Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III. XÂY DỰNG WEBSITE HCE E-LEARNING

CHƯƠNG III. XÂY DỰNG WEBSITE HCE E-LEARNING

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.1.4. Chức năng báo cáo thống kê

Nhiệm vụ chính của chức năng này là thống kê số lượng các thông tin trong hệ

thống như số giao dịch, tổng doanh thu, số học viên, số lượng khóa học hiện tại,….để

thơng báo đến cho các nhà quản lý theo nhu cầu xem xét đến từ nhà quản lý. Giúp cho

việc quản lý trở nên đơn giản hơn, đánh giá được hệ thống hiện tại đang có chiều hướng

tốt hay xấu, cần phải cải thiện như thế nào. Hệ thống hỗ trợ in ấn các báo cáo và thống kêTRƯNGĐẠIH

CKIN

HTẾHUtheo thời gian lựa chọn.SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng34Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.2. Sơ đồ chức năng (BFD - Business Function Diagram)

HỆ THỐNG HCE E-LEARNINGQUẢN LÝ TÀI KHOẢNQUẢN LÝ KHÓA HỌCQUẢN LÝ HỆ THỐNGBÁO CÁO THỐNG KÊQUẢN LÝ HỌC VIÊNĐĂNG KÝ KHÓA

HỌCTHỐNG KÊ DOANH

THUĐĂNG XUẤTQUẢN LÝ GIẢNG VIÊNHỌC ONLINETHỐNG KÊ KHÓA

HỌCQUÊN MẬT KHẨUQUẢN LÝ DANH MỤCTHANH TỐNTHỐNG KÊ HỌC

VIÊNĐĂNG KÝQUẢN LÝ KHUYẾN MÃITRA CỨU THƠNG

TIN GIAO DỊCHTẾHUĐĂNG NHẬPTÌM KIẾMN

HQUẢN LÝ GIAO DỊCHKIQUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ

CHình 3.1 Sơ đồ chức năng hệ thống HCE E-LearningGĐẠIH3.3. Sơ đồ ngữ cảnh (CD – Context Diagram)TRƯNKết quả giao dịchHỌC VIÊNThông tin giảng viênKết quả đăng nhập

Thông tin đăng kýThông tin khóa họcThơng tin đăng nhậpThơng tin tìm kiếm khóa học

Thơng tin các khóa họcHỆ THỐNG

HCEThơng tin thanh tốnELEARNINGThơng tin giỏ hàng

Thơng tin các khóa học đang họcKết quả cập nhật thơng tin

Thơng tin tìm kiếm

Thơng tin u cầu thống kê

Kết quả tìm kiếmThơng tin đánh giá

Kết quả tìm kiếm khóa học

Kết quả đăng kýGIẢNG VIÊNThơng tin bài họcThơng tin giao dịchBỘ PHẬN QUẢN LÝBản báo cáo

Thông tin thay đổi khuyến mãiHình 3.2 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống HCE E-Learning

SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng35Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD – Data Flow Diagram)

Thông tin thêm mới danh mục

Kết quả đăng nhập

Thông tin thêm mới khóa họcKết quả đăng ký2.0 Quản lý hệ

thống

Giảng viên mớiThông tin đăng ký

Thông tin đăng nhập

Thông tin thay đổi tài khoảnThơng tin

cập nhậtKhóa học

mớiHỌC VIÊNKI

ẠI

HKHĨA HỌCThơng tin thêm ,cập nhật giảng viênThông tin thêm khuyến mãiDANH MỤCKhuyến mãi mới

CGIẢNG VIÊNGIẢNG VIÊNDanh mục mớiN

HGIAO DỊCHThông tin thêm mới bài họcH

U1.0 Quản lý tài

khoảnKết quả đăng xuấtTẾHỌC VIÊNThông tin tài khoảnBỘ PHẬN QUẢN LÝGIAO DỊCHVOUCHERThông tin yêu cầu báo cáoThông tin các bài học của khóa học

