Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG WEKA TRONG DỰ BÁO ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC KINH TẾ

CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG WEKA TRONG DỰ BÁO ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC KINH TẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu GiangĐể dữ liệu có thể hoạt động trên mơi trường weka thì bắt buộc phải tiến hành

chuẩn hóa. Dữ liệu sau khi gộp sẽ có các trường có dữ liệu bị trống cần được xử lý, ở

đây đề tài sẽ tiến hành xóa các trường bị trống đi bằng cơng cụ có sẵn của Excel. TạiN

HTẾHUmỗi ơ có giá trị trống sẽ có màu nổi bật giúp chúng ta nhận biết, sau đó tiến hành xóaKIHình 3 . 2 Giá trị trống được đánh dấu

Cđi những giá trị trống đó.HTuy nhiên, dữ liệu thu thập sẽ bao gồm cả điểm học lần đầu và điểm học lại củaẠImỗi sinh viên, ở đây đề tài chỉ sử dụng dữ liệu điểm học lần đầu của mỗi sinh viên đểGĐdự báo nên cần phải xóa đi dữ liệu điểm học lại của sinh viên.NDo phần mềm weka không hỗ trợ tiếng việt nên ta cần phải thay thế nhữngƯtrường chứa tiếng việt có dấu thành khơng dấuTRDữ liệu còn lại sau khi tiến hành xử lý còn lại 232 bản ghi, chứa đầy đủ thơng tin

của mỗi sinh viên.3 . 3 Dữ liệu sau quá trình tiền xử lý

SVTH: Trương VănHình

Quốc

Anh42Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu GiangNgồi các học phần bắt buộc thì còn có các học phần tự chọn, đây là các học

phần cho phép sinh viên lựa chọn tùy theo sở thích hay năng lực của bản thân vì vậy

đề tài sẽ chỉ sử dụng dữ liệu của các học phần bắt buộc, sau quá trình tiền xử lý các

học phần tự chọn này sẽ được loại bỏ và các học phần sẽ được chia thành 2 nhóm là

nhóm các học phần đại cương, gồm có các mơn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng

sản Việt Nam (3 tín chỉ), Kinh tế lượng (3 tín chỉ), Kinh tế vi mơ (3 tín chỉ), Kinh tế vĩ

mơ (3 tín chỉ), Lý thuyết xác xuất thống kê tốn (3 tín chỉ), Ngun lý kế tốn (3 tín

chỉ), Ngun lý thống kê kinh tế (3 tín chỉ), Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa

Mác-Lenin 1 (2 tín chỉ), Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin 2 (3 tínUchỉ), Pháp luật đại cương (2 tín chỉ), Quản trị học (3 tín chỉ), Tin học đại cương (3 tínTẾHchỉ), Tốn cao cấp 1 (2 tín chỉ), Tốn cao cấp 2 (3 tín chỉ) và nhóm các học phần thuộc

chuyên ngành Tin học Kinh tế bao gồm các môn: Cấu trúc dữ liệu giải thuật (3 tínN

Hchỉ), Cơ sở lập trình (3 tín chỉ), Hệ thống thơng tin quản lý (3 tín chỉ), Hoạch địnhKInguồn lực doanh nghiệp ERP (3 tín chỉ), Kiến trúc máy tính và hệ điều hành (3 tín

Cchỉ), Lập trình hướng đối tượng (3 tín chỉ), Lập trình ứng dụng trong quản lý (3 tínHchỉ), Mạng và truyền thơng (3 tín chỉ), Phát triển hệ thống thông tin kinh tế (3 tín chỉ)ẠIvà Tốn rời rạc (3 tín chỉ). Dữ liệu sẽ bao gồm cả điểm học lần đầu của sinh viên ở hệGĐA,B,C,D,F tương ứng với từng học phần.NPhạm vi khóa luận này sẽ sử dụng dữ liệu điểm 8 học phần đại cương của sinhƯviên năm nhất để dự báo cho các môn chuyên ngành bao gồm Kinh tế vi mơ (3 tínTRchỉ), Lý thuyết xác xuất thống kê tốn (3 tín chỉ), Những ngun lý cơ bản của chủ

nghĩa Mác-Lenin 1 (2 tín chỉ), Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin 2 (3

tín chỉ), Pháp luật đại cương (2 tín chỉ), Tin học đại cương (3 tín chỉ), Tốn cao cấp 1

(2 tín chỉ), Tốn cao cấp 2 (3 tín chỉ) theo hệ A,B,C,D,F và điểm hệ số 10 sẽ được loại

bỏ đi.

