Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình ảnh của việc bán hàng

Hình ảnh của việc bán hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình ảnh của việc bán

hàng

1. Việc bán hàng và người bánhàng không có gì là phi luân

hay thiếu đạo đức cả.

2. Bán hàng hiện nay là một

nghề đáng công sức:

 Bán hàng là một nghề có tính

thách đố, trách nhiệm.

 Bán hàng là một nghề đem

khá nhiều lợi lộc.

3. Những sản phẩm tốt tự chúng

không thể bán chạy.

112.1.Một số khái niệm cơ bản

(basic concepts)

2.1.1. Nhu cầu và cầu sản phẩm

(Needs, Wants & Demand)Nhu cầu hay ước muốn là

những trạng thái cần được

thỏa mãn, cần đạt được trong

tâm thức.

Cầu sản phẩm là trạng thái

cần đạt được, cần thỏa mãn

trong tâm thức và sẵn sàng

hành động để thỏa mãn, để

đạt được.

12PHÂN TÍCH NHU CẦU (DEMAND ANALYSIS)2.1.2. Nhu cầu công ty (Organization’s

Demand)2.1.2.1. Nhu cầu của tổ chức (công

ty): thể hiện qua hai nhómNhóm nhu cầu nguyên nhân:

 Gia tăng sản phẩm mới

 Giảm chi phí điều hành gia tăng thò

phần

 Gia tăng doanh số, doanh thuNhóm nhu cầu kết quả:

 Lợi nhuận cao và bền vững

 Gia tăng ổn đònh13PHÂN TÍCH NHU CẦU (DEMAND ANALYSIS)

Nguyên

vật liệuHoạch

đònhGia tăng sản

phẩmCon ngườiTổ

chứcGiảm chi phí

điều hànhThời gianLãnh

đạoGia tăng doanh

thuNgân sách Kiểm

tra

Đầu tưHỗ trợ14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình ảnh của việc bán hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×