Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Chồi đỉnhSinh

trưởng

năm nayVảy chồiSinh trưởng sơ cấp

Sinh

trưởng

năm

ngoái

Sinh trưởng thứ cấp

Sinh

trưởng 2

năm về

trước

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàna. Sinh trưởng sơ cấpSinh trưởng sơ cấp-Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn

lên và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh.-Xảy ra ở đa số cây một lá mầm và phần thân non của cây hai

lá mầm

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bànb. Sinh trưởng thứ cấpNguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànBần

11

22 bần

Tầng sinh

Mạch rây sơ

3

cấp

Mạch rây

4

thứ cấp3

4

5

6

7

8Tầng sinh

5

mạch

Mạch gỗ

6

sơ cấp

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn8

TủyMạch gỗ

7

Thứ cấp1

BầnSINH TRƯỞNG THỨ CẤP2 bần

Tầng sinh

3 sơ cấp

Mạch rây

Mạch rây

4

thứ cấpTỦYTầng sinh

5

mạch

Mạch gỗ sơ

6

cấpNguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn8

TủyMạch gỗ

7

Thứ cấpTiêu chíKhái niệmSinh truởng sơ

cấpSinh trưởng thứ

cấpSinh trưởng của thân và Sinh trưởng theo chiều

rễ cây theo chiều dài

ngang (chu vi) của

thân và rễNguyên nhân – Cơ

chếDo hoạt động của mô

Do hoạt động của mô

phân sinh bên (tầng

phân sinh đỉnh

sinh mạch và tầng

sinh bầnĐối tượngCây 1 lá mầm và

cây 2 lá mầm

Nguyễn Viết TrungTHPT Thạch BànCây 2 lá mầm3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởngNhân

Nhântố

tốbên

bêntrong

trongHoocmon

Di truyềnSự sinh trưởngcủa

cây chịu tác động bởi

những nhân tố nào?NướcNhiệt độ

Nhân

Nhântố

tốbên

bênngồi

ngồiÁnh sáng

Phân bón3 Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

Các nhân tốBên

trongVai trò-Kích thích sinh

Hoocmơn trưởng

-Kìm hãm sự sinh

trưởngDi truyềnQuyết định đặc

điểm, thời gian

sinh trưởngNguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànVí dụ

-Auxin,giberelin

-Axit abxixic,

phenol

Cây tre sinh trưởng

nhanh, cây lim sinh

trưởng chậm3. Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

Các nhân tố

Nước

Bên

ngồi Nhiệt độ

Ánh

sáng

Phân

bónVai trò

Tác động lên hầu hết các

giai đoạn sinh trưởng

Là điều kiện sống quan

trọng, quyết định sự nảy

mầm và chồi

Ảnh hưởng đến sự tạo lá,

rễ, hình thành chồi, hoa, sự

rụng lá

Là nguồn cung cấp nguyên

liệu cho cấu trúc tế bào và

Nguyễn

Viếttrình

Trung-THPT

Bàn

các

q

sinhThạch

lí trong

câyVí dụ

Hàm lượng nước thấp thì hạt

không này mầm, cây chịu

hạn, cây ưa ẩm

Cây lúa sinh trưởng tốt ở

nhiệt độ 25 → 30 độ C, chậm

dưới nhiệt độ 14 độ C

Thiếu ánh sáng cây mọc

vóng lên và sinh trưởng

yếu.

Thiếu Nitơ cây sinh

trưởng yếu.Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở

A. cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

B. chỉ xảy ra ở cây hai lá mầm.

C. cây một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm.

D. cây hai lá mầm và phần thân non của cây một lá mầm.Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànSinh trưởng thứ cấp ở cây thân gỗ là gia tăng về

A. chiều ngang do hoạt động của mô phân sinh bên.

B. chiều ngang do hoạt động của mô sinh đỉnh.

C. chiều dài do hoạt động của mô phân sinh bên.

D. chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch BànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×