Dữ liệu sau khi lọc sẽ trải qua q trình chuẩn hóa và lưu lại dưới dạng file csv

để có thể thao tác trên mơi trường Weka Explorer.SVTH: Trương Văn Quốc Anh43Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu GiangLoại bỏ các thuộc tính khơng sử dụng

B1: Khởi động weka, tại cửa sổ Weka GUI Chooser chọn môi trường Explorer,

chọn Open file, chọn bộ dữ liệu đã được xử lý dưới định dạng csv hoặc arff và nhấnẠIH

CKIN

HTẾHUOpen để mở dữ liệu.ĐHình 3 .4 Dữ liệu sau khi tải lên wekaNGB2: Tiến hành chọn ra những mơn khơng cần thiết cho q trình phân lớp sau đónhấn Remove để loại bỏ. Chọn Save để lưu dữ liệu đã được loại bỏ các thuộc tínhTRƯkhơng cần thiết dưới dạng arff.

Tìm ra những trường thuộc tính có ảnh hưởng lớn kết quả huấn luyện mơ

hình bằng chức năng trích chọn thuộc tính (Selection attributes) của weka.SVTH: Trương Văn Quốc AnhHình 3 . 5 Loại bỏ những trường dữ liệu dư thừa44Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu GiangB1: tải vào bộ nhớ dữ liệu dưới định dạng arff hoặc csv vào bộ nhớ.

B2: chuyển sang tab Select attributes. Trong mục Attribute Evaluator chọn

WrapperSubsetEval. Trong mục classifier chọn mơ hình phân lớp nơ ronH

CKIN

HTẾHUMultilayerPerceptron, sau đó nhấn Ok kết thúc.ẠIHình 3 . 6 Thiết lập trích chọn thuộc tính quan trọngĐB3: trong mục Search Method chọn GreedyStepwise, sau đó tiến hành thiết lập giáNGtrị True cho searchBackwards để weka tiến hành loại bỏ các thuộc tính theo độ ảnh hưởngTRƯtừ ít đến nhiều đối với kết quả huấn luyện mơ hình. Sau đó nhấn OK để kết thúc.SVTH: Trương Văn Quốc Anh45Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu GiangHình 3 . 7 Các thuộc tính quan trọng được chọn ra

B4: Kích chọn Use full training set và nhấn Start để bắt đầu.

Huấn luyện mơ hình trên cơ sở dữ liệu điểm đã tiến hành tiền xử lý bằng kĩ

thuật phân lớp mạng nơ ron

B1: Tiến hành tải dữ liệu vào Weka Explorer.

B2: Chuyển sang tab Classify. Ở mục Classifier chọn functions và tiếp tục chọnĐẠIH

CKIN

HTẾHUMultilayerPerceptron.TRƯNGHình 3 . 8 Huấn luyện mơ hình mạng nơ ronB3: Thiết lập giá trị 10 Folds Cross-validate và chọn trường thuộc tính là học

phần cần dự báo. Nhấn Start để bắt đầu huấn luyện mơ hình.

B4: Kích chuột phải vào tên mơ hình vừa chạy. Chọn Save model, tiến hành đặt

tên và nhấn Save để lưu mơ hình và tái sử dụng mơ hình sau này.SVTH: Trương Văn Quốc Anh46GVHD: Th.S Mai Thu GiangTẾHUKhóa luận tốt nghiệpTRƯNGĐẠIH

CKIN

HHình 3 . 9 Kết quả huấn luyện mơ hìnhHình 3 . 10 Lưu mơ hình dự báo

Kết quả thí nghiệm

Bảng 1 Các thuộc tính được trích chọnTên học phần

MạngPhương pháp phân lớp

Mạng nơ rontruyền • Kinh tế vi mơSVTH: Trương Văn Quốc AnhCây quyết định

• Kinh tế vi mơ

47Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu Giang• Lý thuyết xác xuất thống kê • Lý thuyết xác xuất thống kêthơngtốntốn• Những ngun lý cơ bản của • Những nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lenin 1chủ nghĩa Mác-Lenin 1• Pháp luật đại cương• Những nguyên lý cơ bản của• Tin học đại cươngchủ nghĩa Mác-Lenin 2• Tốn cao cấp 1• Pháp luật đại cương• Tốn cao cấp 2• Tin học đại cương• Tốn cao cấp 1HU• Tốn cao cấp 2

thơng tin kinh tếTẾPhát triển hệ thống • Lý thuyết xác xuất thống kê • Kinh tế vi mơ

