Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

83và phân chia đối tượng rõ ràng. Ví dụ như thơng tin bổ sung cho các khoản

mục được trình bày trong bảng cân đối kế tốn thì các khoản mục phải thu

khách hàng, trả trước cho NB hay các khoản phải thu khác, đầu tư vào công ty

con…đều được chi tiết cho từng đối tượng khách hàng, công ty hay dự án cụ

thể. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong báo cáo kết quả kinh doanh

cũng tương tự như vậy. Doanh thu được chi tiết cho doanh thu bán hàng hoá,

daonh thu bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ… doanh thu hoạt

động tài chính được chi tiết cho lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, cổ tức đựoc

chia, lãi thu phí bảo lãnh.. các khoản mục khác cũng tương tự. Điều đó góp

phần làm minh bạch hệ thống BCTC tại Cơng ty.

Như vậy, có thể đánh giá rằng, hệ thống BCTC riêng của Công ty không

những đầy đủ về các khoản mục yêu cầu và còn phản ánh rất chi tiết các

khoản mục đó. Điều này làm tăng tính minh bạch cho hệ thống BCTC, và

giúp cho các đối tượng quan tâm có thể đánh giá một cách chính xác về tình

hình tài chính của Cơng ty.

Thứ hai, hệ thống BCTC được lập theo đúng chế độ và chuẩn mực quy

định. Tại Công ty VINACONEX3, hệ thống BCTC đã được lập theo đúng

chế độ và chuẩn mực đã được quy định. Việc kiểm tra tài chính và các chế độ

BCTC nhằm kiểm soát hoạt động tài chính tuân thủ pháp luật, tuân thủ chế độ

của Nhà nước và quy chế của công ty. Các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm

thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, kiểm tra.

Cơng ty đã áp dụng kế tốn máy vào cơng tác kế tốn nhằm giảm bớt

khối lượng công việc, nâng cao hiệu quả công việc. Chất lượng thông tin trên

các BCTC đã dần được cảI thiện, tạo điều kiện cho các đối tượng quan tâm

đưa ra các quyết định phù hợp

◙ Hệ thống Báo cáo Tài chính Hợp nhất

Báo cáo Tài chính hợp nhất của Cơng ty được lập trên cơ sở Hợp nhất84Báo cáo Tài chính của Công ty mẹ và Công ty con

- Cách cung cấp thông tin giữa Công ty mẹ và Công ty con là tương đối

phù hợp. Hệ thống cung cấp thông tin lập Báo cáo Tài chính nội bộ được tổ

chức chặt chẽ, các công việc được phân công một cách rõ ràng, đảm bảo cơng

tác hạch tốn kế tốn có hiệu quả cũng như tiến hành theo đúng quy định của

chế độ hiện hành và các chuẩn mực kế toán có liên quan. Cơng ty đã xây

dựng một hệ thống sổ sách kế toán, phương pháp ghi chép, phương pháp hạch

toán một cách khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tế của Cơng tác kế tốn.

- Cơng ty con định kỳ sẽ gửi Báo cáo Tài chính đã được kiểm tốn và

các chứng từ gốc có liên quan lên phòng kế tốn của Cơng ty để tổng hợp số

liệu lập Báo cáo Tài chính hợp nhất. Ngồi ra hệ thống mẫu biểu báo cáo

thống nhất giữa Công ty mẹ và Cơng ty con đã giúp cho q trình xử lý số

liệu lập Báo cáo Tài chính hợp nhất được thuận lợi và rút ngắn hơn.

- Về nội dung Báo cáo Tài chính hợp nhất

Nội dung Báo cáo Tài chính hợp nhất tại Công ty bao gồm: Bảng cân đối

kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo

lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Bản thuyết minh Báo cáo Tài chính với các chỉ

tiêu tương ứng từng loại theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài Chính.

