Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5 HUẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5 HUẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòamở rộng kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng các cơng trình cơng nghiệp, giao thông

thủy lợi, tiếp tục mở rộng các công tác nhân giống phục vụ trồng rừng góp phần giải

quyết lao động nhàn rỗi ở nông thôn.

Đầu năm 2011, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 15.000.000.000 đồng (năm

2010) lên 40.000.000.000 đồng. Đến cuối năm 2011, Công ty cổ phần 1-5 có 10 Cơng

ty trực thuộc, các Cơng ty con này tuy hoạt động và sản xuất theo điều lệ và quy chế

của công ty Cổ phần 1-5, tiuy nhiên mỗi cơng ty con này cũng có những quy chế hoạt

động riêng.

Các đơn vị trực thuộc Công ty:U- Chi nhánh cơng ty Cổ phần 1-5 Xí nghiệp trồng rừng và sản xuất cây trồngTẾHHồng Bằng.- Chi nhánh cơng ty Cổ phần 1-5 Nhà máy gạch Tuynien 1-5N

HCuối năm 2012, số lượng chi nhánh đơn vị phụ thuộc của công ty chỉ còn 2 chiKInhánh là: Xí nghiệp trồng rừng và sản xuất cây trồng Hoàng Bằng và Nhà máy gạch

CTuynien 1-5. Các công ty con khác đều tách ra hoạt động độc lập và trở thành đối tácHcủa công ty.ẠINgày 25/06/2014, Đại Hội đồng Cổ đông thông qua phiên họp Hội đồng Cổ đôngGĐsố 07/2014/QĐ-HĐQT đã thống nhất việc sáp nhập Cơng ty Cổ phần 1-5. Cơng ty đãNhồn tất sáp nhập, vốn điều lệ tăng từ 40.000.000.000 đồng lên 50.000.000.000 đồng.ƯTrong quá trình hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần 1-5 Thừa Thiên HuếTRluôn cố gắng huy đơng và sử dụng mọi tiềm năng vốn có của Cơng ty nhằm mục tiêu

hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao cho các cổ đơng, tạo việc làm

cho lao động, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển công ty ngày càng lớn

mạnh.

Để hồn thành những mục tiêu nói trên cũng như để Cơng ty Cổ phần 1-5 có

thể đứng vững và tăng tính cạnh tranh trên thị trường, ban lãnh đạo công ty đã chủ

động phát triển kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng, chú trọng dầu tư nhiều trang thiết

bị phục vụ cho lĩnh vực xây lắp. Công ty đã tự thân vận động lập quan hệ hợp tác với

các chủ đầu tư, tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng nhằm giải quyết việc làm tạo ra

thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên. Hơn nữa, Công ty ln chú trọng việc

SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên27Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòanâng cao chất lượng cơng trình, đảm bảo đúng tiến độ kỹ thuật và mỹ thuật cơng trình.

Bên cạnh đó, cơng ty cũng khơng ngừng đào tạo tay nghề cho người lao động, nâng

cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên, tạo được uy tín trong lòng khách

hàng. Nhờ đó, trong những năm qua, Công ty Cổ phần 1-5 đã trúng thầu nhiều cơng

trình có quy mơ lớn như Ký túc xá Đại học Huế tại Quảng Trị (năm 2014), Trục chính

gói 13 Cảng Chân Mây (năm 2014),… được các chủ đầu tư tín nhiệm, dần mở rộng thị

trường và tạo điều kiện phát triển bền vững trong tương lai.

1.1.1.2. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghê kinh doanh của công ty theo giấy chưng nhận đăng ký kinh doanhUsố 3300355908 đăng ký thay đổi lần thứ 18 vào ngày 08 tháng 11 năm 2014 bao gồm:H- Trồng rừng và chăm sóc rừng, ươm giống cây lâm nghiệp; trồng rừng vàTẾchăm sóc rừng lấy gỗ;N

H- Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng;KI- Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, điện, trạm

Cbiến áp đến 35KV;H- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;Gthủy lợi, hạ tầng ký thuật;ĐẠI- Tư vấn giám sát các cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thong,N- Thiết kế kiến thức cơng trình;Ư- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;TR- Xây dựng cơng trình đường sắt và đường bộ;

- Kinh doanh vật liêu xây dựng; bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt

khác trong xây dựng;

- Khai thác gỗ, khai thác lâm sản từ gỗ; Sản xuất đồ gỗ xây dựng; Cưa xẻ báo

gỗ và bảo quản gỗ;

- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp;

- Thu nhập sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng

hoặc đi thuê;

- Vệ sinh nhà cửa và các cơng trình khác;…

SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên28Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa1.1.1.3. Nhiệm vụ của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần 1-5 là doanh nghiệp hạch tốn độc lập, có tư cách pháp nhân,

có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo

điều lệ Luật Doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành và các điều lệ riêng của Công ty

do hội đồng quản trị phê chuẩn.

