Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Đổi mới công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2 Đổi mới công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước đối với DN,

một mặt vừa phải hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo thực hiện tốt chức năng

nhiệm vụ, mặt khác cần từng bước tách dần các chức năng hiện nay đang lẫn lộn

giữa quản lý Nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh, chức năng

hành chính với dịch vụ cơng; phân định và làm rõ quy chế pháp lý đối với các cơ

quan hành chính sự nghiệp, nhằm xây dựng nền hành chính lành mạnh, minh bạch

và trong sạch.

Đẩy mạnh hoạt động và hoàn thiện các tổ chức phục vụ phát triển kinh tế thị

trường, hội nhập kinh tế quốc tế như: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc

tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến du lịch, cơ quan dự báo kinh tế.

Bổ sung cán bộ đủ năng lực và trình độ, thạo việc và am hiểu cơng việc,

cũng như có chế tài xử lý cụ thể đối với các hành vi sách nhiễu đối với cán bộ

công chức trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp.

• Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ cho phát triển DNNVV:

Việt Nam đã ra nhập WTO, do đó đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả của nền

hành chính quốc gia nhằm tạo mơi trường thể chế thơng thống hơn và thu hút tốt

hơn các nguồn lực nước ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Đây là thách

thức lớn vì nó liên quan tới các vấn đề nhạy cảm của nền kinh tế. Tỉnh Phú Thọ

cũng khơng nằm ngồi quy luật đó vì vậy cần phải thay đổi nhận thức về mối quan

hệ giữa các cơ quan Nhà Nước và các doanh nghiệp. Để thực hiện được cải cách

hành chính có hiệu quả Tỉnh Phú Thọ cần:

Thực hiện có hiệu quả mơ hình “một cửa" trong các lĩnh vực ĐKKD, xét

cấp ưu đãi đầu tư, cấp mã số thuế, mã số hải quan, chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất,...

Rà soát chức năng nhiệm vụ những cơ quan có liên quan đến tiếp xúc, phục

vụ DN. Tiếp tục cải tiến và phân cấp quản lý cho các sở, ngành, địa phương.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A82Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368• Tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh - đối xử bình đẳng giữa các doanh

nghiệp.

Các chủ trương, cơ chế chính sách, giải pháp của thành phố phải đáp ứng

yêu cầu: đảm bảo các DN được đối xử bình đẳng trong đầu tư, tín dụng, thuê đất,

định giá tài sản, đánh giá tín nhiệm.

Định kỳ tổ chức, đối thoại giữa DN với các cơ quan chức năng theo các chủ

đề có vướng mắc. Các cơ chế chính sách của Tỉnh trước khi ban hành cần tham

khảo ý kiến của cộng đồng DN thông qua các Hiệp hội, Câu lạc bộ...khi đó ban

hành cần phải tổ chức phổ biến rộng rãi và hướng dẫn thi hành đến các cấp, các

ngành, các hiệp hội và DN.

Sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi giữa DN trong nước và đầu tư

nước ngoài theo hướng: các DN đều bình đẳng và nếu DN đầu tư vào lĩnh vực,

ngành nghề, khu vực khuyến khích đều được hưởng quyền lợi như nhau, đảm bảo

cho DN được đối xử bình đẳng, cạnh tranh cơng bằng, lành mạnh.

Cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp sâu vào quá trình sản xuất kinh

doanh của DN, mọi tranh chấp phát sinh phải được đưa ra trọng tài kinh tế hoặc

được toà án kinh tế giải quyết theo luật pháp.

Tăng cường hiệu quả và tính minh bạch đối với các dịch vụ hành chính,

giảm chi phí các dịch vụ cơng ích, thực thi pháp luật công bằng và nghiêm minh

trên địa bàn Tỉnh, bãi bỏ các quy định khơng bình đẳng, hạn chế gây khó khăn cho

hoạt động của DNNVV.

• Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh.

Tỉnh tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ sản xuất

kinh doanh như: Đầu tư xây dựng khu - cụm công nghiệp nhỏ, cấp điện, cấp nước

cho sản xuất, xử lý nước thải, chất thải trong các khu công nghiệp, kho tàng, bếnSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A83Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368bãi...ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, vườn ươm DN, khu công nghệ cao, trong đó

chú trọng cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ sinh học...

Khuyến khích DNNVV đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (theo hình thức

BOT) nhằm chuyển dịch đẩy mạnh cơ cấu vốn đầu tư của DNNVV khối dân

doanh.

• Đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ dịch vụ phát triển doanh nghiệp.

Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội và xây dựng các chính sách cụ

thể để thúc đẩy DNNVV phát triển tập trung giải quyết 3 vấn đề sau:

Tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng các chính sách tồn diện, xây dựng hệ thống

cung cấp dịch vụ cho các ngành, các DN sản xuất kinh doanh, sử dụng có hiệu quả

các lợi thế so sánh trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Tiến hành đánh giá lại năng lực sản xuất công nghiệp, dịch vụ của các DN

để có định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hỗ trợ, xây dựng

các mối liên kết ngành có hiệu quả, tận dụng tối đa năng lực hợp tác với các doanh

nghiệp FDI, DN lớn ngay từ khâu thiết lập dự án cơ hội, kêu gọi đầu tư, không

những chỉ rõ địa điểm dự kiến đầu tư, những ưu đãi cụ thể, mà còn tính đến cơng

nghiệp hỗ trợ của Phú Thọ có thể đáp ứng được những yêu cầu cụ thể cho dự án.

Xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hoá, dịch vụ của DNNVV, tập trung

vào một số vấn đề:

+ Về phía DN cần xác định rő chiến lược thương hiệu của DN để có sự đầu

tư thích đáng.

+ Nhà nước hỗ trợ DN bằng cách tổ chức các đơn vị tư vấn miễn phí hoặc

thu một phần phí nhỏ để giúp DN tiếp cận vấn đề thương hiệu với một chiến lược

tổng thể, xây dựng kế hoạch và có đầu tư thích đáng để xây dựng thương hiệu

riêng cho Tỉnh cũng như kế hoạch và lộ trình cụ thể của các DNNVV tham gia

chương trình thương hiệu quốc gia.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A84Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368• Đẩy mạnh hợp tác quốc tế phát triển DNNVV.

Tỉnh có cơ chế hợp tác với Trung tâm hỗ trợ DNNVV của các bộ, ngành

trung ương để các DNNVV được tiếp nhận hỗ trợ tư vấn về thị trường, tài chính,

cơng nghệ và kỹ thuật, cải tiến trang thiết bị, hướng dẫn quản lý kỹ thuật và bảo

dưỡng trang thiết bị, tiếp cận công nghệ mới và bồi dưỡng nâng cao trình độ quản

lý cho các DN.

Xây dựng các chính sách ưu đãi để tuyên truyền, vận động người Việt Nam

định cư ở nước ngồi có tài lực về hợp tác đầu tư với DNNVV Phú Thọ

Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để DNNVV liên doanh liên kết đầu tư với

các DN nước ngoài.

Hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện cho các DNNVV đặt chi nhánh văn phòng

đại diện ở nước ngồi hoặc đầu tư ra nước ngoài.

Kêu gọi các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ để thành lập Quỹ tín dụng, Bảo

lãnh tín dụng, Hỗ trợ hoạt động của Hiệp hội phát triển DNNVV Tỉnh.

• Giải quyết tốt mối quan hệ giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và

vừa.

Phát triển mối liên kết giữa các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp nhỏ.

Mối liên kết này là một yếu tố khách quan xuất phát từ sự phân công lao động xã

hội. Q trình chun mơn hóa ngày càng phát triển, càng đòi hỏi sự hợp tác lien

kết kinh tế. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp cũng chính là hình thức tổ chức

SXKD nhằm khai thác sức mạnh của các thành phần kinh tế. Kinh nghiệm ở nhiều

nơi cho thấy, nhờ sự liên kết giữa các loại doanh nghiệp mà hình thành cơ cấu

kinh tế nhiều tầng, thực hiện phân cơng lao động có hiệu quả. Chẳng hạn tầng một

là các ngành công nghệ cao, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp và tầng 2 là

các công nghiệp vệ tinh và tiểu thủ công nghiệp thực hiện gia cơng chế biến, cung

cấp và tìm kiếm ngun liệu sản xuất theo đơn đặt hàng. Sự liên kết này giúp choSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A85Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368cả 2 loại doanh nghiệp có điều kiện giải quyết những khó khăn về thị trường, kỹ

thuật trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Phú Thọ có lợi thế là một Tỉnh có cơng nghiệp phát triển sớm ở Việt Nam,

hiện nay trên địa bàn Tỉnh có các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp

Nhà nước trung ương và một số doanh nghiệp cổ phần như: Giấy Bãi Bằng, Phân

bón SUPER hóa chất Lâm Thao, Xi măng Hữu Nghị…Do yêu cầu kỹ thuật và hạn

chế về vốn, lao động có tay nghề nên các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay chỉ

cần đảm nhận những khâu sản xuất phụ, đảm nhận nguyên liệu đầu vào…giúp các

doanh nghiệp lớn tập trung vào sản xuất, nhiệm vụ trọng tâm có hiệu quả hơn.

Trên thực tế, trên địa bàn Tỉnh đã xuất hiện một số quan hệ liên kết giữa doanh

nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ khá hiệu quả. Tuy nhiên so với tiềm năng, mối

quan hệ này còn rất hạn chế. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp lớn vẫn phải

tiếp nhận khá lớn nguyên liệu đầu vào, bao bì đựng sản phẩm…của các doanh

nghiệp nhỏ và vừa ở nơi khác mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn có khả

năng cung cấp cho các doanh nghiệp lớn này. Chính vì vậy cần thúc đẩy mối liên

kết giữa các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Tỉnh

cần có các chính sách, cơ chế, biện pháp khai thông mối quan hệ này, trên cơ sở

tuân thủ các nguyên tắc về quản lý kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường

• Cơ chế chính sách tác động hỗ trợ các thành phần kinh tế.