Báo cáo tổng quátĐDanh sách các khóa học đã đăng ký

Thơng tin học viênGNTRThơng tin đánh giá khóa họcThơng tin các khóa họcThơng tin tìm kiếm Khóa Học4.0 Thống kê báo

cáoGiao dịch của học viên3.0 Quản lý khóa

họcƯThơng tin thanh tốnHỌC VIÊN

KHĨA HỌCThơng tin giỏ hàngThơng tin giảng viên của khóa học

Kết quả tìm kiếm Khóa họcHỌC VIÊNBáo cáo doanh thuHình 3.3 Sơ đồ luồng dữ liệu hệ thống HCE E-LearningSVTH: Nguyễn Ngọc ThắngBáo cáo học viên36Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.4.1 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý tài khoản

HỌC VIÊNTh ông tin cập nhật

Kết quả đăng xuấtKết quả đăng nh ậpADMIN1.1 ĐĂNG NHẬPTh ông tin đăng xuấtTh ông tin đăng nhập1.2 ĐĂNG XUẤTADMIN

Tài khoảnHỌC VIÊNTh ông tin của học viênEmail đã đăng k ýMật khẩuHỌC VIÊN1.4 QUÊN MẬT

KHẨUUHọc viên mới1.3 ĐĂNG KÝHTh ông tin ng ười quản lýTẾTài khoản quản lýBỘ PHẬN QUẢN LÝN

HTh ông tin quản lý đăng nhậpKITh ông tin cập nhật quản lýTh ông tin yêu cầu đăng xuất

CHình 3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý tài khoản2.4 QUẢN LÝ

KHUYẾN MÃITh ông tin cập nhật , xóa danh mụcTh ơng tin khuyến mãiGVOUCHERĐẠIH3.4.2 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý hệ thốngTh ơng tin cập nhật, xóa khuyến mãiDANH MỤCNTh ông tin danh mụcƯTh ông tin cập nhật giao dịchTRĐÁNH GIÁ2.3 QUẢN LÝ

DANH MỤC2.6 QUẢN LÝ

ĐÁNH GIÁTh ông tin đánh giáBỘ PHẬN QUẢN LÝDS giao dịch2.5 QUẢN LÝ

GIAO DỊCHGIAO DỊCHTh ông tin tìm kiếm giao dịch

Giảng viên mớiGIẢNG VIÊNTh ông tin thêm giảng viên2.2 QUẢN LÝ

GIẢNG VIÊNDS giảng viên

Th ông tin cập nhật giảng viênTh ông tin học viên2.1 QUẢN LÝ

HỌC VIÊNHỌC VIÊNTh ông tin học viênTh ông tin giảng viênTh ơng tin khóa học giảng dạyTh ơng tin các khóa học của học viênGIẢNG VIÊNHỌC VIÊNHình 3.5 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý hệ thốngSVTH: Nguyễn Ngọc Thắng37Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.4.3 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý khóa họcHỌC VIÊN

KHĨA HỌC

Kết quả đăng ký3.1 ĐĂNG KÝ

KHĨA HỌCThơng tin giảng viên khóa họcThơng tin đăng ký

Thơng tin hủy khóa họcPhương thức thanh tốn3.2 HỌC ONLINEDanh sách bài học3.3 THANH TỐNMã khuyến mãi

Thông tin giỏ hàngThông tin chi tiết bài họcBÀI HỌCThơng tin khuyến mãi

Quyền xem thơng tinKết quả thanh tốn3.5 TÌM KIẾM3.4 TRA CỨU

THƠNG TIN GIAO

DỊCHGIAO DỊCHN

HDanh sách giao dịch

Dánh sách khóa họcGiao dịch mớiThơng tin giao dịch cần xemKIKHĨA HỌCTẾHUThơng tin khóa học cần xemThơng tin chi tiếtEmail xác nhậnHỌC VIÊNHỌC VIÊNDanh sách khóa họcThơng tin tìm kiếm khóa học

CThơng tin chi tiết giao dịchẠIHHình 3.6 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng quản lý khóa họcThơng tin đã thống kê khóa họcƯThơng tin đã thống kê doanh thuThơng tin yêu cầu thống kê doanh thuTR4.1 THỐNG KÊ

