Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 13. Sơ đồ DFD mức 0

Hình 13. Sơ đồ DFD mức 0

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngĐạihọcKinhtếHuế2.3.2 Sơ đồ phân rã chức năng 1.0Hình 14. Sơ đồ phân rã chức năng 1.0Sơ đồ phân rã chức năng 1.0 (Hình 14) là sơ đồ phân rã chức năng Quản lý các

công đoạn được chia thành các chức năng nhỏ:Thêm, Sửa, Hiển thị các công đoạn.

Người quản trị thực hiện các chức năng trên nhằm quản lý các công đoạn nhằm bố trí

cơng việc trong cân bằng dây chuyền sản xuất.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 34Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũnghọcKinhtếHuế2.3.3 Sơ đồ phân rã chức năng 2.0ĐạiHình 15. Sơ đồ phân rã chức năng 2.0Sơ đồ phân rã chức năng 2.0 (Hình 15) là sơ đồ phân rã chức năng quản lý kế

hoạch sản xuất gồm 3 chức năng đó là Thêm, Câp nhật, Xóa. Người quản trị sẽ thao

tác và đưa ra những kế hoạch chỉ tiêu chi tiết.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 35Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngnhtếHuế2.3.4 Sơ đồ phân rã chức năng 3.0KiHình 16. Sơ đồ phân rã chức năng 3.0

Sơ đồ phân rã chức năng 3.0 (Hình 16) là sơ đồ phân rã chức năng Quản lý dâyhọcchuyền sản xuất, đây là chức năng khá quan trọng của phần mềm vì nó sẽ cung cấp

đầy đủ thông tin của dây chuyền để phục vụ việc bố trí cơng việc. Có 2 chức năngĐạichính đó là Cập nhật dây chuyền sản xuất, xử lý thông tin dây chuyền sản xuất.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 36Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngHuế2.3.5 Sơ đồ phân rã chức năng 4.0tếHình 17. Sơ đồ phân rã chức năng 4.0

Sơ đồ phân rã chức năng 4.0 (Hình 17) là sơ đồ phân rã chức năng về Bố trí cácnhcơng việc cho hợp lý theo từng chi tiết công việc mà dây chuyền đưa ra. Bao gồm 2Kicách bố trí đó là Bố trí thời gian hồn thành cơng việc dài nhất và Bố trí theo cơng việc

có nhiều cơng việc khác theo sau. Người quản trị sẽ lấy thông tin từ dây chuyền sau đóhọcchạy 2 cách bố trí , phần mềm sẽ xử lý và đưa ra những con số, người quản trị phải đối

chiếu những con số xem cách nào là bố trí hợp lý nhất phù hợp với dây chuyền đó vàĐạiđưa ra quyết định của họ.2.3.6 Sơ đồ Thực thể - mối quan hệ ERD

Sơ đồ Thực thể - mối quan hệ thể hiện mối quan hệ giữa các tập thực thể trong

hệ thống. Trong đó một người quản trị là đưa ra quyết định để giải quyết bài toán cân

bằng dây chuyền sản xuất trong công ty.SVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 37GVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc DũngtếHuếKhóa luận tốt nghiệpnhHình 18. Sơ đồ thực thể mối quan hệKi3. Mô tả thực thể và quan hệ giữa các thực thểc3.1 . KEHOACHSANXUAThọLà một thực thể đặt trưng cho kế hoạch sản xuất trong một dây chuyền nào đó

và nó liên kết với thực thể DAYCHUYEN thơng qua thuộc tính khóa DayChuyen_ID.ạiMỗi dây chuyền có một kế hoạch sản xuất và mỗi kế hoạch sản xuất lại có nhiều dâyĐchuyền khác nhau.Các thuộc tính:

- MaKeHoachSanXuat: Mã kế hoạch sản xuất trên mỗi kế hoạch sản xuất dùng

đề phân biệt.

- DayChuyen_ID: Mã dây chuyền trong mỗi mã kế hoạch

- DauRaDuKien: Đầu ra dự kiến trong mỗi kế hoạch

-ThoiGianLamViecTrongNgay: Thời gian làm việc trong ngàySVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 38Khóa luận tốt nghiệpGVHD : Tiến sĩ Hồ Quốc Dũng3.2 . DAYCHUYEN

Là một thực thể đặt trưng cho mỗi dây chuyền, nó liên kết với thực thể

THUTUCONGVIEC thơng qua thực thể CHITIETDAYCHUYEN.Mỗi dây chuyền có

nhiều thứ tự cơng việc và mỗi thứ tự cơng việc có nhiều dây chuyền khác nhau.

Các thuộc tính:

- DayChuyen_ID: Mã dây chuyền dùng để phân biệt mỗi dây chuyền

- TenDayChuyen: Tên dây chuyền của mỗi dây chuyềnuế3.3 . THUTUCONGVIECHLà một thực thể đặt trưng cho thứ tự công việc của mỗi công việc trong mỗi dây

chuyền,liên kết với thực thể CONGDOAN thơng qua thuộc tính khóa ThuTuID. Mỗitếthứ tự cơng việc có nhiều cơng đoạn khác nhau.nhCác thuộc tính:Ki- ThuTuID: Mã thứ tự dùng để xác định thứ tự trong mỗi công việchọc- TenCongViec: Tên công việc

3.4 . CONGDOANạiLà một thực thể đặt trưng cho mỗi công đoạn trong dây chuyền sản xuất.ĐCác thuộc tính:- ID: Mã định danh dùng để xác định mỗi công đoạn

- ThuTuID: Mã thứ tự trong mỗi công đoạn

- CongDoanTruoc: Các công đoạn trước

- CongDoanSau: Các công đoạn sauSVTH : Nguyễn Minh Nhật – K47 Tin Học Kinh TếTrang 39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 13. Sơ đồ DFD mức 0

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×