Cải cách DNNN là một yêu cầu tất yếu khi chuyển sang nền kinh tế thị

trường định hướng XHCN. Tỉnh đẩy nhanh tiến độ sắp xếp DNNN, đặc biệt là cổ

phần hoá DNNN. Khi sắp xếp DNNN, mạnh dạn chuyển đổi hình thức sở hữu, tạo

tâm lý yên tâm cho người có vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Có các biện

pháp kích lệ các phong trào để người dân mạnh dạn đầu tư cho sản xuất kinh

doanh, không cất trữ, không đầu tư vào đất đai nhà cửa. Có các chính sách khuyến

kích phát triển các loại hình HTX, DN tư nhân, CT.THHH, CTCP…Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A86Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Xây dựng cơ chế, chính sách về hợp tác khởi xướng từ cơ quan quản lý Nhà

nước nhằm giúp các DN trên địa bàn cùng phân chia thứ hạng, lợi thế đầu tư,

không trùng lắp công nghệ,... hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước

và quốc tế. Tỉnh tạo thuận lợi cho DN mở rộng hợp tác đầu tư ra các tỉnh, thành

phố khác nhằm khẳng định vai trò của Tỉnh. Cùng với cơ chế hợp tác phân cơng,

cần có cơ chế ưu đãi các DN cùng hợp tác chung lo xúc tiến thương mại. Hình

thành một tổ chức hỗ trợ và phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; tiến hành điều tra

khảo sát nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, linh kiện phụ trợ của những mặt hàng

chủ lực của Tỉnh để có chính sách, giải pháp phát triển cụ thể.

• Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn

Tỉnh.

Củng cố hoạt động của các hiệp hội đã có như: Hội doanh nghiệp trẻ, Hội

làm vườn, Câu lạc bộ xuất khẩu, Hiệp hội ngành gỗ, du lịch,... cần hỗ trợ thành lập

các Hiệp hội ngành nghề khác như: Hiệp hội ngành may mặc, đặc biệt cần triển

khai vận động thành lập Hiệp hội DNNVV Tỉnh.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A87Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Kết Luận

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Phú Thọ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và

có đóng góp khơng nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh (đóng góp bình

qn khoảng 30% tổng GDP và khoảng 8,2% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn

Tỉnh)

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư thích đáng, Doanh nghiệp

nhỏ và vừa Phú Thọ đã đạt được những thành quả quan trọng, đáp ứng yêu cầu

CNH-HĐH. Giá trị sản xuất của các doanh nghiệp không ngừng gia tăng, đời sống

nhân dân từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, bất

cập trong quản lý nên chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của Tỉnh. Trong

các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cơng nghệ sản xuất vẫn còn thơ sơ, các doanh

nghiệp có quy mơ nhỏ, trình độ quản lý và trình độ tay nghề của các lao động

trong các doanh nghiệp còn hạn chế. Sản phẩm hàng hóa còn kém chưa đáp ứng

được yêu cầu, khả năng cạnh tranh kém…Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn

thiếu và chưa đạt hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích và đánh giá những tồn tại yếu kém của doanh nghiệp

nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh, cùng với việc đề xuất một số giải pháp cơ bản hy

vọng phần nào có thể khắc phục một phần những hạn chế, đảm bảo doanh nghiệp

nhỏ và vừa của tỉnh phát triển trở thành một trong những Tỉnh có nền cơng nghiệp

hiện đại với các doanh nghiệp lớn mạnh.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A88Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tài liệu tham khảo

1. Vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phát triển kinh tế Nhật

Bản- khả năng hợp tác với Việt Nam. Tg. Lê Văn Sang.

2. Quản lý điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tg. Quốc Cường

3. Hoàn thiện chính sách kinh tế vĩ mơ và đổi mới thủ tục hành chính nhằm

thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam1999 (Dự án MPI-UNIDO)

4. Quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội Tỉnh Phú Thọ Thời kỳ 2005-2020.

5. Niên giám thống kê Tỉnh các năm 2005-2007

6. Các tạp chí kinh tế và phát triển

7. Các báo cáo doanh nghiệp hàng năm của Tỉnh Phú Thọ ở cục thống kê,

Chi cục thuế Tỉnh, Sở Kế Hoạch và đầu tư Tỉnh Phú Thọ

8. Số liệu từ các trang

www.phutho.gov.vn/ (UBND Tỉnh Phú Thọ)

WWW.moi.org.vn

www.business.com.vnSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A89Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Danh mục chữ viết tắt:

- DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ và vừa

- DN: Doanh nghiệp

- DNTN: Doanh nghiệp tư nhân

- CTTHHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn

- UBND: Ủy ban Nhân Dân Tỉnh

- CNH-HĐH: Cơng nghiệp hóa hiện đại hóa

- HTX: Hợp tác xã

- CTCP: Công ty cổ phần.

- ĐKKD: Đăng ký kinh doanhSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Đổi mới công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×