Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN

V. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

V. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI BIỂN

Sự đa dạng đáng kinh ngạc: Cho dù

những loài sinh vật biển đã được biết đến ít

hơn so với trên đất liền, ở một số khía cạnh

nào đó, sự đa dạng của biển vẫn nhiều hơn.

Trong 33 ngành sinh vật trên thế giới, chỉ

trừ một ngành, còn lại đều xuất hiện ở biển

và trong đó 15 ngành chỉ có ở biển.

63V. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI BIỂN

Các hệ sinh thái rạn san hô: Với các cấu

trúc vật lý vô cùng phức tạp, năng suất sơ cấp

cao, và có tính đa dạng loài cao nhất so với

tất cả các quần xã sinh vật khác trong các

môi trường sống tương ứng của chúng, có thể

coi các rạn san hơ tương tự như những rừng

nhiệt đới.

64V. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI BIỂN

Các rạn san hô và con người: Các rạn

san hô có vai trò rất quan trọng bởi sự phong

phú sinh học, các dịch vụ kinh tế và môi

trường mà chúng cung cấp cho hàng triệu

người.

Đa dạng sinh học và các rạn san hô bị đe doạ:

Một số rạn san hô đang bị đe doạ được coi là hết

sức quan trọng về khía cạnh sinh học.

65V. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC

HỆ SINH THÁI BIỂNĐe doạ đối với các rạn san hô: Các rạn

san hô quanh thế giới đang bị đe doạ bởi sự

tấn công từ các hoạt động của con người.

Đe doạ đối với đa dạng sinh học biển.

66VI. ĐA DẠNG SINH HỌC HỆ

SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI

a. Các loài trong rừng nhiệt đới

Các rừng rậm nhiệt đới có hơn một nửa

số loài của thế giới, mặc dù chỉ chiếm 7% bề

mặt đất của trái đất.

Độ phong phú loài tương đối của quần

xã sinh vật rừng nhiệt đới thay đổi nhóm loài,

và các kiến thức khoa học về độ phong phú

loài của một số bậc phân loại vẫn còn giới

hạn.

67VI. ĐA DẠNG SINH HỌC HỆ

SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI

b. Thực vật

Thông tin đầy đủ nhất hiện có về rừng nhiệt

đới là các thơng tin về các lồi thực vật. Vùng tân

nhiệt đới (Trung và Nam Mỹ) ước tính có khoảng

86.000 lồi thực vật có mạch, vùng nhiệt đới và nửa

khơ hạn Châu Phi có 30.000 lồi, vùng Madagascar

có 8200 lồi, vùng nhiệt đới châu á bao gồm cả New

Guinea và vùng nhiệt đới Australia có khoảng

45.000 lồi.

68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×