Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nhận xét biến động sử dụng đất khu vực nghiên cứu.

2 Nhận xét biến động sử dụng đất khu vực nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhận xét về biến động sử dụng đất giai đoạn 2003 – 2010

Từ ma trận biến động bảng 3.2 và biểu đồ biến động hình 3.14 ta có thểthấy:

Đất bằng chưa sử dụng (BCS) giảm, diện tích đã được chuyển sang đất

giao thông (DGT) là 5123,95 m2, chuyển 2120,15 m2 sang đất rừng phòng hộ

(RPH).

Đất trồng lúa (LUC) giảm, diện tích chuyển sang 2 loại đất khác là

63748,28 m2, trong đó chuyển 51898,91 m2 sang đất ở đơ thị (ODT), chuyển

11849,37 m2 sang đất văn hóa (DVH).

Tổng diện tích biến động sử dụng đất đai tại thị trấn Sóc Sơn giai đoạn

năm 2003-2010 là 70992,35 m2 đất.

Bảng 3.3. Ma trận biến động giai đoạn 2010 – 2015 (đơn vị m2)76Hình 3.15. Biểu đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010-2015 (đơn vị m2)

Nhận xét biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2015

Từ ma trận biến động bảng 3.3 và biểu đồ biến động hình 3.1 5 ta có thểthấy:

Đất trồng lúa (LUC) giảm 47729,22 m2 đất, trong đó số diện tích

chuyển sang đất bằng hàng năm khác (BHK) là 4262,14 m 2, và chuyển sang

đất ở đô thị (ODT) số diện tích là 43467,08 m2.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) giảm do đã chuyển 19397,34

m2 sang đất ở tại đơ thị (ODT).

Tổng diện tích biến động sử dụng đất tại thị trấn Sóc Sơn giai đoạn

2010 – 2015 là 67126,56 m2 đất.773.3. Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất Thị trấn Sóc Sơn giai

đoạn 2003 - 2015.

3.3.1. Phân tích biến động sử dụng đất giai đoạn 2003 - 2015Hình 3.16. Biểu đồ diện tích các loại đất năm 2003, 2010, 2015

(đơn vị m2)

Từ các cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã được thành lập

nêu trên, luận văn xuất dữ liệu theo cơ cấu sử dụng đất của các năm (bảng

3.4).78Bảng 3.4. Hiện trạng sử dụng đất phân theo mục đích của các

năm

TTMục đích sử dụng đấtMã đấtTổng diện tích đất tự nhiênDiện tíchDiện tíchDiện tích2003 (m2)2010 (m2)2015 (m2)954032,45954032,45954032,451.Đất nông nghiệpNNP339299,38277671,43234203,831.1Đất sản xuất Nông nghiệpSXN265721,9201973,81158506,211.1.1Đất trồng cây hàng nămCHN265721,9201973,81158506,211.1.1.1Đất trồng lúaLUC265721,9201973,81154244,071.1.1.2Đất bằng trồng cây hàng năm khácBHK004262,141.2Đất lâm nghiệpLNP73577,4775697,6275697,621.2.1Đất rừng phòng hộRPH61161,7363281,8863281,881.2.2Đất rừng sản xuấtRSK12415,7412415,7412415,742.Đất phi Nơng nghiệpNNP607489676361,01719828,622.1Đất ởOCT288373,71340272,64403137,052.1.1Đất ở tại đô thịODT288373,71340272,64403137,052.2Đất chuyên dùngCDG286594,95303568,03284171,232.2.1Đất xây dựng trụ sở cơ quanTSC42632,1342632,1342632,132.2.2Đất quốc phòngCQP6343,756343,756343,752.2.3Đất an ninhCAN9477,19477,19477,12.2.4Đất xây dựng cơng trình sự nghiệpDSN97630,43109479,81109479,812.2.2.1Đất xây dựng cơ sở văn hóaDVH7399,0219248,3919248,392.2.2.2Đất xây dựng cơ sở y tếDYT3431,293431,293431,292.2.2.3Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạoDGD41668,0341668,0341668,032.2.2.4Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thaoDTT45132,145132,145132,12.2.5Đất cơ sở sản xuất phi NNSKC66625,2766625,2747227,922.2.6Đất có mục đích cơng cộngCCC63886,2769010,1969010,192.2.6.1Đất giao thơngDGT53688,258812,1258812,122.2.6.2Đất cơng trình bưu chính viễn thơngDBV3632,73632,73632,72.2.6.3Đất chợDCH6565,386565,386565,382.3Đất nghĩa trang, nghĩa địaNTD5787,25787,25787,22.4Đất có mặt nước chun dùngMNC26733,1426733,1426733,143.Đất chưa sử dụngCSD7244,07003.1Đất bằng chưa sử dụngBCS7244,070079Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nhận xét biến động sử dụng đất khu vực nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×