1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghiên cứu, ban hành các chính sách giải quyết tình trạng nông dân không có đất sản xuất, chính sách phát triển các ngành nghề đối với vùng nghèo để có thể tăng thêm đầu tư tại chỗ nhằm tăng thu nhập cho người nghèo.

Nghiên cứu, ban hành các chính sách giải quyết tình trạng nông dân không có đất sản xuất, chính sách phát triển các ngành nghề đối với vùng nghèo để có thể tăng thêm đầu tư tại chỗ nhằm tăng thu nhập cho người nghèo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Bên cạnh đó, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo đóng một vai

trò rất quan trọng vì đa số người nghèo là thiếu vốn. Việc ưu tiên cho người

nghèo vay vốn không chỉ đơn thuần là cho vay với lãi suất thấp mà phải làm

sao có đủ vốn cho họ vay, thủ tục vay đơn giản, không phải thế chấp tài sản,

thời hạn cho vay dài hơn, tạo thành một mối liên kết chặt chẽ giữa người

nghèo với ngân hàng của họ bằng việc tổ chức kết nạp người nghèo như là

thành viên cuả ngân hàng, ngân hàng cần tư vấn cho người nghèo về cách

sử dụng vốn có hiệu quả …

2.Về cơ chế

Để tập trung nguồn lực cho công tác xố đói giảm nghèo các Bộ,ngành chức năng tiếp tục hồn thiện cơ chế lồng ghép các chương trình dự

án với nhau có hiệu quả. Các chương trình và dự án có liên quan nên dành

từ 20%- 60% kinh phí để thực hiện mục tiêu xố đói giảm nghèo. Do đó cần

có cơ chế kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ, xây dựng và hoàn thiện cơ chế đầu

tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn. Cần thống nhất theo

hướng các cơng trình phải được đầu tư xây dựng trên nhu cầu thực tế và

nguyện vọng của nhân dân. Phải thống nhất và chỉ đạo thực hiện một cách

có hiệu quả kinh phí ngân sách đầu tư cho chương trình. Xây dựng một cơ

chế sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ

học sinh, sinh viên nghèo. Các chương trình xóa đói giảm nghèo phải cụ thể

hố cơ chế ưu tiên (địa bàn ưu tiên, đối tượng ưu tiên, dự án được ưu

tiên…) để đảm bảo triển khai chương trình một cách đồng bộ có trọng điểm

và có khả năng phát huy nội lực của nhân dân ở từng địa phương.

3.Về huy động nguồn lực:

- Vận động các tỉnh, thành phố giàu giúp đỡ các tỉnh nghèo bằng cả kinhnghiệm tổ chức thực hiện và nguồn vốn đầu tư.80Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Vận động các tổng công ty 90, 91 hỗ trợ giúp đỡ các xã nghèo đồng

thời hỗ trợ hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hoá, nguyên liệu

ở những xã nghèo. Nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nghèo.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhằm huy động nguồn vốn để thực hiện

mục tiêu xố đói giảm nghèo.

- Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các Bộ, ngành, tổ chức đồn

thể đối với cơng tác xố đói giảm nghèo bằng việc phân cơng các Bộ, ngành

giúp đỡ địa phương nghèo bằng các hoạt động cụ thể thiết thực.

4.Về tổ chức thực hiện .

Các tỉnh nên có các biện pháp đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện kếhoạch xóa đói giảm nghèo. Thực hiện cơng khai các nguồn lực, hướng dẫn

đầu tư đến từng địa bàn đặc biệt là cấp xã để nhân dân tham gia quản lý và

giám sát. Các dự án đầu tư cho mục tiêu xố đói giảm nghèo phải đảm bảo

đúng ngun tắc: Dân biết, dân bàn, dân thực hiện và kiểm tra nhằm thực

hiện nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả khơng thất thốt.

Khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thắng lợi của chương

trình. Do đó cần phải tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán

bộ làm cơng tác xố đói giảm nghèo.81Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.36882Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368KẾT LUẬNMục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội cơng bằng văn minh, tự nó đã nói lên

tính tất yếu của việc xố đói giảm nghèo. Có thể nói khơng giải quyết thành

cơng các nhiệm vụ và u cầu xố dói giảm nghèo thì sẽ khơng chủ động

giải quyết được xu hướng gia tăng phân hoá giàu nghèo, có nguy cơ đẩy tới

phân hố giai cấp với hậu quả là sự bần cùng hoá và do vậy sẽ đe doạ ổn

định chính trị xã hội, làm lệch định hướng xã hội chủ nghĩa của sự phát

triển kinh tế xã hội. Khơng giải quyết thành cơng các chương trình xố đói

giảm nghèo sẽ khơng thực hiện được cơng bằng xã hội và sự lành mạnh xã

hội nói chung. Như thế mục tiêu phát triển bền vững sẽ không thực hiện

được.

Nước ta từ khi đổi mới cơ chế đến nay nền kinh tế đã tăng trưởngkhá

ổn đời sống của nhân dân được nâng lên đặc biệt là nhân dân các tỉnh miền

núi phía Bắc được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên đây còn là vùng có tỷ lệ nghèo

đối cao đời sống nhân còn cách xa so với các vùng trong cả nước. Để phục

vụ cơng tác xố đói giảm nghèo, Đảng và Nhà nước đã có những nỗ lực và

chính sách kịp thời. Nhưng do xuất phát điểm thấp và các nguyên nhân

nghèo đói chưa được giải quyết triệt để nên vùng còn có tỷ lệ nghèo đói

cao. Trước thực trạng đó cần có các giải pháp thiết thực nhằm giải quyết

vấn đề một cách có hiệu quả dựa trên sự hỗ trợ giũp đỡ của cộng đồng quốc

tế, khu vực và sự nỗ lực của chính bản thân người nghèo. Có như vậy các

chương trình dự án tạo việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn cơng

nghệ, cải thiện điều kiện ăn ở, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, giáo dục dân

trí tăng phúc lợi xã hộ góp phần xố đói giảm nghèo mới thành công thắng

lợi.83Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368MỤC LỤC

Trang

LỜI NĨI ĐẦU............................................................1

CHƯƠNG I: Một số vấn đề lí luận chung về đói nghèo 2

Phương pháp phân tích tổng hợp..............................2

CHƯƠNG I...............................................................3

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐĨI NGHÈO........3

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÓI NGHÈO.......................................3

1. Một số khái niệm liên quan đến đói nghèo..................4

2. Mối quan hệ tăng trưởng, nghèo đói và phân phối thu

nhập.................................................................................6

2.1 Hệ quan điểm và các biện pháp phân phối thu

nhập..............................................................................6

2.2. Số đo về sự bất bình đẳng và nghèo khổ...............7

2.3 Tăng trưởng làm giảm nghèo khó như thế nào?.....8

2.4 Nghèo đói làm chậm q trình phát triển...............9

3. Các quan điểm về đói nghèo trên thế giới.................10

3.1 Trường phái cổ điển...............................................10

3.2 Trường phái tân cổ điển.........................................10

3.3. Quan điểm của Fields (1980):...............................11

3.4. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin:................11

II. TIÊU CHUẨN, ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN ĐĨI NGHÈO

Ở VIỆT NAM:......................................................................12

1. Tiêu chuẩn nghèo đói của Việt Nam..........................12

1.1. Tiêu chuẩn đói nghèo do ngân hàng thế giới xác

định cho Việt Nam:......................................................12

1.2. Tiêu chuẩn đói nghèo do Bộ LĐTBXH công bố:....13

2. Đặc điểm của các hộ nghèo ở Việt nam:....................15

2.1. Nghề nghiệp, tình trạng việc làm và trình độ học

vấn:..............................................................................15

