Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiền xử lý dữ liệu

Tiền xử lý dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: Th.S Mai Thu GiangHình 2.2: Dữ liệu sau khi đã được tổng hợp và xử lýUChuẩn bị dữ liệu để huấn luyện (training set) và kiểm thử (testingH2.1.TẾset)N

HKhởi động WEKA → Chọn Explore → Chọn Open File → Chọn dataTRƯNGĐẠIH

CKI“data.csv” có kết quả như sau:- Click chọn “Choose” → “filters” → “unsupervised” → “instance” →

“RemovePercentage”.

- Ở đây chúng ta lấy 20% ở mục “percentage”, khi lấy 20% có nghĩa là trong dữ

liệu gốc sẵn có thì sẽ sử dụng 80% dữ liệu để trở thành dữ liệu huấn luyện, 20% còn

lại sẽ trở thành dữ liệu kiểm thử. Có thể đặt tỉ lệ bao nhiêu là tùy người sử dụng,

khuyến nghị sử dụng ở mức 20%.SVTH: Nguyễn Ngọc Tri22GVHD: Th.S Mai Thu GiangUKhóa luận tốt nghiệpH→ Nhấn “OK” → “Apply” → “Save” để lưu lại dữ liệu huấn luyện.TẾ- Với dữ liệu kiểm thử, thực hiện tương tự như ở việc chuẩn bị dữ liệu huấnTRƯNGĐẠIH

CKIN

Hluyện, chỉ khác biệt ở chỗ “invertSelection” thì đổi từ “False” thành “True”2.2.Trích chọn thuộc tính cho dữ liệu huấn luyện- Với việc sử dụng Attribute Evaluator là “CfsSubsetEval”, Search Method là

“BestFirst” thì được như sau:SVTH: Nguyễn Ngọc Tri23GVHD: Th.S Mai Thu GiangN

HTẾHUKhóa luận tốt nghiệpKIDựa vào kết quả ở phần “Output”, thì sẽ giữ lại 2 trường thuộc tính đó là điểm

Ccủa môn “Toan_1” với tác động 90% và “Vi_mo” là 10%. Còn lại là những mơn cóHtác động ít hoặc khơng có tác động đến việc chọn ngành của sinh viên.ẠI3. Chạy phần mềm WEKA với dữ liệu huấn luyệnGĐViệc sử dụng dữ liệu huấn luyện để tiến hành phân lớp rồi đưa ra mơ hình dự báoNphân loại chuyên ngành đạt độ chính xác cao nhất, cần phải kiểm thử với nhiềuƯphương pháp và chọn lấy phương pháp có độ chính xác cao nhất. Vì số lượng trườngTRthuộc tính khơng nhiều nên có thể việc trích chọn thuộc tính là khơng đạt kết quả tối

ưu, nên ở đây cũng sẽ kiểm thử cùng một phương pháp khi chưa trích chọn thuộc tính

và sau khi trích chọn thuộc tính để so sánh độ tin cậy rồi cuối cùng chọn ra phương

pháp tối ưu nhất phục vụ cho nghiên cứu.3.1.Khi chưa trích chọn dữ liệu3.1.1. Phân lớp bằng thuật tốn Naïve Bayes

Mở WEKA → Chọn Explore → Open file → Chọn dữ liệu huấn luyện (ở đây là

“train.arff”), được như sau:SVTH: Nguyễn Ngọc Tri24GVHD: Th.S Mai Thu GiangHUKhóa luận tốt nghiệpTẾTiếp tục, để tiến hành phân lớp theo thuật toán Naïve Bayes, thực hiện tiếp nhưTRƯNGĐẠIH

CKIN

Hsau: Chọn Classify → Choose → bayes → Naïve BayesỞ “Test option” chọn “use training set”,nhấn “start”, ta có được bảng kết quả

như sau:SVTH: Nguyễn Ngọc Tri25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiền xử lý dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×