Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 7: HIỆU CHỈNH MÀU

BÀI 7: HIỆU CHỈNH MÀU

Tải bản đầy đủ - 0trang

.Blur: Làm nhòe ảnh

.Blur nore: Làm nhòe ảnh hơn trước

.Gausian blur: Làm nhòe theo dạng bóng đổ

.Motion blur: làm nhòe theo hướng chuyển động

Radial blur: Làm nhòe theo dạng vòng tròn xốy

II. Nhóm Distort

.Diffure glow: Tạo hào quang cho vùng sáng

.Ocean ripple: Tạo các làn sóng tròn trên ảnh

.Pinch: Làm méo mó hình ảnh theo dạng kính lồi/lõm

.Ripple: Taoọ độ dúm hay gợn sóng

.Shear: Biến dạng hình ảnh theo một đường cong

.Twirl: Xốy hình ảnh mạnh dần về phía tâm

.Wave: Tạo ảnh hưởng gợn sóng

.Zigzag: Tạo gợn sóng lăn tăn

III. Nhóm Noise:

.Add Noise: Tạo các dấu chấm đầy ảnh

IV. Nhóm Render

.Clouds: Tạo ra đám mây lấy màu Foreground và Background hòa trộn lại

.Lens Flare: Tạo ra hiện tượng chiếu sáng

.Lighting Effects: Làm chữ nổi trên nền và điều chỉnh ánh sáng

V. Nhóm Sharpen

.Unsharp Mask: Làm sắt nét đường biên trong ảnh

VI. Nhóm stylizeEmboss: Tạo hình đắp nổi

Wind: Tạo hiệu ứng gió thổiB. Tạo Actions

I. Khái niệm:

Dùng để thu và phát lại tự động công việc

II. Mở hộp thoại Actions:

Window/Actions

III. Ý nghĩa các nút trong hộp thoại Actions

.Create new action: Tạo action mới

.Create new set: Tạo một set mới

.Play selection: Phát lại các hành động đã lưu

.Begin Recording: Thu hành động của action

.Stop Playing/Recording: Dừng việc thu và phát

IV. Thao tác:

.Mở một set mới

.Mở 1 Action mớiBÀI 9: ẢNH ĐỘNG TRONG PHOTOSHOP

- Chuẩn bị các hình

- Click vào nút Jump to Image Ready (Ctrl + Shift + M) sẽ khởi động chương

trình Adobe Image Ready

- Chọn File/Open

- Chọn File đã thực hiện từ photoshop

- Mở hộp thoại Layer và hộp thoại Animation ->Window->Animation

- Các nút lệnh trong hộp thoại Animation

+ O see: Qui định thời gian thay đổi giữa các hình

+ Forever: Số lần chuyển động

+ Plays/Stops Animation: Thực hiện/ngưng chuyển động

+ Tweens Animation Frames: Tạo thêm các Frame trung gian từ 2 Frame ban

đầu

+ Duplicates current Frame: Nhân bảng Fram đang chọn

+ Delete Selected Frames: Xóa Frame hiện hành

Thực hành: Tạo kính lúpBÀI 10: PHỤC CHẾ ẢNH

I.Clone stamp(S):Lấy màu 1 vùng tô cho vùng bị khuyết

Thao tác:

+ Giữ Alt + Click vào vùng cần lấy mẫu

+ Drag mouse vào vùng cần tô (Không nhấn Alt)

Lưu ý: Phải lấy mẫu ở vùng gần nhất

II. Healing Brush (J):

Thao tác giống như trên, nhưng không cần giống

III. Patch tool (J)

Dray mouse quanh bị khuyết di chuyển vùng chọn đến nơi cần lấy mẫu

IV. Blur tool

Làm Mờ vùng hình ảnh

V. Sharpen tool

Làm sắc nét các chi tiết của hình ảnh

VI. Smudge tool:

Làm nhòe vùng hình ảnh

VII. Dodge tool:

Làm ráng vùng hình ảnh

VIII. Brun tool:

Làm tối vùng hình ảnh

IX. Sponge tool:

Cân bằng lại màu

Filter

Filter/Blur/Smart Blur: Làm mịn ảnh

Filter/Sharpen/Unsharp Mask: Làm sắc nét các chi tiết của hình ảnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 7: HIỆU CHỈNH MÀU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×