Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tỉ lệ thụ tinh ( hiệu suất thụ tinh ) :

Tỉ lệ thụ tinh ( hiệu suất thụ tinh ) :

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỘT SỐ CÔNG THỨC CƠ BẢN

a. Ở vùng sinh sản:

- 1 tế bào mầm đực hoặc cái có (2n) NST nguyên phân x lần tạo ra 2 x tế bào sinh tinh (2n) hay sinh trứng

(2n), môi trường nội bào đã Cung cấp nguyên liệu tương đương với số NST đơn là :

2n.(2x – 1)

b. Bước sang vùng chín:

- Ở vùng chín 2x tế bào sinh tinh hay sinh trứng lại tiếp tục phân chia theo lối giảm phân vơi 2 lần phân

bào liên tiếp nhưng NST chỉ tự nhân đơi thêm 1 lần ở kì trung gian trước khi bước vào giảm phân I, môi

trường nội bào đã phải Cung cấp thêm số NST đơn cho 2x tế bào tự nhân đơi là: 2n. 2x

- Do đó số NST đơn môi trường nội bào Cung cấp cho 1 tế bào mầm phát triển thành giao tử (trải qua 2

vùng) là: 2n.( 2x – 1) + 2n. 2x = 2n(2x – 1)

- Nếu ban đầu ở vùng sinh sản có a tế bào mầm thì ta phải nhân thêm a:

a.{2n.( 2x – 1) + 2n. 2x}= a.2n(2x+1- 1)

TĨM TẮT:

TBSDSK

TBSD CHÍN

TB ĐƠN BỘI

(Vùng sinh sản)

(Vùng chín)

(Giao tử)

Số NST

2n

2n

n

x

Số TB

a

a. 2

4a. 2x

x

Bộ NST

a . 2n *

a. 2 . 2n **

4a. 2x . n ***

(**) – (*) = a. 2x . 2n - a . 2n = a.2n.(2x – 1)

Số

NST

(***) – (**) = 4a. 2x . n - a. 2x . 2n = a.2x.2n

mtcc

(***) – (*) = 4a. 2x . n – a . 2n = a.2n(2x+1- 1)

MỘT SỐ BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN, GIẢM PHÂN, THỤ TINH

Một hợp tử của 1 loài nguyên phân 1 số lần cho tế bào con bằng 1/3 số nhiễm sắc thể đơn trong bộ

nhiễm sắc thể 2n của lồi. Q trình ngun phân của tế bào đó môi trường đã phải cung cấp 168

nhiễm sắc đơn mới tương đương.

a) Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của lồi.

b) Tính số lần phân bào của tế bào đã cho.

c) Tính số tâm động có trong tất cả các tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình ngun phân.1.40

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ơn thi HSG Sinh học 10Hai hợp tử của cùng một lồi ngun phân liên tiếp một số lần khơng bằng nhau, môi trường nội bào

đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 612 nhiễm sắc thể đơn. Hợp tử hai có số lần ngun phân

gấp đơi số lần ngun phân của hợp tử một. Ở kì giữa của nguyên phân, trong mỗi tế bào có 34 nhiễm

sắc thể kép. Hãy tìm:

b.1/ Số lần nguyên phân của hợp tử một và hợp tử hai.

b.2/ Số loại giao tử tối đa có thể thu được qua giảm phân.

b.3/ Số kiểu hợp tử tối đa có thể thu được qua thụ tinh.

Biết quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường.2.3.Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số

tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân đơi.

1.Hãy xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai nói trên

2. Các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứng

a. Khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra bao nhiêu NST

đơn?

b. Quá trình giảm phân trên tạo ra được bao nhiêu trứng và tổng số NST trong các tế bào trứng là bao

nhiêu?

c. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triệu tinh trùng tham gia. Xác

định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25% số trứng nói trên.41

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 10Bài 2 : Ở ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Xét ba tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản

đều nguyên phân liên tiếp 9 đợt. 1,5625% tế bào con trải qua giảm phân.

a. Tính số giao tử sinh ra.

b. Xác định số NST đơn mơi trường cần phải cung cấp cho q trình giảm phân là:

Hướng dẫn giải :

b. Nếu 100% tế bào đều tham gia giảm phân. Tính số NST mơi trường cung cấp cho tồn bộ q

trình tạo giao tử từ tế bào SDSK.4.5.Ở ruồi giấm 2n = 8. Xét 1 TBSDSK đực thực hiện nguyên phân 3 lần liên tiếp tạo ra các tế bào sinh

tinh, các tếbào này giảm phân tạo ra tinh trùng. Các tinh trùng tham gia thụ tinh với tế bào trứng tạo ra

được 4 hợp tử.

a. Tính tổng số SNT, Crơmatit, Tâm động trong các tế bào ở kì giữa,kì sau, kì cuối của giảm phân I và

giảm phân II.

b. Tính số tinh trùng được tạo ra.

c. Tính hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.