Công ty kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký, xây dựng thực hiện kế hoạch

có hiệu quả. Đặc biệt cơng ty phải thực hiện nhiệm vụ duy trì phát triển hoạt động kinh

doanh có hiệu quả, đảm bảo và an tồn vốn góp cổ phần vào sự phát triển kinh tế xã

hội của tỉnh nhà.Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng kinh tế mà công ty đã ký với chủ đầu tư,HUđồng thời chú trọng nâng cao tay nghề cơng nhân và chất lượng cơng trình, tạo uy tínTẾcho cơng ty trong nghành nghề. Đảm bảo an tồn quyền và nghĩa vụ cho người laoN

Hđộng theo quy định của pháp luậtKIThực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng chủ trương và nhiệm vụ của Nhà

Cnước.1.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần 1-5ẠIH1.1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lýƯNGĐHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊTRTỔNG GIÁM ĐỐCPHĨ TỔNG GIÁM ĐỐCPHỊNG TỔNG

HỢPPHỊNG KẾ

TỐNBAN KIỂM SỐTPHĨ TỔNG GIÁM ĐỐCPHÒNG KẾ HOẠCH –

KỸ THUẬTPHÒNG LÂM

NGHIỆPSơ đồ 2.1- Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần 1-5

SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên29Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa1.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận

Các bộ phận, phòng ban trong cơng ty ngồi việc thực hiện tốt các chức năng,

nhiệm vụ riêng của mình, còn phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện mục tiêu

chung của công ty dưới sự lãnh đạo của Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị: là tổ chức có quyền cao nhất trong Cơng ty, đề ra các quy

chế, hình thức hoạt động và giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Cơng ty thực hiện, có

tồn quyền quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Cơng ty

Ban kiểm sốt: có quyền thay mặt Hội đồng kiểm sốt về việc quản lý, điều

hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát độc lập với Hội đồngUquản trị và bộ máy điều hành của Tổng giám đốc.HTổng giám đốc: là người đứng đầu trong Công ty, đại diện pháp nhân của CơngTẾty, có tồn quyền quyết định và điều hành mọi hoạt động của Công ty, chịu tráchN

Hnhiệm trước Nhà nước và pháp luật về mọi mặt của Công ty, đảm bảo đời sống vậtKIchất và tinh thần cho cán bộ cơng nhân viên tồn Cơng ty.

CPhó Tổng giám đốc: là người tham mưu cho Tổng giám đốc để xây dựng cácHphương án phát triển và sản xuất kinh doanh, trực tiếp giải quyết các công việc trongĐGphân công và ủy quyền.ẠIphần hành được ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về nhiệm vụ đượcNPhòng Tổng hợp: giúp cho Tổng giám đốc tuyển dụng nhân sự, kế hoạch bồiƯdưỡng đào tạo, bố trí sử dụng nhân lực, đề bạc, khen thưởng, kỹ luật, định mức an tồnTRlao động; cùng với phòng Kế hoạchlập dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh,

hoàn tất thủ tục đầu tư, báo cáo định kỳ cho các ngành, các cấp có thẩm quyền các yêu

càu có liên quan về lao động, tiền lương, tổ chức, năng lực.