• Lý thuyết xác xuất thống kêN

HtốnKI• Những ngun lý cơ bản của tốn

Cchủ nghĩa Mác-Lenin 1• Những ngun lý cơ bản của• Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin 1ẠIHchủ nghĩa Mác-Lenin 2• Những nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lenin 2• Tốn cao cấp 2• Pháp luật đại cươngTRƯNGĐ• Pháp luật đại cương• Tin học đại cương

• Tốn cao cấp 1

• Tốn cao cấp 2Hoạch định nguồn • Tin học đại cương• Kinh tế vi mơlực doanh nghiệp• Lý thuyết xác xuất thống kêERPtốn

• Những ngun lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lenin 1

• Những nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lenin 2SVTH: Trương Văn Quốc Anh48Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu Giang

• Pháp luật đại cương

• Tin học đại cương

• Tốn cao cấp 1• Tốn cao cấp 2

Kiến trúc máy tính • Kinh tế vi mơ

và hệ điều hành• Lý thuyết xác xuất thống kê• Lý thuyết xác xuất thống kê tốn

• Pháp luật đại cươngtốn• Những ngun lý cơ bản của • Tốn cao cấp 2chủ nghĩa Mác-Lenin 1HU• Pháp luật đại cươngTẾ• Tin học đại cươngN

H• Tốn cao cấp 1KI• Tốn cao cấp 2• Những nguyên lý cơ bản của • Kinh tế vi mơ

CTốn rời rạcHchủ nghĩa Mác-Lenin 2• Lý thuyết xác xuất thống kê

tốn• Tin học đại cương• Những ngun lý cơ bản của• Tốn cao cấp 1chủ nghĩa Mác-Lenin 1NGĐẠI• Pháp luật đại cương• Pháp luật đại cương

• Tốn cao cấp 1Cấu trúc dữ liệu • Kinh tế vi mơ• Kinh tế vi mơTRƯ• Tốn cao cấp 2giải thuật• Lý thuyết xác xuất thống kê • Những nguyên lý cơ bản của

tốnchủ nghĩa Mác-Lenin 2• Những ngun lý cơ bản của • Tin học đại cương

chủ nghĩa Mác-Lenin 1

• Những nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lenin 2

• Pháp luật đại cươngSVTH: Trương Văn Quốc Anh49Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu Giang• Tin học đại cương

Cơ sở dữ liệu• Lý thuyết xác xuất thống kê • Kinh tế vi mơ

• Những ngun lý cơ bản củatốn• Những ngun lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin 2

chủ nghĩa Mác-Lenin 1• Tin học đại cương• Những nguyên lý cơ bản của • Toán cao cấp 1

chủ nghĩa Mác-Lenin 2• Toán cao cấp 2• Pháp luật đại cương• Tin học đại cươngHU• Tốn cao cấp 1

Cơ sở lập trìnhTẾ• Lý thuyết xác xuất thống kê • Kinh tế vi mơ

• Tốn cao cấp 1N

Htốn• Những ngun lý cơ bản của

CKIchủ nghĩa Mác-Lenin 1

• Pháp luật đại cươngẠIH• Tốn cao cấp 1Đ• Tốn cao cấp 2• Những nguyên lý cơ bản của • Lý thuyết xác xuất thống kêTRƯquản lý• Kinh tế vi mơNGHệ thống thơng tin • Kinh tế vi mơ

chủ nghĩa Mác-Lenin 1tốn• Những ngun lý cơ bản của • Những nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lenin 2chủ nghĩa Mác-Lenin 1• Pháp luật đại cương• Những nguyên lý cơ bản của• Tin học đại cươngchủ nghĩa Mác-Lenin 2• Tốn cao cấp 1• Pháp luật đại cương• Tốn cao cấp 2• Tin học đại cương

• Tốn cao cấp 1

• Tốn cao cấp 2SVTH: Trương Văn Quốc Anh50Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu GiangLập trình hướng • Những ngun lý cơ bản của • Lý thuyết xác xuất thống kê