d. Tính số NST mtcc cho q trình tạo ra tế bào sinh tinh từ cá TBSDSK.

e. Tính số NST mtcc cho quá trình giảm phân của tế bào sinh tinh tạo ra các tinh trùng.

g. Tính số NST mtcc cho tồn bộ q trình tọa tinh trùng từ tế bào SDSK đực.

h. Tính số tế bào trứng và số thể định hướng được tao ra. Biết rằng Hiệu suất thu tinh của trứng là

50%.42

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 10Câu1. Trong hệ sinh dục của 1 cá thể động vật (có giới tính phân biệt) người ta quan sát 10 tế bào

phân chia liên tục 3 lần, các tế bào thu được đều giảm phân bình thường tạo ra các tế bào đơn bội. Biết

rằng trong một tế bào khi kết thúc kì sau của q trình giảm phân I đếm được 36 crơmatit.

a. Xác định tổng số NST thu được trong quá trình trên.

b. Các giao tử sinh ra khi tham gia thụ tinh với hiệu xuất 10%. Xác định tổng số tế bào thu được sau

khi các hợp tử đều phân chia 2 lần.6.7.Câu 3. Ở lúa 2n = 24 NST, có 2 tế bào sinh dục đực nguyên phân 4 đợt ở vùng sinh sản và 3 tế bào

sinh dục cái nguyên phân 2 đợt ở vùng sinh sản để tạo tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn, sau

khi trải qua vùng sinh trưởng, các tế bào sinh dục nói trên đều trải qua giảm phân và sau giảm phân để

43Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 10tạo giao tử. Xác định số lượng NST đơn cung cấp cho mỗi loại tế bào nói trên để tạo nên nỗn và hạt

phấn chín.8.Câu 4. Một nhóm tế bào sinh dục sơ khai có tổng số 300 NST đơn phân bào ở vùng sinh sản. Mỗi tế

bào đều nguyên phân một số lần bằng số NST trong giao tử của lồi. Có 60% số tế bào con sinh ra

bước vào giảm phân. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 1,25% đã tạo ra các hợp tử có tổng số 576

NST đơn. Hãy tính:

a. Bộ NST 2n của loài.

b. Số cromatit và số tâm động có trong các tế bào ở kì sau I.

c. Nếu trong q trình giảm phân có 3 cặp NST trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc và 2 cặp

NST trao đổi chéo kép thì số loại giao tử tối đa của loài là bao nhiêu?44

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 10Câu 5. a. Một tế bào sinh dục đực 2n và tế bào sinh dục cái 2n đều nguyên phân một số đợt bằng nhau

( các tế bào sinh ra đều tiếp tục nguyên phân ). Giả thiết rằng các tế bào con sinh ra từ đợt nguyên

phân cuối cùng đều giảm phân cho tổng số 80 giao tử bình thường. Cho biết số lượng NST đơn trong

các giao tử đực nhiều hơn số lượng NST đơn trong các giao tử cái là 192. Lồi đó tên gì?

b. Ở một lồi ong mật 2n = 32. Một ong chúa đẻ một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không

thụ tinh, trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ , trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực. Các

trứng trở thành ong con đó chứa tổng số 161600NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi, số ong đực con

bằng 2% số ong thợ con. Tìm số ong thợ con và số ong đực con.9.10.Câu 8. Trong một cơ thể sinh vật đơn tính, xét 2 nhóm tế bào sinh dục ở vùng sinh sản: nhóm hai hơn

nhóm một 4 tế bào. Sau một số lần nguyên phân không bằng nhau, cả 2 nhóm bước vào giảm phân,

hình thành giao tử. Mơi trường đã cung cấp cho nhóm một 840 NST đơn cho cả 2 đợt phân bào nói

trên , mơi trường cung cấp cho nhóm hai số NST đơn cho cả 2 đợt phân bào ít hơn nhóm một 96 NST.

Hiệu suất thụ tinh của các giao tử được tạo thành từ nhóm một đạt 75%, của nhóm hai là 87,5%. Tổng

số NST có nguồn gốc từ bố trong các hợp tử thu được từ nhóm một là 672 NST và bằng với số NST

đơn có nguồn gốc từ mẹ trong các hợp tử thu được từ nhóm hai. Hãy xác định:

a. Số NST trong bộ NST lưỡng bội của lồi.

b. Số tế bào của mỗi nhóm.

c. Số lần nguyên phân của mỗi nhóm tế bào.

d. Cá thể trên thuộc giới tính nào.45

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 1011.Câu 10. Một số tế mầm sinh dục của hai cá thể đực và cái của 1 lồi đang trải qua q trình hình thành

giao tử. Tại vùng sinh sản, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương 99750 NST

đơn.Tại vùng chín, tất cả số tế bào này đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương 100320

NST đơn để hình thành trứng và tinh trùng.Biết số lần nguyên phân và số tế bào của cá thể đực đều

gấp đôi cá thể cái.