2.2. Đặc điểm về nhân khẩu học:................................17

2.3. Khả năng có được các nguồn lực:.........................19

2.4. Nguy cơ dễ bị tổn thương và sự cơ lập:................20

3. Ngun nhân đói nghèo:............................................23

3.1 Ngun nhân nghèo đói ở Việt Nam......................23

3.2. Nguyên nhân nghèo đói ở các tỉnh miền núi phía

Bắc...............................................................................24

84Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3684. Xu hướng đói nghèo ở Việt Nam...............................24

III. CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DÂN

TỘC VÀ MIỀN NÚI..............................................................29

1. Quan điểm và đường lối chính sách dân tộc của Đảng

ta....................................................................................30

2. Một số chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà

nước đối với các dân tộc thiểu số và miền núi...............31

3. Chính sách hỗ trợ đồng bào các dân tộc đặc biệt khó

khăn...............................................................................33

a. Thực trạng của các dân tộc đặc biệt khó khăn........33

b. Những nội dung của hoạt động dự án hỗ trợ đồng

bào dân tộc đặc biệt khó khăn....................................34

CHƯƠNG II.............................................................35

THỰC TRẠNG ĐĨI NGHÈO CỦA................................35

CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC.................................35

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VÙNG NÚI PHÍA BẮC..................35

1. Đặc điểm tự nhiên của vùng:.....................................35

2. Đặc điểm kinh tế xã hội của vùng.............................36

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XỐ ĐĨI GIẢM NGHÈO Ở CÁC

TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC..................................................41

1. Các dự án nhằm thực hiện xố đói giảm nghèo.........41

1.1. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và sắp xếp dân

cư. 42

1.2. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và phát triển

ngành nghề.................................................................43

1.3. Dự án tín dụng cho người nghèo.........................43

1.4. Dự án hỗ trợ về giáo dục:.....................................44

1.5 Dự án hỗ trợ về y tế:.............................................44

1.6 Dự án hướng dẫn người nghèo cách làm ăn và

khuyến nông – lâm - ngư.............................................45

1.7. Dự án nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm cơng

tác hỗ trợ xố đói giảm nghèo và cán bộ ở các xã

nghèo...........................................................................46

1.8. Dự án định canh định cư, di dân làm kinh tế mới.46

1.9. Dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn...............46

2. Các biện pháp hỗ trợ xố đói giảm nghèo.................47

3. Tác động của xố đói giảm nghèo đến đời sống của

vùng...............................................................................48

3.1. Về phát triển kinh tế ............................................49

3.2. Về giáo dục – y tế – văn hoá xã hội......................50

Hệ thống các trường nội trú cũng phát triển nhanh

như ở Lai Châu từ chỗ chưa có một trường nào trong

85Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368năm 1990 đến nay đã có 90 trường được thành lập,

bên cạnh đó quy mơ các trường phổ thơng dân tộc nội

trú cũng tăng lên nhanh chóng (gấp đơi so với năm

1990). Đi đơi với mở rộng quy mơ thì cơ sở vật chất

của hầu hết các trường học đều được nâng cấp đảm

bảo yêu cầu tiêu chuẩn ngành, nhiều trường học

tuyến xã được xây dựng mới có chỗ ở cho giáo viên,

học sinh nội trú, chất lượng dạy và học được nâng lên

rõ rệt. Bên cạnh đó, cơng tác đào tạo cũng được các

tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng. Các tỉnh đều có

trường trung học và cao đẳng đào tạo nghiệp vụ cung

cấp các cán bộ cho các lĩnh vực quan trọng như: giáo

dục, y tế cần phát triển ở địa phương. Tuy nhiên cơng

tác dạy nghề còn chậm được mở rộng và đào tạo

nghiệp vụ có quy mô liên tỉnh ở khu vực chậm được

xem xét.................................................................51

4. Một số tồn tại, khó khăn trong thực hiện xố đói giảm

nghèo.............................................................................53

CHƯƠNG III............................................................55

MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỐ ĐĨI GIẢM NGHÈO CHO CÁC

TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC........................................55

