Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số phượng pháp sản suất H2 từ khí thiên nhiên

Một số phượng pháp sản suất H2 từ khí thiên nhiên

Tải bản đầy đủ - 0trang

17Phần II: Phương pháp sản xuất

hydrogen hiện tại

2.  Phương pháp reforming oxy hóa mợt phầnVới ngun liệu là khí thiên nhiờn

CH4 + ẵ O2 CO +2H2Phn ng chay: xy ra ở nhiệt độ cao

CH4 + 3/2O2 → CO + 2H2OPhản ứng của CO với hơi nước

CO + H2O CO2 + H2Phản ứng phân hủy Hydrocarbon

CH4 C (khí) + H2Với sự có mặt của CO2 hơi nước, C sẽ tiếp tục tham gia các phản ứng

CO2 + C 2CO

C + H2O CO + H218Phần II: Phương pháp sản xuất

hydrogen hiện tại

 3. Phương pháp Dry Reforming

• Tương tự như reforming hơi nước, quá trình xảy ra trong mơi

trường CO2, xảy ra phản ứng:

CH4 + CO2 2CO + 2H2

• CO2 có vai trò điều chỉnh tỉ lệ H2/CO trong dòng khí tổng hợp

sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng.19Các phản ứng chính của những phương

pháp sản suất khí tổng hợp20Phần II: Phương pháp sản xuất

hydrogen hiện tại

 3. Phương pháp Bi-reforming

Quá trình reforming được tiến hành có cả sự hiện diện của

CO2 và H2O cho phép điều chỉnh tỉ lệ H2/CO và giảm khả

năng tạo cặn carbon.

CH4 +H2O CO + 3H2

CH4 + CO2 2CO + 2H2215. Phương pháp Tri – reforming22Các phương pháp sản xuất Hydro khác

6. Phương pháp khí hóa than

Khí hóa than là quá trình tổng cộng của các

phản ứng đờng thể và dị thể của nhiên liệu rắn

chứa cacbon.

• C + O2 → CO2

• C + CO2 → 2CO

• C + H2O → CO + H2

• C + 2H2 → CH4

• CO + 3H2 → CH4 + H2O

• CO + H2O → CO2 + H2237. Phương pháp điện phân nước

Điện phân: 4H2O  4H+ + 4OHCathode: 4 H+ + 4e-  2H2

Anod: 4OH-  O2 + 2H2O + 4eTổng: 2H2O  O2 + 2H2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số phượng pháp sản suất H2 từ khí thiên nhiên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×