Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp2.3. Các thơng tin cần lưu trữ:

-Các dây chuyền: Thông tin về tên dây chuyền

-Các công đoạn trong dây chuyền: Thời gian hoàn thành, thứ tự trong dây chuyền.

2.4. Thiết kế giao diện:

Căn cứ và bài toán và vấn đề cần giải quyết phần mềm được thiết kế giao diện để nhập

thông tin và giải quyết vấn đề như sau:uế2.4.1. Nhập dữ liệu:HNhập dữ liệu về dây chuyềntếNhập dữ liệu về công việc của dây chuyềnnh2.4.2. Kết quả:KiHiển thị thông tin của các dây chuyền và các cơng việc có trong dây chuyền.ĐạihọcTính tốn cho ra kết quả về các phương án và các thông số về sản phẩm tạo ra.SVTH: Ngơ Quang Trung20Khóa luận tốt nghiệp3. Phân tích thiết kế về dữ liệu:ĐạihọcKinhtếHuế3.1. Mơ hình chức năng của chương trình:Hình 9. Mơ hình chức năng của phần mềmSVTH: Ngơ Quang Trung21Khóa luận tốt nghiệp3.2. Mơ hình luồng dữ liệu:Huếa. Mức ngữ cảnh:tếHình 10. Mơ hình ngữ cảnhĐạihọcKinhb. Sơ đồ mức đỉnh:Hình 11. Mơ hình luồng dữ liệu mức đỉnhSVTH: Ngơ Quang Trung22Khóa luận tốt nghiệpc. Sơ đồ mức dưới đỉnh:ĐạihọcKinhtếHuế-Phân rã chức năng quản lí dây chuyền:Hình 12. Mơ hình luồng quản lí dây chuyềnSVTH: Ngơ Quang Trung23Khóa luận tốt nghiệphọcKinhtếHuế-Phân rã chức năng quản lí cơng việc:ĐạiHình 13. Mơ hình luồng quản lí cơng việcSVTH: Ngơ Quang Trung24Khóa luận tốt nghiệpĐạihọcKinhtếHuế-Phân rã chức năng hiển thị kết quả:Hình 14. Sơ đồ chức năng hiển thị kết quảSVTH: Ngơ Quang Trung25Khóa luận tốt nghiệp3.3. Mơ tả thực thể

a. Thực thể dây chuyền:

Mỗi thực thể đại diện cho một dây chuyền:

Các thuộc tính:

IDDC: Mã của dây chuyền để phân biệt các dây chuyền với nhau.

TenDC: Tên của các dây chuyền.uếDaura: Số sản phẩm mong muốn cónhMỗi thực thể đại diện cho một công việctếb. Thực thể công việc:HDauvaodukien: Nguyên liệu vào dự kiếnKiIDCV: Mã công việc để phân biệt các công việc với nhaucTenCV: Tên của công việchọThoigianhoanthanh: Thời gian cần để hồn thành cơng việcạiThutu: Thứ tự của công việc trong dây chuyềnĐIDDC: Mã của dây chuyền mà công việc nằm trong

Socongviecsau: Số công việc sau công việc này

c/ Thực thể công việc trước:

Mỗi thực thể đại diện cho một quan hệ giữa 2 công việc

IDCVT: Mã của công việc trước.

IDCV: Mã của công việc sauSVTH: Ngơ Quang Trung26Khóa luận tốt nghiệpTencongviectruoc:Tên cơng việc trước

Tencongviecsau: Tên công việc sau3.4. Mối liên kết giữa các thực thể:

a. Dây chuyền và cơng việc:

Một dây chuyền có nhiều cơng việc và một công việc chỉ thuộc một dây chuyền.họcKinhtếHuếThực thể dây chuyền và thực thể công việc liên kết với nhau qua thuộc tính IDDC.Hình 15. Liên kết dây chuyền và công việcạib. Công việc công việc trước:việc sau.ĐMỗi cơng việc sau có nhiều cơng việc trước và cơng việc trước có thể trước nhiều cơngCơng việc và cơng việc trước liên kết với nhau qua IDCVSVTH: Ngô Quang Trung27Khóa luận tốt nghiệpHuếHình 16. Liên kết cơng việc và cơng việc trướcĐạihọcKinhtế3.5. Mơ hình ERD:Hình 17. Mơ hình ERDSVTH: Ngơ Quang Trung28Khóa luận tốt nghiệp3.6. Chuyển mơ hình ERD thành mơ hình quan hệ:

Dây chuyền: DAYCHUYEN(IDDC,TenDC,Daura,Dauvaodukien)

Cơng việc: CONGVIEC(IDCV,TenCV,Thoigianhoanthanh,Tutu,IDDC)

Cơng việc trước:

CONGVIECTRUOC(IDCVT,IDCV,Tencongviectruoc,Tencongviecsau)

3.7. Mơ tả các bảng:

a. Bảng dây chuyền:

Tên thuộc tínhDiễn giảiKiểu dữ liệu Chiều dàiKhóa1IDDCMã dây chuyềnncharchính2TenDCTên dây chuyềnnvarchar3DauraĐầu ra4DauvaodukienĐầu vàouếSTTtếH10

50nhintKiintb. Bảng cơng việc:họcBảng 7. Bảng dây chuyềnTên thuộc tínhDiễn giảiKiểu dữ liệuChiều dàiKhóa1IDCVMã cơng việcnchar10Chính2TenCVTên cơng việcnvarchar503ThutuThứ tựint4Thoigianhoanthanh Thời gian hồn intĐạiSTTthành

5IDDCMã dây chuyềnnchar10NgoạiBảng 8. Bảng cơng việcSVTH: Ngơ Quang Trung29Khóa luận tốt nghiệpc. Bảng cơng việc trước:

STTTên thuộc tínhDiễn giải1IDCVTKiểu dữ liệucơng ncharChiều dàiKhóa10Chính10Ngoạiviệc trước

2IDCVcơng ncharviệc sau

TênTencongviectruoccơng nvarcharcơng nvarcharnhviệc sau50tếTênTencongviecsauHviệc trước

450uế3ĐạihọcKiBảng 9. Bảng công việc trướcSVTH: Ngô Quang Trung30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×