Phòng Kế tốn: quản lý tài chính, lập sổ kế tốn, ghi chép theo dõi chính xác

tồn bộ tài sản, nguồn vốn của công ty, ghi chép đầy đủ chứng từ ban đầu, cập nhật số

sách kế tốn, hóa đơn, chứng từ, lập báo cáo quyết toán hàng quý, năm theo quy định

hiện hành, tổ chức kiểm soát nội bộ, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và công

khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: có chức năng phối hợp với các phòng để lập kế

hoạch hằng năm và dài hạn cho công ty, xây dựng chiến lược phát triển, phương án

SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên30Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòađầu tư liên doanh, đề án tổ chức điều hành hoạt động quản lý của Công ty và các đơn

vị trước thuộc nhằm giúp Tổng giám đốc lựa chọn được phương án tối ưu, đem lại

hiệu quả kinh tế cao trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Mở sổ kế hoạch để

theo dõi các hợp đồng kinh tế, hợp đồng giao việc, giao khoán và đánh giá những việc

đã làm được hay chưa làm được, nguyên nhân từ đó đề xuất với Tổng giám đốc các

giải pháp xử lý. Bên cạnh đó, cẩn mở rộng quan hệ với các đơn vị và các phòng ban

Ban quản lý dự án nhằm nắm bắt được thong tin trong quản lý kỹ thuật để có kế hoạch

quản lý chất lượng cơng trình lập hồ sơ đề xuất đấu thầu. Ngồi ra, Phòng Kế hoạch –

Kỹ thuật còn có trách nhiệm lập hồ sơ nghiệm thuthanh tốn cơng trình giữa cơng tyUvà chủ đầu tư, tham gia kiểm tra sự cố cơng trình để có kế hoạch sửa chữa, kiểm traTẾHđịnh kỳ, đột xuất theo chế độ Nhà nước về quản lý chất lượng cơng trình xây dựng cơ

bản.N

HPhòng Lâm nghiệp: với chức năng theo dõi các rừng trồng của cơng ty, phòngKILâm nghiệp tiến hành tổ chức và phân bổ nguồn lực hợp lý trong cơng tác theo dõi và

Cgiám sát q trình phát triển của rừng trồng. Hằng tháng, phòng Lâm nghiệp sẽ gửiHbáo cáo lên cấp trên về tình hình của cây trồng và lập đề xuất thuê công nhân phát cỏ,ẠIbón phân… nếu cần thiết, hay báo cáo rừng trồng đã đến thời điểm được khai thácGĐhoặc đã tới lúc cần trồng rừng mới.N1.1.3. Khái quát nguồn lực của Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017Ư1.1.3.1. Nguồn lao độngTRĐây là nhân tố đầu tiên ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, con người được

đề cập đến ở đây là toàn bộ lực lượng lao động trong doanh nghiệp bao gồm các nhà

quản lý doanh nghiệp và những người trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh

doanh. Nhà quản lý đóng vai trò đầu tiên đối với hiệu quả sử dụng vốn. Trong quá

trình sản xuất kinh doanh, nếu nhà quản lý khơng có phương án sản xuất kinh doanh

hữu hiệu, khơng bố trí hợp lý các khâu, các giai đoạn sản xuất, sẽ gây lãng phí về nhân

lực, vốn, nguyên vật liệu… Điều này sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh

nói chung, hiệu quả sử dụng vốn nói riêng. Trong quản lý tài chính, nhà quản lý doanh

nghiệp phải xác định nhu cầu vốn kinh doanh, phải bố trí cơ cấu hợp lý, không để vốn

bị ứ đọng, dư thừa, phải huy động đủ vốn cho sản xuất. Nếu vốn không đủ đáp ứng

SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên31Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòacho nhu cầu sản xuất thì q trình sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Nếu cơ cấu vốn

không hợp lý, vốn đầu tư lớn vào các tài sản khơng sử dụng hoặc ít sử dụng, vốn trong

q trình thanh tốn bị chiếm dụng sẽ tăng chi phí sản xuất, làm giảm lợi nhuận, giảm

hiệu quả sử dụng vốn .

Bảng 2.1 – Tình hình lao động củaCơng ty Cổ phần 1-5 qua 3 năm 2015-2017

Năm 2015

Số lượngcấu(Người)Cơ cấu(Người)(%)Số lượng Cơ cấu

(Người)(%)80%2583%520%517%25100%30100312%310%U(%)Số lượngNăm 2017Chỉ tiêuNăm 201678%2.Nữ522%Tổng số lao động23100%20N

H18

CKI1.NamTẾHI.Phân theo giới tínhIII.Phân theo trình độ

32.Đại học1774%1976%2480%313%312%310%23100%25100%30100H1.Thạc sĩĐẠI13%(Nguồn: Phòng Tổng hợp của Công ty cổ phần 1-5)TRƯTổng số lao độngNG3.Trung cấpDựa vào bảng số liệu trên ta thấy tổng số lao động trong ba năm vừa qua của

cơng ty có xu hướng tăng nhẹ nhưng thay đổi không đáng kể. Số lượng lao động tại

công ty chủ yếu là Ban giám đốc, kế tốn, nhân viên văn phòng,… Cụ thể là số lượng

lao động của Công ty năm 2016 là 25 người, tăng 2 người so với năm 2015, tương ứng

tăng 8,7%. Đến năm 2017, số lượng lao động tăng lên 5 người so với năm 2016, tương

ứng tăng 20%. Điều này cho thấy lực lượng lao động đã tương đối đáp ứng được nhu

cầu của cơng ty.

