Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III: Các định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh

Chương III: Các định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Doanh nghiệp nhà nước nằm trong khối doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chuyển

đổi theo hướng cổ phần hóa, chuyển thành cơng ty TNHH một thành viên và thành

lập những công ty nhà nước hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ- cơng ty con.

Hộ kinh doanh cá thể trong những năm tới sẽ vẫn phát triển bởi mơ hình tổ

chức đơn giản, thủ tục thành lập nhanh, lao động chủ yếu là lao động gia đình giản

đơn

1.2 Mục tiêu cụ thể.

Phấn đấu đến 2008 trên địa bàn tỉnh có 2200 doanh nghiệp, chi nhánh và

VPĐD, bình quân tăng 330 DN/năm, tăng 20% so với giai đoạn 2000 - 2005. Thu

hút vốn đầu đến 2008 đạt 6.950 tỷ đồng, bình quân 4 tỷ đồng/DN, tăng khoảng

59% so với giai đoạn 2000 - 2005. Đến 2008 số DN có quy mơ lớn, trình độ công

nghệ cao chiếm 8-10 % tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; Tổng số thu nộp

ngân sách Nhà nước của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 415 tỷ đồng,

chiếm khoảng 19,7% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Đến hết năm 2008 ước tạo ra khoảng 210 ngàn chỗ làm mới và lao động

thời vụ cho người lao động, chiếm khoảng 28% tổng nguồn lao động xã hội, trong

đó lao động làm việc trong các doanh nghiệp 175 ngàn lao động, chiếm 23%, tăng

5,7 lần so năm 2000, bình quân 01 doanh nghiệp sử dụng khoảng 28- 32 lao động;

hộ kinh doanh cá thể 4-6 lao động.

Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi, sắp xếp lại mơ hình quản lý phù hợp

như cơng ty cổ phần, mơ hình công ty mẹ- công ty con, công ty vệ tinh ... để huy

động thêm nguồn lực cho sản xuất kinh doanh; hình thành một hệ thống liên kết từ

khâu sản xuất- chế biến- xuất khẩu đối với từng khu vực như CN chế biến thuỷ

sản, CN sản xuất vật liệu xây dựng, CN khai khống... hướng đến hình thành tập

đồn kinh tế CN đa ngành nghề.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A75Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tập trung đẩy mạnh thực hiện trong năm 2008 định hướng cho doanh

nghiệp, doanh nhân hợp tác, liên doanh, liên kết, ưu tiên khuyến khích vào các

lĩnh vực sản xuất có lợi thế về nguồn nguyên liệu và lao động như công nghiệp

chế biến nông, lâm sản, liên kết phát triển cơng nghiệp dệt may, cơng nghiệp khai

khống, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm gỗ, vật liệu xây dựng...

Tăng cường đầu tư mở rộng sản xuất, đào tạo tay nghề kỹ thuật cho công

nhân, chon hướng đi phù hợp trong xây dựng chiến lược sản phẩm, tận dụng lợi

thế những đơn hàng nhỏ kết hợp đầu tư mặt hàng phục vụ thị trường nội địa để

quảng bá, khẳng định thương hiệu.2. Một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ.

Trên cơ sở phân tích thực trạng, những kết luận và những quan điểm, định

hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở trên, có thể nêu một số giải pháp chủ

yếu sau:

2.1 Hồn thiện các chính sách, cơ chế hỗ trợ khuyến kích các doanh nghiệp

nhỏ và vừa phát triển.

• Chính sách tài chính- tín dụng:

Giống như mọi doanh nghiệp khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có vốn để tồn tại

và phát triển. Bên cạnh vốn tự có, có hai nguồn vốn hiện nay rất cần thiết đối với

các doanh nghiệp nhỏ và vừa đó là vốn và tín dụng.

Tình hình phổ biến của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Phú

Thọ hiện nay là gặp khó khăn về tài chính, nhất là thiếu vốn để đầu tư mở rộng sản

xuất kinh doanh. Việc huy động vốn cho đầu tư phát triển trên thực tế diễn ra

chậm và không đáng kể. Để khai thông tài chính, tín dụng cho đầu tư phát triển

doanh nghiệp nhỏ và vừa cần có những giải pháp ở tầm vĩ mô của nhà nước, của

ngân hàng và sự năng động sáng tạo của bản thân doanh nghiệp. Cụ thể:

Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A76Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Đối với Nhà nước:

Cần thực hiện 2 loại chính sách vốn đó là chính sách vốn chung và chính

sách vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính sách vốn chung liên quan tới chính

sách tài chính tiền tệ, lãi suất hoạt động của các tổ chức tín dụng, các chế tài về tài

chính đối với vốn trung và dài hạn, thị trường chứng khốn...Còn đối với chính

sách cụ thể với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nhấn mạnh: Ưu tiên lãi suất cho

từng đối tượng, thành lập quỹ hỗ trợ có thể trích từ ngân sách Nhà nước hoặc ngân

sách Tỉnh.

