Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số hạn chế, yếu kém của nền hành chính nhà nước hiện nay:

Một số hạn chế, yếu kém của nền hành chính nhà nước hiện nay:

Tải bản đầy đủ - 0trang

giữa các cấp Chính quyền địa phương còn chậm, vẫn chưa có sự phân biệt

rõ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền đơ thị với

chính quyền nơng thơn.

- Chế độ cơng vụ mới chậm hình thành đầy đủ, chất lượng cán bộ,

cơng chức chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Đội ngũ cán bộ, cơng chức còn bất cập về kỹ năng quản lý mới, thiếu tính

nhạy bén thị trường, trách nhiệm thực thi công vụ chưa cao. Một bộ phận

cán bộ, cơng chức suy thối phẩm chất, đạo đức, tham nhũng. Rõ ràng,

chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức đang là vấn đề có ý nghĩa sống còn

khơng chỉ riêng của cơng cuộc cải cách hành chính mà của cả sự nghiệp

đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Phương thức, lề lối làm việc còn thủ cơng, lạc hậu chưa đáp ứng

u cầu chuyên nghiệp, hiện đại:

Hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa

phương chưa thực sự thống nhất, thơng suốt. Quy trình làm việc của cán

bộ, cơng chức nhìn chung còn thủ cơng, thiếu tính chun nghiệp. Dấu ấn

của cơ chế tập trung quan liêu còn khá đậm nét trong điều hành và tổ chức

công việc của các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức ở tất cả các cấp.

Họp hành nhiều, giấy tờ hành chính chưa giảm, thẩm quyền và trách

nhiệm giải quyết công việc của từng cán bộ, công chức không rõ ràng; đặc

biệt là quy chếp phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong q

trình giải quyết cơng việc còn nhiều hạn chế.

Trang bị thiết bị, điều kiện làm việc của cơ quan hành chính Nhà

nước nói chung còn nghèo nàn, lạc hậu. Việc triển khai áp dụng các giải

pháp kỹ thuật và nhất là công nghệ tin học vào hoạt động quản lý Nhà

nước còn chậm, đạt hiệu chưa cao. Chủ trương hiện đại hố nền hành

chính, thu hẹp khoảng cách tụt hậu so với các nước trong khu vực vẫn là

một thách thức lớn.

9Chương 3

VẬN DỤNG QUẢN LÝ CƠNG MỚI TRONG

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN

CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY

Việt Nam đang trong tiến trình đẩy mạnh CCHC, hội nhập ngày

càng sâu, rộng vào nền kinh tế của thế giới. Để hội nhập thành cơng, ngồi

sự quyết tâm về mặt chính trị, Việt Nam cần phải tự xây dựng mơ hình

quản lý có hiệu quả. Ở Việt Nam, khoa học hành chính ra đời và phát triển

rất muộn, lại phải chịu sự tác động trực tiếp của Chính trị, chính vì vậy

tính độc lập của khoa học hành chính chưa rõ nét. Chúng ta thực sự chưa

có một mơ hình hành chính cơng.

Trong điều kiện kính tế - xã hội phát triển nhanh chóng như ngày

nay, khi nền hành chính Nhà nước có sự phát triển theo xu hướng tiến bộ

tích cực (chuyển từ hành chính cai trị sang hành chính phục vụ): trong

khoa học hành chính đã xuất hiện thuật ngữ “hành chính phát triển”. Từ

đó, thuật ngữ “hành chính truyền thống” cũng được quan tâm, nghiên cứu

trong mối tương quan với “Hành chính phát triển”

