Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4 PHÂN KHÚC, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ

Chương 4 PHÂN KHÚC, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1. PHÂN KHÚC THỊ

TRƯỜNG

4.1.1. Tính cần thiết của việc

phân khúc

thò trường

4.1.2. Quá trình phân khúc thò

trường

4.1.3. Những cơ sở phân khúc thò

trường

người tiêu dùng

4.1.4. Những cơ sở phân khúc thò

trường tổ

chức

4.1.5. Những lưu ý khi phân khúc

thò

trường4.2. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC

TIÊU4.2.1. Đánh giá các khúc thò

trường

4.2.2. Các chiến lược chiếm lónh

thò trường4.3. ĐỊNH VỊ SẢN

PHẨM

4.3.1. Tạo sự khác biệt

4.3.2. Xây dựng chiến lược

đònh vòCƠ SỞ PHÂN KHÚC

THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNGĐặc điểm đòa lý

Đặc điểm nhân khẩu

Đặc điểm tâm lý

Đặc điểm hành vi mua sắmCƠ SỞ PHÂN KHÚC

THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

Đặc điểm đòa lý:Khí hậu

Đòa hình

Mật độ dân số

Vùng, miềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4 PHÂN KHÚC, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×