Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. ĐA DẠNG SINH HỌC HỆ SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI

VI. ĐA DẠNG SINH HỌC HỆ SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI

Tải bản đầy đủ - 0trang

VI. ĐA DẠNG SINH HỌC HỆ

SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI

b. Thực vật

Thơng tin đầy đủ nhất hiện có về rừng nhiệt

đới là các thơng tin về các lồi thực vật. Vùng tân

nhiệt đới (Trung và Nam Mỹ) ước tính có khoảng

86.000 lồi thực vật có mạch, vùng nhiệt đới và nửa

khơ hạn Châu Phi có 30.000 lồi, vùng Madagascar

có 8200 loài, vùng nhiệt đới châu á bao gồm cả New

Guinea và vùng nhiệt đới Australia có khoảng

45.000 lồi.

68VI. ĐA DẠNG SINH HỌC HỆ

SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI

Xét chung, vùng nhiệt đới chiếm 2/3 con số

ước tính 250.000 lồi thực vật có mạch của thế giới.

Theo số liệu của Alwyn Gentry, Norman Myers ước

tính rằng 2/3 số lồi thực vật nhiệt đới được tìm

thấy ở các rừng nhiệt đới ẩm (các rừng rậm rụng lá

và thường xanh).

Khoảng 45% các loài thực vật mạch gỗ của

thế giới được tìm thấy trong các rừng rậm nhiệt

đới.

6970Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. ĐA DẠNG SINH HỌC HỆ SINH THÁI RỪNG NHIỆT ĐỚI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×