Hành chính truyền thống được hiểu là cách thức tổ chức và hoạt

động của các cơ quan Nhà nước thuộc các kiểu Nhà nước trong lịch sử,

cũng như các cơ quan, tổ chức khác, trên cơ sở những nguyên tắc, quy tắc

nhất định (bao gồm cả nguyên tắc chính trị - xã hội và nguyên tắc tổ chức kỹ thuật) do Nhà nước hoặc các chủ thể đặt ra mà bản chất chủ yếu thiên

về tính “cai trị”, phương thức hoạt động dựa trên cơ sở thi hành các quy

định một cách “cứng nhắc”, lấy tổ chức thứ bậc chặt chẽ, trình tự, thủ tục

và việc thực hiện nghiêm ngặt các thủ tục đó làm biện pháp tối ưu mà ít

quan tâm đến kết quả hoạt động của Nhà nước, của các cơ quan, tổ chức

hay của cơng chức Nhà nước.10Hành chính phát triển (Quản lý công mới) thường được sử dụng khi

nói đến “mơ hình Hành chính cơng theo các tiêu chí hiện đại, chủ động,

năng động, nhạy bén, thích nghi cao nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý và

dịch vụ tối đa trong các điều kiện kinh tế thị truờng phát triển mạnh mẽ và

những quan hệ quốc tế ngày càng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau”

Chuyển đổi từ Hành chính cơng truyền thống sang Quản lý hành

chính cơng mới (Hành chính phát triển) là xu hướng phổ biến trên thế giới,

đặc biệt là những nước kinh tế thị trường phát triển. Vì sao lại vậy?

Nguyên nhân là:

Thứ nhất: Về quy mơ của Chính phủ, nhiều quốc gia cho rằng bộ

máy của Chính phủ quá lớn, chi phí cho việc duy trì bộ máy đó ngày càng

tăng trong khi đó hiêu quả hoạt động của nó ngày càng giảm đi. Do đó cần

phải xem xét lại quy mơ và vai trò của Chính phủ. Theo quan điểm mới,

vai trò của Chính phủ chuyển từ “chèo thuyền” sang “lái thuyền”. Nhà

nước không nên ôm đồm làm hết mọi dịch vụ mà nên “dân chủ hoá” gắn

liền với phân quyền, “xã hội hoá” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả

quản lý của Nhà nước.

Thứ hai: Chất lượng dịch vụ công chất lượng thấp, loại hình khơng

đa dạng, phong phú mà giá cả lại cao hơn khu vực tư. Mặt khác, về bối

cảnh và xu hướng thời đại tác động đến mơ hình Hành chính cơng truyền

thống dẫn đến sự xuất hiện mơ hình Hành chính phát triển. Đó là: Sự phát

triển mạnh mẽ của khoa học, cơng nghệ đòi hỏi phải có sự điều chỉnh nền

kinh tế và phát triển nền hành chính; sự phát triển nền kinh tế thị trường và

tồn cầu hố kinh tế điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế đã tác động ảnh

hưởng đến nền hành chính cơng của mỗi nước trong q trình hội nhập.

Xu hướng dân chủ hoá đời sống xã hội do trình độ dân trí ngày càng được

nâng cao; tình thế chung buộc Nhà nước phải một mặt xã hội hoá, tư nhân

hố, chấp nhận sự tham gia của cơng chúng vào công việc quản lý Nhà

nước, đồng thời phải can thiệp ngày càng sâu vào các quá trình kinh tế - xã

11hội và cải tiến mơ hình nền Hành chính công và nâng cao chất lượng dịch

vụ đối với người dân - những “khách hàng” của nền hành chính.

Như vậy về bản chất, Hành chính truyền thống và Hành chính phát

triển đều là đối tượng nghiên cứu của khoa học hành chính cơng được xây

dựng bởi một hệ thống các khái niệm, hệ thống lý thuyết hành chính cơng

với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Sự khác nhau cơ bản ở đây là “mơ

hình”, mỗi “mơ hình” có những thế mạnh và phù hợp với điều kiện kinh tế

- xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định của mỗi quốc gia. Đi sâu

vào nghiên cứu hai “mơ hình” dựa trên một số tiêu thức chúng ta nhận

thấy những điểm khác nhau cơ bản sau đây:

So sánh tiêu thức mục tiêu: Hành chính cơng truyền thống; bảo đảm

đúng chu trình, đúng quy tắc, thủ tục hành chính (đầu vào). Đánh giá việc

quản lý hành chính thơng qua xem xét mức độ thực thi các quy tắc, thủ tục

hành chính. Trong khi đó, mục tiêu của Hành chính phát triển là: Bảo đảm

kết quả tốt nhất, hiệu quả cao nhất (đầu ra); dùng các tiêu chí cụ thể để

đánh giá kết quả quản lý hành chính.

