Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lời mở đầu 1

Lời mở đầu 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368..................................................................................................

14

4. Công tác giao dịch, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp

đồng

xuất

khẩu.

..................................................................................................

17

II.

Đánh

giá

hiệu

quả

xuất

khẩu.

..................................................................................................

22

1. Các nhân tố ảnh hởng tới hoạt động xuất khẩu của

doanh

nghiệp.

..................................................................................................

21

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu.

..................................................................................................

24

Chơng II. Thực trạng xuất khẩu hàng thêu ren tại công ty xt

nhËpkhÈuthđc«ngnghƯARTEXPORT...................................................................................

29

I. Tỉng quan vỊ c«ng ty xt nhËp khÈu thđ công mỹ nghệ

..................................................................................................

29

1.

Quá

trình

hình

thànhphát

triển

..................................................................................................

29

2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Công ty.

..................................................................................................

31

3. Các phơng thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu của

Công

ty

ARTEXPORT

..................................................................................................

32

4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh của

công

ty

118

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368..................................................................................................

36

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

.......................................................................................................

41...................................................................................................

41

II. Thực trạng xuất khẩu hàng thêu ren tại công ty xuất nhập

khẩu

thủ

công

mỹ

nghệ

(ARTEXPORT).

..................................................................................................

43

1. Đặc điểm mặt hàng thêu ren từ đó ảnh hởng tới hoạt

động

xuất

khẩu

tại

Công

ty

..................................................................................................

43

2. Công tác nghiên cứu thị trờng xuất khẩu hàng thêu

ren.

..................................................................................................

45

3. Hoạt động tạo nguồn hàng thêu ren xuất khẩu.

..................................................................................................

52

4. Công tác giao dịch, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp

đồng

xuất

khẩu

mặt

hàng

thêu

ren.

..................................................................................................

53

III. Đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng thêu ren tại Công ty

xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ (ARTEXPORT).

..................................................................................................

60

1.

Những

thành

tựu

đạt

đợc.

..................................................................................................

60

2.

Những

hạn

chế

chủ

yếu.

..................................................................................................

62119

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng III: Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh đẩy xuất khẩu

hàng thêu ren tại công ty xuất nhập khẩu thủ công

mỹ nghƯ (ARTEXPORT).I. Xu híng ph¸t triĨn xt khÈu cđa ViƯt Nam và yêu cầu

đặt ra cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng thêu ren của Việt

Nam.

..................................................................................................

65

1. Để thực hiện các mục tiêu trên cần thực hiện các biện

pháp:

..................................................................................................

65

2. Phơng hớng phát triĨn cđa C«ng ty trong thêi gian tíi.

..................................................................................................

66

II. Mét sè biện pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu

ren

tại

công

ty

..................................................................................................

70

1. Các giải pháp đề xuất đối với doanh nghiệp

..................................................................................................

70

1.1. Tăng cờng nghiên cứu và xây dựng một chiến lợc thị trờng

..................................................................................................

70

1.2.

Nâng

cao

chất

lợng

sản

phẩm

..................................................................................................

75

1.3.

Xây

dựng

chính

sách

giá

..................................................................................................

77

1.4.

Đa

dạng

hoá

các

hình

thức

xuất

khẩu

..................................................................................................

78

1.5.

Tổ

chức

lại

bộ

máy

quản120

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368..................................................................................................

79

1.6.

Nâng

cao

hiệu

quả

sử

dụng

vốn

..................................................................................................

80

1.7.

Tạo

nguồn

hàng

xuất

khẩu

kịp

thời

..................................................................................................

80

1.8. Phát triển và mở rộng liên doanh , liên kết

..................................................................................................

81

1.9.

Vấn

đề

con

ngời

..................................................................................................

82

1.10.

Duy

trì

củng

cố

mối

quan

hệ

..................................................................................................

82

1.11.

Doanh

nghiệp

nên

hỗ

trợ

về

vốn

..................................................................................................

83

1.12.

Tổ

chức

tốt

kênh

thông

tin

..................................................................................................

83

1.13.

Một

số

biện

pháp

khác

..................................................................................................

III.

Kiến

nghị

đối

với

nhà

nớc.

..................................................................................................

83

2.1.

Nhà

nớc

thực

hiện

trợ

cấp

xuất

khẩu

..................................................................................................

84

2.2. Cấp tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu

..................................................................................................

84

2.3. Hình thành và phát triển các tổ chức t vấn dÞch vơ

..................................................................................................

85

121

Mai- TMQT 40BNgun ThÞ QnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.4.

Hoàn

thiện

các

thủ

tục

..................................................................................................

85

2.5.

Một

số

kiến

nghị

khác

..................................................................................................

86

Kết

luận

..................................................................................................

87

Tài

liệu

tham

khảo

..................................................................................................

88122

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lời mở đầu 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×