Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ sở lý thuyết:

Cơ sở lý thuyết:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp-Ultimate

-Team System

2.2. Ngơn ngữ lập trình C Sharp(C#)

Ngơn ngữ lập trình C# được Anders Hejlsberg xây dựng. Ngơn ngữ lập trình C#

cho phép lập trình với các cú pháp đơn giản và sẽ được .NET Framework chuyển đổi

thành một loại mã trung gian rồi sau đó được biên dịch thành các file thực thi như .exe.uếC# là ngơn ngữ lập trình đơn giản khoảng 80 từ khóa và mười kiểu dữ liệu dựng

sẵn, có thể hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, hướng thành phần.Các lợi thế của ngơn ngữ lập trình C#:nh-Đơn giản và hiện đại.tếHC# hỗ trợ giao diện (Interfaces) và một lớp có thể cài đặt nhiều giao diện.Ki-Là ngôn ngữ vừa hướng đối tượng vừa hướng sự kiện.học-Là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo.

-Là ngơn ngữ có ít từ khóa.ại-Là ngơn ngữ hướng module.Đ-Được phát triển dựa trên ngôn ngữ C và C++ nên thừa hưởng những ưu điểm của

cả hai ngôn ngữ này.

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server:

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu(CSDL) quan hệ nhiều người dùng hoạt

động theo mơ hình Server-Client.

Phần server có nhiệm vụ lưu trữ các CSDL, cho phép nhiều người dùng truy cập

cùng lúc. Tất cả dữ liệu được truy xuất qua Server không được truy cập trực tiếp.SVTH: Ngơ Quang Trung8Khóa luận tốt nghiệpPhần Client là các phần mềm không chứa CSDL cho phép người dùng giao tiếp

với dữ liệu trên máy chủ.

2.4. Lý thuyết bố trí sản xuất:

2.4.1. Khái niệm vai trò của bố trí sản xuất:

Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp là việc tổ chức, sắp sếp, định dạng về mặt

không gian các phương tiện vật chất được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấpuếdịch vụ nhu cầu đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mục tiêu của bố trí sản xuất là tìm kiếm, xác định một phương án bố trí hợp lý,Hđảm bảo cho hệ thống sản xuất hoạt động có hiệu quả cao, thích ứng nhanh với thị trường.tếÝ nghĩa của bố trí sản xuất:nhTạo ra năng suất, chất lượng cao hơn, nhịp độ phát triển nhanh hơn, tận dụng tối đaKinguồn lực.cẢnh hưởng đến chi phí và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.họTrong nhiều trường sự thay đổi sản xuất lao động sẽ ảnh hưởng tới tâm lý gây tácạiđộng tới năng suất lao động.Đ2.4.2. Yêu cầu của bố trí sản xuất:

Đảm bảo hiệu quả sản xuất.

An tồn cho người lao động.

Thích hợp với thiết kế của sản phẩm dịch vụ.

Đáp ứng đòi hỏi của cơng nghệ và phương pháp.SVTH: Ngơ Quang Trung9Khóa luận tốt nghiệp2.4.3. Bố trí sản xuất theo sản phẩm:

Bố trí sản xuất theo sản phẩm là sắp xếp các công đoạn theo một dòng liên tục để

hồn thành một sản phẩm cụ thể.

Nơi làm

việc 1Nguyên

liệuNơi làm

việc 2Nơi làm

việc nSản

phẩmMỗi nơi làm việc có một hoặc nhiều cơng đoạn và cách phân cơng cơng việc theouếsản phẩm hợp lí là xếp các cơng đoạn vào nơi làm việc thích hợp sao đạt hiệu suất hoạt2.4.4. Phương pháp trực quan thử đúng sai:Hđộng cao mà vẫn tuân thủ quy trình sản xuất.tếPhương pháp trực quan thử đúng sai gom các công đoạn vào các nơi làm việc saonhcho tổng thời gian thực hiện của mỗi nơi gần bằng nhau.KiTiến hành bố trí cơng đoạn đầu tiên vào nơi làm việc thứ nhất.cTìm các cơng đoạn khác phù hợp để thêm vào nơi làm việc đó.họTiếp tục phân các cơng đoạn vào nơi làm việc tiếp theo đến khi bố trí tồn bộ cácạicơng đoạn.ĐCác bước cụ thể để bố trí sản xuất theo dây chuyền sử dụng phương pháp trực

quan thử đúng sai:Bước 1: Xác định công việc và thời gian thực hiện:

Căng cứ và trình độ cụ thể của cơng nhân người ta sẽ dùng đồng hồ để đo thời gian

hoàn thành một cơng đoạn trong dây chuyền sản xuất.

Thời gian hồn thành mỗi cơng đoạn được tính bằng đơn vị giây.

Bước 2: Xác định chu kỳ kế hoạch:SVTH: Ngơ Quang Trung10Khóa luận tốt nghiệpChu kỳ kế hoạch là thời gian cần để một nơi làm việc hồn thành hết các cơng

đoạn của nó trong q trình sản xuất ra sản phẩm.

Chu kỳ kế hoạch tính bằng cơng thức:

𝐶𝑇𝐾𝐻 =𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙à𝑚 𝑣𝑖ệ𝑐

𝑆ố đầ𝑢 𝑟𝑎 𝑑ự 𝑘𝑖ế𝑛Trong đó tổng thời gian làm việc là 8 tiếng bằng 64000 giây.