DOANH THUNGĐ3.4.4 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng báo cáo thống kêThơng tin u cầu in ấnGIAO DỊCHKHĨA HỌCThơng tin u cầu thống kê khóa họcBỘ PHẬN QUẢN LÝDS Học viênThơng tin thống kê học viên

File Excel4.1 THỐNG KÊ

KHÓA HỌC4.1 THỐNG KÊ

HỌC VIÊNHỌC VIÊNHình 3.7 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng báo cáo thống kêSVTH: Nguyễn Ngọc Thắng38Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Xác định các thực thể và các thuộc tính của thực thể

Từ các mơ tả bài tốn, sơ đồ chức năng, sơ đồ ngữ cảnh và sơ đồ luồng dữ liệu có thể đưa

ra các tập thực thể có trong hệ thống học trực tuyến HCE- Elearning như sau:

- Thực thể: Admin

+ Quản lý thông tin chung của hệ thống.

+ Thuộc tính: tài khoản, mật khẩu, tên người dùng, email, số điện thoại, ngày tạo,HUquyền.TẾ- Thực thể: Học viênN

H+ Quản lý thơng tin học viên.KI+ Thuộc tính:Mã học viên, tài khoản, mật khẩu, họ tên, ngày sinh, tỉnh thành, sốH- Thực thể Giảng viên

Cđiện thoại, email, ngày tạo.ĐẠI+ Quản lý thơng tin giảng viên.G+ Thuộc tính: Mã giảng viên, Họ tên giảng viên, Chức vụ, Lĩnh vực chuyên môn,Nthông tin khác, Ảnh đại diện.TRƯ- Thực thể Khóa học+ Quản lý thơng tin khóa học.

+ Thuộc tính: Mã khóa học, tên khóa học, học phí, giảm giá, thời lượng, trình độ,

số lượng đã đăng ký, giới thiệu, ảnh.

- Thực thể Bài học

+ Quản lý thơng tin bài học.

+Thuộc tính: Mã bài học, nội dung, tên bài học, video.SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng39Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn- Thực thể Danh mục:

+ Quản lý thơng tin danh mục.

+ Thuộc tính: Mã danh mục, tên danh mục.

- Thực thể phương thức thanh tốn

+ Quản lý thơng tin phương thức thanh tốn.

+ Thuộc tính: Mã phương thức, tên phương thức.- Thực thể Giao dịchHU+ Quản lý thơng tin giao dịchTẾ+ Thuộc tính: Mã giao dịch, ngày giao dịch, tổng tiền, đã thanh tốn.N

H- Thực thể Đánh giá

CKI+ Quản lý thơng tin đánh giáH+ Thuộc tính: Mã đánh giá, nội dung, số điểm đánh giá, ngày đánh giá.ẠI- Thực thể VoucherGĐ+ Quản lý thơng tin khuyến mãi.N+ Thuộc tính: Mã khuyến mãi, loại khuyến mãi, mức giảm giá.TRƯ3.5.2. Xác định mối quan hệ giữa các tập thực thể

- Mối quan hệ giữa “Khóa học” và “Danh mục”

Khóa họcNthuộc1Danh mụcMột khóa học sẽ thuộc một danh mục duy nhất và một danh mục sẽ chứa nhiều

khóa học. Vì vậy mối quan hệ giữa hai thực thể này là N – 1.SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng40Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn- Mối quan hệ giữa “Khóa học” và “Đánh giá”1Khóa họcNthuộcĐánh giáMột khóa học sẽ có nhiều đánh giá từ học viên và một đánh giá chỉ dành cho duy

nhất một khóa học. Vì vậy mối quan hệ giữa hai thực thể này là 1 – N.

- Mối quan hệ giữa “Khóa học” và “Giảng viên”N1Giảng viênthuộcHUKhóa họcTẾGiảng viên sẽ có thể dạy nhiều khóa học nhưng mỗi khóa học sẽ do một giảng viênKI- Mối quan hệ giữa “Khóa học” và “Bài học”N

Hgiảng dạy. Vì vậy mối quan hệ giữa hai thực thể này là N-1.

