Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thiđô thị, công nghiệp và thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các huyện:

Yên Mỹ, Mỹ Hào nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.Dự án được đầu tư bằng

nguồn vốn từ quỹ đất Dự án Khu đơ thị phía Bắc đường trục trung tâm khu đơ thị phía

Nam QL5 và ngân sách Tỉnh.

1.2

-Tên dự án:Đường trục trung tâm Khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ Km1+892,92 đến

giao ĐT.387, huyện Yên Mỹ và Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Bước: Báo cáo nghiên cứu khả thi.-1.3 Phạm vi nghiên cứu

-Điểm đầu (Km0)Điểm cuối

(Km2+574,62): Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (tương ứng lý

trình Km1+892,92 theo lý trình đường trục trung tâm).

: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên(tương ứng

lý trình Km10+341.43 theo lý trình Dự án nâng cấp cải tạo

ĐT.387chuẩn bị triển khai thi công)-Chiều dài tuyến: 2,57 km-Địa bàn: Hướng tuyến nghiên cứu đi qua địa bàn xã Dị Sử,xã Hưng

Long và xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.1.4 Mục tiêu nghiên cứu

-Đầu tư dự án đường trục trung tâm Khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ

Km1+892,92 đến giao ĐT.387 nhằm các mục tiêu sau:-Tạo ra một trục đường bộ trung tâm hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phù hợp

với quy hoạch; tạo điều kiện cho phát triển các khu đô thị, công nghiệp và phát triển

kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực;-Tuyến sẽ nối liền từ QL.39 đến ĐT.387, giúp cho các phương tiện vận chuyển

trong khu vực từ QL.39 đi ĐT.387 không phải qua QL.5, giảm bớt lưu lượng tham gia

giao thông cho QL.5 đoạn này; rút ngắn khoảng cách và thời gian vận chuyển cho các

phương tiện giao thơng.-Góp phần chung cho hình thành khu đô thị Phố Nối đông thời sẽ thu hút các nhà

đầu tư đến với huyện, Mỹ Hào, Yên mỹ nói riêng và tỉnh Hưng n nói chung. Phát

triển đơ thị tạo ra một quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân địa phương, đặc

biệt là công nhân trong các khu công nghiệpCông ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)3Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thiHình1: Bản đồ tổng hướng tuyến1.5

-Các căn cứ pháp lýLuật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014);

Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực

hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;-Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014)-Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008);-Luật Đất đai (Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013);-Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư

xây dựng;-Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và

bảo trì cơng trình xây dựng;-Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

cơng trình;-Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)4Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387Báo cáo nghiên cứu khả thi-Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày

03/9/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP;-Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban

hành quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch

xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng

cơng trình trên địa bản tỉnh-Quyết định số 3000/QĐ-UB ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm Khu đơ thị phía Nam QL5;-Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc

phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn

2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030;-Quyết định số 2086/QĐ – UBND ngày 29/11/2012 về việc phê duyệt quy hoạch

chung xây dựng huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;-Quyết định số 1920/QĐ – UBND ngày 30/9/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh quy

hoạch chung xây dựng đô thị Phố Nối, tỉnh Hưng Yên,-Quyết định số 1911/QĐ - UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phân khu B, khu đơ thị phía

Bắc QL5 - đơ thị mới Phố Nối;-Quyết định số 1357/QĐ - UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về

việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơng trình đường trục trung tâm khu đơ thị

phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387.

1.6-Nguồn tài liệu sử dụngBáo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Hưng Yên đến năm 2020;-Báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yênđến năm 2020, định hướng 2030

và tầm nhìn đến năm 2050;-Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc

Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;-Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn

2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;-Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn do Công ty CP TVTK Đường bộ thực

hiện năm 2017;-Và các tài liệu khác có liên quan.Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)5Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.3871.7Báo cáo nghiên cứu khả thiTổ chức thực hiện

Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnhHưng YênCơ quan Nhà nước có thẩm

: Sở Giao thơng vận tải Hưng n

quyền1.8Cơng ty CP Đầu tư bất động sản và

Thương mại Thăng LongNhà đầu tư:Cơ quan tư vấn lập dự án: Công ty CP TVTK Đường bộTiến độ thực hiện: 2017 - 2018Hình thức đầu tư:Dự án đường trục trung tâm Khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ

Km1+892,92 đến giao ĐT.387, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nằm trong danh mục

các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được sử dụng quỹ đất tạo vốn theo Quyết định số

22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2013 của Bộ Tài chính.Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)6Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387CHƯƠNG 2.

2.1Báo cáo nghiên cứu khả thiĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI, HIỆN TRẠNG VÀ

CÁC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢIĐiều kiện kinh tế - xã hội của dự án2.1.1 Phạm vi ảnh hưởng của dự án

Thị trấn Bần Yên Nhân là trung tâm đô thị của huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

với các cơ quan công sở và nhà dân được xây dựng dọc theo quốc lộ 5 hiện tại. Trong

những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh Hưng Yên, thị trấn Yên Mỹcũng

có bước phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng được cải

thiện. Cùng với sự phát triển về kinh tế, số lượng các phương tiện giao thông trên quốc

lộ 5 tăng nhanh trong thời gian vừa qua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh

hưởng đến đời sống dân cư và sự phát triển chung của đơ thị. Vì vậy, việc mơ tả các

điều kiện kinh tế - xã hội sau đây cũng tập trung vào khu vực ảnh hưởng trực tiếp của

dự án.