- Về phương pháp lập Báo cáo Tài chính Hợp nhất

Báo cáo Tài chính hợp nhất tại Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp

theo từng khoản mục của BCTC bằng cách cộng các khoản tương đương của

tài sản, nợ phảI trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí…

Các chỉ tiêu cần phải điều chỉnh, loại trừ bao gồm

+ Đối với Bảng cân đối kế tốn hợp nhất

Loại trừ Vốn đầu tư của Cơng ty mẹ vào Công ty con

Loại trừ số dư các khoản phải thu, phải trả nội bộ giữa Công ty mẹ và

Công ty con85+ Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Loại trừ doanh thu, giá vốn hàng bán nội bộ giữa Công ty mẹ và

Công ty con

Hơn nữa,với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là

hoạt động xây lắp, thi công, xây dựng … nên nhu cầu vốn đầu tư lớn, trong

khi nguồn vốn đầu tư hiện có khơng đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư, do đó

việc huy động vốn thơng qua việc cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu hoặc vay

vốn từ các tổ chức tín dụng trở nên cấp thiết và quan trọng. Cùng với việc đa

dạng hóa các hình thức đầu tư, sự phát triển của Thị trường chứng khốn, việc

cơng khai Báo cáo Tài Chính và Báo cáo Tài chính đảm bảo tính minh bạch

đang là yêu cầu bắt buộc đối với các Công ty niêm yết. Do đó, Hàng năm

Cơng ty và Cơng ty con đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính với các

Cơng ty Kiểm tốn độc lập có uy tín như: Cơng ty TNHH Delloite Việt Nam,

Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và kiểm tốn AASC… Báo

cáo Tài chính đã được kiểm tốn là cơ sở quan trọng giúp cho việc thông qua

và công khai tài chính. Như vậy Báo cáo Tài chính mà công ty cung cấp về cơ

bản đã đảm bảo độ tin cậy, trung thực, hợp lý.

2.3.2 Những nhược điểm

2.3.2.1 Đối với hệ thống BCTC riêng của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3

Thứ nhất, nhìn chung các mẫu biểu BCTC của Cơng ty đã đúng theo

chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 21 “ Trình bày BCTC ”. Tuy nhiên nhìn vào

một số chỉ tiêu trên Bảng CĐKT ta thấy

- Trên các TK hàng tồn kho có số dư Nợ rất lớn, nhưng Cơng ty khơng

tiến hành trích lập khoản dự phòng hàng tồn kho

- Các chỉ tiêu ngồi bảng CĐKT dùng để phản ánh những tài sản hiện có

ở doanh nghiệp nhưng khơng thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát lâu dài của

doanh nghiệp như: Tài sản thuê ngồi; vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia86cơng; Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi. Đồng thời các chỉ tiêu này còn

phản ánh một số chỉ tiêu kinh tế đã được phản ánh ở các tài khoản trong bảng

CĐKT, nhưng cần theo dõi để phục vụ yêu cầu quản lý như: Nợ khó đòi đã xử

lý; Ngoại tệ các loại. Tuy nhiên ở Công ty CP Xây dựng số 3 và Công ty CP

Đầu tư và khai thác BOT đều không theo dõi và phản ánh các chỉ tiêu ngồi

bảng CĐKT.

- Theo quy định tại thơng tư số 224/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của

Bộ Tài chính “ Hướng dẫn , sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp ”,

đổi số hiệu tài khoản 431 “ Quỹ khen thưởng phúc lợi ” thành tài khoản 353 “

Quỹ khen thưởng, phúc lợi ” và được trình bày trên Bảng CĐKT tại khoản

mục “ Nợ phải trả ” với mã số 323 thay vì trình bày tại khoản mục Nguồn vốn

với mã số 431. Bổ sung chỉ tiêu “ Doanh thu chưa thực hiện ” với mã số 338.

Vì vậy trong BCTC của những năm tới, Công ty nên tiến hành phân loại và

trình bày lại các chỉ tiêu này.

Thứ hai: Việc áp dụng phần mềm kế tốn vào Cơng tác kế tốn đã làm

giảm bớt khối lượng cơng việc của nhân viên kế toán, tuy nhiên, cuối kỳ kế

toán, nhân viên kế toán vẫn phải thực hiện các bút tốn kết chuyển theo

phương pháp thủ cơng và thực hiện lập BCTC vào số liệu trên các sổ Cái

và sổ chi tiết trên phần mềm kế tốn chứ khơng thực hiện lập BCTC trên

phần mềm kế toán. Điều này làm cho khối lượng cơng việc của nhân viên

kế tốn là rất lớn.