Theo giới tính: Lao đông nam chiếm tỷ lệ cao hơn so với nữ. Cụ thể năm 2015,

lao động nam có 18 người, chiếm 78 % tổng số lao động. Năm 2016, lao động namSVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên32Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòatăng lên 2 người, chiếm 80%. Đến năm 2017, lao động nam lại tiếp tục tăng lên 5

người, chiếm 83%. Trong khi đó, số lương lao động nữ là khơng đổi trong suốt 3 năm.

Theo trình độ chun mơn: Trình độ chun mơn của người lao động là một

trong những nhân tố quyết định thành công của một doanh nghiệp. Công ty Cổ phần 15 là một đơn vị hoạt động trong ngành xây dựng nên đòi hỏi người lao động phải có

trình độ chun mơn cao nên trong 3 năm qua, công ty luôn ưu tiên sử dụng lao động

bậc đại học, do đó số lao động này luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng số lao động của

Công ty và tăng lên qua từng năm. Cụ thể, qua bảng số liệu trên ta thấy số lao động có

trình độ đại học năm 2015 chiếm 74% trong tổng số lao động, sang đến năm 2016Uchiếm 76% và năm 2017 là 80% trong tổng số lao động. Lao động có trình độ đại họcHtăng dần qua từng năm, năm 2016 tăng 12% so với năm 2015 tương ứng tăng 2 laoTẾđộng. Và sang đến năm 2017 tăng 5 lao động so với năm 2016 tương ứng tăng 26%.N

HBên cạnh sự biến động của lao động có trình độ đại học thì lao động có trình độ thạc sĩKIvà trung cấp khơng thay đổi trong vòng 3 năm trở lại đây từ năm 2015 tới năm 2017

Cvà vẫn ở mức là 3 lao động ở mỗi trình độ.HNhư vậy qua 3 năm từ 2015 đến 2017, số lượng lao động của cơng ty ít thayẠIđổi về chất cũng như về lượng. Qua đó cho thấy cơng ty ln duy trì số lượng laoGĐđộng cũng như chất lượng lao động phù hợp với hoạt động của cơng ty. Và vớiNtrình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao của đội ngũ lao động và sự bố tríƯhợp lý của cơng ty thì chắc chắn cơng ty sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trongTRnhững năm tiếp theo.SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên33Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa1.1.3.2. Tài sản – Nguồn vốn

Bảng 2.2 – Tình hình tài sản của Cơng ty Cổ phần 1-5 qua 3 năm 2015-2017

(Đơn vị tính: Triệu đồng)2017H

U2016Giá trịCơ cấu(triệu(%)(triệuGiá trị(+/-)

Cơ cấu(%)

(+/-)(+/-)(%)

(+/-)cấu(triệu(%)đồng)123.349100133.465100-24.767-16.7210.1168,2066.19453,767.56150,6-23.148-25.911.3682,07đồng)148.116100A – Tài sản ngắn hạn89.34160,3I. Tiền và các khoản tương đương tiền5.731III. Các khoản phải thu ngắn hạn41.629IV. Hàng tồn kho38.342V. Tài sản ngắn hạn khác

B – TÀI SẢN DÀI HẠN(%)2.1823,312.42318,4-3.549-61.9310.242469,4546,634.59452,334.47651-7.035-16.90-0.118- 0,3442,926.33939,818.40827,2-12.003-31.30-7.932- 30,113.6404,13.0794,62.2553,4-0.561-15.40-0.824- 26,7639,757.15546,365.90349,1-1.620-2.768.74815,3135.42560,338.23866,944.154672.8137.945.91615,479250,028050,148054,2-119-12.910.000-V. Đầu tư tài chính dài hạn16.03927,316.03928,120.03930,40.0000.004.00024,94VI. Tài sản dài hạn khác6.38710,92.0733,69051,4-4.314-67.5490356,34IV. Tài sản dở dang dài hạnGNƯ58.775TRII. Tài sản cố địnhĐ6,4

