Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỰ PHẢN ỨNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ GIÁ

SỰ PHẢN ỨNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ GIÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁBước 1: Chọn mục tiêu giá cả

Bước 2: Xác đònh nhu cầu

Bước 3: Ướùc lượng chi phí

Bước 4: Phân tích chi phí, giá cả

và sản phẩm của đối thủ

Bước 5: Chọn phương án đònh giá

Bước 6: Chọn giá cuối cùng6.2.2. XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM

CỦA CẦUNgười mua sẽ ít nhạy cảm với giá trong

những trường hợp sau:

1. Sản phẩm có giá trò độc đáo

2. Người mua ít biết về các sản phẩm

thay thế

3. Người mua khó so sánh về chất lượng

4. Chi tiêu cho sản phẩm chiếm một tỷ

trọng nhỏ trong thu nhập của người mua

5. Sản phẩm cần mua là một bộ phận

của sản phẩm cuối cùng và chi tiêu

cho sản phẩm này chiếm một tỷ trọng

nhỏ trong tổng chi phí của sản phẩm

cuối cùng6.2.2. XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM

CỦA CẦU

6. Người mua được chia sẻ một

phần chi phí

7. Sản phẩm được sử dụng cùng

với những tài sản thiết bò đã

đầu tư trước đó.

8. Người mua không thể lưu kho

sản phẩm

9. Người mua cho rằng giá cao

tương xứng với chất lượng cao,

danh tiếng, tính độc đáo của sản

phẩm.Chương 7: PHÂN PHỐI

7.1. BẢN CHẤT CỦA CÁC KÊNH

PHÂN PHỐI

7.2. THIẾT KẾ KÊNH

7.3. LỰA CHỌN KIỂU KÊNH PHÂN

PHỐI

7.5. XUNG ĐỘT VÀ KIỂM SOÁT XUNG

ĐỘT

TRONG KÊNH

7.6. BÁN LẺ

7.7. BÁN SỈ

7.8. PHÂN PHỐI VẬT CHẤTBẢN CHẤT CỦA CÁC KÊNH PHÂN

PHỐIPhân phối là hành động đưa

hàng hoá, dòch vụ từ nhà sản

xuất tới người sử dụng. Để đưa sản phẩm tới đượcngười sử dụng, nhà sản

xuất thường phải thông qua

một

số

nhà

trung

gian

marketing.

Có 3 loại nhà trung gian là:

trung gian nhà buôn, trung gian

đại lý và trung gian hỗ trợ.BẢN CHẤT CỦA CÁC KÊNH PHÂN

PHỐI

Các trung gian nhà buôn (merchant

middlemen) là những người mua sản

phẩm từ nhà sản xuất, rồi sau đó

chuyển quyền sở hữu đối với sản

phẩm tới người sử dụng thông qua

hành động bán lại.

Các trung gian nhà buôn đã mua đứt

sản phẩm từ nhà sản xuất, có thể

gắn thương hiệu của mình lên sản

phẩm, thực hiện các chương trình

marketing riêng của họ. Ví dụ: các

nhà phân phối, nhà buôn bán sỉ

và các nhà buôn bán lẻ độc lập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỰ PHẢN ỨNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ GIÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×