Đối với cơng chức của Hành chính cơng truyền thống: trách nhiệm

của người cơng chức, nhà quản lý là giám sát việc thực hiện và giải quyết

công việc theo quy chế thủ tục. Những quy định, điều kiện để công chức

thực thi công vụ theo một hệ thống thứ bậc rất chặt chẽ, cứng nhắc theo

quy định. Thời gian làm việc của công chức được quy định chặt chẽ, có

thời gian cơng (làm việc ở cơ quan) và thời gian tư (thời gian không làm

việc ở cơ quan). Cơng chức mang tính trung lập, khơng tham gia chính trị,

thực hiện một cách trung lập các chính sách do nhà nước đề ra. Trong khi

đó, đối với cơng chức của Hành chính phát triển: Trách nhiệm của người

công chức, nhà quản lý chủ yếu là bảo đảm thực hiện mục đích, đạt kết

quả tốt, hiệu quả cao. Những quy định, điều kiện để công chức thực thi

nhiệm vụ có hình thức linh hoạt, mềm dẻo hơn. Thời gian làm việc linh

hoạt hơn, có thể họ làm việc trong một thời gian nhất định, có thể làm

12chính thức hoặc hợp đồng (có một phần thời gian làm cơng vụ tại nhà).

Cơng chức cam kết về mặt chính trị cao hơn trong các hoạt động của mình,

các hoạt động hành chính mang tính chính trị nhiều hơn.

Đối với Chính phủ của Hành chính cơng truyền thống: Mọi cơng vụ

được Chính phủ thực thi, giải quyết theo Pháp luật quy định. Chức năng

của Chính phủ nặng về hành chính xã hội, trực tiếp tham gia các cơng việc

cơng ích xã hội. Chức năng của Chính phủ thuần tuý mang tính hành chính

khơng trực tiếp liên hệ đến thị trường. Trong khi đó, đối với Chính phủ của

Hành chính phát triển: Các cơng vụ mang tính chính trị nhiều hơn, ảnh

hưởng của chính trị ngày càng lớn trong hành chính. Chức năng tham gia

trực tiếp các dịch vụ công cộng ngày càng giảm bớt mà thơng qua việc xã

hội hố các dịch vụ đó để quản lý xã hội, nhưng vẫn có sự quản lý của Nhà

nước. Chức năng của Chính phủ đối mặt với những thách thức của thị

trường. Nền hành chính phát triển của các nước đều phải quan tâm và gánh

vác nghĩa vụ chung đối với những vấn đề của lồi người như nghèo đói,

dịch bệnh, mơi truờng, ma tuý, tội phạm…..

Thời gian tới là thời kỳ đất nước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế

giới, sau khi chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thế giới

(WTO) từ ngày 01/01/2007. Do đó việc tiếp tục hoàn thiện thể chế của nền

kinh tế thị trường định hướng XHCN, sẽ là cơ sở cho việc xây dựng đồng

bộ nền hành chính mới của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam “của

dân, do dân, vì dân”, trong q trình thực hiện các nhiệm vụ cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu tới năm 2020 Việt Nam cơ bản trở

thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ to lớn từ nay cho đến năm

2020, việc tiếp tục cải cách nền hành chính Nhà nước cần thiết hướng vào

thực hiện các mục tiêu tổng quát: xác lập mô hình tổ chức nền Hành chính

mới cho phù hợp với yêu cầu xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân

