Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI

IV. LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI

Trong đó:

lĐộc lập tiền tệ: giúp cho chính phủ chủ động sử dụng các cơng cụ

chính sách tiền tệ để thực hiện chính sách phản chu kỳ kinh tế.lỔn định tỷ giá: giúp tạo ra cái neo danh nghĩa để chính phủ tiến

hành các biện pháp ổn định giá cả. Cái neo này làm cho nhận thức

của các nhà đầu tư đối với rủi ro của nền kinh tế giảm đi, do đó thúc

đẩy đầu tư và thương mại quốc tế.lHội nhập tài chính: có lẽ là chính sách gây tranh cãi và tranh luận

sôi nổi nhất trong các lựa chọn bộ ba bất khả thi.towerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.IV. LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI

2. Các thước đo bộ ba bất khả thi:

zĐộc lập tiền tệ (MI)

Mức độ độc lập tiền tệ được đo lường bằng hàm nghịch đảo của

mức tương quan hàng năm của lãi suất hàng tháng giữa quốc gia

sở tại và quốc gia cơ sở.

Chỉ số mức độ độc lập tiền tệ được xác định bằng:Trong đó: i là quốc gia sở tại, j là quốc gia cơ sở. Với công thức như trên,

giá trị tối đa là 1 và tối thiểu là 0. Giá trị của chỉ số càng tiến về 1 có nghĩa là

chính sách tiền tệ càng độc lập hơn.

towerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.IV. LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI

2. Các thước đo bộ ba bất khả thi:

zỔn định tỷ giá (ERS)

Độ ổn định tỷ giá chính là độ lệch chuẩn của tỷ giá được

tính theo năm dựa trên dữ liệu tỷ giá mỗi tháng giữa

quốc gia sở tại và quốc gia cơ sở. Độ ổn định tỷ giá nằm

giữa giá trị 1 và 0, càng tiến về 1 tỷ giá càng ổn định so

với quốc gia cơ sở.towerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.IV. LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI

2. Các thước đo bộ ba bất khả thi:

zHội nhập tài chính (KAOPEN)

zzTrong các chỉ số đo lường bộ ba bất khả thi, khó

nhất là đo lường mức độ hội nhập tài chính.

KAOPEN dựa trên thơng tin báo cáo hàng năm về

cơ chế tỷ giá và những hạn chế ngoại hối do IMF

phát hành (AREAER).

Chỉ số Chin-Ito (KAOPEN) biến thiên giữa 0 và 1.

Giá trị càng cao của chỉ số này cho thấy quốc gia mở

cửa hơn với những giao dịch vốn xuyên quốc gia.towerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.IV. LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI

3. Thay đổi trong cấu trúc tài chính quốc tế dưới

góc nhìn của bộ ba bất khả thi:Bộ ba bất khả thi và dự trữ ngoại hối

towerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.Xu hướng phát triển của các chỉ số bộ ba bất khả thitowerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.Xu hướng phát triển của các chỉ số bộ ba bất khả thitowerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.Xu hướng phát triển của các chỉ số bộ ba bất khả thitowerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUzzĐố với tốc độ tăng trưởng sản lượng, sử dụng Mơ

hình OLS với các tác động cố định (Fixed Effects)

và hệ thống GMM được sử dụng trong nghiên cứu

của Kose (2009).

Đối với biến động sản lượng, biến động lạm phát

và mức lạm phát, sử dụng mơ hình trong nghiên

cứu của Aizenman (2008) - Mơ hình giảm tỷ trọng

các sai lệch của biến phụ thuộc và các biến giải

thích.towerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.MƠ HÌNH NGHIÊN CỨUzTrong đó:

z

zz

zyit đo lường hiệu quả chính sách vĩ mơ của quốc gia i vào năm t

TLMit là véc-tơ của 2 chỉ số bất kỳ trong 3 chỉ số đo lường bộ ba bất khả thi (MI,

ERS, KAOPEN)

IRit là tỷ lệ dự trữ ngoại hối (khơng tính vàng) trên GDP.

(TLMit x IRit) là biến kết hợp giữa các chỉ số bộ ba bất khả thi và mức dự trữ

ngoại hối.zXit là véc-tơ các biến kiểm sốt vĩ mơzZt là véc-tơ các cú sốc toàn cầuzDt là tập hợp các biến giảzεit là sai số ước lượng.towerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU

zMở rộng: thêm vào véc-tơ các nguồn tài trợ bên

ngoài, ExtFinit .+ Net FDI Inflows/GDP

+ Net Portfolio Inflows/GDP

+ Net Other Inflows/GDP

+ Short-term Debt/Total External Debt

+ Total Debt Service/GNItowerswatson.com

© 2010 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×