C1thuộcNBài họcẠIHKhóa họcĐMỗi khóa học sẽ có nhiều bài học và mỗi bài học chỉ thuộc duy nhất một khóa học.NGVì vậy mối quan hệ giữa hai thực thể này là 1-N.TRƯ- Mối quan hệ giữa “Giao dịch” và “Voucher”Voucher1thuộc1Giao dịchMỗi giao dịch sẽ có thể có một phiếu giảm giá và phiếu giảm giá có thể có hoặc

khơng trong mỗi giao dịch. Vì vậy mối quan hệ giữa hai thực thể là 1-1.

- Mỗi quan hệ giữa “Khóa học” với “Học viên” và “Giao dịch”SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng41Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh TuấnKhóa họcHọc viênĐăng kýGiao dịchLà quan hệ tam phân giữa ba thực thể khóa học, học viên và giao dịch. Học viên sẽ

đăng ký các khóa học thơng qua một giao dịch với các khóa chính ở trong ba thực thể đó

và có thêm một số thuộc tính thứ sinh khác.U3.5.3. Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD – Entity Relationship Diagram)NN

HTẾH11VOUCHERThuộcẠIHGIAODICHĐN

KHOAHOCNGĐăng kýƯ11

ThuộcHOCVIENTR1

C1Ngày đăng ký,

Trạng tháiGIANGVIENKI1ThuộcN

BAIHOCThuộcN

Thuộc1

DANHMUCN

DANHGIANADMINHình 3.8 Sơ đồ thực thể mối quan hệ hệ thống HCE E-LearningSVTH: Nguyễn Ngọc Thắng42Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh Tuấn3.5.4. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Sau khi thực hiện chuẩn hóa từ các thực thể và từ các mối quan hệ giữa các thực

thể, hệ thống sẽ có các bảng cơ sở dữ liệu chính sau đây:

Bảng 3.1 Bảng HOCVIEN

Giải ThíchKiểu Dữ LiệuGhi ChúMaHocVienMã học viênIntKhóa chínhTaiKhoanTài khoản học viênVarchar (100)MatKhauMật khẩu tài khoảnVarchar (100)HoTenHọ tên học viênNvarchar (100)NgaySinhNgày sinhDateTinhThanhTỉnh thànhEmailĐịa chỉ EmailSDTSố điện thoạiVarchar (100)NgayTaoNgày tạo tài khoảndateN

HTẾHUTên CộtVarchar (100)Bảng 3. 2 Bảng BAIHOCGiải ThíchKiểu Dữ LiệuGhi ChúMaBaiHocMã bài họcIntKhóa chínhNoiDungNội dung bài họcNtextTenBaiHocTên bài họcNvarchar(200)VideoLink VideoVarchar(100)MaKhoaHocMã khóa họcIntTRTên CộtƯNGĐẠIH

CKINvarchar (100)SVTH: Nguyễn Ngọc ThắngKhóa ngoại43Khóa luận tốt nghiệpGVHD: TS. Nguyễn Thanh TuấnBảng 3. 3 Bảng DANHMUC

Tên CộtGiải ThíchKiểu Dữ LiệuGhi ChúMaDanhMucMã danh mụcIntKhóa chínhTenDanhMucTên danh mụcNvarchar(150)Giải ThíchKiểu Dữ LiệuGhi ChúMaDanhGiaMã đánh giáIntNoiDungNội dung đánh giáNtextSoSaoDanhGiaSố điểm đánh giáNgayDanhGiaNgày đánh giáMaHocVienMã học viênIntKhóa ngoạiMaKhoaHocMã khóa họcIntKhóa ngoạiKhóa chínhN

HTẾHUTên CộtĐBảng 3. 4 Bảng DANHGIADateBảng 3. 5 Bảng HOCVIENGiải ThíchKiểu Dữ LiệuGhi ChúTaiKhoanTài khoản adminVarchar(100)Khóa chínhMatKhauMật khẩuVarchar(100)TenNguoiDungTên AdminNvarchar(100)EmailEmailVarchar(100)SDTSố điện thoạiVarchar(100)NgayTaoNgày tạoDateQuyenQuyềnIntTRTên CộtƯNGẠIH

CKIIntSVTH: Nguyễn Ngọc Thắng44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III. XÂY DỰNG WEBSITE HCE E-LEARNING

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×