dân, phục vụ phát triển và hội nhập của đất nước; Hồn thiện thể chế hành

13chính dân chủ - pháp quyền XHCN, có sự tham gia tích cực của người dân

vào q trình quản lý nền hành chính hiệu lực - hiệu quả của đất nước; có

chế độ cơng vụ chun nghiệp, đảm bảo triệt để tính trách nhiệm, tính

cơng khai, minh bạch trong hoạt động cơng vụ. Có sức đề kháng cao với tệ

quan liêu, tham nhũng; xây dựng nền hành chính thống nhất thơng xuốt,

trên cơ sở của phân cấp, phân quyền triệt để trong bộ máy quản lý hành

chímh Nhà nước. Đề cao tính tự chủ, tự chụi trách nhiệm của tổ chức,

người đứng đầu các tổ chức chính quyền các cấp trong thực hiện chính

sách, pháp luật, thiết lập một trật tự hành chính phù hợp với việc tăng

cường kỷ luật, kỷ cương của nền hành chính; nền hành chính năm 2020

phải được hiện đại hóa từ công sở tới phương thức quản trị hiện đại, đạt

trình độ quản lý của nền hành chính khu vực và thế giới. Chính phủ điện tử

được thiết lập và vận hành hiệu quả.14KẾT LUẬN

Thực tiễn cải cách hành chính sinh động và phong phú, những kết

quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong CCHC chính là một vấn đề

cấp về sự cần thiết phải phát triển một hệ thống lý luận về CCHC - một hệ

thống lý thuyết đóng vai trò định hướng tư duy, cải tạo thực tiễn. Các bài

viết của các nhà khoa học, các nhà quản lý thực tiễn đã phân tích, đánh giá

thực trạng CCHC, chỉ ra những nền tảng để thành công trong CCHC, vấn

đề động lực của CCHC, những vấn đề cần quan tâm cho công cuộc CCHC

trong những năm tiếp theo là phải tìm ra câu trả lời cho thực tiễn cấp thiết

đó.

Những định hướng CCHC Nhà nước được thực hiện sẽ tạo lập được

một nền hành chính dân chủ, hiện đại, một nền hành chính năng động

trong một thế giới luôn biến đổi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã

hội của đất nước trong thời kỳ cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa hội

nhập kinh tế quốc tế.

Quản lý cơng mới (Hành chính phát triển) có cách tiếp cận mới đối

với Hành chính cơng truyền thống. Sự xuất hiện của mơ hình này đã làm

cho cách thức hoạt động của khu vực cơng có nhiều thay đổi đáng kể. Nền

kinh tế Việt Nam đang vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN

và ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Chức năng của

Chính phủ chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách thức của thị trường

trong nước và thị trường thế giới. Vận dụng những nhân tố hợp lý của mơ

hình Quản lý cơng mới để xây dựng một mơ hình mang tính đặc sắc Việt

Nam, đẩy mạnh CCHC theo kịp cải cách kinh tế đang là câu hỏi đặt ra đối

với các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học hành chính .15DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1. TS. Đặng Khắc Ánh (chủ biên) [2012], tập bài giảng Hành chính

so sánh, Hà Nội.

2. Học viện hành chính quốc gia [1996], giáo trình về quản lý hành

chính nhà nước, tập I, Hà Nội.

3. Học viện hành chính quốc gia [1996], giáo trình về quản lý hành

chính nhà nước, tập II, Hà Nội.

4. Học viện hành chính quốc gia [1996], giáo trình về quản lý hành

chính nhà nước, tập III, Hà Nội.16MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..........................................................................................................1

NỘI DUNG.......................................................................................................2

Chương 1 KHÁI QT VỀ MƠ HÌNH QUẢN LÝ CƠNG MỚI (NMP). 2

1.1 Quản lý cơng mới.......................................................................................2

1.2 Các yếu tố của mơ hình NMP...................................................................2

Chương 2 THỰC TRẠNG CỦA QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở

VIỆT NAM.......................................................................................................5

1. Một số ưu điểm của nền hành chính nhà nước trong thời gian qua:.....5

2. Một số hạn chế, yếu kém của nền hành chính nhà nước hiện nay:........8

Chương 3........................................................................................................10

VẬN DỤNG QUẢN LÝ CÔNG MỚI TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT

NƯỚC HIỆN NAY........................................................................................10

KẾT LUẬN...................................................................................................1517Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số hạn chế, yếu kém của nền hành chính nhà nước hiện nay:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×