Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đây là giai đoạn nghiên cứu sơ bộ, được thực hiện để điều chỉnh thang đo và bổ

sung các biến quan sát cần thiết. Tôi sử dụng ở thời kỳ đầu của quá trình nghiên cứu

nhằm thu thập các tài liệu tham khảo và các thông tin, ý kiến từ những người có

chun mơn. Kết quả nghiên cứu sơ bộ này là cơ sở để tôi thiết kế bảng hỏi và đưa vào

nghiên cứu chính thức.

• Phương pháp nghiên cứu định lượng

Sau khi thu thập xong các bảng hỏi, tiến hành hiệu chỉnh, mã hóa dữ liệu, nhập

dữ liệu vào máy tính và làm sạch dữ liệu. Dữ liệu được nhập và chuyển sang các phần

mềm tương ứng để xử lý và phân tích. Ở đây tơi sử dụng phương pháp thống kê mô tả,

20 và Excel.tế4.2. Phương pháp thu thập dữ liệuHuếphương pháp kiểm định giả thuyết thống kê với cơng cụ phân tích là phần mềm SPSSnh Thơng tin và số liệu thứ cấp:+ Báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2014-2016, được thuKithập từ phòng Kế tốn của cơng ty.học+ Tài liệu liên quan đến tổ chức, lao động thu thập từ phòng Tổ chức – Hành chính.

+ Ngồi ra, số liệu thứ cấp còn được tìm kiếm, thu thập và tổng hợp từ các báo cáo,ạicơng trình nghiên cứu, các đề tài đã thực hiện có liên quan đến nội dung nghiên cứu.Đ Thông tin và số liệu sơ cấp:

Được thu thập thông qua điều tra phỏng vấn trực tiếp công nhân viên tại Công ty

TNHH Tiến Bảo theo phiếu khảo sát đã được chuẩn bị từ trước.

4.3. Phương pháp chọn mẫu:

4.3.1. Xác định mẫu nghiên cứu

Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), trong phân tích nhân tố

thì số quan sát (cỡ mẫu) ít nhất phải bằng 4 hay 5 lần số biến. Luận văn này có sử

dụng phân tích nhân tố và trong bảng hỏi có 30 biến quan sát, do đó tối thiểu cần n = 5SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD4× 30 = 150 mẫu. Kết hợp với số lượng nhân viên tại cơng ty, nên chọn số lượng mẫu

trong nghiên cứu chính thức là 160 được xem là phù hợp.

Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Những người

tham gia khảo sát là các công nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Tiến Bảo

cũng như các cơng nhân đang thi cơng cơng trình tại địa phương (Huyện Bình Sơn).

4.3.2. Thiết kế thang đo cho bảng hỏi- Các biến quan sát trong các thành phần sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ với

sự lựa chọn từ 1 đến 5 tăng dần từ: Rất không đồng ý đến Rất đồng ý.uế- Với những biến phân loại khác tôi sử dụng thang đo định danh và thang đo tỷ

lệ. Thang đo tỷ lệ dùng cho các biến độ tuổi, thâm niên công tác và thu nhập hàngHtháng. Thang đo định danh được dùng cho các biến giới tính, trình độ học vấn và vị trítếcơng tác.nh4.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệuKiKết quả thu thập ý kiến đánh giá của người lao động đang làm việc tại Công ty

TNHH Tiến Bảo thông qua bảng câu hỏi sẽ được xử lý trên phần mềm SPSS 20. Bảnghọcphần mềm này, tôi sử dụng các phương pháp xử lý và phân tích dưới đây:

- Phương pháp thống kê mô tả (các mức độ tổng hợp, phản ảnh).ại- Phương pháp tổng hợp đánh giá: sau khi đã thu thập được số liệu bằng phươngĐpháp phỏng vấn bảng hỏi, khóa luận đã sử dụng phương pháp này để đưa ra những

nhận xét, đánh giá về vấn đề quan tâm.- Phương pháp đánh giá độ tin cậy của thang đo thơng qua hệ số Cronbach’sAlpha.

-Phương pháp phân tích nhân tố EFA (Explore Factor Analysis).

- Phương pháp hồi quy tuyến tính bội (đánh giá mức độ ảnh hưởng).- Thực hiện kiểm định Independent Sample T – test và One way Anova.SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD55. Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần đặt vấn đề và kết luận, kiến nghị; phần nội dung nghiên cứu chính

gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở khoa học về lòng trung thành của nhân viên.

Chương 2: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại

Công ty TNHH Tiến Bảo.

Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao lòng trung thành của người lao độngĐạihọcKinhtếHuếtại Công ty TNHH Tiến Bảo.SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD6PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LÒNG TRUNG THÀNH

CỦA NHÂN VIÊN

1.1 Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

1.1.1. Lý thuyết về lòng trung thành của nhân viên đối với Cơng ty

Nói đến lòng trung thành, ta có thể tiếp cận khái niệm này với nhiều cách. Theo

đó, lòng trung thành có thể là một yếu tố thành phần của cam kết tổ chức, cũng có thểuếlà một khái niệm độc lập.

Allen & Mayer (1990) chú trọng ba trạng thái tâm lý của nhân viên khi gắn kếtHvới tổ chức: nhân viên có thể trung thành với tổ chức xuất phát từ tình cảm thật sự; họtếsẽ ở lại với tổ chức dù nơi khác có trả lương cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn; họ có

thể trung thành với tổ chức chỉ vì họ khơng có cơ hội kiếm được cơng việc tốt hơn vànhhọ có thể trung thành với tổ chức vì những chuẩn mựu đạo đức mà họ theo đuổi.KiCòn theo The Loyalty Research Center, 2004 “Lòng trung thành của nhân viên làckhi nhân viên có cam kết gắn liền với thành công của tổ chức và tin rằng làm việc chohọtổ chức này chính là sự lựa chọn tốt nhất của họ”. Theo mơ hình thang đo lòng trung

thành của nhân viên của Man Power (2002), những tiêu chuẩn đánh giá lòng trungạithành bao gồm: “Sẵn lòng giới thiệu cơng ty của mình như một nơi làm việc tốt; SẵnĐlòng giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của cơng ty; Có ý định gắn bó lâu dài với công

ty”. Một số tổng giám đốc cho rằng các tổ chức muốn có một nhân viên ngơi sao trong

ba năm còn hơn có một nhân viên ở lại với cơng ty suốt đời nhưng lực kém cỏi.

Theo Mowday, Steers và Poter (1979, tr.226), trung thành là “ý định hoặc mong

muốn duy trì là thành viên của tổ chức”. Định nghĩa nổi tiếng của Mowday về lòng

trung thành tương tự như khái niệm “duy trì” trong các nghiên cứu ở phạm vi quốc gia

trong nhiều năm liền của viện Aon Consulting: Nhân viên có ý định ở lại lâu dài cùng

tổ chức /doanh nghiệp là sẽ ở lại tổ chức/doanh nghiệp mặc dù có nơi khác có lời đề

nghị lương bổng tương đối hấp dẫn hơn (Stum 1999; 2001).SVTH: Lê Thị Kim Thảo – K47.TKKD7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×