Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.2 cơ cấu doanh thu hạot động kinh doanh chứng khoán qua các năm

Bảng 2.2 cơ cấu doanh thu hạot động kinh doanh chứng khoán qua các năm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.2.Cơ cấu doanh thu năm 2007Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2006 (bắt đầu vào 01/08/2006 và kết thúc

vào 31/12/2006) và 2007

Qua 02 năm tài chính, cơ cấu doanh thu của KLS đang dịch chuyển theo

xu hướng tích cực. Tỷ trọng doanh thu từ các nhóm dịch vụ tăng lên mạnh mẽ.

Trong đó, đáng chú ý là doanh thu từ hoạt động Mơi giới chứng khốn, nếu năm

2006 chỉ chiếm 3,25% tổng doanh thu thì năm 2007 tỷ trọng này đã tăng lên7,73%. Trong vòng 05 tháng hoạt động năm 2006, hoạt động Bảo lãnh phát hành,

đại lý phát hành chứng khoán và hoạt động Tư vấn đầu tư chứng khoán cho

người đầu tư chưa được đẩy mạnh; đến năm 2007, các hoạt động này đã bước

đầu có sự đóng góp nhất định cải thiện cơ cấu doanh thu của KLS với tỷ trọng

3,47% và 0,19%. Bên cạnh đó, hoạt động Tư vấn tài chính cũng tiếp tục có sự

đóng góp đáng kể vào doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khốn của Cơng ty.

Hoạt động tự doanh chứng khốn tuy có sự điều chỉnh giảm về tỷ trọng trong cơ

cấu doanh thu, tuy nhiên doanh thu từ mảng hoạt động này vẫn chiếm vị trí dẫn

đầu với 139 tỷ đồng.

Như vậy, có thể khẳng định rằng sự phát triển các mảng dịch vụ của KLS

đang diễn ra khá đồng đều, hướng tới sự phát triển ngày càng bền vững.Bảng 2.3.Lợi nhuận gộp qua các năm

TTKhoản mục1Doanh thu từ hoạt động kinh2doanh chứng khoán

Thu lãi đầu tư3

4Năm 2006Năm 20076.354.729.646189.766.442.68104.131.190.190Doanh thu từ hoạt động kinh6.354.729.646193.897.632.871doanh và lãi đầu tư

Chi phí hoạt động kinh doanh1.289.595.51964.364.851.613chứng khoán

Tổng lợi nhuận gộp5.065.134.127129.532.781.258Nguồn: BCTC kiểm toán 2006 (bắt đầu vào 01/08/2006 và kết thúc vào

31/12/2006) và 2007Bảng 2.4. Cơ cấu chi phí hoạt động qua các năm

TTChỉ tiêuNăm 2006AGía trị(VND)

Chi phí hoạt 1.289.595.519Năm 2007

%/ Doanh thu

20,29%Gía trị (VND)

64.364.851.613%/ Doanh thu

33,92%1,44%2.527.413.0921,33%2khốn

Chi phí hoạt --4.827.097.2872,54%3động tự doanh

Chi phí lưu ký --20.360.3690,01%4chứng khốn

Chi phí về vốn 1.138.6910,02%2.632.367.9552.632.367.9555kinh doanh

Chi phí dự 308.448.3404,85%40.227.488.3781,39%

21,20%độngkinhdoanh chứng

1khốn

Chi phí mơi 91.429.059

giớichứngphòng giảm giá

6chứng khốn

Chi phí khác * 888.579.42913,98%14.130.124.5327,45%BChi phí quản 606.292.0099,54%3.514.135.3681,85%29,83%67.878.986.98135,77%doanhnghiệp

Tổng cộng1.895.887.528Nguồn: BCTC kiểm tốn 2006 (bắt đầu vào 01/08/2006 và kết thúc vào

31/12/2006) và 2007 * Chi phí khác bao gồm chi phí nhân viên trực tiếp, chi phí

vật liệu văn phòng, chi phí cơng cụ đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí

dịch vụ mua ngồi và chi phí khác bằng tiền.

Năm 2007, cùng với sự mở rộng hoạt động kinh doanh , trụ sở hoạt động

, chi phí hoạt động kinh doanh chứng khốn và chi phí quản lý doanh nghiệp của

KLS gia tăng . Tuy nhiên công ty đã quản lý tốt chi phí hoạt động , đặc biệt là chiphí quản lý doanh nghiệp . Tỷ trọng của các khoản mục chi phí này chiếm 1.85%

doanh thu thuần trong năm 2007.