Thành lập hệ thống tín dụng từ trung ương đến địa phương có sự hỗ trợ của

Nhà nước như: Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa & quỹ tín dụng để

doanh nghiệp có khả năng tiếp cận với nguồn vốn với mức lãi suất ưu đãi.

Tạo ra một sân chơi bình đẳng về tín dụng trung và dài hạn cho các doanh

nghiệp để tất cả người đi vay tuân thủ những thủ tục giống nhau.

- Đối với bản thân các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cần xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh có khả thi để vay vốn

trên cơ sở làm rõ hiệu quả sản xuất kinh doanh hoặc hợp đồng kinh tế ký kết, khả

năng và thời gian hoàn vốn, mục đích sử dụng vốn vay phải hợp pháp, có phương

án bảo tồn vốn vay...

Chính sách đất đai.Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có mặt bằng sản xuất rất hạn

hẹp, phân tán, khả năng mở rộng sản xuất là rất khó khăn, đơi lúc phải tận dụng cả

nhà ở để kinh doanh. Như vậy, Tỉnh phải có các ưu đãi nhất định về đất đai cho

các doanh nghiệp có khả năng sản xuất theo đúng hướng của Tỉnh. Phải nghiên

cứu hoàn thiện các quy hoạch sử dụng đất, tránh tình trạng đầu tư khơng đúng quy

hoạch...Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật đất đai.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A77Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Có chính sách ưu đãi, miễn giảm giá thuê đất đối với một số ngành, lĩnh vực

Tỉnh khuyến kích đầu tư, có cơ chế ưu đãi riêng về giá thuê đất đối với từng khu,

cụm công nghiệp và các vùng khác trong Tỉnh để các nhà đầu tư nghiên cứu quyết

đinh đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm kê sử dụng đất. Đảm bảo

những cam kết về đảm bảo cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện về quỹ đất để hình thành

các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng,

đơn giản hóa các thủ tục cấp đất cho các doanh nghiệp thành lập mới hoặc đang

hoạt động để họ có điều kiện thế chấp, vay vốn ngân hàng để phát triển SXKD.

Chính sách về đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ phát triển các doanh nghiệpnhỏ và vừa.

Những vấn đề nổi cộm trong đào tạo nguồn nhân lực và đội ngũ chủ doanh

nghiệp trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thị trường lao động đang mở ra nhiều hình thức và theo hướng cơng nghiệp hóa

đang đòi hỏi nguồn nhân lực phải đào tạo để có trình độ tay nghề chun mơn cao,

đáp ứng các yêu cầu của sản xuất. Song nguồn nhân lực của Tỉnh hiện nay chất

lượng còn thấp, cơ cấu trình độ ngành nghề chưa hợp lý, năng lực đào tạo, giảng

dạy hạn chế. Do đó sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không kịp thời nâng cao về chất

lượng, đổi mới cơ cấu ngành nghề đào tạo, gắn đào tạo với thị trường lao động.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đào tạo nguồn nhân lực

cho chính mình. Điều đáng chú ý là hiện nay các sinh viên tốt nghiệp có tay nghề

cao, có kỹ năng giỏi thường làm cho các doanh nghiệp lớn. Nguyên nhân là hầu

hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đủ khả năng để đầu tư cũng như khơng cóSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A78Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368đủ điều kiện cho nguồn nhân lực nghiên cứu và phát triển chun mơn theo đòi

hỏi cơng việc.

Do đó trong thời gian tới, việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đội

ngũ chủ doanh nghiệp cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

-Tạo ra các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, tạo mơi trường tốt cho cácnhân tài phát triển.

-Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo các cơng nhân có tay nghề cao.-Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải đa dạng hóa các loại hình đàotạo, bồi dưỡng bằng nhiều phương pháp khác nhau để phù hợp với yêu cầu đa

dạng của chủ doanh nghiệp.

-Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật giao lưu với nước ngoài đểkịp thời nắm bắt được các thông tin, cập nhật thị trường và các đối tác kinh doanh

lẫn các đối thủ cạnh tranh.