đối tượngchủ nghĩa Mác-Lenin 1tốn• Những ngun lý cơ bản của • Những nguyên lý cơ bản của

chủ nghĩa Mác-Lenin 2chủ nghĩa Mác-Lenin 2• Tin học đại cương• Tin học đại cươngLập trình ứng dụng • Kinh tế vi mơ• Kinh tế vi mơ• Lý thuyết xác xuất thống kê • Những ngun lý cơ bản củatrong quản lýchủ nghĩa Mác-Lenin 1tốn• Những ngun lý cơ bản của • Tốn cao cấp 2TẾ• Những nguyên lý cơ bản của

CKI• Tin học đại cươngN

Hchủ nghĩa Mác-Lenin 2

• Pháp luật đại cươngHUchủ nghĩa Mác-Lenin 1H• Tốn cao cấp 1ẠIQuan sát bảng 1 sau khi tiến hành trích chọn thuộc tính, có thể thấy đối với từngGĐmơ hình khác nhau thì số lượng các thuộc tính gây nhiễu hay giảm độ chính xác choNq trình huấn luyện cũng khác nhau.ƯSự khác biệt số lượng thuộc tính sau khi trích chọn thể hiện rõ ở mơn Hoạch địnhTRnguồn lực doanh nghiệp ERP đối với mơ hình mạng nơ-ron chỉ giữ lại 1 thuộc tính để

dự báo là học phần Tin học đại cương, tuy nhiên đối với mơ hình cây quyết định thì lại

giữ lại tồn bộ các thuộc tính để dự báo, có thể nói tỉ lệ dự báo chính xác của hai mơ

hình sau khi tiến hành trích chọn thuộc tính sẽ có sự khác biệt nhất định. Ngược lại đối

với học phần Kiến trúc máy tính và hệ điều hành thì mơ hình cây quyết định lại loại đi

5 thuộc tính và chỉ giữ lại 3 thuộc tính để dự báo, tuy nhiên mơ hình mạng nơ ron lại

chỉ loại đi 1 thuộc tính và giữ lại 7 thuộc tính để tiến hành dự báo. Trường hợp có sự

khác biệt lớn về số lượng thuộc tính dùng để dự báo cũng xảy ra với một số học phần

khác bao gồm: Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, CơSVTH: Trương Văn Quốc Anh51Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu Giangsở lập trình, Lập trình ứng dụng trong quản lý. Các học phần này có thể sẽ có độ chính

xác khác biệt nhau tương đối sau khi áp dụng trích chọn thuộc tính.

Với các học phần còn lại có ít sự khác biệt thuộc tính đối với mỗi mơ hình, có

thể nói rằng độ chính xác sẽ có sự thay đổi, tuy nhiên phần trăm thay đổi sẽ ở mức

thấp hoặc thậm chí khơng thay đổi chứ khơng có sự thay đổi lớn như ở các học phần

có sự khác biệt lớn về số lượng các thuộc tính.

Huấn luyện bằng mơ hình mạng nơ ron

Bảng 2 Kết quả huấn luyện bằng mơ hình mạng nơ ron.

Trước khi trích chọnUthuộc tínhMạng và truyền thơngnghiệp ERP

Kiến trúc máy tính và hệ điềuTẾ

N

H

KI73.81%81.97%31.89%39.86%ĐẠIhành67.38%

CHoạch định nguồn lực doanh62.66%60.08%Hkinh tếthuộc tínhH62.19%Phát triển hệ thống thơng tinSau khi trích chọnTên học phần30.60%30.17%28.44%28.49%25.86%22.41%24.13%30.17%Hệ thống thơng tin quản lý54.46%54.74%Lập trình hướng đối tượng21.12%30.60%25%28.87%GTốn rời rạcTRCơ sở lập trìnhƯCơ sở dữ liệuNCấu trúc dữ liệu giải thuậtLập trình ứng dụng trong

quản lýQuan sát bảng 2 kết quả huấn luyện bằng mơ hình mạng nơ ron, có thể chia

thành hai nhóm kết quả, một nhóm cho ra độ chính xác trên 50% bao gồm các học

phần Mạng và truyền thông, Phát triển hệ thống thông tin kinh tế, Hoạch định nguồn

lực doanh nghiêp ERP và Hệ thống thơng tin quản lý với tỉ lệ chính xác ban đầu khi

chưa qua q trình trích chọn thuộc tính lần lượt là 62.19%, 60.08%, 73.81%, 54.46%,SVTH: Trương Văn Quốc Anh52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG WEKA TRONG DỰ BÁO ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC KINH TẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×