Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lịch sử nghiên cứu

Lịch sử nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

- GS.TS Nguyễn Đình Phan (2003), Giáo trình quản lý chất lượng, Nhà

xuất bản Hà Nội.

- GS Nguyễn Quang Toản, ISO 9000, Nhà xuất bản Thống kê.

- Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1996 .

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Các nội dung ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác văn

phòng Trường Cao đẳng Cơng nghiệp In và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả

việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

- Thời gian: Từ năm 2012 đến nay.

- Không gian nghiên cứu: Khảo sát các nội dung ứng dụng bộ tiêu chuẩn

ISO 9001:2008 trong công tác văn phòng Trường Cao đẳng Cơng nghiệp In và

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

4. Mục tiêu nghiên cứu

- Tìm hiểu cơ sở lý luận ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong

cơng tác văn phòng.

- Tìm hiểu các nội dung ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong

công tác văn phòng Trường Cao đẳng Cơng nghiệp In.

- Đánh giá vai trò việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong

cơng tác văn phòng Trường Cao đẳng Cơng nghiệp In và giải pháp nhằm nâng

cao hiệu quả việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp thu thập thông tin trực tiếp: quan sát;

- Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp: phân tích và tổng hợp số liệu;

+ Nghiên cứu tài liệu, tư liệu tham khảo;

+ Nguồn tin từ mạng Internet.

6. Đóng góp của đề tài

Sau khi hồn tất đề tài sẽ góp một phần vào việc:

- Đưa ra những kết luận, đánh giá cụ thể, phân tích có hệ thống các tác

động có tính tích cực và tiêu cực về việc áp dụng ISO 9001:2008 trong cơng

tác văn phòng tại Trường.2- Các giải pháp được đề xuất trong đề tài có thể giải quyết các vấn đề còn

tồn đọng trong q trình áp dụng.

- Đề tài nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng bộ

tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơng tác văn phòng Trường Cao đẳng Công

nghiệp In hiện tại và trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đạt được của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo

cho cán bộ công tác tại Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

7. Cấu trúc của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được

chia làm 03 chương:

Chương 1. Giới thiệu khái quát về Trường Cao đẳng Cơng nghiệp In và

tổ chức, hoạt động văn phòng tại Trường.

Chương 2. Các nội dung ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong

cơng tác văn phòng Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

Chương 3. Đánh giá thực trạng ứng dụng và đề xuất giải pháp nhằm

nâng cao hiệu quả việc ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong công tác

văn phòng Trường Cao đẳng Cơng nghiệp In.3Chương 1:

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN VÀ

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẠI TRƯỜNG

1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường

Cao đẳng Công nghiệp In

Trường Cao đẳng Công nghiệp In được thành lập theo Quyết định số

1493/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp In. Chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường được quy định cụ thể trong Quyết

định số 970//QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông

tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao

đẳng Cơng nghiệp In.

1.1.1. Vị trí và chức năng

1. Trường Cao đẳng Công nghiệp In là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công

lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được thành lập theo Quyết định

số 1493/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các

trình độ thấp hơn; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát

triển kinh tế - xã hội.

2. Tên giao dịch và trụ sở chính của Trường

- Tên trường bằng tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp In

- Tên giao dịch Quốc tế: College of Printing Industry

- Trụ sở chính: Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Website: www.cdcnin.edu.vn

3. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu

và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

4. Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ

Thông tin và Truyền thông; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tọa và các bộ,

ngành có liên quan; chịu sự quản lý chính theo lãnh thổ của của Ủy ban nhân

dân Thành phố Hà Nội nơi Trường đặt trụ sở.

1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường

41. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Thơng tin và Truyền thông phê duyệt

quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn của Trường và tổ

chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và

các trình độ thấp hơn theo mục tiêu, chương trình giáo dục đã được Bộ Giáo

dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép, đảm bảo chất

lượng, đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu xã hội.

3. Đào tạo lại, bồi dưỡng ngắn hạn đội ngũ cán bộ, viên chức cho ngành

công nghiệp sản xuất in đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và theo yêu cầu

của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4. Tổ chức tuyển sinh, quản lý người học, tổ chức các hoạt động đào tạo

và các hoạt động giáo dục khác; công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng,

chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội.

5. Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu, kế hoạch giảng dạy

đối với các ngành Trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

6. Đăng ký, tổ chức triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và chịu sự

quản lý chất lượng của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục.

