Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.1: Quy trình cập nhật thông tin và truy tìm bưu gửi EMS

Hình 2.1: Quy trình cập nhật thông tin và truy tìm bưu gửi EMS

Tải bản đầy đủ - 0trang

53Tuy nhiên sau một thời gian đưa vào khai thác, hệ thống định vị bưu gửi

EMS của Cơng ty còn một số hạn chế sau :

Mục tiêu của hệ thống định vị là khách hàng và nhà cung cấp có thể xác định

được vị trí bưu gửi khi nó đang được vận chuyển. Nhưng trên thực tế với hệ thống

hiện nay khách hàng chỉ có thể biết được bưu gửi của mình đã được vận chuyển qua

bưu cục nào chứ khơng thể biết được sắp tới bưu gửi của mình sẽ tới đâu. Nghĩa là

thông qua hệ thống định vị khách hàng chưa thể kiểm sốt được tồn bộ chu trình

khai thác bưu gửi.

Hệ thống định vị bưu gửi EMS hiện nay của Công ty mới được kết nối giữa

các đơn vị trực thuộc Công ty với nhau bao gồm các điểm giao dịch của Công ty và

3 Trung tâm khai thác vùng, còn 63 đơn vị của VNPost tham gia làm đại lý với

Công ty lại sử dụng 1 phần mềm khai thác EMS2006 của Ban Post*Net trước đây

nên việc trao đổi dữ liệu chưa được đầy đủ, kịp thời, các bưu cục cấp 2 và bưu cục

cấp 3 chưa được kết nối. Do vậy đối với các bưu gửi chấp nhận tại các giao dịch của

Công ty và có địa chỉ nhận thuộc địa bàn phát của Cơng ty thì có đầy đủ dữ liệu từ

lúc chấp nhận đến khi phát, còn lại thì dữ liệu khơng đầy đủ, không được cập nhật

thông tin kịp thời.

- Thứ năm, nguồn nhân lực: hiện nay năng suất lao động còn thấp, đội ngữ

nhân viên còn thiếu những người có trình độ cao, giàu kinh nghiệm kinh doanh

trong môi trường cạnh tranh gay gắt. Nhận thức của cán bộ công nhân viên còn

chưa chuyển biến kịp so với nhu cầu của thời cuộc, vẫn có tình trạng cửa quyền

hách dịch; kỹ năng giao tiếp với khách hàng còn yếu kém…

- Thứ sáu : đối với công tác phát triển dịch vụ: Qua điều tra, nghiên cứu thị

trường Công ty đã đưa ra một số dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của

khách hàng như dịch vụ EMS hoả tốc, dịch vụ EMS qùa biếu, EMS Visa.. Để duy

trì và phát triển thị phần dịch vụ chuyển phát nhanh EMS, EMS hoả tốc, EMS quà

biếu, EMS Visa...Công ty cần phải đầu tư xây dựng thống nhất trên toàn mạng lưới

các hoạt động quảng cáo, đa dạng hố chính sách khuyến mại và hồn thiện hệ

thống chăm sóc khách hàng. Thực hiện các biện pháp khuyến khích các đại lý phát54triển dịch vụ, tôn trọng quyền lợi của đại lý, thực hiện đúng các nội dung thoả thuận

trong hợp đồng đại lý trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Cơng ty và đại lý. Cơng ty có

trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn và cung cấp thông tin đầy đủ về hoạt động chăm

sóc khách hàng cho các đại lý. Kiểm tra, giám sát hoạt động chăm sóc khách hàng

tại các đại lý đảm bảo thực hiện đúng các qui định về chất lượng dịch vụ, giá cước

và chất lượng phục vụ khách hàng.

Hiện nay, Công ty chưa tổ chức đường thư riêng cho dịch vụ EMS mà vẫn

phải đi chung với chuyến thư bưu phẩm, bưu kiện, báo chí do đó ảnh hưởng đến chỉ

tiêu thời gian tồn trình của dịch vụ mà Công ty đã công bố. Mặc dù đã có sự phân

chia cước dịch vụ cho từng cơng đoạn, nhưng chưa có cơ chế thưởng phạt với các

Bưu điện tỉnh thành làm đại lý nên chưa tạo điều kiện để thúc đẩy những đơn vị làm

tốt và xử phạt những đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng và

thời gian cung cấp dịch vụ.55CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN

3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty Cổ phần

Chuyển phát nhanh Bưu điện

3.1.1. Phương hướng kinh doanh của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh

Bưu điện trong những năm tới

Với kinh nghiệm và các thành quả đạt được nhiều năm tham gia cung cấp

dịch vụ chuyển phát nhanh tại thị trường Việt Nam, hiện nay Công ty cổ phần

chuyển phát nhanh Bưu điện đã là nhà cung cấp dịch vụ có uy tín nhất định tại Việt

Nam. Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, Công ty cổ phần chuyển

phát nhanh Bưu điện định hướng chiến lược họat động thời gian tới trên cơ sở phát

triển tài nguyên, hạ tầng mạng đã được đầu tư và mở rộng cơ hội hợp tác với mọi

đối tác để cùng chia sẻ những cơ hội và cùng thành công trong lĩnh vực cung cấp

dịch vụ chuyển phát nhanh với chất lượng tốt nhất tại Việt Nam.