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN XỐ ĐĨI GIẢM NGHÈO ĐẾN NĂM 2005..........55

1. Phương hướng:...........................................................55

2. Mục tiêu......................................................................56

3. Quan điểm..................................................................58

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỐ ĐĨI GIẢM NGHÈO CHO VÙNG

MIỀN NÚI PHÍA BẮC ĐẾN NĂM 2005..................................59

1. Phát triển nông nghiệp nông thôn.............................60

1.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:.................................61

1.2. Cung cấp tín dụng cho người nghèo....................62

1.3. Về chính sách đất đai:..........................................64

1.4 Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.......................66

1.5 Phải tiến hành công tác khuyến nông...................66

1.6 Nâng cao hệ thống kết cấu hạ tầng......................67

2. Phát triển các dịch vụ xã hội......................................69

2.1. Nâng cao khả năng tiếp cận của người nghèo đến

vấn đề giáo dục...........................................................70

2.2 Tăng cường các dịch vụ y tế cho người nghèo......73

2.3. Giải pháp về vấn đề về dân số.............................75

KIẾN NGHỊ :.......................................................................7986Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Với tư cách là một sinh viên thực tập, em xin mạnh dạn

nêu lên một số kiến nghị sau:........................................79

1. Phải hoàn thiện hệ thống chính sách:........................79

Đối với chính sách xố đói giảm nghèo nên xây dựng

một hình thức văn bản pháp qui về những vấn đề chủ

yếu: khái niệm đói nghèo, phạm vi hoạt động xố đói

giảm nghèo, quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ

chức, cá nhân trong công tác này. Mặt khác chính sách

xố đói giảm nghèo có mối quan hệ với các chính sách

kinh tế xã hội khác vì vậy để thực hiện tốt chính sách

này cần có sự phối hợp giữa các chính sách với nhau như

: chính sách khuyến nơng khuyến lâm, chính sách định

canh định cư, di dân và xây dựng các vùng kinh tế mới,

hỗ trợ đồng khó khăn về giáo dục, về y tế. Đa dạng hố

các hình thức hỗ trợ người nghèo trong khám chữa bệnh,

cải thiện nơi ăn chốn ở tại các trung tâm y tế huyện để

người nhà bệnh nhân có thể ở miễn phí hoặc với giá rẻ.

Điều này sẽ làm giảm đáng kể các khoản phụ chi cho

việc chữa bệnh...............................................................79

Nghiên cứu, ban hành các chính sách giải quyết tình

trạng nơng dân khơng có đất sản xuất, chính sách phát

triển các ngành nghề đối với vùng nghèo để có thể tăng

thêm đầu tư tại chỗ nhằm tăng thu nhập cho người

nghèo.............................................................................79

Bên cạnh đó, chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo

đóng một vai trò rất quan trọng vì đa số người nghèo là

thiếu vốn. Việc ưu tiên cho người nghèo vay vốn không

chỉ đơn thuần là cho vay với lãi suất thấp mà phải làm

sao có đủ vốn cho họ vay, thủ tục vay đơn giản, không

phải thế chấp tài sản, thời hạn cho vay dài hơn, tạo

thành một mối liên kết chặt chẽ giữa người nghèo với

ngân hàng của họ bằng việc tổ chức kết nạp người

nghèo như là thành viên cuả ngân hàng, ngân hàng cần

tư vấn cho người nghèo về cách sử dụng vốn có hiệu quả

…....................................................................................80

