Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Đánh giá công việc;

* Đánh giá công việc;

Tải bản đầy đủ - 0trang

ẩn định giá trị bằng số cho các yếu tố của công việc và tông số các giá trị nàt

cung ccấp một bản đánh giá giá trị tương đối của cơng việc đó.Phương pháp này

đòi hởi sự lựa chọn các yếu tố cơng việc theo bản chất các nhóm cơng việc được

đánh giá. Được tiến hành theo các bước:

- Chọn cơng việc điển hình trong cơng ty. Các cơng việc này được tn theo

nhóm cơng việc như nhóm cơng việc tại văn phòng, nhóm cơng việc tại các tổ

sản xuất.

- Nhóm chun viên tiến hành phân tích cơng việc.

- Nhóm phân tích sẽ lập bảng mơ tả cơng việc, chọn lọc và xác định xem

cơng việc đó có các yếo tố nào.

- Xác định mỗi yếu tố có máy thứ bậc.

- Ẩn định hệ số điểm cho từng công việc và phân bổ cho từng thứ bậc công

việc.

- Công ty dánh giá công việc bằng cách so sánh đối chiếu số điểm cho từng

thư bậc cơng việc.

* Đòi hỏi cán bộ quản lý tiền lương biết sử dung hệ thống tiền lương theo

đúng chính sách của cơng ty và có thể giải thich được đối với người lao động về

những thay đổi trong hệ thống tiền lương .

* Phải thu thập được những yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương như : năng suất

lao động, khối lượng công việc, chất lượng cơng việc, chỉ số giá cả hàng hố và

dịch vụ; khả năng bù đắp sức lao động, thị trường lao động, chính sách kinh tế xã

hội. Để có thể đánh giá chính xác mức tiền lương mà cơng ty đang áp dụng có

phù hợp với sức lao dộng mà người lao động đã cống hiến cho công ty. Nếu chưa

phù hợp thì cần phải điều chỉnh ngay cho hợp lý để người lao động yên tâm cống

hiến sức lao động của mình cho doanh nghiệp.

* Vì tiền lương là một khoản chi phí bắt buộc, do đó muốn tăng tiền lương

trả cho cơng nhân viên thì phải tăng quỹ tiền lương của doanh nghiệp.Và muốnlàm được điều này thì cơng ty phải tiết kiệm được chi phí đầu vào của quá trính

sản xuất như : sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh

doanh; sử dụng hiệu quả máy móc, thiết bị của cơng ty…s ẽ làm tăng tổng sản

phẩm cuả công ty tăng được lợi nhuận.

* Thường xuyên theo dõi những thay đổi trong quy định của chính phủ về chế

độ tiền lương để có những biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi

của luật.

* Muốn xây dựng hệ thống trả lương của cơng ty thì phải thu thập đầy đủ

những thông tin về tiền lương của những doanh nghiệp cùng nghành. Để xác định

xem mức lương của công ty trả có cao hơn hay thấp hơn so với những cơng ty

khác trong cùng lĩnh vực kinh doanhKẾT LUẬN

Sự tồn tại và phát triển của mỗi công ty đều phụ thuộc vào hoạt động sản

xuất kinh doanh của mình. Để đạt được kết quả cao trong sản xuất thì khơng có

cách náo khác là tạo ra động lực thúc đẩy người lao động hăng say với công việc

băng cách trả lương xứng đáng với kết quả và sự cống hiến của họ cho công ty.

Tiền lương và thu nhập giữ vai trò quan trọng trong mọi hình thái kinh tế, xã

hội, nó tác động trực tiếp đến đời sống của người lao động.

Việc trả lương của công ty lắp máy điện nước luôn chú trọng đến từng người lao

động và đây là nhân tố cơ bản quyết định và thúc đẩy sản xuất phát triển.

Công ty đã xây dựng quy chế trả lương cho cơng nhân viên tồn cơng ty

một cách hợp lý, công bằng.\ đã đảm bảo nguồn lực cho sản xuất. Việc trả

lương hợp lý đã gắn với kết quả sức lao động của nhân viên trong công ty bỏ

ra, điều này cũng khuyến khích cơng nhân viên tích cực và gắn bó với cơng ty

hơn. Song hiện nay mức lương và thu nhập cho người lao động có những hạn

chế và thấp hơn so với các công ty khác. Vì thế cần tìm mọi cách để nâng cao

thu nhập cho người lao động sao cho có hiệu quả nhất khiến họ phát huy hết

khả năng của mình góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của cơng

ty.

Sau q trình thực tập ở cơng ty lắp máy điện nước(wemico) được sự hướng

dẫn của anh, chị, cô, chú tại công ty; được sự hướng dẫn của cô giáo và kết hợp với

những kiến thức đã học, tôi chỉ muốn đưa ra thực trạng quản lý tiền lương tạicông ty với mong muốn hồn thiện cơng tác quản lý tiền lương tại cơng ty.

Bài viết trên còn nhiều thiếu sót, những phương hướng biện pháp đưa ra

chưa thật hồn hảo, chưa mang tính thực tiễn cao, song với khả năng hạn chế tơi

chỉ mong góp một phần nhỏ của mình đóng góp vào việc giải quyết vấn đề này

trong công ty, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.

Do kinh nghiêm còn có hạn, trình độ và năng lực còn hạn chế rất mong được

sự chỉ bảo ân cân của thầy cô giáo trong khoa giúp đỡ em để chuyên đề này được

hoàn thiện.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Kinh tế lao động - Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhà xuất

bản lao động – xã hội, năm 2000.

2. Giáo trình Quản trị nhân lực, trường Đại học kinh tế quốc dân, nhà xuất

bản lao động xă hội, năm 2004

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tiền lương của cơng ty

lắp máy điện nước(wemico).

4. Tài liệu về quản lý tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước.

5. Giáo trình khoa học quản lý -Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhà xuất

bản khoa học và kỹ thuật, năm 2004.

6. Quy định về việc xây dựng quỹ lương và phương án trả lương cho CBCNV

công ty lắp máy điện nước năm 2008.

7. Nghị định số 206/2004/NĐ-CP của chính phủ quy định về quản lý lao

động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước,ngày 14 tháng12

năm 2004.

8. Thông tư số 07/2005/TT-LBLĐTBXH ngáy 05/01/2005 hướng dẫn thực

hiện nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngáy 14 tháng 12 năm 2004 của chính

phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty

nhà nước.

9. Trên internet,các webside về tiền lương và quản lý tiền lươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Đánh giá công việc;

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×