Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG MỚI (NMP)

KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG MỚI (NMP)

Tải bản đầy đủ - 0trang

qua các hình thức đa dạng như đấu thầu, hợp đồng cơng vụ, hợp đồng lao động,

cổ phần hố, tập đồn hố. Bản chất tối ưu của tư nhân hố là nhằm nâng cao

tính cạnh tranh trong thực thi cơng vụ, cung cấp dịch vụ công cho khu vực công

cộng - yếu tố mà trước đây chưa từng được thừa nhận trong khu vực nhà nước.

Vấn đề cơ bản và cốt lõi của các nhà nước trong điều hành, quản lý là cần

nghiên cứu để tìm được biện pháp tư nhân hoá tối ưu nhất, nhất là trong các

dịch vụ cơng ít mang lại mục tiêu lợi nhuận; và bất kể khi nào, nhà nước cũng

phải là người chịu trách nhiệm chính trong vấn đề bảo đảm chất lượng các dịch

vụ được cung ứng.

Ba là, tăng khả năng cạnh tranh

Việc đưa các yếu tố của thi trường như khuyến khích cạnh tranh vào hoạt

động cung cấp dịch vụ của nhà nước khiến cho các hàng hóa và dịch vụ cơng

được cung cấp tốt hơn, với giá rẻ hơn và đáp ứng yêu cầu xã hội. Cạnh tranh

trong cung cấp dịch vụ cơng có thể diễn ra khơng chỉ giữa các tổ chức tư nhân

mà còn có thể được thực hiện giữa các cơ quan nhà nước và tư nhân hay giữa cơ

quan nhà nước với nhau. Bên cạnh đó, hoạt động cung cấp dịch vụ theo hình

thức hợp tác cơng – tư cũng được thực hiện.

Thứ tư, xây dựng một hệ thống cơ chế quản lý mềm dẻo, linh hoạt, có khả

năng thích nghi cao đối với những sự thay đổi

Một hệ thống các thể chế, quy định nghiêm ngặt, cứng nhắc, máy móc

trong điều hành, quản lý của nền hành chính cơng truyền thống được xây dựng

và phát triển. Tính cứng nhắc, máy móc trong cơ chế quản lý một thời gian dài

đã làm xuất hiện trong bộ máy hành chính nhà nước cơ chế “xin – cho” - một

yếu tố cản trở sự phát triển của nền kinh tế - xã hội và làm xấu đi mối quan hệ

giữa nhà nước với công dân. Sự thay đổi của NPM chính là ở chỗ, các nguyên

tắc quản lý vẫn giữ được tính tơn nghiêm và uy quyền cần thiết, song cách thức

để thực hiện các nguyên tắc đó lại linh hoạt, mềm dẻo và thích nghi với tình

hình kinh tế, chính trị, xã hội mới, với những thay đổi trong tổ chức bộ máy nền

hành chính. Bản chất của vấn đề này là loại bỏ bớt các thể chế, các quy định,

thủ tục của chính phủ để người dân dễ hiểu và thực hiện; cho phép các cơ quan

3hành chính nhà nước và cơng chức có nhiều quyền tự do hơn trong quá trình ra

quyết định giải quyết các yêu cầu của công dân và xã hội.

Thứ năm, vận dụng nhiều phương pháp quản lý của khu vực tư vào quản

lý công

Trong một số lĩnh vực, phương pháp quản lý của tư nhân là một mẫu hình

tốt cho nhà nước học tập, nhất là phương pháp quản lý doanh nghiệp. Trong

quản lý công mới, các co quan cung cấp dịch vụ của nhà nước áp dụng các

phương pháp quản lý của doanh nghiệp để tăng hiệu quả, chất lượng và sự linh

hoạt trong đáp ứng các dịch vụ cho yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Song, do

quản lý nhà nước có những nét đặc thù riêng, khác với quản lý của doanh

nghiệp nên không phải bất cứ phương pháp nào có hiệu quả của khu vực tư

cũng có thể áp dụng vào khu vực cơng được.4Chương 2

THỰC TRẠNG CỦA QUẢN LÝ

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

1. Một số ưu điểm của nền hành chính nhà nước trong thời gian

qua:

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà

nước; cơng cuộc CCHC đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển và ổn định kinh tế - xã hội,

bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội. CCHC đã được triển khai

đồng bộ trên 4 lĩnh vực chủ yếu: thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng và

phát triển đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính cơng, từng bước

đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy hành chính, hỗ trợ

tích cực và thúc đẩy q trình cải cách, đổi mới tồn diện của đất nước. Có

thể đánh giá chung về kết quả của CCHC nhà nước trong thời gian qua

như sau:

- Hệ thống thể chế pháp luật từng bước được đổi mới và hồn thiện,

góp phần xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo

đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: Về cơ bản, các chủ trương,

quan điểm của Đảng và Nhà nước về chuyển nền kinh tế tập trung quan

liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã được thể

chế hố, thơng qua gồm nhiều văn bản luật, pháp lệnh ban hành thời gian

qua đã tạo dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho các thành phần kinh tế,

cho người dân làm ăn và phát triển kinh tế.

Khuôn khổ thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính

Nhà nước, về cơng chức, cơng vụ được chú trọng đổi mới để bảo đảm

thích ứng với yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện chuyển đổi này.

Cơ sở pháp lý phân biệt quản lý nhà nước với các hoạt động sự

nghiệp dịch vụ cơng, thúc đẩy xã hội hố, phân cơng, phân cấp đã hình

5thành và từng bước được bổ sung, hồn thiện. Thủ tục hành chính trên các

lĩnh vực được rà sốt, sửa đổi theo hướng đơn giản hoá, loại bỏ những

khâu phiền hà, trùng lắp, bao gồm thủ tục hành chính trong quan hệ với

dân, với doanh nghiệp và quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước

với nhau.

Cùng với các thể chế kinh tế, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về

bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dân chủ hoá đời sống

xã hội đã có bước tiến dài, góp phần quan trọng vào ổn định xã hội, khai

thác và phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

- Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống hành chính

Nhà nước được từng bước điều chỉnh phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà

nước trong thực hiện nền kinh tế thị trường.

Chính phủ, các bộ đã tập trung nhiều hơn vào thực hiện chức năng

quản lý Nhà nước vĩ mô trong phạm vi cả nước, trên các lĩnh vực của đời

sống kinh tế - xã hội; tập trung thời gian và nguồn lực vào việc thực hiện

chức năng đích thực của mình là xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế

hoạch, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách, thanh tra, kiểm tra việc tổ

chức thực hiện.

Đã thực hiện điều chỉnh chức năng quản lý Nhà nước giữa các cấp

hành chính cho phù hợp với tình hình thực tiễn, trên nguyên tắc mỗi việc

chỉ do một cơ quan phụ trách, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo về chức

năng, nhiệm vụ. Chính quyền địa phương được phân cấp nhiều hơn, nhất

là trong các lĩnh vực ngân sách, tài chính, biên chế, đầu tư, đất đai, y tế,

giáo dục.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến

địa phương được điều chỉnh, sắp xếp tinh gọn, hợp lý hơn:

Đồng thời với quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế, từng bước làm rõ

phạm vi và nội dung chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, trong

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG MỚI (NMP)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×