Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Nhận bàn giao lại công trình hạ tâng kỹ thuật từ nhà đầu.

+ Nhận bàn giao lại công trình hạ tâng kỹ thuật từ nhà đầu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanhở cũng như mặt bằng giá đất ở tại địa phương. Việc xác định và định giá được các rủi ro

bao gồm cả việc xem xét xác suất xảy ra rủi ro và những tác động tiềm năng. Các rủi ro

dự án gặp phải trong quá trình thực hiện dự án bao gồm:

- Các rủi ro trong quá trình thiết kế và xây dựng bao gồm: tiến độ bồi thường giải

phóng mặt bằng, hư hỏng tiềm tàng của đường xá hiện tại, thời tiết cực đoạn trong

quá trình xây dựng. Các rủi ro này nên chia sẻ bởi các bên Nhà nước, Nhà Đầu tư,

Nhà bảo hiểm, Nhà cung cấp và được lượng hóa trong Chi phí dự phòng của Dự

án.

- Rủi ro về nhu cầu là rủi ro lớn nhất ảnh hưởng tới dự báo doanh thu. Các rủi ro

loại này bao gồm: các thay đổi quy hoạch của địa phương, các dự án xây dựng, dự

án nhà ở, nhà chung cư, dự án hạ tầng kỹ thuật xung quanh ảnh hưởng đến doanh

thu của dự án.

IX. Các hỗ trợ của Nhà nước

1. Vốn hỗ trợ của Nhà nước tham gia thực hiện dự án 0 đồng.

2. Ưu đãi, bảo đảm đầu tư

Để thực hiện Dự án có hiệu quả, thu hút nhà đầu tư tham gia thực hiện UBND tỉnh

hỗ trợ và ưu đãi cho Dự án như sau:

- Hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày

14/02/2015 của Chính phủ và các thơng tư hướng dẫn khác;

- Toàn bộ tiền sử dụng đất của dự án phải nộp vào ngân sách Nhà nước được đối ứng

khấu trừ vào phần kinh phí Nhà đầu tư đã bỏ ra để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường.

- Hỗ trợ Nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng dự án thực hiện đúng tiến độ

triển khai Dự án, đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư;

- Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích để xây dựng các cơng trình hạ tầng kỹ thuật

và hạ tầng xã hội chuyển giao cho Thành phố hoặc không kinh doanh;

- Được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp

luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Được chủ động trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp nhà thầu tư vấn

thiết kế.

Các ưu đãi trên sẽ được nghiên cứu, tính tốn chi tiết cụ thể khi đàm phán Hợp

đồng giữa Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư.

X. Kế hoạch thực hiện dự án

1. Dự án cơng trình đường giao thơng (Dự án BT):

+ Hồn chỉnh phê duyệt đề xuất dự án: quý III năm 2017.

+ Lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: quý IV năm 2018.

+ Lựa chọn Nhà đầu tư: quý I - quý III năm 2019.

+ Lập, thẩm định và phê duyệt TK BVTC, lựa chọn nhà thầu thi công: quý IV năm

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)38Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanh2019.

+ Thi công (24 tháng): Từ quý I năm 2020 đến hết quý IV năm 2021.

+ Hoàn thành đưa vào sử dụng: đầu năm 2022.

Ghi chú: Tiến trình thực hiện được lập với điều kiện bố trí được nguồn vốn theo kế

hoạch. Trường hợp có thay đổi về kế hoạch vốn, tiến trình thực hiện sẽ thay đổi theo.

2. Dự án đối ứng (xây dựng các khu đô thị):

Thời gian thực hiện dự án đối ứng để thu hồi vốn:

- Khi hồ sơ đề xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần thực hiện các công việc

sau:

+ Lập quy hoạch khu đô thị tỷ lệ 1/2000: Quý I/2019 – quý III/2019

+ Lập quy hoạch chi tiết khu đô thị tỷ lệ 1/500: quý IV/2019

+ Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở khu đô thị: quý I, II/2020

+ Lập thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng khu đô thị: quý III/2020

+ GPMB, giao đất cho nhà đầu tư: quý I/2022

+ Thi công xây dựng hạ tầng khu đô thị: Quý II/2012 – quý IV/2023

+ Kinh doanh thu hồi vốn trong 3 năm từ 2024 đến 2026

XI. Quản lý thực hiện dự án

1. Yêu cầu về phương thức tổ chức quản lý và kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ

Nhà đầu tư sẽ trực tiếp tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về

quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, đảm bảo dự án hoàn

thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ quan và hiệu quả.