2.3.2.2 Đối với hệ thống Báo cáo Tài chính hợp nhất của Công ty CP Xây

dựng số 3

- Về việc tổ chức thu thập số liệu về các giao dịch nội bộ

Hiện nay tài liệu về các giao dịch nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty

con đơn thuần chỉ là việc theo dõi số liệu trên TK 512 đối ứng với TK 136

mà không thực hiện lập các bảng kê chi tiết về các giao dịch nội bộ. Điều này87làm công việc xác định doanh thu và giá vốn nội bộ gặp khó khăn.

- Về trình tự và phương pháp lập BCTCHN

Công ty mẹ và Công ty con đều tập trung và đặt sự quan tâm lớn vào

việc tổ chức cơng tác kế tốn cũng như lập BCTC tại bản thân Công ty mẹ và

Công ty con riêng biệt mà chưa quan tâm đến việc hạch toán các giao dịch nội

bơ, khơng mở sổ kế tốn hợp nhất, khơng lập bảng tổng hợp các bút tốn điều

chỉnh phục vụ cho việc lập BCTCHN. Việc lập BCTCHN chỉ thực hiện dựa

trên cơ sở các BCTC của Công ty mẹ và Công ty con

- Về nội dung BCTCHN

+ Về chỉ tiêu “ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ” ( Mã số

51 ) và “ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại ” ( Mã số 52 ) trên Báo

cáo KQHĐKD cho phép các doanh nghiệp hạch toán khoản thuế thu nhập

doanh nghiệp như một khoản chi phí kinhdoanh trước khi xác định lợi nhuận.

Theo VAS 17, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu

nhập doanh nghiệp phải nộp ( hoặc thu hồi được ) tính trên thu nhập chịu thuế

và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của năm hiện hành. Chi phí thuế thu

nhập doanh nghiệp hỗn lại là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phảI nộp hoặc

thu trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu

nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

hỗn lại được tính bằng tài sản thuế Thu nhập doanh nghiệp hỗn lại bù trừ

với Cơng nợ thuế thu nhập hỗn lại phảI trả. Hiện nay Công ty CP Xây dựng

số 3 chưa theo dõi cụ thể hai chỉ tiêu này, trên Báo cáo KQHĐKD hợp nhất

chỉ thể hiện chỉ tiêu “ Thuế thu nhập doanh nghiệp ”

+ Về việc loại trừ doanh thu và giá vốn hàng bán nội bộ

Kế toán đã thực hiện bút toán điều chỉnh doanh thu và giá vốn nội bộ

không bằng nhau. Hơn nữa việc hạch toán khoản chênh lệch giữa doanh thu

và giá vốn nội bộ vào chi phí bán hàng là khơng đúng với chế độ kế toán.88Điều này dẫn đến BCTCHN được lập chưa chính xác.

+ Các khoản chi phí vay nội bộ trong Công ty chưa được loại trừ khi lập

BCTCHN

Công ty con – Công ty CP Đầu tư và khai thác chợ BOT đã đầu tư tài

chính ngắn hạn vào Cơng ty mẹ - Công ty CP Xây dựng số 3 là 700.000.000

VNĐ với lãi vay 8,58 %/năm. Trên BCTC riêng của Công ty con ghi nhận là

khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn trên Bảng CĐKT, còn trên BCTC riêng của

Công ty mẹ ghi nhận là khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác. Tuy nhiên

khi tiến hành hợp nhất kế tốn chỉ khoản vay nội bộ này mà khơng tiến hành

điều chỉnh doanh thu và chi phí hoạt động tài chính phát sinh

- Về việc cơng khai BCTCHN của Công ty

Thông tư 23/2005/TT-BTC quy định “ Công ty mẹ khi nộp và công khai

BCTCHN phảI nộp và công khai cả BCTC của các công ty con theo quy định

của Luật kế toán và nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong

hoạt động kinh doanh ”. Tuy nhiên hiện nay Công ty chỉ công khai BCTCHN

mà chưa Công khai BCTC của Công ty mẹ và Công ty con .

- Về việc tổ chức phân tích BCTCHN.