Phát triển cơ sở hạ tầng :

Phát triển Bưu chính Việt Nam nói chung và dịch vụ chuyển phát nhanh nói

riêng hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Đẩy nhanh việc xây

dựng mạng lưới chuyển phát nhanh có bố cục hợp lý, có mức độ bao phủ dịch vụ

rộng khắp cả nước, phục vụ thuận tiện cho người sử dụng. Ứng dụng công nghệ tiên

tiến của tin học, Viễn thông vào các khâu quản lý, khai thác và phát triển dịch vụ.

Tăng cường năng lực khâu vận chuyển, với các phương thức vận chuyển chuyên

ngành, kể cả máy bay chuyên ngành, có khả năng cơ động cao đáp ứng được chất

lượng thời gian, vận chuyển an tồn các loại hình dịch vụ. Hệ thống điểm phục vụ

bao gồm bưu cục, đại lý, điểm bưu điện văn hoá xã.... được phát triển rộng khắp,

phục vụ đa dịch vụ, chú trọng phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh với các chỉ tiêu

cụ thể như sau: Năm 2010, đạt 14.000 – 15.000 điểm, có bán kính phục vụ bình56quân dưới 2,6 đến 2,7 km và số dân phục vụ đạt dưới 7.000 dân/ điểm phục vụ.

Năm 2020, bán kính phục vụ bình qn dưới 2,5 km và số dân phụ vụ dưới 6.000

dân/ điểm phục vụ.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, tăng diện phục vụ, đưa các

dịch vụ bưu chính truyền thống đến dần người dân hơn. Phát triển mạnh các dịch vụ

bưu chính mới có khả năng mang lại lợi nhuận như dịch vụ chuyển phát nhanh

EMS, dịch vụ Bưu chính uỷ thác, dịch vụ Datapost, dịch vụ tài chính, giao nhận

kho vận...nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh, tăng doanh thu

lợi nhuận.

Phát triển dịch vụ

Phát triển nhanh, đa dạng hố, khai thác một cách có hiệu quả các dịch vụ Bưu

chính trên cơ sở hạ tầng mạng lưới thông tin quốc gia tiên tiến, hiện đại, đáp ứng

được nhu cầu thông tin với giá cả phù hợp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an

ninh quốc phòng, phục vụ sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước cũng

như nhu cầu trao đổi thơng tin, tình cảm của nhân dân.

Tiếp tục phát triển các dịch vụ truyền thống, đồng thời thực hiện dịch vụ hướng

về thị trường, điều chỉnh cơ cấu dịch vụ, hình thành hệ thống dịch vụ đa dạng. Thực

hiện phân định dịch vụ, xác định cơng ích kinh doanh để có các hình thức đầu tư cho

phù hợp. Mở cửa cho phép hợp tác dịch vụ mang tính thương mại. Nhà nước chỉ giữ

các dịch vụ cơ bản mang tính phục vụ. Điều chỉnh cơ cấu dịch vụ theo hướng: Lấy dịch

vụ Bưu chính làm chủ thể, dịch vụ tài chính và tem chơi làm chỗ dựa, các dịch vụ gia

tăng như thu ngân, thanh toán, phân phối hàng hoá, kho hàng làm phần bổ sung. Đặc

biệt chú trọng phát triển các dịch vụ, đa dạng hoá nguồn thu. Trong phục vụ đầu cuối,

tích cực phổ biến hình thức đại lý, điểm phục vụ để bổ sung và mở rộng mạng lưới

kinh doanh dịch vụ. Chủ động xây dựng kế hoạch giảm bù lỗ trong thời gian ngắn nhất

và định hướng có lãi, chậm nhất vào năm 2013.

Việc phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ phải đi đôi với các biện pháp

nâng cao năng suất lao động, hạ chi phí giá thành dịch vụ. Thực hiện điều chỉnh cơ

cấu cước cho phù hợp với phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh. Bãi bỏ cơ chế baoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.1: Quy trình cập nhật thông tin và truy tìm bưu gửi EMS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×