Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế và hướng phát triển

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệpDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. (2017). Bài toán người bán hàng. Wikipedia tiếng Việt,

2. Travelling salesman problem - Wikipedia.

3. (2017). Lý thuyết độ phức tạp tính tốn. Wikipedia tiếng Việt,

4. Antonick G. (2014). Hamilton’s Icosian Game. Wordplay Blog,

5. Dantzig G., Fulkerson R., và Johnson S. (1954). Solution of a Large-ScaleTraveling-Salesman Problem. J Oper Res Soc Am, 2(4), 393–410.TẾspanning trees: Part II. Math Program, 1(1), 6–25.HU6. Held M. và Karp R.M. (1971). The traveling-salesman problem and minimumN

H7. Grötschel M. và Holland O. (1991). Solution of large-scale symmetric travellingKIsalesman problems. Math Program, 51(1–3), 141–202.

C8. Padberg M. và Rinaldi G. (1991). A Branch-and-Cut Algorithm for the ResolutionHof Large-Scale Symmetric Traveling Salesman Problems. SIAM Rev, 33(1), 60–ẠI100.Đ9. Applegate D.L., Bixby R.E., Chvátal V. và cộng sự. (2006), The TravelingNGSalesman Problem: A Computational Study, Princeton University Press.10. Reinelt G. (1991). TSPLIB—A Traveling Salesman Problem Library. ORSA JTRƯComput, 3(4), 376–384.

11. Fraser A.S. (1962). Simulation of genetic systems. J Theor Biol, 2(3), 329–346.

12. Holland J.H. (1992), Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory

Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence, MIT

Press.

13. Tran X.T. Giới thiệu thuật toán di truyền. .

14. Tài liệu Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo tìm hiểu về giải thuật di truyền

15. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN | Hong Phan - Academia.edu.

16. tutorialspoint.comCáclĩnhvựcứngdụngthuậttoánditruyền.www.tutorialspoint.com,SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 65GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệp17. Đề tài Tìm hiểu giải thuật di truyền ứng dụng giải bài toán lập lịch - Luận văn, đồ

án, đề tài tốt nghiệp.

18. Sư K. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN (GAs) VÀ CÁC ỨNG DỤNG. 8.

19. Meta-heuristic kết hợp tuật toán giải di truyền với thơng tin thống kê xác xuất giải

quyết bài tốn người đi du lịch.

20. Hữu Mùi N. và Đình Hòa V. (2014). Một thuật toán di truyền hiệu quả cho bài

toán lập lịch Job shop. Tạp Chí Khoa Học Và Cơng Nghệ, 50(5), 567–579.

21. Một giải pháp tiến hóa cho bài tốn thời khóa biểu.

22. CS16031 baibao anh Hung.pdf.U23. TT_NguyenTranHiep.pdf.H24. Carter A.E. và Ragsdale C.T. (2006). A new approach to solving the multipleTẾtraveling salesperson problem using genetic algorithms. Eur J Oper Res, 175(1),N

H246–257.KI25. Smith S.L. và Imeson F. (2017). GLNS: An effective large neighborhood search

Cheuristic for the Generalized Traveling Salesman Problem. Comput Oper Res, 87,H1–19.ẠI26. Ezugwu A.E.-S. và Adewumi A.O. (2017). Discrete Symbiotic Organisms SearchĐAlgorithm for Travelling Salesman Problem. Expert Syst Appl.NG27. Yang Z., Xiao M.-Q., Ge Y.-W. và cộng sự. (2017). A double-loop hybridTROper Res.Ưalgorithm for the traveling salesman problem with arbitrary neighbourhoods. Eur J28. Chen Y., Jia Z., Ai X. và cộng sự. (2017). A modified two-part wolf pack search

algorithm for the multiple traveling salesmen problem. Appl Soft Comput, 61,

714–725.

29. Osaba E., Yang X.-S., Diaz F. và cộng sự. (2016). An improved discrete bat

algorithm for symmetric and asymmetric traveling salesman problems. Eng Appl

Artif Intell, 48, 59–71.

30. Zhang H. và Zhou J. (2016). Dynamic multiscale region search algorithm using

vitality selection for traveling salesman problem. Expert Syst Appl, 60, 81–95.SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 66GVHD: TS. Hồ Quốc DũngKhóa luận tốt nghiệp31. Chen X., Zhou Y., Tang Z. và cộng sự. (2017). A hybrid algorithm combining

glowworm swarm optimization and complete 2-opt algorithm for spherical

travelling salesman problems. Appl Soft Comput, 58, 104–114.

32. Performance analyses over population seeding techniques of the permutationcoded genetic algorithm: An empirical study based on traveling salesman problems

- ScienceDirect.

33. Lin Y., Bian Z., và Liu X. (2016). Developing a dynamic neighborhood structure

for an adaptive hybrid simulated annealing–tabu search algorithm to solve the

symmetrical traveling salesman problem. Appl Soft Comput, 49, 937–952.U34. Albayrak M. và Allahverdi N. (2011). Development a new mutation operator toHsolve the traveling salesman problem by aid of genetic algorithms. Expert SystTẾAppl, 38(3), 1313–1320.N

H35. Viblo | Free service for technical knowledge sharing.KI36. Giải Thuật Lập Trình · Đồ thị — Introduction to Algorithmic Graph Theory.

C37. (2016). Giải thuật tìm kiếm. Wikipedia tiếng Việt,H38. Panda A. và Pani S. (2016). A Symbiotic Organisms Search algorithm withẠIadaptive penalty function to solve multi-objective constrained optimizationĐproblems. Appl Soft Comput, 46, 344–360.ebook.NG39. Đề tài Thuật toán di truyền và ứng dụng giải bài toán người du lịch - Tài liệu,41.TRƯ40. Phương pháp Math.Sin (Đôi) (Hệ thống).

Tuần 10 - Học liệu: Ứng dụng thuật giải GA đối với bài toán du lịch (thamkhảo) | Hai V. Pham, PhD. - Academia.edu.SVTH: Hồ Minh Toàn - K48A Tin Học Kinh TếTrang 67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hạn chế và hướng phát triển

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×