Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ CÁC HỆ SINH THÁI

III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ CÁC HỆ SINH THÁI

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Cùng với đa dạng sinh học (các yếu

tố của sự sống), các q trình sinh thái

học (những tương tác giữa các lồi cũng

như giữa lồi với mơi trường của chúng)

tạo nên lớp vỏ sự sống của trái đất - sinh

quyển.

18III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Đối với các cá thể và quần thể sinh

vật, những tương tác này bao gồm các cơ

chế như: vật dữ - con mồi, cạnh tranh, ký

sinh và hỗ sinh (trong khi các quần xã

thay đổi trong q trình tiến hố).

19III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Một dạng tương tác khác, loài tác

động lên môi trường vật lý của chúng

thông qua hoặc là quá trình tạo ra sản

phẩm sơ cấp (sự chuyển hố năng lượng

mặt trời thành sinh khối nhờ quá trình

quang hợp).

20III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Hoặc là quá trình phân huỷ (phá vỡ

các hợp chất hữu cơ nhờ các sinh vật

trong môi trường), hoặc là sự tham gia

vào chu trình sinh địa hố (sự vận

chuyển chất dinh dưỡng, nước và các yếu

tố hố học thơng qua các sinh vật và môi

trường vật lý).

21III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

b. Các q trình sinh thái học

Khơng có một mối quan hệ đơn giản

nào tồn tại giữa tính đa dạng của một hệ

sinh thái với các quá trình sinh thái học,

chẳng hạn như năng suất sinh học, tính

ổn định của hệ sinh thái, cũng như

những quá trình khác.

22III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Ví dụ:

Đa dạng lồi khơng có tương quan

rõ ràng với năng suất sinh học. Các rừng

mưa nhiệt đới phong phú về lồi có năng

suất sinh học rất cao, nhưng các vùng

đất ngập nước ven biển, nơi có đa dạng

lồi tương đối thấp vẫn có năng suất sinh

học cao.

23III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Đa dạng lồi cũng khơng có tương

quan gần gũi với tính ổn định của hệ sinh

thái, tức là khả năng chống chịu đối với

những xáo động và tốc độ hồi phục của

hệ sinh thái.

24III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Ví dụ: Các bãi lầy ngập mặn ven biển và

vùng lãnh ngun bắc cực chỉ có rất ít loài

thống trị và trong một số trường hợp khác

như các bãi lầy ngập mặn Spartina, một loài

cung cấp hầu như tất cả năng suất sơ cấp của

hệ sinh thái, không có chứng cứ rằng những

hệ sinh thái này sẽ đặc biệt bị đe doạ do sự

tuyệt diệt của loài hoặc do những biến động

mở rộng quần thể trước những xáo trộn.

25III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Trong một hệ sinh thái xác định,

cũng khơng có mối quan hệ đơn giản nào

giữa một biến đổi về đa dạng sinh học và

biến đổi về các quá trình sinh thái học

mà nó gây ra. Thực ra, những biến đổi

này tuỳ thuộc vào các loài và các hệ sinh

thái khác.

26III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Ví dụ: Việc biến mất của một loài sinh

vật tại một vùng xác định (được biết như sự

tuyệt diệt hoặc tuyệt chủng cục bộ) có thể có

một chút hoặc khơng có ảnh hưởng đến năng

suất sơ cấp tinh nếu có đối tượng cạnh tranh

thay thế chúng trong quần xã. Chẳng hạn ở

miền đông nước Mỹ, cây độc cần miền đơng

(Tsuga canadensis) nhanh chóng thay thế cho

cây hạt dẻ Mỹ (Castanea dentata) bị chết như

một trong hai loài ưu thế của rừng ở đây.

27III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ

CÁC HỆ SINH THÁI

Tuy nhiên, trong các trường hợp

khác, sự biến mất khỏi một hệ sinh thái

của một lồi xác định có thể làm giảm

căn bản năng suất sơ cấp. Nếu nấm

khuẩn căn mất hẳn, tốc độ sinh trưởng

của các loài thực vật mà chúng giúp hấp

thụ nước và chất dinh dưỡng sẽ giảm đột

ngột.

28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. ĐA DẠNG SINH HỌC VỀ CÁC HỆ SINH THÁI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×