CTổng cộng tài sảnẠI

HKIđồng)Giá trịN

HChỉ tiêuTẾ20152017/20162016/2015(Nguồn: Phòng Tổng hợp của Cơng ty cổ phần 1-5)

SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên34Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaTừ số liệu ở bảng 2.2, ta thấy quy mô về tài sản của công ty biến động liên tục

trong 3 năm qua. Năm 2015, giá trị tổng tài sản là 148.116 triệu đồng thì sang đến năm

2016 giá trị tổng tài sản giảm xuống 24.767 triệu đồng tương đương giảm 16,72%.

Sang đến năm 2017 thì giá trị tổng tài sản tăng lên 10.116 triệu đồng tương đương tăng

8,2% so với năm 2016. Xem xét nguyên nhân của sự biến động tổng tài sản có thể thấy

là do tác động của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn như sau:

Tài sản ngắn hạn trong giai đoạn 2015-2017 có sự biến động khá phức tạp, năm

2016 giá trị tài sản giảm so với năm 2015 nhưng đến năm 2017 lại tăng nhẹ trở lại. Cụ

thể, giá trị tài sản ngắn hạn năm 2016 giảm 23.148 triệu đồng so với năm 2015, tươngUđương giảm 25,91%. Sự biến động này là do ảnh hưởng chủ yếu của các khoản mụcHnhư là các khoản tương đương tiền năm 2016 giảm 3.549.486 triệu đồng, tương đươngTẾgiảm 61,93% so với năm 2015 và đặc biệt là sự giảm nhanh chóng của khoản mụcN

Hhàng tồn kho khi giá trị hàng tồn kho năm 2016 giảm 31,3%, tương đương giảmKI12.003 triệu đồng so với năm 2015. Sang đến năm 2017 thì giá trị tài sản ngắn hạn lại

Ctăng lên và tăng 1.368 triệu đồng, tương ứng tăng 2,07% so với năm 2016. Sự gia tăngHnày là do các khoản mục tiền và tương đương tiền, các khoản phải thu ngắn hạn vàẠIhàng tồn kho đều tăng trong năm 2017. Cụ thể, khoản mục tiền và tương đương tiềnGĐnăm 2017 tăng 10.242 triệu đồng, tương đương tăng 469,45% so với cùng kỳ nămN2016, khoản mục các khoản thu ngắn hạn giảm 118 triệu đồng so với năm 2016 vàƯkhoản mục hàng tồn khi năm 2017 giảm giá trị lớn là 7.932 triệu đồng, tương ứngTRgiảm 30,11% so với năm 2016.

Tài sản dài hạn năm 2016 có sự giảm nhẹ so với năm 2015, giảm 2,76% tương

ứng giảm 1.620 triệu đồng. Đến năm 2017 thì tài sản dài hạn có sự tăng mạnh, tăng

8.748 triệu đồngtương ứng tăng 15,31%. Giá trị tài sản dài hạn giảm nhẹ trong năm

2016 nguyên nhân là do chi phí xây dựng dở dang của năm 2016 giảm 12,91% so với

năm 2015 và do các khoản mục như tài sản cố định tăng còn các khoản đầu tư tài

chính khơng thay đổi và tài sản dài hạn khác giảm nhẹ. Cụ thể, tài sản cố định năm

2016 tăng 1.889 triệuđồng, tương ứng tăng 5,2% so với năm 2015, khoản mục tài sản

dài hạn khác năm 2016 giảm đến 67,54% so với năm 2015, tương đương giảm với giá

trị 4.313.654 triệu đồng. Tài sản dài hạn năm 2017 tăng nhẹ so với năm 2016, nguyên

SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên35Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòanhân là do giá trị tài sản dài hạn khác giảm 56,34%, tương ứng giảm 1.168 triệu đồng

so với năm 2016 và tài sản cố định tăng mạnh, tăng 6.721 triệuđồng, tương ứng tăng

17,58 % . Đồng thời, các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng tăng 4.000 triệu đồng,

tương ứng tăng 24,94%.