-Tổ chức các lớp học nâng cao tay nghề, mở các trường đào tạo cấp chứngchỉ …

Chính sách trợ giúp phát triển cơng nghệ.Sự thay đổi nhanh chóng về cơng nghệ và nhu cầu thị trường cũng như các

đòi hỏi về trình độ, năng lực chun mơn của đội ngũ lao động đã gây áp lực lớn

cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động

trong lĩnh vực có cơng nghiệp thay đổi nhanh chóng. Trong tiến trình cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa thì sự chuyển dịch từ lao dơng thủ cơng sang bán thủ cơng và tự

động hóa là xu thế khách quan. Do đó, nhu cầu thay thế và trang bị công nghệ mới

cũng như các yêu cầu về quản lý là hết sức cần thiết để doanh nghiệp đối phó và

thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng về cong nghệ như hiện nay.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Phú Thọ hiện nay đang gặp khó khăn về đổi

mới cơng nghệ- thiết bị, khó khăn về thơng tin như không nắm rõ đối tác, khôngSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A79Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368biết tìm nguồn cơng nghệ phù hợp và tính cạnh tranh của cơng nghệ như thế nào,

khó khăn về tài chính. Phần lớn các cơng nghệ và kỹ thuật do các doanh nghiệp

nhỏ và vừa tự tìm kiếm, trong khi đó chính sách cơng nghệ của Phú Thọ mới chỉ

dừng ở phương hướng, mối quan hệ giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ

và vừa trong việc chuyển giao công nghệ mới chỉ xuất hiện ở bước đầu. Do vậy để

tránh lãng phí, rủi ro trong đầu tư cơng nghệ thì Phú Thọ việc đầu tiên cần xác

định là đổi mới cơng nghệ chỉ khi có thị trường và dựa vào thị trường để đổi mới

công nghệ. Phải dự báo được khả năng phát triển của công nghệ, thị trường sản

phẩm công nghệ mang lại. Đầu tư đổi mới công nghệ ở những ngành lĩnh vực Phú

Thọ có lợi thế như giấy, hóa chất, dệt may, phân bón, chế biến nông sản thực

phẩm. Tuy nhiên, nội dung và bước đi trong việc đổi mới cơng nghệ, thiết bị cần

phải có các lộ trình, có các phương án tính tốn phù hợp với điều kiện kinh tế và

khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Có thể nêu ra một số giải pháp

như:

Chuyển giao công nghệ- thiết bị giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh

nghiệp nhỏ và vừa có cùng ngành sản xuất để tận dụng khả năng nắm bắt công

nghệ của các doanh nghiệp lớn đi trước

Cải tiến máy móc thiết bị- cơng nghệ cũ để tận dụng tối đa cơ sở vật chất kỹ

thuật hiện có.

Khơng nên đổi mới công nghệ- thiết bị ở những khâu mà lao động thủ cơng

có thể đảm nhiệm được và đảm nhiệm tốt để tận dụng lao động dôi dư tại địa

phương và cũng giảm chi phí giá thành sản phẩm.

Chú trọng nâng cao trình độ tiếp thu cơng nghệ và khả năng vận hành máy

móc thiết bị cho người lao động, tiết kiệm, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản

xuất kinh doanh.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A80Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Có các chính sách trợ giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ như chính sách

về thuế, mặt bằng sản xuất..

Tạo các áp lực và môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đổi mới công

nghệ. UBND Tỉnh nên tạo ra các áp lực ở mức cần thiết để doanh nghiệp phải

nhanh chóng thay đổi công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại bằng cách ra các văn

bản quy định thời gian sử dụng công nghệ cho mỗi ngành , loại bỏ các ngành tạo

được sự cạnh tranh mới trong những ngành sản xuất có ưu thế của Tỉnh.

Chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.Cần phải thực hiện chính sách này theo hai nội dung cơ bản là hệ thống thuế

chung đã được đổi mới và chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. trong

hệ thống thuế chung cần thay đổi theo hướng: Đơn giản hóa thuế suất, cụ thể hóa

miễn giảm thuế, tránh đánh thuế chồng chéo…Riêng đối với chính sách thuế cho

doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tỉnh có thể đưa ra các đối tượng ưu đãi, tăng thời gian

ưu đãi, miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, công

nghệ sạch, sử dụng nhiều lao động.

