Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Hoàn thiện các chính sách, cơ chế hỗ trợ khuyến kích các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

1 Hoàn thiện các chính sách, cơ chế hỗ trợ khuyến kích các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Đối với Nhà nước:

Cần thực hiện 2 loại chính sách vốn đó là chính sách vốn chung và chính

sách vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính sách vốn chung liên quan tới chính

sách tài chính tiền tệ, lãi suất hoạt động của các tổ chức tín dụng, các chế tài về tài

chính đối với vốn trung và dài hạn, thị trường chứng khốn...Còn đối với chính

sách cụ thể với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nhấn mạnh: Ưu tiên lãi suất cho

từng đối tượng, thành lập quỹ hỗ trợ có thể trích từ ngân sách Nhà nước hoặc ngân

sách Tỉnh.

Thành lập hệ thống tín dụng từ trung ương đến địa phương có sự hỗ trợ của

Nhà nước như: Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa & quỹ tín dụng để

doanh nghiệp có khả năng tiếp cận với nguồn vốn với mức lãi suất ưu đãi.

Tạo ra một sân chơi bình đẳng về tín dụng trung và dài hạn cho các doanh

nghiệp để tất cả người đi vay tuân thủ những thủ tục giống nhau.

- Đối với bản thân các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cần xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh có khả thi để vay vốn

trên cơ sở làm rõ hiệu quả sản xuất kinh doanh hoặc hợp đồng kinh tế ký kết, khả

năng và thời gian hồn vốn, mục đích sử dụng vốn vay phải hợp pháp, có phương

án bảo tồn vốn vay...

Chính sách đất đai.Hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có mặt bằng sản xuất rất hạn

hẹp, phân tán, khả năng mở rộng sản xuất là rất khó khăn, đôi lúc phải tận dụng cả

nhà ở để kinh doanh. Như vậy, Tỉnh phải có các ưu đãi nhất định về đất đai cho

các doanh nghiệp có khả năng sản xuất theo đúng hướng của Tỉnh. Phải nghiên

cứu hoàn thiện các quy hoạch sử dụng đất, tránh tình trạng đầu tư khơng đúng quy

hoạch...Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hồn thiện Luật đất đai.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A77Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Có chính sách ưu đãi, miễn giảm giá thuê đất đối với một số ngành, lĩnh vực

Tỉnh khuyến kích đầu tư, có cơ chế ưu đãi riêng về giá thuê đất đối với từng khu,

cụm công nghiệp và các vùng khác trong Tỉnh để các nhà đầu tư nghiên cứu quyết

đinh đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm kê sử dụng đất. Đảm bảo

những cam kết về đảm bảo cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện về quỹ đất để hình thành

các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng,

đơn giản hóa các thủ tục cấp đất cho các doanh nghiệp thành lập mới hoặc đang

hoạt động để họ có điều kiện thế chấp, vay vốn ngân hàng để phát triển SXKD.

Chính sách về đào tạo nguồn nhân lực hỗ trợ phát triển các doanh nghiệpnhỏ và vừa.

Những vấn đề nổi cộm trong đào tạo nguồn nhân lực và đội ngũ chủ doanh

nghiệp trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thị trường lao động đang mở ra nhiều hình thức và theo hướng cơng nghiệp hóa

đang đòi hỏi nguồn nhân lực phải đào tạo để có trình độ tay nghề chuyên môn cao,

đáp ứng các yêu cầu của sản xuất. Song nguồn nhân lực của Tỉnh hiện nay chất

lượng còn thấp, cơ cấu trình độ ngành nghề chưa hợp lý, năng lực đào tạo, giảng

dạy hạn chế. Do đó sẽ gặp nhiều khó khăn nếu khơng kịp thời nâng cao về chất

lượng, đổi mới cơ cấu ngành nghề đào tạo, gắn đào tạo với thị trường lao động.

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đào tạo nguồn nhân lực

cho chính mình. Điều đáng chú ý là hiện nay các sinh viên tốt nghiệp có tay nghề

cao, có kỹ năng giỏi thường làm cho các doanh nghiệp lớn. Nguyên nhân là hầu

hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đủ khả năng để đầu tư cũng như khơng cóSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A78Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368đủ điều kiện cho nguồn nhân lực nghiên cứu và phát triển chuyên mơn theo đòi

hỏi cơng việc.