7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, kết hợp đào

tạo với nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, quản lý,

sản xuất - kinh doanh theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao

công nghệ, thực hiện sản xuất – kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo; tư

vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, tổ chức du học cho

học viên, học sinh và các đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và tham gia các hội nghị chuyên đề, hội thảo đào tạo, khảo sát,

tham quan học tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình

phục vụ cơng tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của nhà nước.

10. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ

với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước theo quy định

của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

11. Kiện toàn tổ chức bộ máy, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ,

công chức, viên chức và người lao động; xây dựng đội ngũ giảng viên của

5trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu

ngành nghề theo quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Thông

tin và Truyền thông.

12. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giảng viên, viên chức, người lao

động và học sinh, sinh viên. Tạo điều kiện cho giảng viên, viên chức, người lao

động và học sinh, sinh viên tham gia các sinh hoạt đoàn thể và hoạt động xã hội.

13. Quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất,

tài sản, các nguồn vốn được nhà nước giao theo đúng quy định của pháp luật.

14. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, cơng khai trong việc bố trí và thực

hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học công nghệ và hoạt động tài chính. Tổ chức

việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

15. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và đội ngũ giảng

viên, viên chức, người lao động của Trường. Phối hợp với gia đình người học,

các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

16. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an tồn xã hội ở trong

trường; bí mật quốc gia, xây dựng, thực hiện các quy chế, biện pháp bảo hộ, an

toàn lao động ở trong Trường.

17. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định và yêu

cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan

khác có liên quan.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền

thông giao.

1.1.3. Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghiệp In

1. Ban Giám hiệu, gồm: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

2. Các phòng, ban chức năng

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm.

3. Các khoa đào tạo

- Khoa Khoa học đại cương;

- Khoa Công nghệ In;

- Khoa Công nghệ Thông tin;

- Khoa Cơng nghệ bao bì.

1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy Trường Cao đẳng Công nghiệp In

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

6TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠNG NGHIỆP INHiệu trưởngPhó Hiệu trưởngPhòng Tổ chức

Hành chínhPhó Hiệu trưởngCác

Phòng chun mơnPhó Hiệu trưởngKhoa

Cơng nghệ InPhòng Tài chính

Kế tốnKhoa

Cơng nghệ TTPhòng Quản lý

Đào tạoKhoa Khoa học

Đại cươngTrung tâm Tư vấn

TS và giới thiệu

việc làmCác

Khoa đào tạoKhoa Cơng nghệ

Bao bì71.3. Tổ chức, hoạt động cơng tác văn phòng của Trường Cao đẳng

Cơng nghiệp In

1.3.1. Tổ chức và hoạt động của văn phòng (tại Trường Cao đẳng

Cơng nghiệp In là Phòng Tổ chức – Hành chính)

* Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ

chức - Hành chính

a) Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Hiệu

trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp In (dưới đây gọi tắt là Nhà trường);

chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Nhà trường.

* Phòng Tổ chức Hành chính có chức năng:

1. Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về tổ chức quản lý, điều

hành trên mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp tham mưu, giúp

việc cho Hiệu trưởng Nhà trường về tổ chức quản lý, điều hành các lĩnh vực;

Tổ chức cán bộ, tiền lương, cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

công nhân viên; các chính sách xã hội đối với người lao động và cơng tác bảo

vệ chính trị nội bộ.

2. Tổ chức tiếp nhận, xử lý, phân hướng, tổng hợp, lưu trữ công văn

giấy tờ và đảm bảo điều kiện, phương tiện làm việc cho Nhà trường.

3. Tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá

tình hình hoạt động của các mặt công tác nêu trên theo nhiệm vụ được giao.

* Phòng Tổ chức Hành chính có các nhiệm vụ chính sau đây:

- Cơng tác Tổ chức cán bộ:

1. Nghiên cứu, xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý,

cơ cấu tổ chức của Nhà trường trong từng thời kỳ, trình cấp có thẩm quyền

phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được duyệt;

2. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, quy định

chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong bộ máy giúp việc cho Hiệu trưởng

trong từng thời kỳ, trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành;

3. Xây dựng quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu tổ chức và sự phát triển

của Nhà trường trong từng thời kỳ;

4. Xây dựng kế hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường. Định kỳ tổ chức đánh

giá, phân loại cán bộ để xây dựng phương án trình Hiệu trưởng bổ sung, bố trí,

sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu trong phạm vi toàn trường;

5. Nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức

lại, giải thể các đơn vị thuộc trường. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ (diện Nhà

trường quản lý); kỷ luật cán bộ, giáo viên, viên chức và nhân viên theo đúng

các quy định của Nhà nước và Bộ Thông tin và Truyền thông;

86. Xây dựng và tổ chức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân

viên trong toàn trường;

7. Tổ chức xây dựng kế hoạch lao động tiền lương của Nhà trường;

quản lý, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách xã hội, an

toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động đối với cán bộ, công nhân viên;

8. Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Nhà trường quản lý; quản lý bản sao hồ

sơ cán bộ của Nhà trường thuộc diện Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý;

9. Làm đầu mối quản lý, tổ chức thực hiện với các tổ chức đoàn thể và

các đơn vị trực thuộc của Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện các quy

định về bảo vệ chính trị nội bộ;

- Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Kỷ luật và tổ chức các

hội nghị, sự kiện chính trị của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị về việc quản lý đoàn ra, đoàn vào.

10. Tổ chức xây dựng kế hoạch dự bị động viên thời chiến và quốc

phòng tồn dân.

- Cơng tác Hành chính:

11. Tổ chức xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần của

Ban Giám hiệu; Tổ chức và đảm bảo điều kiện cho các buổi làm việc của Lãnh

đạo với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường; Tham dự, ghi chép biên

bản, ra thông báo theo yêu cầu của Lãnh đạo.

12. Theo dõi, đơn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công

tác, các quyết định của Hiệu trưởng. Tổng hợp tình hình hoạt động của Nhà

trường, soạn thảo các báo cáo công tác định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của

Lãnh đạo. Tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch, sơ kết, tổng kết tình hình

thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường.

13. Là đầu mối tiếp nhận, xử lý, phân hướng văn bản đến. Rà soát, phát

hiện sai sót, đảm bảo về thủ tục hành chính, pháp lý của các văn bản trước khi

trình ký và gửi đi theo quy định. Tư vấn pháp lý cho Ban Giám hiệu Nhà

trường trong công tác ban hành văn bản và là đầu mối tiếp khách đến liên hệ

công tác với Nhà trường.

14. Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ, cơng tác hành chính theo quy

định của Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông và Nhà trường.

15. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chi phí nghiệp vụ thường

xun, cơng vụ phí cho các hoạt động của Nhà trường.

16. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác quan hệ công chúng, công tác

thông tin tuyên truyền, công tác lịch sử truyền thống.

17. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện, thủ tục cho đoàn ra, đoàn vào

của Nhà trường theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

18. Quan hệ với địa phương nơi Nhà trường đóng để phối hợp cơng tác

bảo vệ trị an, phòng chống cháy nổ… và tham gia nghĩa vụ với địa phương

theo quy định của pháp luật.

9- Công tác Quản trị hành chính:

19. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và dài hạn, phương án sử

dụng cơ sở vật chất trình Hiệu trưởng; Tổ chức thực hiện sau khi được phê

duyệt.

20. Quản lý, khai thác, ngăn ngừa, xử lý những hành vi xâm phạm cơ sở

vật chất được giao.

21. Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì và nâng cấp cơ sở

vật chất trình Hiệu trưởng; Tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt.

22. Tổ chức xây dựng nội quy, quy định quản lý cơ sở vật chất; các quy

định và quản lý nhà ăn sinh viên, quản lý nhà xe… các quy định về công tác

bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn lao động

tại trường. Tổ chức việc thực hiện các nội quy, quy định khi được phê duyệt.

23. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh

an tồn lao động, phòng chống cháy nổ tại trường.

24. Chuẩn bị điều kiện vật chất và tổ chức phục vụ các buổi làm việc

của Ban Giám hiệu và các đơn vị trong trường.

25. Xây dựng phương án, bố trí sử dụng và phục vụ cơ sở vật chất cho

các đơn vị, cá nhân trong trường.

26. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hội nghị

của Nhà trường; thực hiện việc trang trí trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm của

Nhà trường.

27. Quản lý, vận hành và sửa chữa kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với

hệ thống điện, nước, chiếu sáng, điện thoại đảm bảo hoạt động bình thường để

phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

28. Tổ chức mua sắm và sửa chữa công cụ, dụng cụ, trang thiết bị

(không thuộc dự án đầu tư), văn phòng phẩm cho các phòng, ban chức năng

trong trường;

29. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo trong khuôn viên

nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp.