2.2 Đổi mới công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vị trí, vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tỉnh Phú Thọ đã và đang

được khẳng định. Vì vậy đã đến lúc Tỉnh Phú Thọ cần có các biện pháp thiết thực

trong quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các lĩnh vực sau:

Nhanh chóng tạo lập khung khổ pháp lý rõ rang và chuẩn xác làm cơ sở pháp lý

cho việc hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ.

Xây dựng định hướng chiến lược phát triển các loại doanh nghiệp nhỏ và

vừa ở Phú Thọ trong từng thời kỳ, gắn chặt với quy hoạch tổng thể và phát triển

kinh tế xã hội của Tỉnh, của từng ngành, lĩnh vực và từng vùng kinh tế. Đổi mới

quản lý của Nhà nước đối với DNNVV được thể hiện:

• Hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước

Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A81Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước đối với DN,

một mặt vừa phải hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo thực hiện tốt chức năng

nhiệm vụ, mặt khác cần từng bước tách dần các chức năng hiện nay đang lẫn lộn

giữa quản lý Nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh, chức năng

hành chính với dịch vụ công; phân định và làm rõ quy chế pháp lý đối với các cơ

quan hành chính sự nghiệp, nhằm xây dựng nền hành chính lành mạnh, minh bạch

và trong sạch.

Đẩy mạnh hoạt động và hoàn thiện các tổ chức phục vụ phát triển kinh tế thị

trường, hội nhập kinh tế quốc tế như: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc

tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến du lịch, cơ quan dự báo kinh tế.

Bổ sung cán bộ đủ năng lực và trình độ, thạo việc và am hiểu cơng việc,

cũng như có chế tài xử lý cụ thể đối với các hành vi sách nhiễu đối với cán bộ

công chức trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp.

• Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ cho phát triển DNNVV:

Việt Nam đã ra nhập WTO, do đó đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả của nền

hành chính quốc gia nhằm tạo mơi trường thể chế thơng thống hơn và thu hút tốt

hơn các nguồn lực nước ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là thách

thức lớn vì nó liên quan tới các vấn đề nhạy cảm của nền kinh tế. Tỉnh Phú Thọ

cũng khơng nằm ngồi quy luật đó vì vậy cần phải thay đổi nhận thức về mối quan

hệ giữa các cơ quan Nhà Nước và các doanh nghiệp. Để thực hiện được cải cách

hành chính có hiệu quả Tỉnh Phú Thọ cần:

Thực hiện có hiệu quả mơ hình “một cửa" trong các lĩnh vực ĐKKD, xét

cấp ưu đãi đầu tư, cấp mã số thuế, mã số hải quan, chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Rà sốt chức năng nhiệm vụ những cơ quan có liên quan đến tiếp xúc, phục

vụ DN. Tiếp tục cải tiến và phân cấp quản lý cho các sở, ngành, địa phương.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A82Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368• Tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh - đối xử bình đẳng giữa các doanh

nghiệp.

Các chủ trương, cơ chế chính sách, giải pháp của thành phố phải đáp ứng

yêu cầu: đảm bảo các DN được đối xử bình đẳng trong đầu tư, tín dụng, thuê đất,

định giá tài sản, đánh giá tín nhiệm.

Định kỳ tổ chức, đối thoại giữa DN với các cơ quan chức năng theo các chủ

đề có vướng mắc. Các cơ chế chính sách của Tỉnh trước khi ban hành cần tham

khảo ý kiến của cộng đồng DN thông qua các Hiệp hội, Câu lạc bộ...khi đó ban

hành cần phải tổ chức phổ biến rộng rãi và hướng dẫn thi hành đến các cấp, các

ngành, các hiệp hội và DN.

Sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi giữa DN trong nước và đầu tư

nước ngoài theo hướng: các DN đều bình đẳng và nếu DN đầu tư vào lĩnh vực,

ngành nghề, khu vực khuyến khích đều được hưởng quyền lợi như nhau, đảm bảo

cho DN được đối xử bình đẳng, cạnh tranh cơng bằng, lành mạnh.

Cơ quan quản lý nhà nước khơng can thiệp sâu vào q trình sản xuất kinh

doanh của DN, mọi tranh chấp phát sinh phải được đưa ra trọng tài kinh tế hoặc

được toà án kinh tế giải quyết theo luật pháp.

Tăng cường hiệu quả và tính minh bạch đối với các dịch vụ hành chính,

giảm chi phí các dịch vụ cơng ích, thực thi pháp luật công bằng và nghiêm minh

trên địa bàn Tỉnh, bãi bỏ các quy định khơng bình đẳng, hạn chế gây khó khăn cho

hoạt động của DNNVV.

• Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh.

