Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài khảo sát

Trong những năm gần đây, Đảng và nhà nước ta ngày càng quan tâm nhiều hơn đến

việc xây dựng và phát triển hệ thống thư viện trường học. Bởi từ lâu TVTH đã trở thành

bộ phận không thể thiếu trong nhà trường. Nó là co sở vật chất trọng yếu, là trung tâm sinh

hoạt văn hóa, khoa học của nhà trường, nhằm mở rộng kiến thức, góp phần nâng cao hiệu

quả dạy và học của giáo viên, học sinh, xây dựng thói quen tự học cho học sinh. Tạo cơ sở

từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời tham gia tích cực vào việc xây dựng

và bồi dưỡng tư tưởng chính trị, xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên trong

nhà trường.

Nhiều văn bản pháp quy mà Đảng và nhà nước đã ban hành, như Quyết đinh 57/CT,

thông tư 30 /TTLB, quyết định 201/2001,QĐ-TT là phương hướng chỉ đạo quan trọng cho

công tác thư viện trường học, tạo điều kiện để phấn đấu xây dựng thư viện trường học đủ

về số lượng và đảm bảo về chất lượng.

Để triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban

hành Quyết đinh 659, Quyết đinh 61/1999/QĐ-BGD&ĐT, đặc biệt văn bản mới nhất

01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02/1/2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành tiêu chuẩn thư viện

trường phổ thông. Quyết định đã tạo chuyển biến sâu sắc về chất lượng cho thư viện

trường phổ thơng, khẳng định vai trò của thư viện trong việc nâng cao chất lượng giáo dục,

nâng cao hiệu quả đào tạo con người Việt Nam trong thời kỳ mở cửa và hội nhập. Thấy rõ

vao trò của Quyết định đỗi với TVTH, tôi tiến hành “Khảo sát thư viện trường THCS

Trần Cao Vân”

2. Mục đích

Dựa vào các văn bản, Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, … của Đảng và của nhà

nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động của thư

viện trường học, qua đó khảo sát thư viện để đưa ra ý kiến nhận xét và hướng khắc phục phát triển đối với thư viện nhà trường trong tương lai

3. Nhiệm vụ- Khảo sát về công tác tổ chức và hoạt động của thư viện nhà trường.

4. Phương thức khảo sát

- Khảo sát trực tiếp qua cán bộ thư viện và hệ thống cơ sở vật chất – trang thiết bị,

bằng phương pháp tổng kết thực tiễn kết hợp với phân tích, đánh giá, khảo sát thư viện

với mục tiêu sau:

- Tìm hiểu 5 tiêu chuẩn giúp thư viện đạt chuẩn

PHẦN II: NỘI DUNG

2.1. Giới thiệu

lược về quá trình hình thành và phát triển của

thưviệntrường THCS Trần Cao Vân

Thư viện Trường THCS Trần Cao Vân được là một bộ phận cơ sở vật chất trọng

yếu, trung tâm sinh hoạt văn hóa và khoa học của nhà trường, thư viện góp phần nâng cao

chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, xây dựng

thói quen tự học và tự nghiên cứu, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng

tư tưởng chính trị, xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên trong nhà trường.

Thư viện nhà trường có nhiệm vụ cung cấp cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại

sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, các loại từ điển, tác phẩm kinh điển để tra

cứu, và các sách báo cần thiết khác, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập,

và tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và học sinh.

Sưu tầm và giới thiệu rông rãi trong cán bộ, giáo viên và học sinh những sách báo cần

thiết của Đảng, nhà nước và của ngành giáo dục và đào tạo, phục vụ giảng dạy học tập,

nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến thức của các bộ mơn khoa học, góp phần vào

việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tổ chức thu hút toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia sinh hoạt thư viện

thông qua các hoạt động phù hợp với chương trình và kế hoạch dạy học, tìm hiểu nhu cầu

của giáo viên và học sinh, giúp họ chọn sách, đọc sách có hệ thống, biết cách sử dụng bộ

máy tra cứu sách, tra cứu thư mục nhằm sử dụng triệt để kho sách, nhất là các sách nghiệp

vụ và sách tham khảoTổ chức quản lý theo đúng nghiệp vụ thư viện, có sổ sách quản lý chặt chẽ, bảo

quản giữ gìn sách báo tránh hư hỏng, mất mát, thường xuyên thanh lọc sách báo cũ, rách nát,

lạc hậu, kịp thời bổ sung các loại sách, tài liệu mới, sử dụng và quản lý chặt chẽ kinhKhảo sát công tác tổ chức và hoạt động tại thư viện trường THCS Trần Cao Vânphí thư viện thu được theo đúng mục đích, có kế hoạch phát triển mạng lưới thơng tin –

thư viện điện tử, từng bước đưa các trang thiết bịhiện đại phục vụ công tác quản lý thưviện để phục vụ bạn đọc.

2.2. Thực trạng về công tác tổ chức và hoạt động tại thư viện Trường

THCS Trần Cao Vân

2.2.1. Tiêu chuẩn 1: Vốn tài liệu

Vốn tài liệu của thư viện nhà trường cung ứng cho giáo viên và học sinh đầy đủ các

loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, các loại từ điển, tác phẩm kinh điển để

tra cứu và các sách báo cần thiết khác.