Do đó trong thời gian tới, việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đội

ngũ chủ doanh nghiệp cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

-Tạo ra các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, tạo môi trường tốt cho cácnhân tài phát triển.

-Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo các công nhân có tay nghề cao.-Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải đa dạng hóa các loại hình đàotạo, bồi dưỡng bằng nhiều phương pháp khác nhau để phù hợp với yêu cầu đa

dạng của chủ doanh nghiệp.

-Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật giao lưu với nước ngồi đểkịp thời nắm bắt được các thơng tin, cập nhật thị trường và các đối tác kinh doanh

lẫn các đối thủ cạnh tranh.

-Tổ chức các lớp học nâng cao tay nghề, mở các trường đào tạo cấp chứngchỉ …

Chính sách trợ giúp phát triển cơng nghệ.Sự thay đổi nhanh chóng về cơng nghệ và nhu cầu thị trường cũng như các

đòi hỏi về trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ lao động đã gây áp lực lớn

cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động

trong lĩnh vực có cơng nghiệp thay đổi nhanh chóng. Trong tiến trình cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa thì sự chuyển dịch từ lao dơng thủ cơng sang bán thủ cơng và tự

động hóa là xu thế khách quan. Do đó, nhu cầu thay thế và trang bị công nghệ mới

cũng như các yêu cầu về quản lý là hết sức cần thiết để doanh nghiệp đối phó và

thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng về cong nghệ như hiện nay.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Phú Thọ hiện nay đang gặp khó khăn về đổi

mới cơng nghệ- thiết bị, khó khăn về thông tin như không nắm rõ đối tác, khôngSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A79Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368biết tìm nguồn cơng nghệ phù hợp và tính cạnh tranh của cơng nghệ như thế nào,

khó khăn về tài chính. Phần lớn các cơng nghệ và kỹ thuật do các doanh nghiệp

nhỏ và vừa tự tìm kiếm, trong khi đó chính sách cơng nghệ của Phú Thọ mới chỉ

dừng ở phương hướng, mối quan hệ giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ

và vừa trong việc chuyển giao công nghệ mới chỉ xuất hiện ở bước đầu. Do vậy để

tránh lãng phí, rủi ro trong đầu tư cơng nghệ thì Phú Thọ việc đầu tiên cần xác

định là đổi mới cơng nghệ chỉ khi có thị trường và dựa vào thị trường để đổi mới

công nghệ. Phải dự báo được khả năng phát triển của công nghệ, thị trường sản

phẩm công nghệ mang lại. Đầu tư đổi mới công nghệ ở những ngành lĩnh vực Phú

Thọ có lợi thế như giấy, hóa chất, dệt may, phân bón, chế biến nơng sản thực

phẩm. Tuy nhiên, nội dung và bước đi trong việc đổi mới công nghệ, thiết bị cần

phải có các lộ trình, có các phương án tính tốn phù hợp với điều kiện kinh tế và

khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Có thể nêu ra một số giải pháp

như:

Chuyển giao công nghệ- thiết bị giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh

nghiệp nhỏ và vừa có cùng ngành sản xuất để tận dụng khả năng nắm bắt công

nghệ của các doanh nghiệp lớn đi trước

Cải tiến máy móc thiết bị- cơng nghệ cũ để tận dụng tối đa cơ sở vật chất kỹ

thuật hiện có.

Khơng nên đổi mới cơng nghệ- thiết bị ở những khâu mà lao động thủ cơng

có thể đảm nhiệm được và đảm nhiệm tốt để tận dụng lao động dơi dư tại địa

phương và cũng giảm chi phí giá thành sản phẩm.

Chú trọng nâng cao trình độ tiếp thu cơng nghệ và khả năng vận hành máy

móc thiết bị cho người lao động, tiết kiệm, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản

xuất kinh doanh.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A80Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Có các chính sách trợ giúp doanh nghiệp đổi mới cơng nghệ như chính sách

về thuế, mặt bằng sản xuất..