Tỉnh tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ sản xuất

kinh doanh như: Đầu tư xây dựng khu - cụm công nghiệp nhỏ, cấp điện, cấp nước

cho sản xuất, xử lý nước thải, chất thải trong các khu công nghiệp, kho tàng, bếnSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A83Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368bãi...ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, vườn ươm DN, khu công nghệ cao, trong đó

chú trọng cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ sinh học...

Khuyến khích DNNVV đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (theo hình thức

BOT) nhằm chuyển dịch đẩy mạnh cơ cấu vốn đầu tư của DNNVV khối dân

doanh.

• Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ dịch vụ phát triển doanh nghiệp.

Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội và xây dựng các chính sách cụ

thể để thúc đẩy DNNVV phát triển tập trung giải quyết 3 vấn đề sau:

Tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng các chính sách toàn diện, xây dựng hệ thống

cung cấp dịch vụ cho các ngành, các DN sản xuất kinh doanh, sử dụng có hiệu quả

các lợi thế so sánh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Tiến hành đánh giá lại năng lực sản xuất công nghiệp, dịch vụ của các DN

để có định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hỗ trợ, xây dựng

các mối liên kết ngành có hiệu quả, tận dụng tối đa năng lực hợp tác với các doanh

nghiệp FDI, DN lớn ngay từ khâu thiết lập dự án cơ hội, kêu gọi đầu tư, không

những chỉ rõ địa điểm dự kiến đầu tư, những ưu đãi cụ thể, mà còn tính đến cơng

nghiệp hỗ trợ của Phú Thọ có thể đáp ứng được những yêu cầu cụ thể cho dự án.

Xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của DNNVV, tập trung

vào một số vấn đề:

+ Về phía DN cần xác định rő chiến lược thương hiệu của DN để có sự đầu

tư thích đáng.

+ Nhà nước hỗ trợ DN bằng cách tổ chức các đơn vị tư vấn miễn phí hoặc

thu một phần phí nhỏ để giúp DN tiếp cận vấn đề thương hiệu với một chiến lược

tổng thể, xây dựng kế hoạch và có đầu tư thích đáng để xây dựng thương hiệu

riêng cho Tỉnh cũng như kế hoạch và lộ trình cụ thể của các DNNVV tham gia

chương trình thương hiệu quốc gia.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A84Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368• Đẩy mạnh hợp tác quốc tế phát triển DNNVV.

Tỉnh có cơ chế hợp tác với Trung tâm hỗ trợ DNNVV của các bộ, ngành

trung ương để các DNNVV được tiếp nhận hỗ trợ tư vấn về thị trường, tài chính,

cơng nghệ và kỹ thuật, cải tiến trang thiết bị, hướng dẫn quản lý kỹ thuật và bảo

dưỡng trang thiết bị, tiếp cận công nghệ mới và bồi dưỡng nâng cao trình độ quản

lý cho các DN.

Xây dựng các chính sách ưu đãi để tuyên truyền, vận động người Việt Nam

định cư ở nước ngồi có tài lực về hợp tác đầu tư với DNNVV Phú Thọ

Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để DNNVV liên doanh liên kết đầu tư với

các DN nước ngoài.

Hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện cho các DNNVV đặt chi nhánh văn phòng

đại diện ở nước ngồi hoặc đầu tư ra nước ngồi.

Kêu gọi các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ để thành lập Quỹ tín dụng, Bảo

lãnh tín dụng, Hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội phát triển DNNVV Tỉnh.

• Giải quyết tốt mối quan hệ giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và

vừa.

Phát triển mối liên kết giữa các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp nhỏ.

Mối liên kết này là một yếu tố khách quan xuất phát từ sự phân công lao động xã

hội. Q trình chun mơn hóa ngày càng phát triển, càng đòi hỏi sự hợp tác lien

kết kinh tế. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp cũng chính là hình thức tổ chức

SXKD nhằm khai thác sức mạnh của các thành phần kinh tế. Kinh nghiệm ở nhiều

nơi cho thấy, nhờ sự liên kết giữa các loại doanh nghiệp mà hình thành cơ cấu

kinh tế nhiều tầng, thực hiện phân công lao động có hiệu quả. Chẳng hạn tầng một

là các ngành công nghệ cao, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp và tầng 2 là

các công nghiệp vệ tinh và tiểu thủ công nghiệp thực hiện gia công chế biến, cung

cấp và tìm kiếm nguyên liệu sản xuất theo đơn đặt hàng. Sự liên kết này giúp choSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III: Các định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×