Sách giáo khoa: Đảm bảo đủ 01

bộ sách giáo khoa/sách nghiệp vụ/ 01

người dạy.

Có tủsách giáo khoa dùng chungđảm bảo cho 100% học sinh thuộc diện

chính sách xã hội mượn; 05 bản sách tham

khảo trên/01 môn học.

Kho sách được chia thành các bộ phận.

Năm học 2010 – 2011, trường tiểu học Bình Thuận có đầy đủ SGK cho từng em

học sinh, đảm bảo 100% học sinh có sách.

Đảm bảo tỉ lệ 100% sách cấp cho giáo viên phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

Tổng số bản sách giáo khoa hiện có 4808 bản, thực hiện lưu kho tối thiểu 3 bản

theo quy định

Sách nghiệp vụ của giáo viên bao gồm: các văn bản pháp quy, Nghị quyết của

Đảng và Nhà nước, và các tài liệu

hướng dẫn của ngành phù hợp với nhà

trường, ngành học và nghiệp vụ quản lý

giáo dục phổ thông; sách bồi dưỡng về

nghiệp vụ sư phạm; Các sách nâng

cao trình độchun mơn, nghiệp vụngoại ngữ …

4Tổng số sách nghiệp vụ hiện có 2453 bản, thực hiện lưu kho tối thiểu 3 bản.

100% giáo viên đứng lớp có đủ sách nghiệp vụ, các sách nâng cao chuyên môn, ngoại

ngữ, tin học, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên từng chu kỳ .

Tủ sách Pháp luật…

Sách, tài liệu tham khảo hàng năm theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo: Các

sách công cụ, tra cứu, các loại từ điển, tác phẩm kinh điển… ; sách tài liệu tham khảo

của các môn học; sách mở rộng kiến

thức, nâng cao trình độ, bản đồ, tranh

ảnh…sách phục vụ cho nhu cầu về mở

rộng, nâng cap kiến thức chung, cuộc thi

tìm hiểu theo các chủ đề, chuyên đề, thi

học sinh giỏi…

Tổng số sách tham khảo là 6921 bản,

trong đó mua mới 911 bản, đạt 13,2

% trên tổng số bản sách tham khảo của

thư viện.

Tỉ lệ sách tham khảo cho học sinh

là 6921 bản/1994 học sinh đạt tỉ lệ 3,4 bản/HS.

Việc bổ sung sách: Theo kế hoạch đầu năm của nhà trường.

Các loại báo, tạp chí, tập san của ngành phù hợp với cấp học, ngành học và các tạp

chí, báo chung của Đảng, Nhà nước, địa

phương, có đủ báo, tạp chí phù hợp với

nhu cầu đào tạo của nhà trường như:

Báo tiền phong, Tài hoa Trẻ, Nhân dân,

Thừa Thiên Huế, Văn học và tuổi trẻ…

2.2.2. Tiêu chuẩn 2: Cơ sở vật

chất trang thiêt bị

Phòng thư viện5Vị trí thư viện: Rất thuận lợi cho việc mượn sách, đọc sách cho tất cả giáo viên và

việc đọc truyện của học sinh, đảm bảo đủ ánh sáng, có chỗ ngồi cho cán bộ thư viện.

Thư viện có đầy đủ hệ thống giá để sách, phù hợp với từng loại hình khổ cỡ của tài

liệu; 02 giá, 02 tủ trưng bày giới thiệu sách, báo mới; 01 Tủ mục lục tra cứu tài liệu; 02 máy

vi tính, được bố trí hợp lý theo nghiệp vụ quản lý thư viện

- Tổng diện tích thư viện : 137 m2.

- Số chỗ ngồi cho giáo viên 20 chỗ và 40 chỗ ngồi cho học sinh.

- Có máy vi tính, có nối mạng Internet.

- Thư viện được trang bị các thiết bị media gồm: 1 ti vi LCD 42”, 1 đầu đĩa DVD,

loa, ampli, 2 máy điều hoà để phục vụ cho giáo viên và học sinh.

Các trang thiết bị chun dùng: có đủ, được bố trí hợp lí, bao gồm:

+ Tủ giới thiệu sách 1 cái

+ Bảng giới thiệu 1 cái

+ Tủ đựng sách 10 cái

+ Kệ đựng báo, tạp chí 1 cái.

2.2.3. Tiêu chuẩn 3: Thực hiện các chuẩn nghiệp

vụ Thực hiện đầy đủ các loại sổ theo quy định: gồm

có: Sổ đăng kí tổng qt.

Sổ đăng kí cá biệt: Tham khảo, Nghiệp vụ, Thiếu nhi.

Sổ đăng kí Sách giáo khoa.

Sổ đăng kí báo, tạp chí.

Sổ kế hoạch.

Sổ theo dõi kinh phí thư viện.

Sổ cho giáo viên mượn sách.

Sổ cho học sinh mượn sách.

Sổ mục lục phân loại.

Sổ lưu hình ảnh hoạt động thư viện.

Hồ sơ lưu hoạt động thư viện.

Hồ sơ lưu hoá đơn sách.

Hồ sơ lưu biên bản kiểm kê và thanh lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×