Tạo các áp lực và môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp đổi mới công

nghệ. UBND Tỉnh nên tạo ra các áp lực ở mức cần thiết để doanh nghiệp phải

nhanh chóng thay đổi cơng nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại bằng cách ra các văn

bản quy định thời gian sử dụng công nghệ cho mỗi ngành , loại bỏ các ngành tạo

được sự cạnh tranh mới trong những ngành sản xuất có ưu thế của Tỉnh.

Chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.Cần phải thực hiện chính sách này theo hai nội dung cơ bản là hệ thống thuế

chung đã được đổi mới và chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. trong

hệ thống thuế chung cần thay đổi theo hướng: Đơn giản hóa thuế suất, cụ thể hóa

miễn giảm thuế, tránh đánh thuế chồng chéo…Riêng đối với chính sách thuế cho

doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tỉnh có thể đưa ra các đối tượng ưu đãi, tăng thời gian

ưu đãi, miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, công

nghệ sạch, sử dụng nhiều lao động.

2.2 Đổi mới công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vị trí, vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Tỉnh Phú Thọ đã và đang

được khẳng định. Vì vậy đã đến lúc Tỉnh Phú Thọ cần có các biện pháp thiết thực

trong quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các lĩnh vực sau:

Nhanh chóng tạo lập khung khổ pháp lý rõ rang và chuẩn xác làm cơ sở pháp lý

cho việc hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ.

Xây dựng định hướng chiến lược phát triển các loại doanh nghiệp nhỏ và

vừa ở Phú Thọ trong từng thời kỳ, gắn chặt với quy hoạch tổng thể và phát triển

kinh tế xã hội của Tỉnh, của từng ngành, lĩnh vực và từng vùng kinh tế. Đổi mới

quản lý của Nhà nước đối với DNNVV được thể hiện:

• Hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước

Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A81Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước đối với DN,

một mặt vừa phải hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo thực hiện tốt chức năng

nhiệm vụ, mặt khác cần từng bước tách dần các chức năng hiện nay đang lẫn lộn

giữa quản lý Nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh, chức năng

hành chính với dịch vụ cơng; phân định và làm rõ quy chế pháp lý đối với các cơ

quan hành chính sự nghiệp, nhằm xây dựng nền hành chính lành mạnh, minh bạch

và trong sạch.

Đẩy mạnh hoạt động và hoàn thiện các tổ chức phục vụ phát triển kinh tế thị

trường, hội nhập kinh tế quốc tế như: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc

tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến du lịch, cơ quan dự báo kinh tế.

Bổ sung cán bộ đủ năng lực và trình độ, thạo việc và am hiểu cơng việc,

cũng như có chế tài xử lý cụ thể đối với các hành vi sách nhiễu đối với cán bộ

công chức trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp.

• Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ cho phát triển DNNVV:

Việt Nam đã ra nhập WTO, do đó đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả của nền

hành chính quốc gia nhằm tạo mơi trường thể chế thơng thống hơn và thu hút tốt

hơn các nguồn lực nước ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là thách

thức lớn vì nó liên quan tới các vấn đề nhạy cảm của nền kinh tế. Tỉnh Phú Thọ

cũng khơng nằm ngồi quy luật đó vì vậy cần phải thay đổi nhận thức về mối quan

hệ giữa các cơ quan Nhà Nước và các doanh nghiệp. Để thực hiện được cải cách

hành chính có hiệu quả Tỉnh Phú Thọ cần:

Thực hiện có hiệu quả mơ hình “một cửa" trong các lĩnh vực ĐKKD, xét

cấp ưu đãi đầu tư, cấp mã số thuế, mã số hải quan, chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Rà soát chức năng nhiệm vụ những cơ quan có liên quan đến tiếp xúc, phục

vụ DN. Tiếp tục cải tiến và phân cấp quản lý cho các sở, ngành, địa phương.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A82Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Hoàn thiện các chính sách, cơ chế hỗ trợ khuyến kích các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×