2. Về cơ chế....................................................................80

Để tập trung nguồn lực cho công tác xố đói giảm

nghèo các Bộ, ngành chức năng tiếp tục hồn thiện cơ

chế lồng ghép các chương trình dự án với nhau có hiệu

quả. Các chương trình và dự án có liên quan nên dành từ

20%- 60% kinh phí để thực hiện mục tiêu xố đói giảm

nghèo. Do đó cần có cơ chế kiểm tra, kiểm sốt chặt

87Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368chẽ, xây dựng và hoàn thiện cơ chế đầu tư xây dựng kết

cấu hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn. Cần thống nhất

theo hướng các cơng trình phải được đầu tư xây dựng

trên nhu cầu thực tế và nguyện vọng của nhân dân. Phải

thống nhất và chỉ đạo thực hiện một cách có hiệu quả

kinh phí ngân sách đầu tư cho chương trình. Xây dựng

một cơ chế sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ

khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo. Các

chương trình xóa đói giảm nghèo phải cụ thể hoá cơ chế

ưu tiên (địa bàn ưu tiên, đối tượng ưu tiên, dự án được ưu

tiên…) để đảm bảo triển khai chương trình một cách

đồng bộ có trọng điểm và có khả năng phát huy nội lực

của nhân dân ở từng địa phương...................................80

3. Về huy động nguồn lực:.............................................80

4. Về tổ chức thực hiện .................................................81

82

82

KẾT LUẬN..............................................................83

Tài liệu tham khảo.................................................9088Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời cảm ơn

Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng

cũng như sự giúp đỡ của cán bộ hướng dẫn : Ngơ Thành Thân,

Phòng kế hoạch và hợp tác quốc tế – Cục khuyến nông – khuyến

lâm, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với sự nỗ lực

của bản thân, luận văn tốt nghiệp của em đã hoàn thành.

Tuy nhiên do khả năng có hạn, thời gian thực tập lại ngắn nên

chắc chắn luận văn tốt nghiệp này còn có nhiều hạn chế, em mong

được sự góp ý của các thầy cô giáo.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới :

Thầy giáo hướng dẫn :Nguyễn Tiến Dũng

Cán bộ hướng dẫn : Ngô Thành Thân89Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tài liệu tham khảo

1. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nhà xuất bản chính trị

quốc gia, Hà Nội 1996.

2. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất bản chính trị

quốc gia, Hà Nội 2001.

3. Quyết định của thủ tướng chính phủ số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/98

về việc phê duyệt chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt

khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

4. Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg ngày 23/7/98 về việc phê duyệt

chương trình mục tiêu quốc gia xố đói giảm nghèo trong giai đoạn

1998-2000.

5. Giáo trình Kinh tế phát triển, bộ mơn Kinh tế phát triển, khoa Kinh tế

phát triển, trường ĐHKTQD, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội 1997.

6. Xố đói giảm nghèo ở nông thôn nước ta hiện nay, Nguyễn Thị Hằng,

Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội 1997.

7. “Tư liệu kinh tế-xã hội 61 tỉnh và thành phố”, Nhà xuất bản thống kênăm 2000.

8. “Tài liệu tập huấn sử dụng cho cán bộ làm cơng tác xố đói giảm

nghèo”. Các đoàn thể, cấp tỉnh, thành phố và huyện, Hà Nội 1999.

9. “Việt Nam tấn cơng nghèo đói”, báo cáo phát triển của Việt Nam năm 2000.

10. “Tư liệu kinh tế-xã hội chọn lọc từ kết quả 10 cuộc điều tra quy mô lớn

1998-2000”, Nhà xuất bản thống kê, năm 2001.

11. “Một số vấn đề kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc”, Viện dân

tộc học .

12. “Giàu nghèo trong nông thôn hiện nay”, Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà

Nội 1993.

13. Chỉ thị của thủ tướng chính phủ số 393-TTg ngày 10/6/96 về quy hoạch dân

cư, tăng cường CSHT, sắp xếp lại sản xuất ở vùng dân tộc và miền núi .

14. Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 4/1997.

15. Con số sự kiện số 4/1998.

16. Khoa học công nghệ và môi trường số 5/2000.

17. Kinh tế phát triển số34/2000.90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghiên cứu, ban hành các chính sách giải quyết tình trạng nông dân không có đất sản xuất, chính sách phát triển các ngành nghề đối với vùng nghèo để có thể tăng thêm đầu tư tại chỗ nhằm tăng thu nhập cho người nghèo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×