Bảng 2.3 – Tình hình Nguồn vốn của Cơng ty Cổ phần 1-5 qua 3 năm 2015-2017

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

NămNăm201520162017Tổng cộng nguồn2016/2015133.465-24.767(+/-)C – Nợ phải trả117.48092.36697.097-25.114I. Nợ ngắn hạn88.66663.90267.133II. Nợ dài hạn28.81428.46430.63630.983(%)

(+/-)-16,7210.1168,20-21,384.7315,12-24.764-27,933.2315,0629.964-350-1,211.5005,2736.3683471,135.38517,3830.98336.3683471,135.38517,3820.18720.18735.814-0,0015.62677,419.87910.354-4754,81--570442554-128-22,5211325,46ẠISỞ HỮUHD – VỐN CHỦ

CKIN

HTẾHU123.349ĐI. Vốn chủ sởG30.636NhữuTRƯ1. Vốn góp của

chủ sở hữu2017/2016(+/-)148.116vốn(%)(+/-)Chỉ tiêuNăm4.Vốn khác của

chủ sỡ hữu11. Lợi nhuận sau

thuế chưa phân

phối(Nguồn: Phòng Tổng hợp của Cơng ty cổ phần 1-5)SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên36Khóa Luận Tốt NghiệpGVHD: PGS.TS Hồng Hữu HòaQua bảng số liệu, ta có thể thấy được tình hình biến động Nguồn vốn của Cơng

ty Cổ phần 1-5. Cụ thể năm 2016, tổng nguồn vốn đạt 148.116 triệu đồng. Đến năm

2016, tổng nguồn vốn đạt 123.349 triệu đồng, giảm 24.767 triệu đồng, tương ứng giảm

16,72% so với năm 2015. Đến năm 2017, tổng nguồn vốn tăng đến 10.116 triệu đồng,

tương ứng tăng 8,2% so với năm 2016. Sự biến động của nguồn vốn là do sự biến

động của hai nhân tố là Nợ phải trả và Vốn chủ sỡ hữu.

Nợ phải trả: qua bảng số liệu, ta có thể thấy, tỷ trọng nợ phải trả lớn hơn khá

nhiều so với vốn chủ sỡ hữu. Công ty cần xem xét để có những biện pháp giảm nợ,

đảm bảo tốt hơn khả năng thanh toán và tự chủ về mặt tài chính. Nợ phải trả của cơngUty năm 2016 giảm khá nhanh so với năm 2015 khi giảm xuống còn 21,38% tương ứngHgiảm 25.114 triệu đồng. Sự suy giảm này là dấu hiệu tích cực đối với cơng ty, vì cả nợTẾngắn hạn và nợ dài hạn năm 2016 đều giảm so với năm 2015 khi lần lượt giảm 24.764N

Htriệu đồng, tương đương giảm 27,93% và giảm 350 triệu đồng, tương đương giảmKI1,21%. Đến năm 2017 thì nợ phải trả của Công ty tăng trở lại, tăng đến 4.731 triệu

Cđồng so với năm 2016, tương ứng tăng 5,12%. Sự gia tăng này là dấu hiệu tiêu cực củaHcông ty khi cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đều tăng so với năm 2016. Trong đó, nợẠIngắn hạn tăng 5,06% so với 2016, tương đương tăng 3.231 triệu đồng và nợ dài hạnGĐnăm 2017 tăng 1.500 triệu đồng so với năm 2016 khi tăng 5,27%.NVốn chủ sỡ hữu của Cơng ty năm 2016 khơng có sự thay đổi nhiều so với nămƯ2015 khi chỉ tăng 347 triệu đồng, tương ứng tăng 1,13%. Nguyên nhân là do giá trịTRtăng của vốn khác của chủ sỡ hữu lớn hơn so với giá trị giảm của lợi nhuận sau thuế

chưa phân phối. Đến năm 2017 thì vốn chủ sỡ hữu tăng tương đối nhanh, tăng đến

5.385 triệu đồng, tương ứng tăng 17,38%, nguyên nhân là do vốn khác của chủ sỡ hữu

năm 2017 tăng nhanh hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tóm lại, qua việc phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn của

Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017, ta có thể nhận thấy tài sản và nguồn vốn

có xu hướng biến động liên tục qua các năm. Trong các năm tới, đòi hỏi Cơng ty cần

có những chính sách phù hợp để cải thiện hơn nữa tình hình tài sản và nguồn vốn

nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5 HUẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×