề

này.Sinh viênGiáp thị Lan AnhGiáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn63Chuyên đề tốt nghiêpLời cam đoan

Tên tôi là: Giáp thị Lan Anh

Sinh viên lớp K36 Ngân hàng Lạng sơn - Khoa Ngân hàng . Tài chính Trường Đài học Kinh tế quốc dân .

Thực hiện theo quy chế đào tạo của Nhà trường, Tôi đã thực hiện chuyên

đề tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng với đề tài : “ Tăng cường cơng tác

kiểm sốt chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước cho Giáo dục trung học

cơ sở trên địa bàn huyện Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn ” Tôi xin cam đoan

chuyên đề tốt nghiệp này là q trình nghiên cứu của bản thân có sự hướng

dẫn của giáo viên bộ môn và tập thể cán bộ Kho Bạc Nhà Nước Chi Lăng.

Người viết cam đoanSinh viên: Giáp thị Lan AnhGiáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn64Chuyên đề tốt nghiêp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

----------------------------------NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Sinh viên Giáp thị Lan Anh được Trường Đại học kinh tế quốc

dân phân công về thực tập, thu thập số liệu để viết chuyên đề tốt nghiệp tại

Kho bạc nhà nước Chi lăng từ ngày 20/10/2007 đến 28/1/2008 . Trong thời

gian thực tập sinh viên Giáp thị Lan Anh đã nghiêm túc chấp hành thời gian

thực tập, thu thập số liệu, chon đề tại và viết chuyên đề tốt nghiệp một các

khoa học, hợp lý.

Được các cán bộ trong Kho bạc nhà nước Chi lăng giúp đỡ đồng chí đã

đọc và tham khảo các tài liệu văn bản của Chính Phủ, các Bộ ban ngành, văn

bản của KBNN Trung ương, các báo cáo chi ngân sách nhà nước để chọn đề

tài tốt nghiệp: "Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi thường xun Ngân

sách Nhà nước cho Giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện Chi

Lăng Tỉnh Lạng Sơn" là phù hợp với năng lực và thời gian.

Thái độ thực tập tích cực học hỏi, chịu khó, tính tình vui vẻ, hòa đồng

và nhiệt tình với cơng việc .

Chi lăng ngày 25 tháng 1 năm 2008

Người nhận xétGiáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn65Chuyên đề tốt nghiêpGiáp thị Lan Anh – K36 ngân hàng Lạng Sơn66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Đối với Kho bạc Nhà nước: thực hiện tốt vai trò kiểm soát chi qua Kho bạc đảm bảo các khoản chi đều có trong dự toán, chi đúng chế độ và có đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×