Bước 3: Tính số nơi làm việc tối thiểu:𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜à𝑛 𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑡ấ𝑡 𝑐ả 𝑐ô𝑛𝑔 đ𝑜ạ𝑛

𝐶ℎ𝑢 𝑘ỳ 𝑘ế ℎ𝑜ạ𝑐ℎH𝑁𝑚𝑖𝑛 =uếSố nơi làm việc tối thiểu cần có để xếp hết tất cả cơng đoạn được tính bằng cơng thức:tếBước 4: Xác định trình tự các bước cơng việc:nhDựa vào quy trình sản xuất cụ thể của từng sản phẩm người ta vẽ ra sơ đồ trình tự

các bước cơng việc thể hiện sự liên quan giữa các công đoạn với nhau.KiTừ sơ đồ trình tự cơng việc có thể xác định thứ tự các bước và số công việc sau của

mỗi công việc.họcBước 5: Bố trí thử và đánh giá hiệu quả về mặt thời gian:ạiTrước hết ta tính thời gian ngừng là thời gian chênh lệch giữa chu kỳ thực tế với thời gian

hồn thành mỗi cơng việc.ĐThời gian ngừng = Chu kỳ kế hoạch – Thời gian hồn thành cơng việc.

Ta tiến hành sắp xếp các công đoạn theo 2 cách:

Công việc có thời gian hồn thành giảm dần và thứ tự tăng dần để đảm bảo tuân thủ quy

trình sản xuất.

Cơng việc có số cơng việc sau giảm dần và thứ tự tăng dần.

Sau khi bố trí các cơng đoạn vào các nơi làm việc ta tính thời gian sử dụng của mỗi

nơi bằng tổng thời gian hoàn thành của các cơng việc tại nơi đó. Nơi làm việc có thời gian

sử dụng nhiều nhất được lấy làm chu kỳ thực tế của phương án.

Tính hiệu quả sử dụng thời gian của phương án bố trí bằng cách:SVTH: Ngơ Quang Trung11Khóa luận tốt nghiệp𝐻𝑖ệ𝑢 𝑞𝑢ả 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 =𝑇ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜à𝑛 𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑐á𝑐 𝑐ô𝑛𝑔 đ𝑜ạ𝑛

𝑇ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑢 𝑘ỳ ∗ 𝑆ố 𝑛ơ𝑖 𝑙à𝑚2.4.4. Các khó khăn khi bố trí sản xuất:Khi bố trí phải đảm bảo về thứ tự các bước cơng việc và yêu cầu về công nghệ. Sự

khác nhau trong lựa chọn các cơng việc để gộp thành nhóm do đòi hỏi về thiết bị hoặc các

cơng việc khơng hợp với nhau. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tận dụng được nguồn lực một

cách hiệu quả.

2.4.5. Ví dụ về phân công công đoạn theo sản phẩm sử dụng phương pháp trực quan

thử đúng sai:Thời gian hoàn thành

42b56c76d40e30i

jnhKickb

a, b35a45d, e70f15g, h, c64i37jhọhạigĐfCơng việc trước đótếCơng việc

aHuếCho dây chuyền cần sản xuất 200 sản phẩm trong ngày với thời gian

và trình tự cơng việc trong bảng. Tiến hành bố trí sản xuất theo sản phẩm:Bảng 1: Thông tin về dây chuyền

Bước 1: Xác định công việc và thời gian thực hiện:

Đã xác định được công việc và thời gian thực hiện theo bảng.

Bước 2: Xác định chu kỳ kế hoạch.

Ta có cơng thức tính chu kỳ kế hoạchSVTH: Ngơ Quang Trung12Khóa luận tốt nghiệp𝐶𝑇𝐾𝐻 =Bước 3: Tính nơi làm việc tối thiểu.8 ∗ 60 ∗ 60

= 144 𝑔𝑖â𝑦

200Ta có cơng thức tính nơi làm việc tối thiểu:Vậy cần tối thiểu 4 nơi làm việc.𝑁𝑚𝑖𝑛 =510

= 3.54

144Bước 4: Vẽ sơ đồ trình tự các bước cơng việc.ĐạihọcKinhtếHuếDựa vào quy trình đã cho trong bảng ta vẽ được sơ đồ các bước:Hình 6. Sơ đồ trình tự cơng việcSVTH: Ngơ Quang Trung13Khóa luận tốt nghiệpTừ sơ đồ trình tự các bước cơng việc ta có thể xác định thứ tự và số cơng việc sau

của từng cơng việc.1

1

1

2

2

2

3

3

4

5

6uếviệc Thứ tựSố cơng việc

sau

7

6

3

4

4

4

3

3

2

1

0tếa

b

c

d

e

f

g

h

i

j

kThời gian hồn Cơng

thành

trước đó

42

56

76

40

b

30

a, b

35

a

45

d, e

70

f

15

g, h, c

64

i

37

jHTên cơng việcnhBảng 2. Thứ tự và số công việc sau

Bước 5: Tiến hành bố trí và đánh giá hiệu quả sử dụng thời gian.cại

Đc

b

a

d

f

e

h

g

i

j

kThời gian hồn Thứ tự

thành

76

1

56

1

42

1

40

2

35

2

30

2

70

3

45

3

15

4

64

5

37

6họTên cơng việcKiCách 1: Cơng việc có thời gian hoàn thành dài nhất trước:

Thời

ngừng

68

12

102

62

27

114

44

99

84

20

107gian Nơi làm việc

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

5Bảng 3. Tính thời gian ngừng và nơi làm việc theo cách 1SVTH: Ngô Quang Trung14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở lý thuyết:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×