a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài (cho biết 2n  50 )

b. Xác đinh số lần nguyên phân của mỗi cá thể.

c. Nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử có sự trao đổi chéo kép tại một cặp NST ở tất cả các

tế bào thì số loại giao tử có thể tạo ra là bao nhiêu?46

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 10Câu 11. Ở vùng sinh sản trong tuyến dinh dục của 1 cá thể có 5 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên

tiếp nhiều đợt, môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương để tạo 1240 NST đơn, các tế bào con

sinh ra đều phát triển và giảm phân hình thành giao tử đòi hỏi môi trường cung cấp thêm 1280 NST

đơn, giao tử tạo ra được thụ tinh với hiệu suất 10% tạo 64 hợp tử.

- Xác định bộ NST của loài.

- Xác định giới tính của lồi đó.12.13.Câu 14. Một tế bào sinh dục sơ khai đực 2n của 1 loài nguyên phân 5 lần liên tiếp, vào kì giữa

của lần nguyên phân cuối cùng trong các tế bào đó người ta đếm được 2496 crơmatit.

1. Bộ NST lưỡng bội của lồi là bao nhiêu?

2. Giả sử, mỗi NST trong tế bào sinh dục nói trên đều có cấu trúc khác nhau và cấu trúc NST

không đổi trong giảm phân. Cơ thể này có khả năng hình thành bao nhiêu loại tinh trùng?

3. Giả sử, trong bộ NST lưỡng bội của loài có 3 cặp NST có cấu trúc giống nhau, 2 cặp NST có

trao đổi chéo đơn và các cặp NST còn lại có cấu trúc khác nhau và giảm phân bình thường

khơng có đột biến. Xác định số loại giao tử được hình thành?

4. Nếu các tế bào con được tạo ra từ nguyên phân đều bước qua vùng chín để giảm phân tạo giao

tử, các giao tử này qua thụ tinh để hình thành 8 hợp tử.

a. Xác định hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.

b. Xác định số tế bào sinh trứng tham gia giảm phân và tổng số NST bị tiêu biến trong quá

trình tạo hợp tử của cá thể cái? Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%.47

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 10Câu 18. Trong vùng sinh sản của 1 thỏ đực ( 2n = 44 ) có một tế bào sinh dục sơ khai phân chia một

số lần liên tiếp. Có 75% số tế bào con tạo ra chuyển sang vùng chín. Trong tổng số tinh trùng tạo ra có

6,25% số tinh trùng chứa NST Y và 3,125% số tinh trùng chứa NST X thụ tinh với trứng tạo ra 9 hợp

tử. Xác định số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực nêu trên và số NST môi trường cung

cấp cho tế bào đó phát sinh tinh trùng.14.15.Bài 2 : Tại vùng sinh sản của một ống dẫn sinh dục cái có 5 tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 4

đợt. Các tế bào con tạo ra đều trở thành các tế bào sinh trứng. Các tế bào này chuyển sang vùng chín

tiếp tục nhận của mơi trường 6240 NST đơn. Tính bộ NST lưỡng bội của lồi nói trên là :48

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 1016.Bài 2:Một tế bào sinh dục sơ khai qua các giai đoạn phát triển từ vùng sinh sản đến vùng chín đòi hỏi

mơi trường cung cấp 240 NST đơn. Số NST đơn trong 1 giao tử được tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số

tế bào tham gia vào đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản.

1.Xác định bộ NST 2n của lồi

2.Tính số chromatit và số NST cùng trạng thái của mỗi tế bào ở kì giữa nguyên phân, kì giữa giảm

phân I, kì giữa giảm phân II, kì cuối giảm phân II là bao nhiêu?

3.Sau khi giảm phân các giao tử được tạo thành đều tham gia thụ tinh. Tổng số NST trong các hợp tử

tạo thành là 128. Tính hiệu suất thụ tinh của giao tử ?49

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 10Bài 1 : Tính số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng cần thiết để tạo ra 1000 hợp tử. Biết hiệu suất

thụ tinh của tinh trùng là 50%, của trứng là 80%.17.Bài 3: Ba hợp tử của 1 loài sinh vật, trong mỗi hợp tử có 78 NST lúc chưa nhân đôi. Các hợp tử

nguyên phân liên tiếp để tạo ra các tế bào con. Tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ 3 hợp

tử bằng 8112. Tỉ lệ số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 với hợp tử 2 bằng 1/4. Số tế bào con sinh ra từ

hợp tử 3 gấp 1,6 lần số tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 và hợp tử 2.

a.Tìm số lượng tế bào con sinh ra từ mỗi hợp tử

b.Tính số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử

c. Tính số lượng NST mơi trường nội bào cần cung cấp cho 3 hợp tử thực hiện các lần nguyên phân.18.50

Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn- Tài liệu ôn thi HSG Sinh học 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tỉ lệ thụ tinh ( hiệu suất thụ tinh ) :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×