1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hành vi mua sắm của tổ chức

Hành vi mua sắm của tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3. CÁC YÊU TỐ ẢNH HƯỞNG

THUỘC VỀ NGƯỜI TIÊU DÙNG3.3.1. Các yếu tố văn hoá

3.3.2. Các yếu tố xã hội

3.3.3. Các yếu tố cá nhân

3.3.4. Các yếu tố tâm lý3.4. CÁC YẾU TỐ HOÀN

CẢNH

3.4.1. Thời gian

3.4.2. Môi trường vật chất và

xã hội xung

quanh

3.4.3. Các điều kiện giao dòch

3.4.4. Mục đích mua sắm

3.4.5. Tâm trạng khi mua sắmHÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG

TỔ CHỨC1. Các đặc điểm về nhu cầu của

thò

trường tổ chức

2. Những khác biệt giữa hành vi

mua của tổ chức và của người

tiêu dùng

3. Động cơ mua sắm của khách

hàng tổ chức

4. Các hoàn cảnh mua

5. Những vai trò tham gia vào quá

trình mua sản phẩm công nghiệp1. CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ NHU CẦU

CỦA

THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC

a . Nhu cầu thứ cấpb. Nhu cầu ít co giãn

c. Nhu cầu biến động mạnh

d. Khách hàng tổ chức có

thông tin tốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hành vi mua sắm của tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×