2.1.4.1. Một số chỉ tiêu về tài chính năm 2007

Mặc dù đang trong giai đoạn vừa xây dựng, vừa vận hành, ngoài việc

chuẩn bị xây dựng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn, Cơng ty cũng khơng

ngừng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong ngắn hạn để đảm bảo hồn thành kế

hoạch năm 2007. Vì vậy, dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm tài chính 2007,

KLS đã đạt được kết quả khả quan:

Bảng 2.5.một số chỉ tiêu tài chính của KLS 2007

Đơn vị :VND

TTChỉ tiêuNăm 20061Tổng tài sản2Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 6.354.729.646189.766.442.6813chứng khoán

Thu lãi đầu tư4.131.190.1904Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 4.458.842.118126.018.645.8905doanh chứng khốn

Lợi nhuận ngồi hoạt động kinh doanh-227.204.9346Tổng lợi nhuận trước thuế4.458.842.118126.245.850.8247Lợi nhuận sau thuế4.458.842.118126.245.850.8248Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức*80,74%-962.240.609.365Năm 2007-1.170.175.677.520Thu nhập trên mỗi cổ phần

2.477

5.828

Nguồn: BCTC kiểm toán 2006 (bắt đầu vào 01/08/2006 và kết thúc vào31/12/2006) và 2007 (*) Năm 2006, Công ty chi trả cổ tức 20%. Trong đó, 10%

bằng tiền mặt (1.000 đồng/1 cổ phần) và 10% bằng cổ phần (10 cổ phần được

hưởng 01 cổ phần phổ thông). Năm 2007 Công ty chưa tiến hành tạm ứng cổ tức

cho các cổ đông.Cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, tổng tài sản, doanh thu

và lợi nhuận của KLS đã đạt được kết quả khá ấn tượng. 05 tháng hoạt động năm

2006, tổng tài sản của Công ty khoảng 62 tỷ đồng thì kết thúc năm tài chính 2007

con số này đạt hơn 1.170 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng

khoán và lợi nhuận sau thuế cũng được ghi nhận với con số rất khả quan (189 tỷ

đồng và 126 tỷ đồng). Kết quả kinh doanh rất đáng khích lệ đang tạo nền tảng

vững chắc và động lực phát triển cho hoạt động của KLS trong môi trường cạnh

tranh ngày càng gay gắt.

Biêu đồ 2.3:Tăng trưởng doanh thu lợi nhuậnNguồn: BCTC kiểm toán 2006 (bắt đầu vào 01/08/2006 và kết thúc vào

31/12/2006) và 2007.

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỔ PHẦN HỐ CỦA CƠNG

TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG

2.2.1. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TƯ VẤN CỔ PHẦN HĨA

CỦA CƠNG TY CHỪNG KHỐN KIM LONG

Quy trình tư vấn cổ phần hố của cơng ty chưng khoán KLS được xây

dựng trên cơ sở sự điều chỉnh của nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004của chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần , thông tư

126/2004/ TT-BTC hướng dẫn thực hiện NĐ 187/2004/NĐ-CP, và một số quy

định có liên quan khác .

Ngay từ những ngày đầu được thành lập kls đã chú trọng tới hoạt đơng tư

vấn cổ phần hố do nhận thấy rằng với định hướng phát triển của chính phủ là cổ

phần hoá các DNNN cộng với cả số lượng rất lớn các DN tư nhân , cty TNHH,

doanh nghiệp nước ngoài có xu hướng cổ phần hố nhằm kêu gọi vốn cho phát

triển ,tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường . công ty xác định tư vấn

cổ phần hoá sẽ là hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu và lợi nhuận của

mình . Với nhận thức đó kls đã nhanh chóng xây dựng cho cho mình một đội ngũ

nhân viên chun nghiệp có trình độ am hiểu sâu về lĩnh vực tư vấn cổ phần

hoá , cùng với đó là việc trang bị cho mình các trang thiết bị tiên tiến . vì vậy

đảm bảo khả năng đáp ứng tư vấn cho từ các doanh nghiệp có vốn nhỏ đến các

DN có lượng tài sản lớn trên thị trường hiện nay .

Các bước tư vấn của KLS được xây dựng như sau :

2.2.1.1. Tư vấn xây dựng lộ trình cổ phần hố

KLS sẽ cùng với doanh nghiệp thẩm định và rà soát hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp, xây dựng lộ trình cổ phần hố bao gồm cả việc trình bày đả

thơng tư tưởng và tổ chức hội thảo về tiến trình CPH cơng ty cho công nhân viên.

2.2.1.2. Tư vấn và lập đề án cổ phần

KLS tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh trong 3- 5

năm sau cổ phần hoá, phương án vốn cho kế hoạch đầu tư và phát triển sau cổ

phần hoá: phương án cơ cấu lại doanh nghiệp khi chuyển thành công ty cổ phần,

sắp sếp lại các bộ phận trong doanh nghiệp, đổi mới ngành nghề kinh doanh, đầu

tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; kế hoạch kinh

doanh trong các năm tiếp theo về lợi nhuận, thị trường, quy mô,.... và các giải

pháp về vốn, nguyên liệu, tổ chức sản xuất, lao động, tiền lương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.2 cơ cấu doanh thu hạot động kinh doanh chứng khoán qua các năm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×