2.1.2 Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu

2.1.2.1Huyện Mỹ Hào

a. Vịtrí địa lý khí hậuMỹ Hào là huyện thuộc vùng đồng bằng Bắc bộ, nằm ở phía Đơng Bắc của tỉnh

Hưng n, trong giới hạn địa lý có tọa độ từ 20 053’đến 20058’ vĩ độ Bắc, 106002’ đến

106010’ kinh độ Đơng. Mỹ Hào có địa giới hành chính:

-Phía Bắc: giáp huyện Văn Lâm;-Phía Nam: giáp huyện Ân Thi;-Phía Tây: giáp huyện n Mỹ;-Phía Đơng: giáp huyện Cẩm Giàng, huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương)-Khí hậu: Khí hậu huyện Mỹ Hào mang tính chất nhiệt đới gió mùa, hằng năm chia

thành hai mùa nóng, lạnh rõ rệt. Nhiệt độ trung bình hằng năm là 24 oC. Mùa nóng từ

tháng 4 đến tháng 10 có mưa nhiều; mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, ít mưa.

Độ ẩm khơng khí trung bình năm 87,5%. Lượng mưa trung bình năm: 1.500 1.600mm. Gió Đơng Bắc thổi vào mùa lạnh và gió Đơng Nam thổi vào mùa nóng. Vào

tháng 6, tháng 7 xuất hiện đợt gió khơ nóng, mùa đơng từ tháng 12 đến tháng 2 năm

sau có những đợt rét đậm kéo dài. Khí hậu tương đối thuận lợi cho sản xuất nơng

nghiệp, có thể gieo trồng nhiều vụ trong năm.-Đặc điểm thổ nhưỡng: Đất đai trong tỉnh được hình thành do phù sa sơng Hồng bồi

đắp. Thành phần cơ giới của đất, từ đất thịt nhẹ đến đất thịt pha nhiễm chua.

b. Diện-tích - dân sốHuyện Mỹ Hào có diện tích 9710,96 ha, 13 đơn vị hành chính (12 xã và 01 thị

trấn).

Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)7Đường trục trung tâm khu đơ thị phía Nam QL5 kéo dài

Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387

-Báo cáo nghiên cứu khả thiDân số: theo số liệu thống kế đến 31 tháng 12 năm 2014, dân số huyện Mỹ Hào có

khoảng 152.605 người.

c. Cácchỉ tiêu tổng hợp kinh tế - xã hội của tỉnh-Trong nhưng năm qua, huyện Mỹ Hào đã có những chuyển biến mạnh mẽ, trở

thành huyện hàng đầu của tỉnh về phát triển kinh tế. Mức tăng trưởng hàng năm liên

tục đạt mức cao trên 10%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng

cơng nghiệp – xây dựng và thương mại-dịch vụ không ngừng tăng lên; giảm tỷ trọng

nơng nghiệp.Thu nhập bình qn đầu người hiện nay đạt 45,7 triệu đồng/năm. Sản

xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, tồn huyện có diện tích lúa chất lượng cao là

3.180ha, diện tích lúa lai là 182ha, 202 ha cây vụ đông các loại …, hàng năm giá trị

sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.-Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt được nhiều tiến bộ. Đến

nay, toàn huyện có 34/46 Trường học đạt chuẩn quốc gia; có 13/13 xã, thị trấn đạt Tiêu

chí quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều còn 3,7% theo chuẩn nghèo

mới năm 2016.

2.1.2.2Thị trấn Bần Yên Nhân

a. Vịtrí địa lý – khí hậu-Thị trấn Bần Yên Nhân là trung tâm huyện Mỹ Hào, cách thủ đô Hà Nội 25 km về

phía Đơng Bắc, cách thành phố Hải Dương 30 km về phía Tây và cách thành phố

Hưng Yên 36 km về phía Bắc, nằm ở vị trí giao lưu kinh tế khu vực Bắc Bộ thông qua

QL5, tạo nên điểm gắn kết kinh tế giữa thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Vì vậy, có

thể khẳng định Mỹ Hào là đầu mối giao thông quan trọng, liên lạc, giao lưu kinh tế,

văn hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các cụm huyện phía Bắc với tỉnh

Hưng Yên và các tỉnh lân cận, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.-Sau 28 năm, thị trấn kể từ khi thành lập năm 1989, đã có những bước phát triển

mạnh về kinh tế - xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân đô thị nâng lên nhiều

mặt. Tổng thu ngân sách năm 2016 đạt hơn 405 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người

năm 2016 hơn 45 triệu đồng (bằng 0,93 lần so với bình quân đầu người của cả nước),

mức tăng trưởng kinh tế 3 năm gần đây đều đạt hơn 13%, 14%, tỷ lệ hộ nghèo trong

khu dân cư tập trung hơn 4%.

b. Diệntích - dân sốThị trấn Bần n Nhân có diện tích 5,74 km², dân số năm 1999 là 8.228

người, mật độ dân số đạt 1.433 người/km. Năm 2014 thị trấn đã được công nhận là đô

thị loại IV.

2.1.3 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu

a. Mụctiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ (HECO)8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×