30. Khai thác cơ sở vật chất chưa hết công năng để cung cấp các loại

dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường.

31. Tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng

đào tạo, phục vụ đời sống và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

32. Quản lý cơ sở vật chất được giao; tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà

trường trong việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

33. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

b) Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức phòng Tổ chức - Hành chính gồm: 01 Trưởng phòng, 01

Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, nhân viên thực hiện các công việc

chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công việc được giao.

101.3.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức - Hành chính

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠNG NGHIỆP INTRƯỞNG PHỊNGPHĨ TRƯỞNG PHỊNGHÀNH CHÍNH TỔNG HỢPChun

viên

tổng

hợp, thi

đua

khen

thưởngChun

viên

hành

chính,

nhân sựChun

viên chế

độ chính

sáchHÀNH CHÍNH QUẢN TRỊChun

viên

Văn

thư, Lưu

trữChun

viên

Quản

trị

hành

chínhBảo

vệTạp

vụLái xeTiểu kết

Như vậy, tại chương 1, em đã giới thiệu khái quát về Trường Cao đẳng

công nghiệp In và văn phòng tại trường với những nội dung như: chức năng,

nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. Từ đó, làm cơ sở để khảo sát và đánh giá những nội

dung mà văn phòng trường có thể áp dụng ISO 9001:2008 trong các hoạt động

văn phòng tại trường.

Chương 2:

CÁC NỘI DUNG ỨNG DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN

ISO 9001:2008 TRONG CÔNG TÁC VĂN PHỊNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠNG NGHIỆP IN112.1. Cơ sở lý luận về ISO

2.1.1. Giới thiệu về tổ chức ISO

ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa có tên Tiếng

Anh là International Organization for Standadition. Đây là một tổ chức phi

chính phủ được thành lập vào năm 1947, đặt trụ sở chính tại Geneva của Thụy

Sỹ. ISO có khoảng hơn 200 ban kỹ thuật đã ban hành hơn 20.000 tiêu chuẩn

bao gồm các tiêu chuẩn về kỹ thuật, tiêu chuẩn về quản lý.

Mục đích của ISO là thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa và những

cơng việc có liên quan đến q trình này, nhằm mục đích tạo thuận lợi cho

hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia khác nhau trên thế

giới thông qua việc xây dựng và ban hành những bộ tiêu chuẩn về sản xuất,

thương mại và thông tin. Tất cả các tiêu chuẩn do ISO đặt ra đều có tính chất

tự nguyện.

ISO được ví là cầu nối giữa khu vực công và khu vực tư nhân và cũng

là cầu nối giữa các lĩnh vực khác nhau thơng qua các tiêu chuẩn. ISO hiện có

khoảng 180 Ủy ban Kỹ thuật (Technical Committee) chuyên dự thảo các tiêu

chuẩn trong các lĩnh vực. Các nước thành viên của ISO lập ra nhóm tư vấn kỹ

thuật nhằm cung cấp tư liệu đầu vào cho các Ủy ban Kỹ thuật và đó là một

phần của q trình xây dựng tiêu chuẩn. ISO tiếp nhận tư liệu của đầu vào từ

các chính phủ các ngành và các bên liên quan trước khi ban hành một tiêu

chuẩn. Sau khi tiêu chuẩn dự thảo được các nước thành viên chấp thuận, nó

được cơng bố là tiêu chuẩn quốc tế. Sau đó mỗi nước lại có thể chấp nhận một

phiên bản của tiêu chuẩn đó làm tiêu chuẩn quốc gia của mình. Mức độ tham

gia xây dựng các tiêu chuẩn ISO của từng nước khác nhau.

Tổ chức của ISO có ba hình thức thành viên: Tổ chức thành viên; thành

viên thông tấn, thành viên đăng ký. Tính đến ngày 03/02/2015, ISO đã có 178

thành viên. Việt Nam gia nhập ISO năm 1977 và là thành viên thứ 72 của tổ

chức này. Hiện nay, ISO xây dựng và ban hành rất nhiều bộ tiêu chuẩn và cấp

chứng nhận tiêu chuẩn với số lượng chứng chỉ khá lớn cho các tổ chức, doanh

nghiệp áp dụng.

Tiêu chuẩnSố chứng nhận năm 2013ISO 90011.129.446ISO 14001301.647ISO 500014.826

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×