Cơng ty Cổ phần Xây dựng số 3 chính thức chào sàn Hà Nội vào ngày

13/12/2007 với mã cổ phiếu là VC3. Để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư

thì Cơng ty cần có bản phân tích tình hình tài chính thuyết phục. Tuy nhiên

hiện nay Cơng ty chưa có một bộ phận riêng biệt đảm nhận trách nhiệm phân

tích tình hình tài chính Cơng ty thơng qua hệ thống Báo cáo Tài chính.8990Chương 3

GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC

HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG SỐ 3

3.1 U CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH3.1.1 Sự cần thiết phải hồn thiện tổ chức hệ thống Báo cáo Tài chính tại

Cơng ty Cổ phần Xây dựng số 3

Việc không ngừng đổi mới và ngày càng hoàn thiện, phát triển hệ thống

Báo cáo Tài chính nhằm phát huy vai trò và hiệu quả của thơng tin trình bày

trên BCTC của các Cơng ty nói chung và Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 nói

riêng là rất cần thiết. Những năm qua hệ thống BCTC đã có sự thay đổi rất

căn bản. Những thay đổi mới ấy vẫn chưa phải là thay đổi cuối cùng và còn

phải tiếp tục thay đổi, bổ sung. Điều này xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của nền

kinh tế đó là:

Thứ nhất, Hồn thiện hệ thống BCTC để tạo điều kiện cho các doanh

nghiệp đều có thể lập và nộp BCTC đúng, đầy đủ và đúng hạn. Hệ thống Báo

cáo Tài chính cần hồn thiện cả về nội dung, kết cấu, số lượng báo cáo, kỳ lập

và nộp báo cáo… để đảm bảo đơn giản, gọn nhẹ, không phức tạp nhưng vẫn

cung cấp đầy đủ về số lượng, chất lượng thông tin, phản ánh đầy đủ mọt hoạt

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai, Trong nền kinh tế thị trường, BCTC của các doanh nghiệp

không chỉ cung cấp thông tin cho các đối tượng bên trong doanh nghiệp mà

còn cung cấp thơng tin cho các đối tượng sử dụng thơng tin bên ngồi doanh

nghiệp như cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tượng, người cho vay, nhà đầu

tư… vì vậy đòi hỏi thơng tin BCTC doanh nghiệp phải đầy đủ, trung thực,

đáng tin cậy, đáp ứng dược nhu cầu sử dụng thông tin của nhiều đối tượng91khác nhau.

Thứ ba, áp lực của thị trường chứng khốn đòi hỏi thơng tin BCTC của

các doanh nghiệp ngày càng phải công khai, minh bạch, thuận lợi cho việc

đọc và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Sự ra đời và phát triển

ngày càng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán nước ta hiện nay đã tạo ra

một kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp thông qua việc phát

hành cổ phiếu, trái phiếu. Để huy động vốn trên thị trường chứng khốn thì

thơng tin trên BCTC phải trung thực, hợp lý, thuận lợi cho người đầu tư phân

tích tình hình tài chính doanh nghiệp.

Thứ tư, Với tốc độ phát triển nhanh chóng, khơng ngừng, nền kinh tế thị

trường luôn nảy sinh nhiều hoạt động, nghiệp vụ kinh tế mới, cho nên việc

hoàn thiện, đổi mới cơ chế, chính sách kế tốn cũng như hệ thống BCTC

doanh nghiệp càng được đặt ra như là một yêu cầu cấp bách khi hoạt động

kinh tế ngày càng đa dạng, hình thức vận động của đồng tiền ngày càng đa

dạng, phức tạp, thậm chí chưa từng có ở Việt Nam.

3.1.2 u cầu và ngun tắc hồn thiện Cơng tác tổ chức hệ thống Báo

cáo Tài chính

* Quan điểm hồn thiện

Xuất phát từ mơi trường kinh tế và luật pháp của Việt Nam hiện nay thì

quá trình xây dựng hệ thống BCTC phải quán triệt một số quan điểm sau đây :

Thứ nhất : Tuân thủ pháp luật đồng thời đảm bảo tính trung thực và hợp

lý của các thơng tin trình bày trên BCTC. Điều này có nghĩa là BCTC được

soạn thảo theo một luật định qui định sẵn, bất chấp việc tuân thủ những luật lệ

đó có đi ngược lại thực tế kinh doanh hay không. Quan điểm này chú trọng

nhiều đến việc bảo vệ quyền lợi của các chủ nợ và những người cho vay cao

hơn quyền lợi của các nhà đầu tư. Việc xác định các khoản tiền thuế mà doanh

nghiệp phải đóng dẫn đến những qui định rất chi tiết về đo lường thu nhập,

đánh giá tài sản và cách ghi chép các khoản mục trong BCTC.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×