2. Quản lý thực hiện dự án

Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Hải Dương.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát thực hiện dự án: Ban Quản lý các

dự án giao thông Hải Dương.

Nguồn vốn: Vốn nhà đầu tư.

Nhà đầu tư tổ chức quản lý dự án và tổ chức kinh doanh hoàn vốn theo hợp đồng

- Doanh nghiệp dự án thực hiện việc quản lý, kinh doanh cơng trình phù hợp với quy

định của pháp luật và theo các điều kiện thỏa thuận trong Hợp đồng dự án.

- Doanh nghiệp dự án có thể thuê tổ chức quản lý thực hiện công việc quản lý, kinh

doanh với điều kiện Doanh nghiệp dự án chịu toàn bộ trách nhiệm của tổ chức quản lý.

- Trong q trình kinh doanh cơng trình, Doanh nghiệp dự án có nghĩa vụ sau:

+ Đối xử bình đẳng với tất cả các đối tượng sử dụng hơp pháp các sản phẩm, dịch vụ

do doanh nghiệp dự án cung cấp; không sử dụng quyền kinh doanh cơng trình để

đối xử phân biệt hoặc khước từ phục vụ đối với các đối tượng sử dụng;

+ Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa cơng trình theo Hợp đồng dự án, bảo đảm

cơng trình vận hành đúng thiết kế;

+ Cung ứng sản phẩm, dịch vụ với số lượng và chất lượng và trong thời gian thỏa

thuận tại Hợp đồng dự án;

+ Bảo đảm việc sử dụng cơng trình theo các điều kiện quy định trong Hợp đồng dự

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)39Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang Thanhán.

D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

Việc đầu tư xây dựng đường tỉnh 392 kéo dài là cần thiết, đáp ứng nhu cầu đi laị của

người dân, kết nối và hồn thiện mạng lưới giao thơng, góp phần nâng cao năng lực vận

tải của tỉnh Hải Dương, thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch, tăng sức hút đầu tư đối với

các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

1. Tên dự án: đầu tư xây dựng đường tỉnh 392 kéo dài từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang

Thanh theo hình thức hợp đồng BT

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng với nhà đầu tư: UBND tỉnh Hải

Dương.

3. Địa điểm, quy mơ, diện tích đất sử dụng:

- Đề xuất đầu tư xây dựng theo phương án tuyến 2B

- Địa điểm: Huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà tỉnh Hải Dương.

- Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật: đường cấp IV đồng bằng B nền = 9m; B mặt đường =

7m.

- Điểm đầu tuyến: điểm cuối dự án đường Tây Nguyên kéo dài.

- Điểm cuối tuyến: giao ĐT 390 tại Km35+230.

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 7,42km.

- Tốc độ thiết kế 60km/h

- Bề rộng nền đường: Bn=9m, mặt đường Bm=7m bằng bê tông nhựa. Kết cấu cầu:

Cầu BTCT vĩnh cửu, Bc=9m.

- Kết cấu mặt đường: bê tơng nhựa cấp cao A1; Eyc>130Mpa.

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 11,7 ha (phương án 2B phân kỳ).

5. Tổng vốn đầu tư phân kỳ (dự kiến): 556,30 tỷ đồng (Trong đó lãi vay 40,68 tỷ

đồng).

6. Vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án: 0 tỷ đồng.

7. Loại hợp đồng dự án: đề xuất hình thức đầu tư theo hình thức hợp đồng BT.

8. Phương án tài chính sơ bộ:

+ Diện tích khu đất đối ứng

99,90 ha

+ Giá trị quỹ đất đối ứng

781,05 tỷ

+ Giá trị đối trừ

770,73 tỷ

10,33 tỷ

+ Chi phí nộp ngân sách nhà nước

II. Kiến nghị

Nội dung đề xuất đầu tư được lập tuân thủ Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo

hình thức đối tác công tư, phù hợp với Luật xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi tiếp theo cần thu thập thêm thông tin kinh tế xã

hội, nhu cầu vận tải, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn để tính tốn, phân tích và lập

phương án chi tiết.

Kính đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xem xét phê duyệt đề xuất dự án, để triển khai

các bước tiếp theo./.

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)40Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)41Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhPHỤ LỤC 1:

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNHCơng ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)42Đề xuất dự án PPP: DA ĐTXD ĐT 392 kéo dài

Từ thị trấn Tứ Kỳ đến phà Quang ThanhPHỤ LỤC 2:

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝCông ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (HECO)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Nhận bàn giao lại công trình hạ tâng kỹ thuật từ nhà đầu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×